Hotărârea nr. 308/2019

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2020, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2020, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 148076/16.04.2019, prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea in indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2020, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior

Potrivit art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume de lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Ținând cont de prevederile art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 46 alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 493, alin. (3) și alin. (4), pentru anul 2020, ținând cont de rata inflației de 4,6%.

Art.2. Aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 se va face în cursul trimestrului IV al anului 2019 corelat cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarului Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •   Se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019 Nr. 308


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” și 3 voturi „abținere”