Hotărârea nr. 327/2019

pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 143736 din 11.04.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Având în vedere solicitările de prelungire ale contractelor de închiriere depuse de: Liga Dreptății Împotriva Corupției și Abuzurilor din România - Eu, respectiv CEC Bank - Sucursala Oradea,

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 141243 din 10.04.2019).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. „c” alin. (5) lit. „b” și a art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, după cum urmează:

 • 1.1.  în favoarea Ligii Dreptății împotriva Corupției și Abuzurilor din România - Eu

 • - pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Republicii nr. 52,

 • - având suprafața utilă de 29,89 mp,

 • - prin încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 177800 din 31.05.2017, în vederea prelungirii perioadei contractuale cu durata a 2 (doi) ani, începând cu data de 01.06.2019, până la data de 31.05.2021.

 • 1.2.  în favoarea CEC Bank - Sucursala Oradea

 • - pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. P-ța. Unirii nr. 1 - în incinta clădirii primăriei - cam. 11,

 • - având suprafața utilă de19,60 mp,

 • - prin încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 56142 din 13.09.2011, în vederea prelungirii perioadei contractuale cu durata de 1 (un) an, începând cu data de 01.09.2019, până la data de 31.08.2020.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   PMO - Direcția Economică

 • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


Oradea, 17 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 327

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”