Hotărârea nr. 306/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând Raportul de specialitate nr. 141.020 din data de 10.04.2019 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcțiune, active cuprinse în Listele nr. 11.479 ce reprezintă Anexa nr. 1 și nr. 11.572, ce reprezintă Anexa nr. 2, ambele din data de 14.03.2019 și care au o valoare totală de 40.908,09 lei.

În conformitate cu:

  •   art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

  • •   art. 10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

  •   art. 2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. „b” și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 administrației publice locale

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe cuprinse în Anexele nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre, active aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA și a căror valoare totală este de 40.908,09 lei.

Art.2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/a casării activelor fixe cuprinse în Anexele nr. 1 și 2.

Art. 3. După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1, atât Municipiul Oradea cât și Societatea Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/ extra - contabile aferente.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.5.. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Societatea Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 306                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Jgf î Sector Rețele Apă

PROPUNERE DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

Nr, înreg. 11479

Data: 14.03.2019

Către

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

Nr.

Cit

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii înfuncț.

UM

Cantit

Val.de inv.

Val. neam ortiza ta

Cauza pentru care se propune

1.

RETEADE APA AZBO DN lOOmm 250 ml str. Piața Devei

20600/92

30

1950

M

250

34,19

-

înlocuire cu PE

2,

Branșament apa str. Parc LC.Bratianu/14

20650/16

30

1950;:

M

4

0,22

înlocuire cu PE

3.

Branșament apa str. Vasile Parvan/09

20691/13

30

1950

M

4

0,93

**

înlocuire cu PE

4.

Branșament apa str. Petre Ispirescu/07

20563/7

30

1950

M

• 4

0,82

-

înlocuire cu PE

5.

Branșament apa str. Piața Devei /Ol A

20600/89

30

1950

M

4 .

1,18

-

înlocuire cu PE

6.

Branșament apa str. Piața Devei /06

20600/90

30

1950

M

4

1,18

*

înlocuire cu PE

7.

Branșament apa str. Piața Devei /O7

20600/91

30

1950

M

4

148

-

înlocuire cu PE

8.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor /12A-

20555/12

30

1950

M

4 '

033

-

înlocuire cu PE

9.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor /12

20555/13

30

1950

M

4

0,33

înlocuire cu PE

10,

Branșament apa str. Piața Ghioceilor /13A

20555/14

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

11.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor /13

20555/15

30

1950

M

4

033

•**

înlocuire cu PE

12.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor /14A

20555/16

30

1950

M

4

0,33

înlocuire cu PE

13.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor 716

20555/17

30

1950

M

4

0,33

*

înlocuire cu PE

14.

Branșament apa str: Piața Ghioceilor /17

20555/18

30

1950

M

4

0,33

înlocuire cu PE

15.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor 718

20555/19

30

1950

M

4

0,33

înlocuire cu PE

16.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor 719

20555/20

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

17.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor /20

20555/21

30

1950

M

4

0,33

-

Înlocuire cu PE

18.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor 721

20555/22

30

1950

M

4

0,33

-

înlocuire cu PE

19.

Branșament apa str. Piața Ghioceilor 714

24267/14

30

1997

M

4

99,05

■*

înlocuire cu PE

20.

REȚEA DE APA AZBO DN lOOimn 350 ml str. Piața Ignatie Darabant

21183/20

30

1950

M

350

16,09

-

înlocuire cu PE

21.

Branșament apa str. Piața I Darabant 701B

21183/21

30

1950

M

4

0,57

-

înlocuire cu PE

22.

REȚEA DE APA AZBO DN 250mm 1400 ml str. Piatra Craiului

20722/1

30 .

1950

M

1400

26,91

înlocuire cu PE

23.

Branșament apa str. Piatra Craiului 702A

20722/2

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

24.

Branșament apa str. Piatra Craiului 702B

20722/3

30

1950

M

4

0,47

•*

înlocuire cu PE

25.

Branșament apa str. Piatra Craiului /02C

20722/4

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

26.

Branșament apa str. Piatra Craiului Z04

20722/5

30

1950

M

4

0,47

**

înlocuire cu PE

27.

Branșament apastr. Piatra Craiului /06

20722/6

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

28.

Branșament apa str. Piatra Craiului708A

2072277

30

1950

M

4

0,47

**•

înlocuire cu PE

29.

Branșament apa str. Piatra Craiului /08B

20722/8

30

1950

M

4

0,47

*

înlocuire cu PE

30.

Branșament apa str. Piatra Craiului /08

20722/9

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

31,

Branșament apa str. Piatra Craiului 710

20722/10

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

32.

Branșament apa str. Piatra Craiului 710A

20722/11

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

33.

Branșament apa str, Piatra Craiului /12R

20722/12

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

34.

Branșament apa str. Piatra Craiului 712F

20722/13

30

1950

M

4

0,47

*

înlocuire cu PE

'• 35.

Branșament apa str. Piatra Craiului 712H

20722/14

30

1950

M

4

0,47

**

înlocuire cu PE

36.

Branșament apa str. Piatra Craiului 712L

20722/15

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

37.

Branșament apa str. Piatra Craiului /12C

20722/16

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

38.

Branșament apa str. Piatra Craiului 712D

20722/17

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

39,

Branșament apa str. Piatra Craiului Z12K

20722/18

30

1950

M

4

0,47

*

înlocuire cu PE

40.

Branșament apa str. Piatra Craiului 7121

20722/19

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

41.

Branșament apa str. Piatra Craiului /12J

20722/20

30

ISpO

M

. 4

0,47

*

înlocuire cu PE

41

Branșament apa str. Piatra Craiului Z12N

20722/21

30

.1^50

M

4

0,47

*

înlocuire cu PE

43.

Branșament apa str. Piatra Craiului 712A

20722/22

30

1^50

M

4

0,47

înlocuire cu PE

44.

Branșament apa str. Piatra Craiului 714A

20722/23

30

1^50 J

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

45.

Branșament apa str. Piatra Craiului 714

20722/24

30

lp50

M

4

0,47

înlocuire cu PE

46.

Branșament apa str. Piatra Craiului /15A

20722/25

30

1950

M

4

0,47

-

Înlocuire cu PE

47.

Branșament apa str. Piatra Craiului A6A

20722/26

30

1950

M

4

0,47

înlocuire, cu PE

48.

Branșament apa str. Piatra Craiului 716B

20722/27

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

49.

Branșament apa str. Piatra Craiului /16

20722/28

30

1950

M

4

0,47

*

înlocuire cu PE

50.

Branșament apa str. Piatra Craiului AȘA

20722/29

30

1950

M

4

0,47

*

înlocuire cu PE

51.

Branșament apă str. Piatra Craiului 721A

20722/30

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

52.

Branșament apa str. Piatra Craiului 721

20722/31

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

53.

Branșament apa str. Piatra Craiului 123 A

20722/32

f 30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

54.

Branșament apa str. Piatra Craiului 723B

20722/33

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

.■ 55.

Branșament apa str. Piatra Craiului 723

20722/34

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

56.

Branșament apa str. Piatra Craiului 724

20722/35

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

57.

Branșament apa str. Piatra Craiului 725A

20722/36

30

1950

M

4

0,47

■*

înlocuire cu PE

58.

Branșament apa str. Piatra Craiului 726

20722/37

30

1950

4

0,47

*

înlocuire cu PE

59.

Branșament apa str. Piatra Craiului 727A

20722/38

30

1950

M

4

0,47

»

înlocuire cu PE

60.

Branșament apa str. Piatra Craiului 727B

20722/39

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

61.

Branșament apa str. Piatra Craiului 727C

20722/40

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

62.

Branșament apa str. Piatra Craiului 727

20722/41

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

63.

Branșament apa str. Piatra Craiului 729B

20722/42

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

64.

Branșament apa str. Piatra Craiului 729A

20722/43

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

65.

Branșament apa str. Piatra Craiului 729

20722/44

30

1950

M

4

0,47

înlocuire cu PE

66.

Branșament apa str. Piatra Craiului 737

20722/45

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

67,

Branșament apa str. Piatra Craiului /39

20722/46

30

1950

M

. 4

0,47

*•

înlocuire cu PE

68.

Branșament apastr. Piatra Craiului 741A

20722/47

30

1950

M

4

0,47

-

Înlocuire cu PE

69.

Branșament apa str. Piatra Craiului Z41

20722/48

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

70,

Branșament apa str. Piatra Craiului 743

20722/49

30

1950

M

4

0,47

*

înlocuire cu PE

71.

Branșament apa str. Piatra Craiului 749

20722/50

30

1950

M

4

0,47

*

înlocuire cu PE

72.

Branșament apa str. Piatra Craiului 751

20722/51

30

1950

M

4

0,47

-

înlocuire cu PE

73.

REȚEA DE APA AZBO DN 150mm 508 ml str. Piteștilor

20724/01

30

1950

M

508

88,11

înlocuire cu PE

74.

Branșament apa str. Piteștilor 702

20724702

30

1950

M

4

0,90

•*

înlocuire cu PE

75.

Branșament apa str. Piteștilor 703

20724/03

30

1950

M

4

0,90

înlocuire cu PE

76.

Branșament apa str. Piteștilor 705

20724/04

30

1950

M

4

0,90

Înlocuire cu PE

77.

Branșament apastr. Piteștilor 706

20724/05

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

78.

Branșament apa str, Piteștilor 707A

20724/06

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

79.

Branșament apa str, Piteștilor 707

20724/07

30

1950

M

4

0,90

**

înlocuire cu PE

80.

Branșament apa str. Piteștilor 7O9A

20724/08

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

81.

Branșament apa str. Piteștilor 710

20724/09

30

1950

M

4

0,90

*•

înlocuire cu PE

82.

Branșament apa str. Piteștilor 711

20724/10

30

1950

M

4

0,90

înlocuire cu PE

83,

Bransamentapa str. Piteștilor 712

20724/11

30

1950

M

4

0,90

**

înlocuire cu PE

84.

Branșament apa str. Piteștilor 713

20724/12

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

85.

Branșament apa str. Piteștilor 714A

20724/13

30

1950

M

4

0,90

înlocuire cu PE

86.

Branșament apa str. Piteștilor 714

20724714

30

1950

M

4

0,90

înlocuire eu PE

87.

Branșament apa str. Piteștilor 715

20724715

30

1950

M

4

0,90

-*

înlocuire cu PE

88.

Branșament apa str. Piteștilor 716

20724/16

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

89.

Branșament apa str. Piteștilor ZI 7

20724/17

30

1950

M

4

0,90

*•

înlocuire cu PE

90.

Branșament apa str. Piteștilor /18

20724/18

30

1950

M

4

0,90

înlocuire cu PE

91.

Branșament apa str. Piteștilor ZI9B

20724/19

30

1950

M

4

0,90

- —

înlocuire cu PE

92.

Branșament apa str. Piteștilor 719

20724720

30

1.950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

93.

Branșament apa str. Piteștilor720

20724/21

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

94;

Branșament apa str. Piteștilor 721

20724/22

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

95,

Branșament apa str: Piteștilor 722

20724/23

30

1950

M

4

0,90

*

înlocuire cu PE

96.

Branșament apa str. Piteștilor 723 A

■ 20724/24

30

1950

M

4

0,90

*

înlocuire cu PE

97.

Branșament apa str. Piteștilor 723

20724/25

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

98.

Branșament apa str. Piteștilor 724A

20724/26

30

1950

M

4

0,90

**

înlocuire cu PE

99.

Branșament apa str. Piteștilor 724

20724/27

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

100.

Branșament apa str. Piteștilor 725

20724/28

30

1950

M

4

0,90

înlocuire cu PE

101.

Branșament apa str. Piteștilor 726A

20724/29

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

102.

Branșament apa str. Piteștilor 726

20724/30

30

1950

M

4

0,90

*

înlocuire cu PE

103.

Branșament apa str. Piteștilor 727A

20724/31

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

104.

Branșament apa str. Piteștilor 729

20724/32

30

1950

M

4

0,90

**

înlocuire cu PE

105.

Branșament apa str. Piteștilor 730

20724/33

30

1950

M

4

0,90

înlocuire cu PE

106,

Branșament apa str. Piteștilor 731

20724/34

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

107.

Branșament apa str. Piteștilor 132 A

20724/35

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

108;

Branșament apa str. Piteștilor /3 3

20724736

30

1950

M

4

0,90

*►

înlocuire cu PE

109.

Branșament apa str. Piteștilor 734

20724/37

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

110.

Branșament apa str. Piteștilor 735

20724/38

30

1950

M

4

0,90

*

înlocuire cu PE

ni.

Branșament apa str. Piteștilor 736

20724739

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

112.

Branșament apa str. Piteștilor 737

20724/40

30

1950

M

4

0,90

-

înlocuire cu PE

113.

Branșament apa str. Piteștilor /38

20724/41

30

1950

M

4

0,90

*•

înlocuire cu PE

114.

Branșament apa str. Piteștilor /3 9

20724/42

30

1950

M

4

0,90

**■

înlocuire cu PE

115.

Branșament apastr.Pitestilor/40

20724743

30

1950

M.

4

0,90

*

înlocuire cu PE

116.

Branșament apa str. Piteștilor 728

2408819/0

30

1994

M

4

333,92

-

înlocuire cu PE

117.

Branșament apa str. Predeal/lX

20753/8

30

1950

. M

4 .

6,04

-

înlocuire cu PE

118.

REȚEA DE APA AZBO DN lOChnm 712 ml str. Prieteniei

20699/1

30

1950

M

508

22,58

•*

înlocuire cu PE

119.

Branșament apa str. Prieteniei 712

20699/2

30

1950

M

4

15,06

- ■

înlocuire cu PE

120.

REȚEA DE APA AZBO DN WOmm 500 ml str. Renașterii

23185/1

30

1950

M

500

10,16

*■

înlocuire cu PE

121.

Branșament apa str. Renașterii 703A

23185/2

30

1950

M

4

0,72

-

înlocuire cu PE

122.

Branșament apa str. Renașterii 703

23185/3

30

1950

M

4

0,72

-*

înlocuire cu PE

123.

Branșament apa str. Renașterii 704

23185/4

30

1950

M

4

0,72

-

înlocuire cu PE

124.

Branșament apa str. Renașterii 706

23185/5

30

1950

M

4

0,72

-

înlocuire cu PE

125

Branșament apa str. Renașterii /07

23185/6

30

1950

M

4

0,72

-

înlocuire cu PE

126,

Branșament apa str. Renașterii /08

23185/7

30

1950

M

4

0,72

-

înlocuire cu PE

127

Branșament apa str. Renașterii /10

23185/8

30

1950

M

4

0,72

-

înlocuire cu PE

128.

Branșament apa str. Renașterii /I IA

23185/9

30

1950

M

4

0,72

w

înlocuire cu PE

129.

Branșament apa str. Renașterii712

23185/10

30

1950

M.

4

0,72

-

înlocuire cu PE

130.

Branșament apa str. Renașterii 116A

23185/11

30

1950

M

4

0,72

*

înlocuire cu PE

131.

Branșament apa str. Renașterii /Ol

24422/30

30

1998

M

4

297,21

-

înlocuire cu PE

-132.

Branșament apa str. R.Kalman/3 9A

2054,8/37

30

1950-

M

4

0,30

-

înlocuire cu PE

/. 133.

REȚEA DE APA FONTA DN100 nun 448 ml str. Franz Schubert

. 20723/1

30

1950

M

448

. 14,23 .

-

înlocuire cu PE

134,

Branșament apa str. Franz Schubert /Ol A

20723/2

30

1950 ;

M

4

0,82

-

Înlocuire cu PE

135.

Branșament apa str. Franz Schubert /05

20723/3

30

1950

M

4

0,82

*

înlocuire cu PE

136.

Branșament apa str. Franz Schubert 706

20723/4

30

1950

M

4

0,82

-

înlocuire cu PE

.137.

Branșament apastr. Franz Schubert /07

20723/5

30

1950

M

4

0,82

-

înlocuire cu PE

138.

Branșament apa str. Franz -Schubert 708

20723/6

30

1950

M

4

0,82

-

înlocuire cu PE

139.

Branșament apa str. Franz Schubert 709

20723/7

30

1950

M

4

0,82

W-

înlocuire cu PE

140.

Branșament apa str. Franz Schubert /I IA

20723/8

30

1950

M

4

0,82

-

înlocuire cu PE

141.

Branșament apa str. Franz Schubert 711

20723/9

30

1950

M

4

0,82

-

înlocuire cu PE

142.

Branșament apa str. Franz Schubert 713

20723/10

30

1950

M

4 ’

0,82

-

înlocuire cu PE

143.

Branșament apa str. Franz Schubert ZI 5A

20723/11

30

1950

M

4

0,82

înlocuire cu PE

144.

REȚEA DE APA PONTA DN 100 mm 267 mi str. Sebeșului

2062571

30

1950

M

267

15,78

înlocuire cu PE

145.

Branșament apa str. Sebeșului /Ol

20625/27-

3.Q;-.

ț^1§50

M

4

0,88

-

înlocuire cu PE

145.

Branșament apa str. Sebeșului 702

2062573

30

1950

M

: 4

0,88

•*

înlocuire cu PE

147.

Branșament apastr.Sebesului/03

20625/4

30

1950

M

4

0,88

*

înlocuire cu PE

148.

Branșament apa str. Sebeșului 704

20625/5

30

1950

M

4

0,88

-

înlocuire cu PE

149,

Branșament apa str. Sebeșului 706

2062577

30

1950

M

4

0^88

**

Înlocuire cu PE

150.

Branșament apa str. Sebeșului 707

2062578

30

1950

M

4

0,88

înlocuire cu PE

151,

Branșament apa str. Sebeșului /OȘ

20625/9

30

1950

M

4

0,88

înlocuire cu PE

152.

Branșament apastr. Sebeșului 709

20625/10

30

1950

M

4

0,88

*

înlocuire cu PE

153.

Branșament apa str. Sebeșului /11

20625/11

30

1950

M

4

0,88

-

înlocuire cu PE

154.

Branșament apa str. Sebeșului 714

20625/12

30

1950

M

4

0,88

* .

înlocuire cu PE

155.

Branșament apa str. Sebeșului ZI 6

20625/13

30

1950

M

4

0,88

•*

înlocuire cu PE

156.

Branșament apa str. Sebeșului 708

9963/18

30

2007

M

4

983,11

Relocare branșament

157.

REȚEA DE APA FONTA DN 80 mm 111 ml str. Snagovului

20693/1

30

1950

M

111

11,60

-

înlocuire cu PE

158.

Branșament apastr. Snagovului701

20693/2

30

1950

M

4

1,94

înlocuire cu PE

159.

Branșament apa str. Snagovului 702

20693/3

30

1950

M:'

4

1,94

-

înlocuire cu PE

160.

Branșament apa str. Snagovului 703

20693/4

30

1950

M

4

1,94

-

înlocuire cu PE

161.

Branșament apa str. Snagovului 705

2069375

30

1950

M

4 .

1,94

-

înlocuire cu PE

162.

REȚEA DE APA AZBODN 300 mm 4000 ml str. SOS.BORSULUI

20810715

30

1950

M

4000

4772,00.

înlocuire cu PE

163.

REȚEA DE APA AZBO DN150 nun 2000 ml str. SOS.BORSULUI

2318771

30

1950

M

2000

9,83

înlocuire cu PE

164.

Branșament apa str. Sos.Borsului 702Y

23187/2

30

1950

M

4

0,32

înlocuire cu PE

165.

Branșament apa str. Sos.Borsului 705X

2318773

30

1950

M

4

0,32

înlocuire cu PE

166.

Branșament apa str. Sos.Borsului 716

23187/4

30

1950

■M

4

0,32

înlocuire cu PE

167.

Branșament apa str. Sos.Borsului /19A

23187/5

30

1950

M

4

0,32

înlocuire cu PE

168.

Branșament apa str. Sos.Borsului 724D

23187/6

30

1950

M

4

0,32

înlocuire cu PE

169.

Branșament apa str. Sos.Borsului 702

23187/7

30

1950

4

0,32

înlocuire cu PE

170.

Branșament apa str. Sos.Borsului /03N:

23187/8

30

1950 " 7

. M

4

0,32

înlocuire cu PE

. 171.

Branșament apa str.. Sos.Borsului 704

. 2318779

30

1950

M

4

0,32

înlocuire cu PE

172.

Branșament apa str. Sos.Borsului /02A

23187/10

30 ____

1950

M

4

0,32

înlocuire cu PE

173,

Branșament apa str. Sos.Borsului 7.12.....

23187/11

. 30

1950

. M

4

0,32

înlocuire cu PE

174.

Branșament apa str. Sos.Borsului 713

23187/12

. 30

1950 . ; .

M

4

0,32

înlocuire cu PE

175.

Branșament apa str. Sos.Borsului 714A

23187/13

30

1950

M

4

0,32

înlocuire cu PE

176.

Branșament apa str. Sos.Borsului 718

23187/14

30

1950

M

4

0,32

-

înlocuire cu PE

177.

Branșament apa str. Sos.Borsului 720

23187/15

30

1950

M

4

0,32

-

înlocuire cu PE

178.

Branșament apa str. Sos.Borsului 721

23187/16

30

1950

M

4

0,32

-

înlocuire cu PE

179.

Branșament apa str. Sos.Borsului /22 A

23187/17

30

1950

M

4

0,32

**

înlocuire cu PE

180.

Branșament apa str. Sos.Borsului 723A

23187/18

30

1950

M

4

0,32

-

înlocuire cu PE

181.

Branșament apa str. Sos.Borsului 724A

23187/19

30

1950

M

4

0,32

înlocuire cu PE

DD-2l;Bd. 2;

Pag. 10/11


182.

Branșament apa str. Sos.Borsului 731B

23187/20

30

1950

M

4

0,32

-

înlocuire cu PE

183.

Branșament apa str. Sos.Borsului /3 IC

23187/2

' ' -30 ■;

1950

M

4

0,32

-

înlocuire cu PE

184.

Branșament apa str. Sos.Borsului 735

240496/0

30

1993

M

4

83,93

înlocuire cu PE

185.

Branșament apa str. Sos.Borsului - S.C BENZOIL S.R.L

241092/0

30

1995

M

4

263,19

înlocuire cu PE

186.

Branșament apa str. Sos.Borsului 719

242727/0

30

1997

M

4

2673,74

Relocare branșament

187.

Branșament apa str. Sos.Borsului 707

24330/1

30

1998

M

4

1552,99

-

Relocare branșament

188.

REȚEA DE APĂ AZBO DN 1 50 mm 350 ml str. SPLAIUL CRISANEI

20806/0

30

• 1950

M

350

300,60

înlocuire cu PE

189.

Branșament apa str. Steel Mare 715

24207.10/0

30

1997

M

4

. 176,30

-

înlocuire cu PE

190.

Branșament apa str. Steel Mare ZI 7

20758/12

30

. 1950

M

4

2,80

*

înlocuire cu PE *

191.

Branșament apa str. Steel Mare 719

20758/14

30

1950 ,

M

4

2,80

-

înlocuire cu PE

.192.

Branșament apa str. Steel Mare 721

20758/15

30' '

1950

M

4

■ 2,80

înlocuire cu. PE

193.

Branșament apa str. Steel Mare 723

20758/17

30

1950

M

4

2,80

-

înlocuire cu PE

194.

Branșament apa str. St.cel Mare 727

20758/18

30

1950

M

4

2,80

■*

înlocuire cu PE

Total: 11931

Propunător (Responsabil mijloace fixe) mg. Valentin BRONȚ


Sector Canal


PROPUNERE DE

SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE .ff^R™gj^K>BLIC


Nr. îureg. 11.484


Data: 14.0X201$


Aprobat


Sef Sector Canal Ing. Ștefan


TOCHA


Către,

COMISIA DE ANALIZA ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

Nr: Cit.

Denumire mijloc fix

Ni. mv.

Temi, de fol (ani)

Data punerii-în funcț.

UM

Cantit.

VaL de înv.

Vaț neamortizată

Cauza pentru care se propune

1

Racord Canal Menajer Aviatorilor/058H

239822/0

30

1990

M

8

765,06

- -

înlocuire cu PVC

2

Racord Canal Menajer Aviatorilor /102

239823/0

30

1990

M

8

765,06

. • ■

înlocuire cu PVC

3

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7121

24012/0

30

1992

M

8

155,23

Jnlocuire cu PVC

4

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7001

2402213/0

30

1992

M

8

223,73

-*

înlocuire cu PVC

5

Racord Canal Menajer Aviatorilor /064A

24024/3

30

1992

M

8

0.47

-

înlocuire cu PVC

6

Racord Canal Menajer Aviatorilor /065A

24024/4

30

1992

M

8

0,47

înlocuire cu PVC

7

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7066

. 2402475

30

1992

M

8

0,47

*

înlocuire cu PVC

8

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7071A

24024/7

30

1992

; M

8

0,47

w

înlocuire cu PVC

9

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7073A

24024/8

30

1992

M

8

0,47

**

înlocuire cu PVC

DD-21;Ed, 2;

Pag. 1/6

10

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7074

2402479

30

1992

M

8

0,47

înlocuire cu PVC

n

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7075

24024/10

30

1992

M

8

0,47

*-

înlocuire cu PVC

12

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7076

24024/11

30

1992

M

8

0,47

-

înlocuire cu PVC

13

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7078

24024/12

30

1992

M

8

0,47

înlocuire cu PVC

14

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7080

24024/13

30

1992

M

8

0,47

-

înlocuire cu PVC

15

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7082

24024/14

30

1992

M

8

0,47

-

înlocuire cu PVC

16

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7084

24024/15

30

1992

M

8

0,47

înlocuire cu PVC

17

Racord Canal Menajer Aviatorilor 70.85

24024/16

30

1992

M

8

0,47

—      I

înlocuire cu PVC

18

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7086

24024/17

30 ■

1992

' m"

8

0,47

-

înlocuite cu PVC

. 19

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7087

24024720 .

30

' 1992'.

M

8

0,47

*

înlocuire cu PVC

20

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7088 ....

24024/2!

■ 30 ■

1992''

M

8

0,47

-

înlocuire cu PVC

21

. Racord Canal Menajer Aviatorilor 7090

. 2.4024/22

30

1992

1 M .

0,47:

-

înlocuire cu PVC

22

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7092

24024723

30

1992

■’ M '

8 '

0,47

*

înlocuire cu PVC

23

Racord.Canal Menajer Aviatorilor 7093

24024/24

30

1992

M

8

0,47

-

înlocuire cu'PVC

24

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7094

24024725

30

1992. ?

M

8

0,47

-

Inlocuirecu PVC

25

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7096

24024/26

30

1992

M

8

0,47

**

înlocuire cu PVC

26

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7098

24024/27

30

1992

M

8

0,47

-

înlocuire cu PVC

.27

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7101

24024/28

30

1992

M

8

0,47

.

înlocuire cu PVC

28

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7104

24024/29

30

1992

M

8

0,47

înlocuire cu PVC

29

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7104A

24024730

30

1992

M

8

0,47

-

înlocuire cu PVC

30

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7106

24024/32

30

1992

M

8

0,47

**

înlocuire cu PVC

DD-21;Ed.2;

Psg.2/6

31

Racord Canal Menajer Aviatorilor /107

24024/33.

30

1992

M

8

0,47

înlocuire cu PVC

32

Racord Canal Menajer Aviatorilor /108

24024/34

30

1992

M

8

0,47

*

înlocuire cu PVC

33

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7109

2402^,.

M

8

0,47

înlocuire cu PVC

34

Racord Canal Menajer Aviatorilor /110

24024/37

30

1992

M

8

0,47

Înlocuire cu PVC

35

Racord Canal Menajer Aviatorilor /111

24024/38

30-

1992

M

8

0,47

înlocuire cu PVC

36

Racord Canal Menajer Aviatorilor /113

24024/39

30

1992

M

8

0,47

înlocuire cuPVC

37

Racord Canal Menajer Aviatorilor /115

24024/40

30

1992

M

§

0,47

înlocuire cu P VC

38

Racord Canal Menajer Aviatorilor /119

24024/42

30

1992

M

8

0,47

înlocuire cu PVC

3$

Racord Canal Menajer Aviatorilor/081

2402416/0

30

1992

' M

8

339,88

înlocuire cu PVC

40

Racord Canal Menajer Aviatorilor /079

2402417/0

30

1992

M

8

339,88

înlocuire cu PVC

. 41

Racord Canal Menajer Aviatorilor/091

240249/0

■ 30

1992

■ M

8

339,88 .

înlocuire Cu PVC

; 42

Racord Canal Menajer Aviatorilor/071

240267/0

30

1992

M ■

8

132,38

înlocuire cu PVC

43

Racord Canal Menajer Aviatorilor7069

240268/0

30

1992

M

8

' 132,38

înlocuire cu PVC

.44

Racord Canal Menajer Aviatorilor7031

2404012/0

30

1993

M

8

162,68

înlocuire cu PVC

45

Racord Canal Menajer Aviatorilor Z052

2404019/8

30

1993

M

. 8 . .

0,49

’ *

înlocuire cu PVC

46

Racord Canal Menajer Aviatorilor /056

24040.19/9

30

1993

M

8

0,49

inldcuirecuPVC

; 47

Racord Canal Menajer Aviatorilor7058A

2404019/10

30

1993

M

8

0,49

înlocuire cu PVC

48

Racord Canal Menajer Aviatorilor7O58B

2404019/11

30

1993

M

8

0,49

■ ■ r

Înlocuire cu PVC

49

Racord Canal Menajer Aviatorilor /O58C

2404019/12

30

1993

M

8

0,49

*

înlocuire cu PVC

50

Racord Canal Menajer Aviatorilor Z058D

2404019/13

30

1993

M

8

0,49

-

înlocuire cu PVC

51

Racord Canal Menajer Aviatorilor /058E

2404019/14

30

1993

M

8

0,49

«

înlocuire cu PVC

52

Racord Canal Menajer Aviatorilor 70581

2404019715

30

1993

M

8

0,49

înlocuire cu PVC

53

Racord Canal Menajer Aviatorilor /058L

2404019/16

30

1993

M

8

0,49

-

înlocuire cu PVC

54

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7059

2404019717

30

1993

M

8

0,49

-

înlocuire cu PVC

55

Racord Canal Menajer Aviatorilor7053

9035/0

40

2005

M

8

1378,83

*

înlocuire cu PVC

56

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7063A

9152/0

40

2005

M

8

553,64

-

înlocuire cu PVC

57

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7062A

14965/23

40

1999

M

8

42,04

-

înlocuire cu PVC

58

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7054

15218/0

■ 40

2000 '

M-

8

69,50

■ «

înlocuire cu PVC

59

RacordCanal Menajer Aviatorilor 7058F

\ 1601270

40

2001

. M .

8

201,17

-

înlocuire cu PV C

60

Racord Canal Menajer Aviatorilor 7058M

A18477/0

40

2004 -

.M

M

: .8

839,38

înlocuire cu PVC

61

Racord Canal Menajer Alexandru Roman 733 .

2412032/0

■ 40

1995

M

; 8

; 432,41

-

înlocuire cu PVC

62

Racord Canal Menajer Alexandru Roman 702C

9137/0

40

2005

' M

■ 8

997,32

-■ ■

înlocuire cu PVC

63

Racord Canal Menajer. Academiei 704

'20812/6 ■

30

1950 ’' _ • ■ ■

'• M

5

0,86

înlocuire cu PVC

64

Racord Canal Menajer Academiei 705

20812/8

■ 30

1950

M'"

< 5- ■■

■ 0,86

înlocuire cu PVC

65

Racord Canal Mienajer Academiei /06

2081279

30

1950

M

5

0,86

înlocuire cu PVC

66

Racord Canal Menajer Academiei 708

20812'10

■      30 ■

1950

' M-

5

0,86

-■

înlocuire cu PVC

67

Racord Canal Menajer Academiei 710

20812/11

30

1950

' M

■ 5

0,86

-

înlocuire cu PVC

68

Racord Canal Menajer Academiei 712

20812/12

30

1950

M

5

0,86

-

înlocuire cu PVC

69

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln 701A

22925/23

40

1977

M

8

66,86

-

înlocuire cu PVC

70

Racord’Canal Menajer Abraham Lincoln 701

22925/24

40

1997

M

8

66,86

-

înlocuire cu PVC

71

Racord Când Menajer Abraham Lincoln 704

22925/25

40

1977

M

8

66,86

*

înlocuire cu PVC

72

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln 705

• 22925/26

40

1977

M

8

66,86

-

înlocuire cu PVC

73

RacordCanal Menajer Abraham Lincoln Z07

22925Z27

40

1997

M

8

66,86

-

înlocuire cu PVC

74

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln Z08

22925/28

40

1977

' M •

8

66,86

*■

înlocuire cu PVC

75

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln Z09

22925OU

Oi--'

M

8

66,86

-

înlocuire cu PVC

76

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln /10

22925/30

40

1997

M

8

66,86

-

înlocuire eu PVC

77

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln ZI 0A

22925/31

40

1977

M

8

66,86

-

înlocuire cu PVC

78

Racord Când Menajer Abraham Lincoln ZI 1

22925/32

40

1977

M

8

66,86

**

înlocuire cu PVC

79

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln Z12

22925/33

40

1997

; M

8

66,86

*

înlocuire cu PVC

80

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln Z13

22925/34

40

1977

M

8

66,86

*

înlocuire cu PVC

81

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln Z14

22925/35

40

1977

M

8

66,86

-

înlocuire cu PVC

82 .

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln Z14A

22925Z36

40

1997

M

8

66,86

înlocuire cu PVC

83

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln ZI 5

22925Z37

40

1977

M

8

66,86

• ~

înlocuire cu PVC

84

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln ZI 7A

22925/38

40 .

1977

M

8

66,86 ;

înlocuire cu PVC

85

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln Zi 7

22925/39

40

1997

’ M

'' 8       .

66,86

r **

înlocuire cu PVC

86

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln ZI 8

22925/40

40

1977

M

8

66,86

înlocuire cu PVC

87

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln 722

22925/41

40

1977

' M

8

66,86

înlocuire cu PVC

88

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln Z24

22925/42

40

1997

M

8

66,86

înlocuire cu PVC

89

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln Z28 A

22925/44

40

1977

M

8

66,86

-

înlocuire cu PVC

90

Racord Canal Menajer Abraham Lincoln ZI 9

241412/0

40

1995

M

8

488,14

•t

înlocuire cu PVC

91

• Racord Canal TB DN200 Almâsului ZOI

2402212/1

30

1992

M

6

212,21

înlocuire cu PVC

92

Racord Canal TB DN200 Almâsului ZIO

2402212/3

30

1992

M

6

1,44

*

Inlocuirecu PVC

93

Racord Canal TB DN2Q0 AlmâsuluiZII

2402212/4

30

1992

M

6

1,44

-

înlocuire cu PVC

94

Racord Canal TB DN200 Almasului /12

2402212/5

30

1992

M

6

1,44

-

înlocuire cu PVC

95

Racord Canal TB DN200 Almasului 713

240221276

30

1992

M

6

1,44

-

înlocuire cu PVC

96

Racord Canal TB DN200 Almasului 714

240221277

30

1992

M

6

1,44

-

înlocuire cu PVC

97

Racord Canal TB DN200 Almasului 716

2402212/8

30

1992

M

6

1,44

-

înlocuire cu PVC

98

Racord Canal TB DN200 Almasului 718A

2402212/9

30

1992

M

6

1,44

înlocuire cu PVC

99

Racord Canal Menajer Almasului 718

24085270

40

1994

M

6

57,25

-

înlocuire cu PVC

100

Rețea Canal Menajer TB DN300 Almasului

.2402219/0

30

1992

M

180

223,73

-

înlocuire cu PVC

101

Rețea Canal Menajer Meșteșugarilor TB DN300

23538/1

40

1983

. M

700

10286,61

-

înlocuire cu PVC

102

Rețea Canal Menajer Academiei TB 0V3O745

U20812/1

30

1950

. M;

200

.6,53-

**

înlocuire cu PVC

103

Rețea Canal Menajer Abraham Lincoln TB DN300

■22925/9

40

1977 \

' M-;

î 280

254936

înlocuire cu PVC .

104

Rețea Canal Pluvial Parcul Traian TB OV50/75

.. 23454/3

. 40

. 1983 . .

M ..

350 ■

374.0,76

■■ - ■

înlocuire cu PVC

105

Rețea Canal Menajer ParculTraian TB OV30/45

23454/2

40

1983.

M...

. 530 /

2078,21

înlocuire cu PVC

106 ..

Racord Canal Menajer Parcul Traian 708

20963714

30

1950; /■

/ M - . •

8

3,54

înlocuire cu PVC

107

: Racord Canal Menajer Parcul Traian 706

20963/10

30

1950 ,

M

8

3,54

-

înlocuire cu PVC.

108

Racord Canal Menajer ParculTraian 704A

20963/7

30

1950

M

8

3,54

-

înlocuire cu PVC

109

Racord Canal Menajer Parcul Traian 704

20963/6

30

1950

M

8

3,54

•*

înlocuire cu PVC

HO

Rețea Canal Menajer Aviatorilor TB DN300 (Casare Parțiala 50%)

2304370

30

1950

M

425

9,50.

înlocuire cu PVC

Va]

Ti

oarea atala

28977,09

Propunător:

Responsabil Mijloace Fixe Sector Ing. Ovidiu PAVEL