Hotărârea nr. 349/2019

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare Reglementare aces în vederea construirii unei case de locuit parter, str. Calea Adevărului, nr. 122A, nr. Cad. 200352 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare acces in vederea construirii unei case de locuit parter, str. Calea Adevarului, nr.122A, nr.cad.200352 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 146231/15.04.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic zonal - Reglementare acces in vederea construirii unei case de locuit parter, str. Calea Adevarului, nr.122A, nr.cad.200352 - Oradea, elaborat la initiativa beneficiarului HODUT LAVINIU-GHITA si sotia HODUT ALINA-MARIA, în vederea reglementarii accesului la parcelele situate in frontul II al strazii Calea Adevarului respectiv construirea unei case de locuit parter, echiparea si servirea edilitara.

 • -   Terenul care a generat PUZ-ul este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de dealuri, delimitat de str. Calea Adevarului si de proprietati private.

 • -   Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR ULiu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

 • -   Terenul pe care se va amplasa cladirea este situat in UTR ULiu, dar indeplineste conditiile privind exceptia de la procedura de urbanizare, conform HCL nr.836/2017; Parcela identificata cu nr.cad.200352 este situata intr-o zona construita, beneficieaza de acces la infrastructura edilitara; Terenul situat la str. Calea Adevarului (adiacent terenului studiat) este in proprietatea Municipiului Oradea si este lasat de Comisia de Fond Funciar cu destinatia drum de acces, motiv pentru care s-a solicitat elaborarea unei documentatii de urbanism pentru reglementarea accesului la parcelele situate in frontul II al strazii Calea Adevarului; In acest sens exista acordul DPI pentru realizarea accesului (drum public de 6m) si intocmirea documentatiei cadastrale.

 • -   înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 8m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 12m. Regimul de înălțime nu va depăși (S)+P+1+R.

 • -   POT maxim admis = 35,0% CUT maxim admis = 0,9;

 • -   Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str. Calea Adevarului.

Situatia juridica

Terenul studiat are o suprafata de 600,0mp si este identificat cu nr.cad.200352 inscris in CF nr. 200352 - Oradea, proprietar HODUT LAVINIU-GHITA si sotia HODUT ALINA-MARIA;

In prezent terenul este liber de constructii;

Rețelele tehnico edilitare: de care dispune zona sunt retele de alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa si canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal — Reglementare acces in vederea construirii unei case de locuit parter, str. Calea Adevarului, nr.122A, nr.cad.200352 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Amplasareaconstructiei se va face conform reglementarilorurbanisticeilustrateprin

Descrierea solutiei propuse

 • -   Documentatia de urbanism studiaza intregul UTR ULiu, si se propune:

 • -  zona de locuinte unifamiliale sau familiale, cu maximum două unități locative, cu reglementarile aferente UTR Liu;

 • -   o zona verde sau loc de joaca pentru copii/agrement sau fitness;

 • -   crearea unui drum public cu profil transversal de 6,0m, pentru asigurarea accesului la parcelele din frontul II al strazii Adevarului; In dreptul amplasamentului studiat se propune retragerea gardului cu 1,50m de la aliniament;

 • -    reglementarea strazii Calea Adevarului, la profil transversal de 12,0m;

 • -   Pe parcela care a generat PUZ-ul se va amplasa o locuința unifamiliala, in regim de inaltime parter, amplasata conform propunerii prezentate in plansa 3/U;

 • -    In incinta se vor amenaja:

 • -    minim un loc de parcare sau incorporat in cladire;

 • -   spații verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 40% din suprafața totală a parcelei;

 • -    platformă destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public;

 • -    Extinderea utilitatilor respectiv alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona;

Modernizarea circulației

 • -   Terenul situat la str. Calea Adevarului (adiacent terenului studiat) este in proprietatea Municipiului Oradea si este lasat de Comisia de Fond Funciar cu destinatia drum de acces, motiv pentru care s-a solicitat elaborarea unei documentatii de urbanism de tip PUZ pentru reglementarea accesului la parcelele situate in frontul II al strazii Calea Adevarului; In acest sens exista acordul DPI pentru realizarea accesului (drum public de 6m) si intocmirea documentatiei cadastrale.

 • -   Accesul la parcela care a generat PUZ-ul se va realiza din str. Adevarului pe un drum public nou propus cu profil transversal de 6,0m;

 • -   In dreptul amplasamentului studiat se propune retragerea gardului cu 1,50m de la aliniament;

 • -    Se propune largirea str.Calea Adevarului la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor); Terenul necesar largirii strazii va trece din proprietate privata in domeniul public, in mod etapizat, conform propunerii prezentate in plansa 5/U;

 • -   Conform adresei DPI, beneficiarul a procedat la cadastrarea segmentului de drum care va asigura accesul in incinta iar documentatia cadastrala a fost depusa si inregistrata la DPI cu nr.107742 pentru ca terenul sa se treaca din domeniul privat in domeniul public cu destinatia de drum;

 • -   La faza de autorizare se va prezenta extras CF cu destinatia de drum public, drum care va asigura accesul la parcela.

Asigurarea utilitatilor. Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la retele edilitare existente pe str. Calea Adevarului;

Art.2.Reglementarile privind mobilarea parcelei identificate cu nr. cad.200352 -Oradea, stabilite prin Planul Urbanistic Zonal au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii PUZ-ului.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Institutia Arhitect sef. Compartimentul Urbanism si Avize,

 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, HODUT LAVINIU -GHITA si HODUT ALINA-MARIA, prin grija Institutiei Arhitectului sef. Compartimentul Urbanism si Avize

 • -   Directia Tehnica

 • -    Direcita Patrimoniului Imobiliar

 • -    Directia Juridica

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019 Nr. 349


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”