Hotărârea nr. 307/2019

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli alsocietății Administrația Domeniului Public S.A. Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public SA Oradea pe anul 2019

Analizând Raportul de specialitate nr. 140.834 din data de 10.04.2019, întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Având în vedere adresa nr. 2371/21.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.

98.703/08.03.2019,

În temeiul:

  • •   Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

  •   Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

  •   Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

  •   Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. c), alin. (4), lit. a), si art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.3. Se aprobă Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.4. Se aprobă Anexa nr. 4 și 4.1 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2019 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.5. Se aprobă Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2019 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA Oradea să voteze "pentrd’ aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a anexelor aferente conform art. 1-5.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •   societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea

  • •   se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea 17 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 307

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „abținere”

MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR DIRECȚIA TEHNICA COMPARTIMENT PLANIFICARE INVESTIȚII

NR:..............................................

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2019

CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

BENEFICIAR:SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Denumirea obiectivului

Valoarea initiala

Valoare totala actualizata

Realizări cumulate la

31.12.2018

Ramas de executat

Prevederi

2019

Total : din care

Finantate din:

Total alocatii bugetare

din care

Capacitati

Termen

PIF

surse proprii

credite bancare interne

credite externe

alte surse constit. potrivit legii

de la bugetul local

pe seama transf.de la bug.stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL GENERAL

82,987.84

71,269.65

85,910.49

72,071.94

40,734.12

39,592.92

42,172.37

32,479.02

9,612.33

6,608.33

-

-

-

-

7,540.33

6,608.33

7,540.33

6,608.33

-

-

Cap.70.02 Locuințe servicii si dez publica

82,987.84

71,269.65

85,910.49

72,071.94

40,734.12

39,592.92

42,172.37

32,479.02

9,612.33

6,608.33

-

-

-

-

7,540.33

6,608.33

7,540.33

6,608.33

-

-

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

79,983.84

71,269.65

82,906.49

72,071.94

40,734.12

39,592.92

42,172.37

32,479.02

6,608.33

6,608.33

-

-

-

-

6,608.33

6,608.33

6,608.33

6,608.33

-

-

1. Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Oradea

28,529.87

25,380.63

21,617.54

21,382.32

19,887.75

19,652.53

1,729.79

1,729.79

1,383.84

1,383.84

-

-

-

-

1,383.84

1,383.84

1,383.84

1,383.84

-

-

2019

2. Parking subteran str Independenței, Oradea

29,221.99

27,860.45

43,200.94

33,307.70

5,466.04

5,266.15

37,734.90

28,041.55

2,516.81

2,516.81

-

-

-

-

2,516.81

2,516.81

-

-

2023

2,516.81

2,516.81

3. Parcare D+P și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, Oradea, str. C Coposu

22,231.98

18,028.57

18,088.01

17,381.92

15,380.33

14,674.24

2,707.68

2,707.68

2,707.68

2,707.68

-

-

-

-

2,707.68

2,707.68

2,707.68

2,707.68

-

-

2019

B. LUCRĂRI NOI

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,004.00

3,004.00

-

-

3,004.00

2,072.00

-

-

-

932.00

932.00

-

-

1. Modernizare Strand Iosia Nord

932.00

932.00

-

-

932.00

-

-

-

-

932.00

932.00

-

-

2020

2.Construire cladire parcaje multietajate, zona strazilor

Academiei-George Baritiu

460.00

460.00

-

-

460.00

460.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

3.Construire cladire parcare publica etajata str. Brasovului

300.00

300.00

-

-

300.00

300.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

4.Bransament electric parcare subterana str.Independentei

250.00

250.00

-

-

250.00

250.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

5.Paratrasnet Piata 100 Oradea

50.00

50.00

-

-

50.00

50.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

6.Bransament apa canal Piata 100 Oradea

10.00

10.00

-

-

10.00

10.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

7.Modernizare parcaje Piata 100 Oradea

760.00

760.00

-

-

760.00

760.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

8.Dezumidificatoare Aquapark Nymphea buc.4

20.00

20.00

-

-

20.00

20.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

9.Uscatoare dresuri Aquapark Nymphea buc.2

22.00

22.00

-

-

22.00

22.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

10.Chioscuri lapte Piata Rogerius buc.16

75.00

75.00

-

-

75.00

75.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

11.Pompa Wilo Piata Rogerius buc 1

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

12.Demaror grup electrogen buc.1

3.00

3.00

-

-

3.00

3.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

13.Bariera automata Piata 100 buc.1

6.00

6.00

-

-

6.00

6.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

14.Sistem supraveghere video Piata 100

80.00

80.00

-

-

80.00

80.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

15.Freza agricola buc 1

6.00

6.00

-

-

6.00

6.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

16 Friteuza dubla e az A ua ark buc 1

25.00

25.00

-

-

25.00

25.00

-

-

-

-

-

-

-

2019

Director general Andrica Liviu

Director economic

Mocan Ioana


Investiții

Mercea Emil