Hotărârea nr. 305/2019

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli alsocietăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2019

Analizând raportul de specialitate nr. 140832 din 10.04.2019 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestuia, pentru societatea Oradea Transport Local S.A. pe anul 2019,

În temeiul:

 • •    Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 •    Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,

 •    Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • •    Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. c), alin. (4), lit. a), si art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Oradea Transport Local S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Oradea Transport Local S.A..

Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Oradea Transport Local S.A..

Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 și nr. 4.1 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la societatea Oradea Transport Local S.A..

Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la societatea Oradea Transport Local S.A..

Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a anexelor aferente, conform articolelor 1-5.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Oradea Transport Local S.A. și A.D.I. Transregio.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Societatea Oradea Transport Local S.A.

 • •   A.D.I. Transregio

 • •   se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

Oradea 17 aprilie 2019                              ’                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 305                                                                  SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” și 5 voturi „abținere”