Hotărârea nr. 311/2019

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna martie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în

luna Martie 2019

Analizând Raportul de specialitate nr. 146.107 din 15.04.2019, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Martie 2019,

Ținând cont de prevederile:

 • •   HCL nr. 782/2018 privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea;

 •   Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

 •   art. 562, alin. 2 Cod Civil;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin (2) lit. „c”, lit. „d”, alin. (5) lit. „a”, alin (6) lit. a, pct. 14, art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Martie 2019, conform Anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă concesionarea pe durata contractului de delegare, de către Societatea Compania de Apă Oradea S.A. a bunurilor cuprinse în Anexa 1, prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare.

Art.3. Se aprobă mandatarea A.D.I. Aparegio să semneze în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul adițional la Contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform art. 2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Prefectul judetului Bihor;

 • •   Direcția Economică;

 • •   Direcția Tehnică;

 • •   Direcția Juridică;

 • •   Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

  Oradea, 17 aprilie 2019 Nr. 311


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CENTRALIZATOR BRANȘAMENTE SI RACORD

APA (BA)

L ■

. h;: | '

! li; :

pj;

URI ^01 REALIZA

L șlh

TE

i

PE

■■ i

CHEL'

FI

J

| . .. :

1 /           .

ALA UTILIZATORILOR IN LUNA MARTIE 2019 i

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

; țrip LUCRARE

i»A)________

DI

1

1

AjIATj ERIAL 1. 1

î

Ljml)

iv

,i

A :i

LOARE cti TVA

AC

PV RECEPȚIE

REGULARIZARE

AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

1

NAGYILONA

PODGORIA NR. 171C

L Branșament apa

24

PEHD

!6

*

1'806.00 '

1721/04.09.2018

1/05.02.2019

37954/06.02.2019

99/14.02.2019

2

MECZINGER MARIUS

AGRICULTORILOR 2

■ ■ Branșament apa

32

PEHD

|4

1'034.18 '

1440/24.07.2018

1/18.12.2018

491975/18.12.2018

195/29.01.2019

3

SMART FUSION

TUDOR VLADIMIRESCU 52

L Branșament apa

110

PEHD

Î5

<500.00

'443/19.03.2018

1/08.11.2018

446693/09.11.2018

4128/21.11.2018

4

DULĂU MARIUS

PĂDURII 3M

j. Bran&m'ent apa

25

PEHD

110

' 752.74

■1880/19.10.2016

1/23.05.2017

171264/25.05.2017

701/26.02.2019

5

SC HABIMAT CONSTRUCT

LAPUSULUI22

Branșament apa

4Q

PEHD

i

11,524.70 .

4201/26.06.2018

1/29.01.2019

27115/30.01.2019

175/22.02.2019

6

BALA GHEORGHE

DENIS DIDEROT 73

Branșament apa

32

PEHD

’3

i ; 1658.38

285/14.12.2017

1.18.12.2018

491967/19.12.2018

100/17.01.2019

7

GUT1NDIANA

VIȘINILOR 5

■!

Branșament apa

24

PEHD

13

: 752.70

1552/07.08.2018

1/01.02.2019

33572/04.02.2019

505/20.02.2019

8

BRAN IOANA

CAISILOR53I

: Branșament apa

25

PEHD

18

!

' 752.70 .

1660/24.08.2017

1/23.03.2018

196611/04.05.2018

2209/06.12.2018

9

NICOARA CRISTIAN

STARILFERENC IA

' Branșament apa

32

PEHD

16

' j 972.06

2584/04.12.2018

1/05.02.2019

37519/06.02.2019

416/05.03.2019

10

SERBAN ALEXANDRU

METEORILOR 2

!' ■ Branșament apa

24

PEHD

14

1

I',806.00 :

585/18.04.2017

1/05.10.2018

373667/05.10.2018

391/28.02.2019

11

ZGARD PORFIR

MURELOR 5B

r: Branșament apa

25

PEHD

13

1',798.53 ,

1270/04.07.2018

1/16.10.2018

393095/17.10.2018

556/25.02.2019

12

BOGOSI DANIEL

ION POPESCU VOITESTI16

; Branșament apa

24

PEHD

13

' 752.70

2975/28.12.2017

1/12.12.2018

484805/13.12.2018

334/21.02.2019

13

SURTEA ANDREEA

PIATRA CRAIULUI 59A

Branșament apa

24

PEHD

!5

1',540.23 1

1470/30.07.2018

1/26.10.2018

418342/29.10.2018

2015/15.11.2018

14

LEUCE VALENTIT

ION POPESCU VOITESTI 14

: Branșament apa

24

PEHD

!3

752.70

2977/28.12.2017

1/11.02.2019

64924/18.02.2019

922/12.03.2019

15

SC CRINUL SRL

PARCULTRAIAN31A

■ Branșament apa

40

PEHD

!4

i

■ 637.93

94/17.01.2018

1/05.02.2019

37872/06.02.2019

104/22.02.2019

16

SC PREMIUMDAVID

PETRU RARES 1/A

- Branșament apa

64

PEHD

-16

■1

3',296.82

2092/10.10.2018

1/15.02.2019

69854/19.02.2019

1041/11.03.2019

17

CHIRODEA CALIN

ANTON SAMUILA 4

1 Branșament apa

32

PEHD

!5

1

2',444.00

2931/22.12.2017

1/04.02.2019 .

70019/18.02.2019

404/04.03.2019

18

VESE BOGDAN

ANTON SAMUILA 2

Branșament apa

32

PEHD

Î5

2’444.00

2943/22.12.2017

1/07.02.2019

56461/08.02.2019

414/05.03.2019

19

HAMBURGHER RECYCLING

BORȘULUI 19D

Branșament apa

124

PEHD

24

1 10,705.00

1710/31.08.2018

1/19.02.2019

73587/22.02.2019

618/28.02.2019

20

HUBNERJANOS

MURELOR 3F

Branșament apa

24

PEHD

?3

,1

' 932.60

2609/36.11.2017

1/05.11.2018

73595/20.02.2019

661/28.02.2019

21

IENCIIOAN

BRANULUI33C1

' Branșament apa

5C

PEHD

!10

i ! 5’493.00 '

1469/30.07.2018

1/07.02.2019

57178/08.02.2019

539/22.02.2019

TOTAL

A1                   '!

1 ■

!

! 45,356.97

CANAL MENAJ (CM)

' ■ i

' i-

NR

CR

T

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

'' FIP

LUCRARE m__

1

ita

eria;

r

L^ml)

.VĂ ;iei

LOAkE cu TVA

AC

PV RECEPȚIE

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

1

MECZINGER MARIUS

AGRICULTORILOR 2

■Racord canal menajer

160

pvc

7

'i '11441.00

1440/24.07.2018

1/18.12.2018

491975/18.12.2018

195/29.01.2019

2

SMART FUSION

TUDOR VLADIMIRESCU 52

'Racord canal menajer

160

PVC

110

1 '3'250.00

443/19.03.2018

1/08.11.2018

446693/09.11.2018

4128/21.11.2018

3

DULĂU MARIUS

PĂDURII 3M

'Racord dânâl menajer

160

pvei

5

' '1'467.84 ■

1880/19.10.2016

1/23.05.2017

171264/25.05.2017

701/26.02.2019

4

SC HABIMAT CONSTRUCT

LAPUSULUI22

Racord canal menajer

200

pvcj

5

1 ! 3'436.09

1201/26.06.2018

1/29.01.2019

27115/30.01.2019

175/22.02.2019

5

BALA GHEORGHE

DENIS DIDEROT 73

Racord cânâl menajer

110

pvcl

8

’ ! 11225.50

285/14.12.2017

1.18.12.2018

491967/19.12.2018

100/17.01.2019

6

GUTIN DIANA

VIȘINILOR 5

' Racord canal menajer

160

pvei

5

1 11'467.80 ■

1552/07.08.2018

1/01.02.2019

33572/04.02.2019

505/20.02.2019

7

BRAN IOANA

CAISILOR 531

' Racord canal menajer

160

pvei

6

: '1'467.80

2584/04.12.2018

1/05.02.2019

37519/06.02.2019

416/05.03.2019

8

SIMEMINICA

CRISAN 40

Racord canal menajer

160

Pvei

7

' i2;257.49 '

1645/22.08.2018

1/01.01.2019

90377/04.03.2019

533/22.03.2019

9

SERBAN ALEXANDRU

METEORILOR 2

Racord canal menajer

110

PVC!

16

' i 1’415.00

■585/18.04.2017

1/05.10.2018

373667/05.10.2018

391/28.02.2019

10

ZGARD PORFIR

MURELOR 5B

Racord canal menajer

160

PVC

3

■ ‘981.07

1270/04.07.2018

1/16.10.2018

393095/17.10.2018

556/25.02.2019

11

BOGOSI DANIEL

ION POPESCU VOITESTII16

Racord canal menajer

160

PVC

5

:i 1’467.80

2975/28.12.2017

1/12.12.2018

484805/13.12.2018

334/21.02.2019

12

SURTEA ANDREEA

PIATRA CRAIULUI 59A

Racord dânal menajer

160

PVC

8

■i '1'389.64

1470/30.07.2018

1/26.10.2018

418342/29.10.2018

2015/15.11.2018

13

LEUCE VALENTIT

ION POPESCU VOITESTI 14

! Racord canal menajer

160

pvc

5

1'467.80 '

2977/28.12.2017

1/11.02.2019

64924/18.02.2019

922/12.03.2019

14

SC CRINUL SRL

PARCUL TRAIAN 31A

' Racord canal menajer

160

pvc

2

,i 934.92

94/17.01.2018

1/05.02.2019

37872/06.02.2019

104/22.02.2019

15

SC PREMIUM DA VID

PETRU RARES 1/A

: Racord canal menajer

160

F

vc

7

' 1

441.03

2092/10.10.2018

1/15.02.2019

69854/19.02.2019

1041/11.03.2019

■ ■ !

■ '!

' ■

CENTRALIZATOR BRANȘAMENTE SI RACORDURI NOI REALIZATE PE CHELTU ALA UTILIZATORILOR IN LUNA MARTIE 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;' jii! 1___________________________________________________ I N : ' i:                   i i i j -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16

FLAVOIA INVEST

PĂUNULUI 3

Racord canal menajer

200

PVC'

|8

■ -î;691.68

2130/16.10.2018

1/05.03.2019

94201/06.03.2019

831/13.03.2019

17

HUBNERJANOS

MURELOR 3F

Racord canal menajer

160

PVCI

;5

'i U467.80

2609/36.11.2017

1/05.11.2018

73595/20.02.2019

661/28.02.2019

18

IENCIIOAN

BRANULUI33C1

Racord Canal menajer

160

PVC!

10

'i 7'410.00

1469/30.07.2018

1/07.02.2019

57178/08.02.2019

539/22.02.2019

19

PATCAS GHEORGHE

ION BOGDAN 9

Racord canal menajer

160

pvci

"6

ii 21451.99

513/27.03.2018

1/01.03.2019

94790/07.03.2019

484/18.03.2019

TOTAL

i: i

! 34,132.25

::                   '                             i                                                              :

; ■                   1 h 1 ;

CANAL PLUVIAL (RP)                                             ■

L !

b 1

!■■ !!

i

NR CR T

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

; , ;• tip

LUCRARE

‘ (RP)

1

1 ! ■

MAT ERIAL

ii

L(ml)

•1 !' 1          '

I VALOARE

ii leicu TVA

1 1 ! ! T

AC

PV RECEPȚIE

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

1

SM ART FUSION

TUDOR VLADIMIRESCU 52

: Racord canal pluvial

200

PVC’

HO

! 31250.00

443/19.03.2018

01/08.11.2018

446693/09.11.2018

4128/21.11.2018

2

BALA GHEORGHE

DENIS DIDEROT 73

Racord canal pluvial

110

pvci

"5

■i 821.73

285/14.12.2017

01.18.12.2018

491967/19.12.2018

100/17.01.2019

3

SC PREMIUM DAVID

PETRU RARES 1/A

-Racord canal pluvial

200

PVC!

»5

J U416.58

2092/10.10.2018

01/15.02.2019

69854/19.02.2019

1041/11.03.2019

TOTAL

r i

i1 :

|i

i 15j488.31

; 84j977.53|

TOTAL (BA+RC+RP)