Hotărârea nr. 34/2019

pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 986/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatul 2017-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 986/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatul 2017-2021

Analizând Raportul de specialitate nr. 11252 din 16.01.2019, întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării anexei la HCL nr. 986/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatul 2017-2021,

Având în vedere adresa nr.15595/18.12.2018 a Societății Oradea Transport Local SA,

În baza prevederilor:

  • -   OUG nr. 109/2011 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

  • -    Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local

În temeiul art. 36 alin.2, lit.a), alin. 3 lit.c) și art.45 alin.1 din Legea 215/2001 a admnistrației publice locale,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 986/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatul 2017-2021 conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al societății Oradea Transport Local SA și reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •   Direcția Juridică

  • •  Societatea Oradea Transport Local SA

  • •  reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019 Nr. 34

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, 5 voturi “abținere”