Hotărârea nr. 320/2019

privind împuternicirea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pentru identificarea unui amplasament și obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare realizării unor lucrări de pregătire, proiectare și construcție de locuințe de serviciu destinat angajaților parcurilor industriale din municipiul Oradea

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind împuternicirea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pentru identificarea unui amplasament și obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare realizării unor lucrări de pregătire, proiectare și construcție de locuințe de serviciu destinat angajaților parcurilor industriale din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate, nr. 140373 din 09.04.2019, prin care se propune împuternicirea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pentru identificarea unui amplasament și obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare realizării lucrărilor de pregătire, proiectare și construcție de locuințe de serviciu pentru angajații din parcurile industriale ale municipiului Oradea.

Având în vedere necesitatea realizării de construcții cu destinația de locuințe de serviciu - după modelul blocurilor pentru nefamiliști, în scopul de a face și mai atractive locurile de muncă oferite de rezidenții parcurilor industriale, respectiv pentru a evita naveta lucrătorilor.

Constatând că amplasamentele libere de sarcini deținute de Municipiul Oradea, sunt inadecvate scopului urmărit, respectiv că prin modificările și completările aduse Legii nr. 255/2010 de Legea nr. 233/2018, lucrările de regenerare urbană a terenurilor neconstruite și a imobilelor care au avut destinație industrială din intravilanul orașelor și municipiilor și care în prezent nu sunt funcționale - sunt declarate lucrări de interes public local pentru a căror efectuare se permite declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Luând în considerare că societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. urmează să administreze aceste terenuri în acord cu interesele orașului, din bugetul propriu, respectiv din cel pus la dispoziție de Municipiul Oradea, precum și că va putea edifica locuințe de serviciu pe aceste terenuri, pe care ulterior le va închiria sau concesiona lucrătorilor sau firmelor rezidente în parcurile industriale, după caz.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (6) lit. a), pct. 11 și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se împuternicește societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. la identificarea unui amplasament și obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare realizării lucrărilor de pregătire, proiectare și construcție de locuințe de serviciu destinat angajaților din parcurile industriale ale municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul societății Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a sumelor necesare pentru achiziționarea serviciilor și lucrărilor de identificare a unui amplasament necesar realizării lucrărilor de pregătire, proiectare și construcție de locuințe de serviciu pentru muncitorii din parcurile industriale din municipiul Oradea, respectiv achitarea tarifelor și taxelor generate de obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor aferente.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul municipiului Oradea, Direcția Juridică și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea.

Art.4.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • •   PMO - Instituția Arhitectului șef;

  • •  PMO - Direcția Economică;

  • •  societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 aprilie 2019

Nr. 320

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”