Hotărârea nr. 312/2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2019.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2019

Analizând Raportul de specialitate nr. 140844/10.04.2019, întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Termoficare Oradea SA,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 5327/10.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 142158/10.04.2019,

În temeiul prevederilor:

  • •   Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

  • •   Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,

  • •   Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

  •   Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. c), alin. (4), lit. a), si art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA.

Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Termoficare Oradea SA.

Art.4. Se aprobă anexele nr. 4 și 4.1 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA.

Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA.

Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA să voteze "pentrd’ aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a anexelor aferente conform art. 1-5.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează societatea Termoficare Oradea S.A.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunica cu :

Primarul Municipiului Oradea Instituția Prefectului Județului Bihor Direcția Economică

Direcția Tehnică societatea Termoficare Oradea S se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea 17 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 312

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23

Cod unic de înregistrare: 31952982

PLAN DE INVESTIȚII PE ANUL 2019

mii lei

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2019

Sursa de finanțare

Surse IMHJ

___Bara TVA)__

Buget Local Oradea _____teu TVA)_____

Fond IID

0

1

2

3

4

5

Total General                                 ________

18379,86

5.252,86

12.227,00

900,00

A. Lucrări in continuare

11.632,00

0,00

10.732,00

900,00

1

Unitate de producție cogenerare de înalta eficiență pentru inlocuirea blocului 1 existent (SF)

73,00

0,00

73,00

0,00

2

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PI 113, PT 116

900,00

0,00

0,00

900,00

3

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT+executie)

5.540,00

0,00

5.540,00

0,00

4

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)

2.053,00

0,00

2.053,00

0,00

5

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (SF)

532,00

0,00

532,00

0,00

6

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (SF)

299,00

0,00

299,00

0,00

7

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (SF+PT+executie)

225,00

0,00

225,00

0,00

8

Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str. Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PT 128 (DALI + PT +execuție)

5,00

0,00

5,00

0,00

9

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5 (SF+PT+execuție)

240,00

0,00

240,00

0,00

10

Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane

750,00

0,00

750,00

0,00

11

Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna (PT+ execuție)

1.009,00

0,00

1.009,00

0,00

12

Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. 1A (PT + execuție)

3,00

0,00

3,00

0,00

13

Alimentare cu energie termica blocuri ANL str. Balogh Istvan (PT+ execuție)

3,00

0,00

3,00

0,00

B. Propuneri investiții noi

1.485,00

0,00

1.485,00

0,00

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de tennoficare (SF+PT+Executie)

500,00

0,00

500,00

0,00

2

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei. AD Xenopol (PT+executie)

610,00

0,00

610.00

0,00

3

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT +executie)

375,00

0,00

375,00

0,00

C. Studii

1.461,26

1.45136

10,00

0,00

1

Alimentare cu energie termica bloc ANL Medici, str. Spartacus (SF) - buget local

10,00

0,00

10,00

0,00

2

Modernizarea statiei electrice de 110 kV si a statici electrice SDG 6 kV (SF)

84,03

84,03

0,00

0,00

3

Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (DALI)

33,61

33,61

0,00

0,00

4

Reabilitare racord termic primar la PT 831 pe străzile Beiușului, Luceafărului. Anatole France

25,21

25,21

0,00

0,00

5

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrica (SF)

21,85

21,85

0,00

0,00

6

Reabilitarea instalației tehnologice din stat ia de tratare chimică a apei (SF)

33,61

33,61

0,00

0,00

7

Reparații capitale la acoperiș 62 de puncte termice( SF)

56,30

56,30

0,00

0,00

8

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 2 imobile (SF)

12,61

12,61

0,00

0,00

9

Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (SF)

12,61

12,61

0,00

0,00

10

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (SF)

12,61

12,61

0,00

0,00

11

Extindere rețea primara pe str. Branului (SF)

12,61

12,61

0,00

0,00

12

Extindere rețea termică primară pe str. Parcului si str. LH. Rădulescu (SF)

8,40

8,40

0,00

0,00

13

Realizare racord termic primar și punct termic la punctul de lucru a SC Termoficare Oradea din Piața Creangă (SF)

8,40

8,40

0,00

0,00

14

Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106 (SF)

8,40

8,40

0,00

0,00

15

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Episcop luliu Hossu nr. 37 (SF)

8,40

8,40

0,00

0,00

16

Racord termic si punct termic Ia imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (SF)

8,40

8,40

0,00

0,00

17

întregire si punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețelejSF)

16,81

16,81

0.00

0,00

18

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (DALI)

16,81

16,81

0,00

0,00

19

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str. Branului. circuit intermediar (DALI)

16,81

16,81

0,00

0,00

20

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (DALI)

16,81

16,81

0,00

0,00

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Pian 2019

Sursa de finanțare

Surse IMrU

___tfara D AI___

Buget Local (Jradea _____teu TVAÎ

Fond IID

0

1_______________________________________________________________________

2

3

__________4___________

5

71

Dezafectare PT 721 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

8,40

8,40

0,00

_____________0,00

7?

Reabilitare rețele secundarede distribuție aferente PT 913 str. Henrik Ibsen (SF)                   ------------------------------------------

8,40

8,40

0,00

0,00

73

Modernizarea PT 303 si areteleor secundare aferente (SF)_____________________________

8,40

8,40

0,00

0,00

74

Reabilitare rețele secundarede distribuție aferente PT 718 str. Arany Janos, str. l.L. Caragiale (DAL1) --------------------------------------

8,40

8,40

0,00

_____________0,00

75

Reabilitare rețele secundarede distribuție aferente PT 910 str. Vlădeasa. Fagurelui, Calea Aradului (DAL1)---------------------------------

8,40

8,40

0,00

_____________0,00

26

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)___

12,61

12,61

0,00

0,00

77

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 100 (SF)-----------------------------------------

12,61

12,61

0,00

_____________0,00

78

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)___

12,61

12,61

0,00

_____________0,00

79

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)_____

12,61

12,61

0,00

0,00

30

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)                     -----------------------------------------------

12,61

12,61

0,00

0,00

31

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)_________,___

12,61

12,61

0,00

_____________0,00

3?

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)___

12,61

12,61

0,00

0,00

33

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)___

12,61

12,61

__0.00

0,00

34

Modernizare rețele de distribuție a energici termice aferente PT 512 (SF)_________________________________________________________________

12,61

12,61

0,00

0,00

35

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)_____________________________________

12,61

12,61

0,00

_____________0,00

36

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)---

12,61

12,61

0,00

0,00

37

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)                         -------------------------------------------

12,61

12,61

0,00

0.00

38

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)

12,61

12,61

0,00

0,00

39

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF)___

12,61

12,61

0.00

0,00

40

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 833 (SF)___

12,61

12,61

__________________0,00

0,00

41

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)                     -----------------------------------

12,61

12,61

0,00

0,00

42

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)--

12,61

12,61

0,00

0,00

43

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF)                      -----------------------------------------

12,61

12,61

0,00

_____________0,00

44

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

12,61

12,61

0,00

0,00

45

Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)

84,03

84,03

____              0,00

0,00

46

Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertății intre str. losif Vucan si Parcul Traian (SF)

8,40

8,40

0,00

0,00

47

Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CE 1 Oradea (SF),

58,82

58,82

__________________0,00

0,00

48

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (SF);-----------------------

8,40

8,40

0,00

0,00

49

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2015______

15,13

15,13

0,00

(W

50

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2016_____

19,33

19,33

0,00

0,00

51

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii (ȘF)--------------------------------------

12,61

12,61

0,00

0,00

52

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF---

12,61

12,61

0,00

0,00

53

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Seleuș (SF) -------------------------------------------

12,61

12,61

0,00

0,00

54

Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF) ____________________

12.61

12,61

0,00

0,00

55

Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sanmartin_________________________________—._____.— ----------——-----

42,02

42,02

0,00

0,00

56

Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului teniuc pentru incălznc și apă calda in zona sălii polivalentă (SF)_________ ——                     —

58,82

58,82

0,00

0,00

57

Extindere rețea termicăprimară în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

14,29

14,29

0,00

0.00

58

Modernizarea sistemului de termoficare în corn. Sanmartin (SF)--

16,81

16,81

0,00

0,00

59

Racord termic primar la Spitalul Pelican_____ ___________________________________________

12.61

12,61

0,00

0,00

60

Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor(SF)--

12,61

12,61

0,00

0,00

61

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SF)-------------------------

12,61

12,61

0,00

0,00

62

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara pe str. Grigore Moisil si str. Romulus Guga (SF)

12,61

12,61

0,00

0,00

63

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (S.F.);---

12,61

12,61

0,00

0,00

64

Alimentare cu energie termică a imobilului de pe str. Sf. Apostol Andrei Nr.Cad. 192642, 196485 (Ș.FJ.---------------------------------

12,61

12,61

0,00

0,00

65

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nrl 88-193 si str. J. Gutenberg nr. 6-8 (SF)

12,61

12,61

0,00

0,00

66

Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (SF)--

16,81

16,81

0,00

0,00

67

Dezafectare PT 708 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mim punctelor termic - SF

12,61

12,61

0,00

0,00

68

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea duhului si str. Alexandru Donici (SF)

57,14

57,14

0,00

0,00

69

Realizarea unui Parc Industrial Tematic pe amplasamentul CET 1 - Oradea, Calea Bborsulujjin_23---------------------------------------

168,07

168,07

0,00

0,00

70

Realizare racord termic si instalarea unui mini punct termic la Muzeul Ady Endre(SF)

8.40

8,40

0,00

0,00

71

Extindere rețea teniica primara de transport energie termica pe str. Stetan Octavian losit (SF)__

12,61

12,61

0,00

0,00

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2019

Sursa de finanțare

surse IMFO

___tfara TVA)

Buget Local Oradea tril TVA)

Fond IID

0

1

2

3

4

5

72

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului intre cămin C2 si SC Mobila Alfa

8,40

8,40

0,00

0,00

73

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov

6,72

6,72

0,00

0,00

D. Dotări

3.801,60

3.801,60

0,00

0.00

1 | Dotări

3.801,60

3.801,60

0,00

0,00Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23 Cod unic de înregistrare: 31952982


Anexa nr. 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Cap.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

an 2020

mii lei

an 2021

Influențe (+/-)

Influențe (+/•)

Influențe (+/•)

Influențe (+/-)

Rezultat brut(+/•)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

________ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2

diminuarea cantltatil de energie electrica livrata pe PZU

12/31/2019

0

3

diminuarea cantitatil de energie electrica calificata pentru bonus

12/31/2019

0

4

creșterea prețului energiei termice si a cantitatilor de gcal estimate a fi livrate

12/31/2019

5

diminuarea subvențiilor de exploatare

12/31/2019

TOTAL Pct. 1

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

creșterea cheltuielilor cu întreținerea si reparațiile

12/31/2019

0

2

creșterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie

12/31/2019

3

creșterea cheltuielilor cu materialele

12/31/2019

TOTAL Pct. II

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 - Pct. II

3,617

0

-1,663

0

DIRECTOR GENERAL STANEL IONEL NECULA

Pegina 1 din 1


DIRECTOR FINANCIAR NADIA HA$


Data 4/16/2019 Ora 12:52 PM

Anexa nr.4

Programul de Investiții, dotări șl sursele de finanțare

CAP.

INDICATORI

Data finalizării Investiției

2018

lllll ICI Valoare

Aprobat

Realizat preliminat

2019

2020

2021

_0J

1

2

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

20.187,91

10.379,96

18.379,86

8.352,00

0,00

1

Surse proprii:

7.760,54

1.673,71

2.538,86

0,00

0,00

a) - amortizare

7.070,62

1.673,71

1.957,86

b) - profit

689,92

0,00

581,00

2

Alocații de la buget:

12.427,37

8.706,25

12.227,00

7.018,00

0,00

3

Credite bancare:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse:

0,00

0,00

3.614,00

1.334,00

0,00

cota de dezvoltare

0,00

0,00

2.714,00

0,00

fond IID

900,00

1.334,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

20.184,91

10.379,96

18.379,86

8.352,00

0,00

1

Investiții în curs, din care:

13.403,24

8.638,62

11.632,00

6947

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

13.403,24

8.638,62

11.632,00

6.947,00

0,00

anexa 4.1 Oradea

13.403,24

8.638,62

11.632,00

6.947,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Investiții noi, din care:

1.768,62

67,62

1.485,00

1.405,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1.768,62

67,62

1.485,00

1.405,00

0,00

anexa 4.2 Oradea

1.768,62

67,62

1.485,00

1.405,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotărl/alte achiziții de Imobilizări corporale șl necorporale

5.013,05

1.673,71

5.262,86

0,00

0,00

anexa 4.3

5.013,05

1.673,71

5.262,86

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - Interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)- externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mențiuni:

  • 1. Suma de 8.706,25 mii lei de la bugetul local in 2018 reprezintă suma fara TVA, in fapt de la bugetul local s-au alocat 10.360 mii lei.

  • 2. In programul de investii aferent anului 2019 am prevăzut in lista de investiții sumele inclusiv TVA in cazul investițiilor finanțate de la bugetul local si sumele fara TVA in cazul investițiilor finanțate din


DIRECTOR FINANCIAR

Ec.NADIA HAȘ

Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Anexa nr.4.1
sume cu tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

ncamai

2019

2020

2021

Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

13.403,24

8.638,62

11.632,00

6.947,00

0,00

Municipiul Oradea

13.403,24

8.638,62

11.632,00

6.947,00

0,00

Comuna Sînmartin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

TOTAL

11.632,00

6.947,00

0,00

total Oradea

11.632,00

6.947,00

0,00

Unitate de producție cogenerare de inalta eficiență pentru inlocuirea blocului 1 existent (SF)

2020

73,00

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113, PT 116

2020

900,00

1.334,00

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT+executie)

2019

5.540,00

5.540,00

0,00

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)

2019

2.053,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (SF)

2019

532,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (SF)

2019

299,00

0,00

0,00

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cuiului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (SF+PT+executie)

2019

225,00

0,00

0,00

Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str. Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PT 128 (DAL1 + PT +Executie)

2019

5,00

0,00

0,00

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str.

Făgărașului nr.5 (SF+PT+Execuție)

2019

240,00

0,00

0,00

Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această r

2019

750,00

0,00

0,00

Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna (PT+EXECUTIE)

2020

1.009,00

73,00

0,00

Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. IA (PT + EXECUȚIE)

2019

3,00

0,00

0,00

Alimentare cu energie termica blocuri ANL str. Balogh Istvan (PT+ EXECUȚIE)

2019

3,00

0,00

0,00

6

total Sînmartin

0,00

0,00

0,00

7

-

0,00

0,00

0,00

Anexa nr.4.2


Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu tva

INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

ixcaiuoL

2019

2020

2021

Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1768,62

67,62

1.485,00

1.405,00

0,00

Municipiul Oradea

1768,62

67,62

1.485,00

1.405,00

0,00

Comuna Sînmartin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

6

7

8

TOTAL

1.485,00

1.405,00

0,00

total Oradea

1.485,00

1.405,00

0,00

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de

2019

500,00

680,00

0,00

2

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei, AD Xenopol

2019

610,00

0,00

0,00

3

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT +EXECUTIE)

2020

375,00

725,00

0,00

total Sînmartin

0,00

0,00

0,00

7

DIRECTOR GENERAL


Ing. STĂNEL IONEL NECULA

SS

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

Anexa nr.4.3


INDICATORI

2018

Valoare

Aprobat

ncaiuat

2019

2020

2021

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

5013,05

1673,71

5.262,86

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării Investiției

Valoare

2019

2020

2021

1

2

6

7

8

TOTAL

2019

5.262,86

0,00

0,00

1

Alimentare cu energie termica bloc ANL Medici, str. Spartacus (SF) - buget local

2019

10,00

2

Modernizarea statiei electrice de 110 kV si a statiei electrice SDG 6 kV (SF)

2019

84,03

3

Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (DALI)

2019

33,61

4

Reabilitare racord termic primar la PT 831 pe străzile Beiușului, Luceafărului, Anatole France

2019

25,21

5

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrica (SF)

2019

21,85

6

Reabilitarea instalației tehnologice din statia de tratare chimică a apei (SF)

2019

33,61

7

Reparații capitale la acoperiș 62 de puncte termice( SF)

2019

56,30

8

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 2 imobile (SF)

2019

12,61

9

Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (SF)

2019

12,61

10

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (SF)

2019

12,61

11

Extindere rețea primara pe str. Branului (SF)

2019

12,61

12

Extindere rețea termică primară pe str. Parcului si str. I.H. Rădulescu (SF)

2019

8,40

13

Realizare racord termic primar și punct termic la punctul de lucru a SC Termoficare Oradea din Piața Creangă (SF)

2019

8,40

14

Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106 (SF)

2019

8,40

15

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Episcop luliu Hossu nr. 37 (SF)

2019

8,40

16

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (SF)

2019

8,40

17

întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)

2019

16,81

18

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare ÎDA1.13

2019

16,81

19

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar

ÎDA1 ,n

2019

16,81

20

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (DALI)

2019

16,81

21

Dezafectare PT 721 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

2019

8,40

22

Reabilitare rețele secundarede distribuție aferente PT 913 str. Henrik Ibsen (SF)

2019

8,40

23

Modernizarea PT 303 si a reteleor secundare aferente (SF)

2019

8,40

24

Reabilitare rețele secundarede distribuție aferente PT 718 str. Arany Janos, str. I.L. Caragiale (DAI n

2019

8,40

25

Reabilitare rețele secundarede distribuție aferente PT 910 str. Vlădeasa, Fagurelui, Calea

2019

8,40

26

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)

2019

12,61

27

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 100 (SF)

2019

12,61

28

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)

2019

12,61

29

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)

2019

12,61

30

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)

2019

12,61

31

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

2019

12,61

32

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)

2019

12,61

33

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)

2019

12,61

34

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)

2019

12,61

35

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)

2019

12,61

36

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)

2019

12,61

37

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)

2019

12,61

38

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)

2019

12,61

39

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF)

2019

12,61

40

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 833 (SF)

2019

12,61

41

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

2019

12,61

42

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)

2019

12,61

43

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF)

2019

12,61

44

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

2019

12,61

45

Construire magazie de materiale si piese de schimb (SF)

2019

84,03

46

Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertății intre str. losif Vucan si Parcul Traian (SF)

2019

8,40

47

2. Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermalc pe platforma CET Oradea (SF);

2019

58,82

48

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (SF)-

2019

8,40

49

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2015

2019

15,13

50

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2016

2019

19,33

51

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii (SF)

2019

12,61

52

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF

2019

12,61

53

Extindere rețea termică de transport Ia ansamblul rezidențial din zona Parcului Seleuș (SF)

2019

12,61

54

Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF)

2019

12,61

55

Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sanmartin

2019

42,02

56

Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalentă (SF)

2019

58,82

57

Extindere rețea termicăprimară în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

2019

14,29

58

Modernizarea sistemului de termoficare în corn. Sanmartin (SF)

2019

16,81

59

Racord termic primar la Sitalul Pelican

2019

12,61

60

MODERNIZARE SI EXTINDERE REȚEA TERMICA PRIMARE THURZO SANDOR (SF)

2019

12,61

61

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SF)

2019

12,61

62

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara pe str. Grigore Moisil si str. Romulus Guga (SF)

2019

12,61

63

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (S.F.);

2019

12,61

64

Alimentare cu energie termică a imobilului de pe str. Sf. Apostol Andrei Nr.Cad.

192642, 196485 (S.F.).

2019

12,61

65

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nrl88-193 si str. J. Gutenberg nr. 6-8 (SF)

2019

12,61

66

Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (SF)

2019

16,81

67

Dezafectare PT 708 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF

2019

12,61

68

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea duhului si str.

Alexandru Donici (SF)

2019

57,14

69

Realizarea unui Parc Industrial Tematic pe amplasamentul CET 1 - Oradea, Calea

Bborsului nr. 23

2019

168,07

70

Realizare racord termic si instalarea unui mini punct termic la Muzeul Ady Endre (SF)

2019

8,40

71

Extindere rețea temica primara de transport energie termica pe str. Ștefan Octavian losif (SF)

2019

12,61

72

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului intre cămin C2 si SC Mobila Alfa

2019

8,40

73

Extindere rețea termica primara si racorduri ia consumatori str. Vavilov

2019

6,72

74

Licențe software

2019

135,00

75

Autoutilitara 6+1 locuri

2019

95,90

76

Motostivuitor - 2,5 t

2019

49,00

77

Electropompa de agent termic primar

2019

19,52

78

Generator de curent monofazat- 220 V

2019

14,70

79

Motopompa epuisment

2019

27,02

80

Sistem supraveghere video

2019

150,00

81

Aparat sudura fibra optica

2019

8,40

82

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.

2019

4,20

83

Contoare de energie termică

2019

874,22

84

Debitmetre ACC cu releu reed

2019

308,32

85

Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură

2019

29,41

86

Generator de curent trifazat- 380 V.

2019

58,82

87

Echipament pentru postizolări termice

2019

9,00

88

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

2019

32,00

89

Mașina de găurit cu carotă umedă si uscată de la 50 la 110 mm

2019

4,20

90

Sistem integrat de managementul intreprinderii

2019

154,22

91

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru rețelele de transport și distribuție energie termică

2019

57,14

92

Aparate de aer condiționat

2019

26,89

93

Minipunct termic cu acumulare, 360 kW încălzire si 400 kW apa calda de consum

2019

138,66

94

Cameră termoviziune

2019

2,52

95

Contor de energie termică

2019

193,00

96

Aparate de laborator chimic

2019

252,10

97

Scara de aluminiu electroizolanta

2019

5,04

98

Electrocar 2000 kg

2019

51,26

99

Nacela foarfecă 8 m

2019

78,15

100

Osciloperturbograf

2019

117,65

101

Sursa reglabila

2019

2,10

102

Stand calibrare traducătoare presiune

2019

34,45

103

Calibrator pentru manometre si traducătoare presiune portabile

2019

18,49

104

Calibrator termorezistenta si termocuple

2019

8,82

105

Aerotema cu agent termic primar

2019

15,13

106

Debitmetre ACC cu releu reed

2019

35,94

107

Autoturism cu 5 locuri

2019

107,82

108

Autoutilitara 6+1 locuri

2019

95,00

109

Cititor optic

2019

2,50

110

Aparat de sudura

2019

10,00

111

Generator de curent monofazat- 220 V

2019

15,00

112

Ciocan demolator

2019

8,00

113

Ciocan rotopercutor

2019

27,00

114

Pompa de zugrăvit

2019

9,00

115

Schela metalica

2019

12,00

116

Trusa PEX

2019

5,00

117

Convertizor frecventa 55 KW

2019

30,00

118

Echipamente IT

2019

64,00

119

Host Hardware

2019

40,00

120

Sistem de informare si managementul evenimentelor

2019

220,00

121

Router rețea cu firewall UTM

2019

20,00

122

Switch de acces

2019

16,00

123

Sursa de curent neintreruptibila

2019

15,00

124

Microsoft Office

2019

90,00

125

Mobile Divices Management

2019

4,00

Mențiune: sumele sunt fara TVA, cu excepția primei poziții