Hotărârea nr. 310/2019

privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.05.2019-30.04.2020 și încheierea Actului adițional nr. 22 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.05.2019-30.04.2020 și încheierea Actului adițional nr. 22 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft.

Analizând Raportul de specialitate nr. 147.703 din 15.04.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea actualizării tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.05.2019 - 30.04.2020 și încheierea Actului adițional nr. 22 la Contractul de parteneriat public - privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft.

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 504/2007 privind aprobarea modificării contractului nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Consiliul Local Oradea și Keviep Kft

Ținând seama de art. 10 din contractul PPP nr.122246/23.12.2033 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă practicarea de către Eco Bihor SRL în perioada 01.05.2019 - 30.04.2020 a următoarelor tarife de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic:

Tipuri deșeuri

Tarife ce se vor practica în perioada 01.05.2019-30.04.2020 EURO/TONA FĂRĂ TVA

Deșeuri menajere

18,25

Deșeuri amestecate cu moloz

18,25

Deșeuri din construcții

2,53

Pamânt vegetal

0

Deșeuri colectate selectiv

0

Art.2. Se aprobă completarea Contractului de parteneriat public privat cu un articol nou care va avea următorul conținut:

,, Valoarea echipamentului de monitorizare deseuri/materiale contaminate radioactiv, în sumă 19.800 euro, ce urmează a fi achiziționat de către societatea EcoBihor, se va recupera pe o perioada rămasă a contractului de parteneriat public privat, prin includerea în tarif a sumei de 0,02 euro/tonă.

În cazul în care cantitatea de deșeuri se modifică substanțial în următorii 5 ani (în sensul creșterii sau descreșterii acesteia) se va realizeza implicit recalcularea cotei de recuperare a echipamentului, inclusă în tarife.

Echipamentul de monitorizare deșeuri/materiale contaminate radioactiv va constititui bun de retur la finele contractului de parteneriat public privat, urmând a se va preda liber de sarcini cu toată documentația prevăzută de legislația în vigoare (specificații tehnice producător/furnizor). ”

Art.3. „Contribuția pentru economia circulară" se va percepe și evidenția distinct de tarife, sub formă de taxă exprimată în lei/tonă, după cum urmează:

- pentru deșeurile municipale colectate și încredințate spre depozitare de operatorul licențiat pe aria municipiului Oradea - RER Vest SA, în valoare de 27,00 lei/to + TVA

- pentru cantitățile de deșeuri provenite din alte surse decât cele colectate și încredințate de operatorul licențiat pe aria municipiului Oradea, operatorul Ecobihor SRL va percepe contribuția pentru economia circulară în valoare totală de 30,00 lei / tonă + TVA.

Art.4. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 22 la Contractul de parteneriat public privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft conform articolelor precedente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Societate Eco Bihor SRL.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Economică;

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • •   Direcția Tehnică;

  • •   Keviep Kft., prin grija Direcției Economice

  • •   se publică în M.O. al. jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea 17 aprilie 2019 Nr. 310


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” și 5 voturi „abținere”