Hotărârea nr. 347/2019

privind aprobarea diminuării, cu 1.260 mp din 7.605 mp, a suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, prin contractul nr. 658 din 2001, respectiv pentru aprobarea transmiterii terenului, în suprafață de 1.260 mp din nr. cadastral 10880 - Oradea, în folosinţă gratuită în favoarea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea în vederea includerii în proiectul \\\\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea diminuării, cu 1.260 mp din 7.605 mp, a suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, prin contractul nr. 658 din 2001, respectiv pentru aprobarea transmiterii terenului, în suprafață de 1.260 mp din nr. cadastral 10880 - Oradea, în folosință gratuită în favoarea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea în vederea includerii în proiectul "Protejarea, promovarea și dezvoltarea parcului Palatului Baroc"

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 150221 din 16.04.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea diminuării suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, prin contractul nr. 658 din 2001, cu 1.260 din 7.605 mp, respectiv transmiterea acestei suprafețe, de 1.260 mp, din nr. cadastral 10880 - Oradea, în folosință gratuită către Episcopia Romano - Catolică Oradea, în vederea includerii în proiectul "Protejarea, promovarea și dezvoltarea parcului Palatului Baroc"

Văzând că potrivit CF nr. 179408 - Oradea, terenul cu nr. cadastral 10880 aparține Municipiului Oradea.

Ținând seama că, prin Contractul nr. 658 din 02.02.2001, terenul în cauză a fost concesionat în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea din Oradea.

Constatând faptul că o cotă parte din acest teren, suprafața de 1.260 / 7.605 mp, nu este utilizată de Clubul Sportiv Sănătatea, fiind în afara gardului ce împrejmuiește imobilul utilizat, astfel cum rezultă din măsurătorile topografice și din planul de situație întocmit de dl. topograf Radu Moldovan. Această suprafață este alipită proprietății Episcopiei Romano Catolice.

Luând în considerare adresa, nr. 757 din 26.03.2019, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 117381 din 25.03.2019, prin care Episcopia Romano - Catolică Oradea solicită acordarea dreptului de administrare / folosință gratuită a terenului, în suprafață de 1.260 mp, în vederea reabilitării întregii zone verzi din jurul Palatului Episcopal și Catedralei Diecezei de Oradea, care urmează să se amenajeze în cadrul proiectului "Protejarea, promovarea și dezvoltarea parcului dendrologic Palatul Baroc”.

Ținând seama de prevederile art. 2146 din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil, actualizat;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin.(5), lit. „b”, art. 45 alin. (3) și art. 124 al Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă diminuarea suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, prin contractul de concesiune nr. 658 din 02.02.2001, de la 7.605 mp la 6.345 mp.

Art.2. Se aprobă transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, în favoarea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea, a terenului, în suprafață de 1.260 mp, din nr. cadastral 10880 înscris în CF nr. 179408 - Oradea, identificat conform Planului de situație, anexa 1 la prezenta Hotărâre, în vederea reabilitării întregii zone verzi din jurul Palatului Episcopal și Catedralei Diecezei de Oradea în cadrul proiectului "Protejarea, promovarea și dezvoltarea parcului dendrologic Palatul Baroc".

Art.3. Durata transmiterii în folosință este pe o perioadă de 15 ani, începând cu data încheierii contractului de comodat.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •  PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu și Delegări Gestiune;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI)

 • •   Serviciul Terenuri;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

 • •  Episcopia Romano - Catolică de Oradea

 • •   Clubul Sportiv Sănătatea Oradea, prin grija Serviciului Terenuri

  Oradea, 17 aprilie 2019 Nr. 347


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”