Hotărârea nr. 300/2019

privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

Analizând raportul de specialitate nr. 144761/12.04.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

 • •   aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate, conform Anexei 1

 • •   aprobarea delegării serviciului de transport public local prin curse regulate în modalitatea gestiunii directe, prin atribuirea directă către Oradea Transport Local SA

 • •   atribuirea directă către Oradea Transport Local SA a serviciului de transport public local prin curse regulate să se facă în baza proiectului contractului de delegare

 • •   aprobarea proiectului contractului de delegare de gestiune al serviciului de transport public local prin curse regulate, care va sta la baza atribuirii directe, conform Anexei 2

 • •   avizarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, conform Anexei 3

 • •   avizarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local prin curse regulate, conform Anexei 4

 • •   mandatarea A.D.I. Transregio de a încredința gestiunea serviciului de transport public prin curse regulate către Oradea Transport Local, în modalitatea și cu respectarea documentației prezentate

 • •  mandatarea ADI Transregio și a Primarului Municipiului Oradea pentru a semna, în numele și pe seama Municipiului Oradea, Contractul de delegare al gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate În conformitate cu:

 • -   HCL nr.563/2017 prin care s-a apobat publicarea anunțului de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

 • -   Regulamentul (CE) al Parlamentului European și Consiliului nr. 1370/2007;

 • -   Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată;

 • -   Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

 • -   Ordinului nr. 972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 • -   Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local

 • -   În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d și alin 6 lit. a pct. 14 și ale art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică local republicată;

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă delegarea serviciului de transport public local prin curse regulate în modalitatea gestiunii directe, prin atribuirea directă către Oradea Transport Local SA.

Art. 3 Se aprobă atribuirea directă către Oradea Transport Local SA a serviciului de transport public local prin curse regulate să se facă în baza proiectului contractului de delegare prevăzut la art. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă proiectul contractului de delegare de gestiune al serviciului de transport public local prin curse regulate, care va sta la baza atribuirii directe, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se avizează Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Se avizează Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local prin curse regulate, conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.

Art. 7. Se mandatează A.D.I. Transregio de a încredința gestiunea serviciului de transport public prin curse regulate către Oradea Transport Local, în modalitatea și cu respectarea documentației prevăzute la art. 2-6.

Art. 8. Se mandatează ADI Transregio și a Primarului Municipiului Oradea pentru a semna, în numele și pe seama Municipiului Oradea, Contractul de delegare al gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează ADI TRANSREGIO, Primarul Municipiului Oradea și societatea Oradea Transport Local SA.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Direcția Economică

-ADI Tansregio

- Societatea Oradea Transport Local SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019 Nr. 300


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” si 8 voturi “abținere”

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

LINIA 19 P            VALABIL DIN 01 IANUARIE 2018 SÂMBĂTA ȘI DUMINICA

cit Denumirea stației                                                Orele de plecare din stație

Tip autobuz: nearticulat

Lungime traseu Linia 19 = 11,40 km Nr. curse/zi: 16


1.

ERASH. PARK (plecare)

C1

C2 6:40

C3 7:30

C4 8:30

C5 9:10

C6 10:35

C7 11:30

C8 12:30

C9 13:30

C10 14:40

C11 15:40

C12 16:40

C13 17:55

C14 18:40

C15 19:40

C16 21:15

C17 22:25

2'

Podul Peța

6:43

7:33

8:33

9:13

10:38

11:33

12:33

13:33

14:43

15:43

16:43

17:58

18:43

19:43

21:18

22:28

3.

C. Âradului-sens giratoriu

6:45

7:35

8:35

9:15

10:40

11:35

12:35

13:35

14:45

15:45

16:45

18:00

18:45

19:45

21:20

22:30

4.

Oneștilor

-

6:47

7:37

8:37

9:17

10:42

11:37

12:37

13:37

14:47

15:47

16:47

18:02

18:47

19:47

21:22

22:32

5.

Sala Antonio Alexe

-

6:49

7:39

8:39

9:19

10:44

11:39

12:39

13:39

14:49

15:49

16:49

18:04

18:49

19:49

21:24

22:34

6.

Piața loșia

-

6:51

7:41

8:41

9:21

10:46

11:41

12:41

13:41

14:51

15:51

16:51

18:06

18:51

19:51

21:26

22:36

7.

Dacia Zig-Zag

5:421

6:55

7:45

8:45

9:25

10:50

11:45

12:45

13:45

14:55

15:55

16:55

18:10

18:55

19:55

21:30

22:40

8.

Comeliu Coposu

5:45

6:58

7:48

8:48

9:28

10:53

11:48

12:48

13:48

14:58

15:58

16:58

18:13

18:58

19:58

21:33

22:43

9.

Parc Olosig

5:47

7:00

7:50

8:50

9:30

10:55

11:50

12:50

13:50

15:00

16:00

17:00

18:15

19:00

20:00

21:35

22:45

10.

Piața Decebal

5:50

7:03

7:53

8:53

9:33

10:58

11:53

12:53

13:53

15:03

16:03

17:03

18:18

19:03

20:03

21:38

22:48

11.

Biserica Emanuel

5:54

7:07

7:57

8:57

9:37

11:02

11:57

12:57

13:57

15:07

16:07

17:07

18:22

19:07

20:07

21:42

22:52 G

12.

Nicolae Boicaș

5:57

7:10

8:00

9:00

9:40

11:05

12:00

13:00

14:00

15:10

16:10

17:10

18:25

19:10

20:10

21:45

-

13.

ERASH. PARK (sosire)

6:01

7:14

8:04

9:04

9:44

11:09

12:04

13:04

14:04

15:14

16:14

17:14

18:29

19:14

20:14

21:49

j| Lungime traseu cursă

6,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

11,4 km

8,6 km

I - ieșire din garaj

G - retragere fără călători la garaj pe traseul Calea Armatei Române-UniverEității-Ceyrat-Atelierelor

Page 1 oi 1 / PC Linia 19 din 01 ian 2016 Sambata si Duminical

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 20  |                 VALABIL DIN 01.01.2018 ÎN TOATE ZILELE SĂPTĂMÂNII

Nr. crt.

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

1.

Auchan (plecare)

ci

C2 6:50

C3 8:10

04 9:10

C5 10:10

Cf 11:10

C7 12:10

CB 13:10

C9 14:10

CIO 15:10

C11 16:10

C12 17:10

C13 18:10

C14 19:10

C15 20:10

C16 21:10

C17 22:30

2.

C. Aradului.

-

6:53

8:13

9:13

10:13

11:13

12:13

13:13

14:13

15:13

16:13

17:13

18:13

19:13

20:13

21:13

22:33

3.

Centru istoric 1

6:56

8:16

9:16

10:16

11:16

12:16

13:16

14:16

15:16

16:16

17:16

18:16

19:16

20:16

21:16

22:36

4.

Centru istoric 2

6:57

8:17

9:17

10:17

11:17

12:17

13:17

14:17

15:17

16:17

17:17 1

18:17

19:17

20:17

21:17

22:37

5.

Biserica cu Lună

6:59

8:19

9:19

10:19^

11:19

12:19

13:19

14:19

15:19

16:19

17:19

18:19

19:19

20:19

21:19

22:39

6.

P-ța 1 Decembrie/ Bloc Turn

7:01

8:21

9:21

10:21

11:21

12:21

13:21

14:21

15:21

16:21

17:21

18:21

19:21

20:21

21:21

22:41

7.

Muntele Găina

7:04

8:24

9:24

10:24

11:24

12:24

13:24

14:24

15:24

16:24

17:24

18:24

19:24

20:24

21:24

22:44

8.

Războieni

7:07

8:27

9:27

10:27

11:27

12:27

13:27

14:27

15:27

16:27

17:27

18:27

19:27

20:27

21:27

22:47

9.

Seleușului nr. 113

7:09

8:29

9:29

10:29

11:29

12:29

13:29

14:29

15:29

16:29

17:29

18:29

19:29

20:29

21:29

22:49

10.

Piața Nucetului

7:11

8:31

9:31

10:31

11:31

12:31

13:31

14:31

15:31

16:31

17:31

18:31

19:31

20:31

21:31

22:51

11.

Str. Bumbacului

7:12

8:32

9:32

10:32

11:32

12:32

13:32

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

20:32

21:32

22:52

12.

Morii nr. 4

5:301

7:14

8:34

9:34

10:34

11:34

12:34

13:34

14:34

15:34

16:34

17:34

18:34

19:34

20:34

21:34

22:54 G

13.

Lotus

5:33

7:17

8:37

9:37

10:37

11:37

12:37

13:37

14:37

15:37

16:37

17:37

18:37

19:37

20:37

21:37

-

14.

Dimitrie Cantemir

5:35

7:19

8:39

9:39

10:39

11:39

12:39

13:39

14:39

15:39

16:39

17:39

18:39

19:39

20:39

21:39

-

15.

Piața Cetății

5:38

7:22

8:42

9:42

10:42

11:42

12:42

13:42

14:42

15:42

16:42

17:42

18:42

19:42

20:42

21:42

-

16.

Emanuil Gojdu

5:42

7:2GJ

8:46

9:46

10:46

11:46

12:46

13:46

14:46

15:46

16:46

17:46

18:46

_19:46 _

20:46

21:46

-

17.

Tumul Primăriei

5:46

7:30

8:50

9:50

10:50

11:50

12:50

13:50

14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

19:50

20:50

21:50

-

18.

Biserica Emanuel

5:50

7:34

8:54

9:54

10:54

11:54

12:54

13:54

14:54

15:54

16:54

17:54

18:54

19:54

20:54

21:54

-

19.

Nicolae Bolcaș

5:53

7:37

8:57

9:57

10:57

11:57

12:57

13:57

14:57

15:57

16:57

17:57

18:57

19:57

20:57

21:57

-

20.

Auchan (sosire)

5:57

7:41

9:01

10:01

11:01

12:01

13:01

14:01

15:01

16:01

17:01

18:01

19:01

20:01

21:01

22:01

Tip autobuz: de capacitate medie; Nr. curse/zi = 16; Lungime traseu Linia 20 = 16,5 km; Lungime tronson Morii nr, 4-Auchan = 8,6 km; Lungime tronson Auchan-Morii nr. 4 - 7,9 km;

fage 1 oi 1 / K J, 20 T Vladimirescu din 01 ian 2018

PROGRAM DE CIRCULAȚIE


__TRASEUL 21/N

VALABIL DIN 01 IANUARIE 2018 ÎN TOATE ZILELE SĂPTĂMÂNII

Nr.crt

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

ci

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

CIO

Cil

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

1.

Auchan (plec.)

6:00

7:07

8:20

9:05

9:50

10:35

11:20

12:05

12:50

13:35

14:20

15:05

15:50

16:35

17:20

18:05

18:50

19:35

20:20

21:05

“22:20

2.

C. Aradului

5:201

6:03

7:10

8:23

9:08

9:53

10:38

11:23

12:08

12:53

13:38

14:23

15:08

15:53

16:38

17:23

18:08

18:53

19:38

20:23

21:08

22:23

3.

Sala A. Alexe

5:24

6:07

7:14

8:27

9:12

9:57

10:42

11:27

12:12

12:57

13:42

14:27

15:12

15:57

16:42

17:27

18:12

18:57

19:42

20:27

21:12

22:27

4.

Piața loșia

5:26

6:09

7:16

8:29

9:14

9:59

10:44

11:29

12:14

12:59

13:44

14:29

15:14

15:59

16:44

17:29

18:14

18:59

19:44

20:29

21:14

22:29

5.

Pod Rutier

5:28

6:11

7:18

8:31

9:16

10:01

10:46

11:31

12:16

13:01

13:46

14:31

15:16

16:01

16:46

17:31

18:16

19:01

19:46

20:31

21:16

22:31

6.

Bis. Baptistă Rog.-sosire

5:30

6:13

7:20

8:33

9:18

10:03

10:48

11:33

12:18

13:03

13:48

14:33

15:18

16:03

16:48

17:33

18:18

19:03

19:48

20:33

21:18

22:33

7.

i

Transilvaniei

5:33

6:16

7:23

8:36

9:21

10:06

10:51

11:36

12:21

13:06

13:51

14:36

15:21

16:06

16:51

17:36

18:21

19:06

19:51

20:36

21:21

22:36

8.

Piața Magnoliei

5:35

6:18

7:25

8:38

9:23

10:08

10:53

11:38

12:23

13:08

13:53

14:38

15:23

16:08

16:53

17:38

18:23

19:08

19:53

20:38

21:23

22:38

9.

Sf. Ap. Andrei

5:38

6:21

7:28

8:41

9:26

10:11

10:56

11:41

12:26

13:11

13:56

14:41

15:26

16:11

16:56

17:41

18:26

19:11

19:56

20:41

21:26

22:41

10.

Dacia-Decebal

5:39

6:22

7:29

8:42

9:27

10:12

10:57

11:42

12:27

13:12

13:57

14:42

15:27

16:12

16:57

17:42

18:27

19:12

19:57

20:42

21:27

22:42

11.

Piața Decebal

5:41

6:24

7:31

8:44

9:29

10:14

10:59

11:44

12:29

13:14

13:59

14:44

15:29

16:14

16:59

17:44

18:29

19:14

19:59

20:44

21:29

22:44

12.

Bis. Emanuel

5:44

6:27

7:34

8:47

9:32

10:17

11:02

11:47

12:32

13:17

14:02

14:47

15:32

16:17

17:02

17:47

18:32

19:17

20:02

20:47

21:32

22:47 G

13.

Nicolae Bolcaș

5:47

6:30

7:37

8:50

9:35

10:20

11:05

11:50

12:35

13:20

14:05

14:50

15:35

16:20

17:05

17:50

18:35

19:20

20:05

20:50

21:35

-

14.

Auchan (sos.)

5:51

6:34

7:41

8:54

9:39

10:24

11:09

11:54

12:39

13:24

14:09

14:54

15:39

16:24

17:09

17:54

18:39

19:24

20:09

20:54

21:39

-


***La ora 22:20 autobuzul va pleca în cursă din spatele magazinului Auchan (acces personal).

Tip autobuz: de capacitate medie

Lungime traseu cursă completă: 12,5 km Lungime traseu cursa CI: 11,0 km Lungime traseu cursa C 22: 9,9 km


Nr. curse/zi: 22 I - ieșire din garaj G - retragere la garaj


1 of 1 / pjtog da circ linia 21N din 01 ianuarie 2019


PROGRAM DE CIRCULAȚIE


TRASEUL 21/R

VALABIL DIN 01 IANUARIE 2018 ÎN TOATE ZILELE SĂPTĂMÂNII

1 Nr. cit

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

ci

C2

03

04

05

06

07

C8

09

CIO

cu

C12

C13

C14

C15

C16

CJ7

C18

C19

C20

1,

Auchan (plec.)

-

8:40

9:25

10:10

10:55

11:40

12:25

13:10

13:55

14:40

15:25

16:10

16:55

17:40

18:25

19:10

19:55

20:40

21:25

****22:30

2.

C. Aradului

8:43

9:28

10:13

10:58

11:43

12:28

13:13

13:58

14:43

15:28

16:13

16:58

17:43

18:28

19:13

19:58

20:43

21:28

22:33

3.

Andrei Șaguna

8:061

8:46

9:31

10:16

11:01

11:46

12:31

13:16

14:01

14:46

15:31

16:16

17:01

17:46

18:31

19:16

20:01

20:46

21:31

22:36

4.

Dumbravei

8:09

8:49

9:34

10:19

11:04

11:49

12:34

13:19

14:04

14:49

15:34

16:19

17:04

17:49

18:34

19:19

20:04

20:49

21:34

22:39

5.

Spartacus

8:11

8:51

9:36

10:21

11:06

11:51

12:36

13:21

14:06

14:51

15:36

16:21

17:06

17:51

18:36

19:21

20:06

20:51

21:36

22:41

6.

Sf. Ap. Andrei

8:13

8:53

9:38

10:23

11:08

11:53

12:38

13:23

14:08

14:53

15:38

16:23

17:08

17:53

18:38

19:23

20:08

20:53

21:38

22:43

7.

Piața Rogerius

8:16

8:56

9:41

10:26

11:11

11:56

12:41

13:26

14:11

14:56

15:41

16:26

17:11

17:56

18:41

19:26

20:11

20:56

21:41

22:46

8.

Transilvaniei

8:18

8:58

9:43

10:28

11:13

11:58

12:43

13:28

14:13

14:58

15:43

16:28

17:13

17:58

18:43

19:28

20:13

20:58

21:43

22:48

9.

Bis. Baptistă Rog.-plecare

8:20

9:00

9:45

10:30

11:15

12:00

12:45

13:30

14:15

15:00

15:45

16:30

17:15

18:00

18:45

19:30

20:15

21:00

21:45

22:50

10.

Pod Rutier

8:22

9:02

9:47

10:32

11:17

12:02

12:47

13:32

14:17

15:02

15:47

16:32

17:17

18:02

18:47

19:3.2

20:17

21:02

21:47

22:52

11.

Piața loșia

8:24

9:04

9:49

10:34

11:19

12:04

12:49

13:34

14:19

15:04

15:49

16:34

17:19

18:04

18:49

19:34

20:19

21:04

21:49

22:54

12.

Sala A. Alexe

8:26

9:06

9:51

10:36

11:21

12:06

12:51

13:36

14:21

15:06

15:51

16:36

17:21

18:06

18:51

19:35

20:21

21:06

21:51

22:56

13.

Nicoiae Bolcaș

8:30

9:10

9:55

10:40

11:25

12:10

12:55

13:40

14:25

15:10

15:55

16:40

17:25

18:10

18:55

19:40

20:25

21:10

21:55

23:00 G

14.

Auchan (sosire)

8:34

9:14

9:59

10:44

11:29

12:14

12:59

13:44

14:29

15:14

15:59

16:44

17:29

18:14

18:59

19:44

20:29

21:14

21:59


****La ora 22:30 autobuzul va pleca în cursă din spatele magazinului Auchan (acces personal).

Tip autobuz: de capacitate medie

Lungime traseu cursă completă: 12,5 km   Lungime traseu cursa C 1: 10,0 km Lungime traseu cursa C 20: 10,9 km

Nr. curse/zi: 20 I - ieșire din garaj      G - retragere la garaj


Page 1 of 1 / ?zog de cixc Linia 21R din 01 ianuarie 2018


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 22         VALABIL DIN 0L01.2018 ÎN ZILELE LUCRĂTOARE CU ȘCOALĂ SAU VACANȚĂ

Nr. crt.

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

1.

GARA CENTRALA (plecare)

C1 6:30

C2 7:30

C3 9:45

C4 10:45

C5 11:45

C6 12:45

C7 13:45

C8 14:45

C9 15:45

C10 16:45

C11 17:45

C12 18:45

C13 19:45

C14 20:45

C15 21:45

2.

Palatul Baroc

6:33

7:33

9:48

10:48

11:48

12:48

13:48

14:48

15:48

16:48

17:48

18:48

19:48

20:48

21:48

3.

Spart acuș

6:36

7:36

9:51

10:51

11:51

12:51

13:51

14:51

15:51

16:51

17:51

18:51

19:51

20:51

21:51

4.

Sf. Apostol Andrei

6:37

7:37

9:52

10:52

11:52

12:52

13:52

14:52

15:52

16:52

17:52

18:52

19:52

20:52

21:52

5.

Piața Rogerius

6:40

7:40

9:55

10:55

11:55

12:55

13:55

14:55

15:55

16:55

17:55

18:55

19:55

20:55

21:55

6.

Transilvaniei

6:42

7:42

9:57

10:57

11:57

12:57

13:57

14:57

15:57

16:57

17:57

18:57

19:57

20:57

21:57

7.

Direcția Sanitar-Veter.

6:44

7:44

9:59

10:59

11:59

12:59

13:59

14:59

15:59

16:59

17:59

18:59

19:59

20:59

21:59

8.

Matei Corvin nr. 15

6:46

7:46

10:01

11:01

12:01

13:01

14:01

15:01

16:01

17:01

18:01

19:01

20:01

21:01

22:01

1 9.

Matei Corvin nr. 81

6:48

7:48

10:03

11:03

12:03

13:03

14:03

15:03

16:03

17:03

18:03

19:03

20:03

21:03

22:03 1

10.

Matei Corvin nr. 149

6:50

7:50

10:05

11:05

12:05

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:05

21:05

22:05

11.

Matei Corvin nr. 195

6:51

7:51

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

19:06

20:06

21:06

22:06

12.

REALII (sosire)

6:54

7:54

10:,09

11:09

12:09

13:09

14:09

15:09

16:09

17:09

16:09

19:09

20:09

21:09

22:09

13.

REALII (plecare)

7:00

8:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

15:15

16:15

17:15

18:15

19:15

20:15

21:15

22:20

14.

Matei Corvin nr. 168

7:05

8:20

10:20

11:20

12:20

13:20

14:20

15:20

16:20

17:20

18:20

19:20

20:20

21:20

22:25

15.

Matei Corvin nr. 120

7:07

8:22

10:22

11:22

12:22

13:22

14:22

15:22

16:22

17:22

18:22

19:22

20:22

21:22

22:27

16.

Matei Corvin nr. 98

7:09

8:24

10:24

11:24

12:24

13:24

14:24

15:24

16:24

17:24

18:24

19:24

20:24

21:24

22:29

17.

Matei Corvin nr. 24

7:10

8:25

10:25

11:25

12:25

13:25

14:25

15:25

16:25

17:25

18:25

19:25

20:25

21:25

22:30 1

18.

Direcția Sanitar-Veter.

7:12

8:27

10:27

11:27

12:27

13:27

14:27

15:27

16:27

17:27

18:27

19:27

20:27

21:27

22:32

19.

Transilvaniei

7:14

8:29

10:29

11:29

12:29

13:29

14:29

15:29

16:29

17:29

18:29

19:29

20:29

21:29

22:34

20.

Zimbrului

7:16

8:31

10:31

11:31

12:31

13:31

14:31

15:31

16:31

17:31

18:31

19:31

20:31

21:31

22:36

21.

GARA CENTRALĂ (sos.)

7:19

8:34

10:34

11:34

12:34

13:34

14:34

15:34

16:34

17:34

18:34

19:34

20:34

21:34

22:39 G

Tip autobuz: de capacitate medie; Lungime traseu cursă completă: 14,90 km

1 - ieșire din garaj G - retraoere la aarai


Durata cursei: 60’

Nr. curse/zi: 15

Page 1 of 1 / Prog de circ linia 22 'ALR3IL DIN C1-DI.201B in 81>s t SIV

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 22      VALABIL DIN 01.01.2018 ÎN ZILELE DE SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ ȘI SĂRBĂTORI LEGALE

Nr. crt.

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

1.

GARA CENTRALA

(plecare)

C1 6:301

C2 8:45

C3 9:45

C4 10:45

C5 11:45

C6 12:45

C7 13:45

CB 14:45

C9 15:45

C10 16:45

C11 17:45

C12H 18:45

C13 19:45

C14 20:45

C15 21:45

2.

Palatul Baroc

6:33

8:48

9:48

10:48

11:48

12:48

13:48

14:48

15:48

16:48

17:48

18:48

19:48

20:48

21:48

3.

Spartacus

6:36

8:51

9:51

10:51

11:51

12:51

13:51

14:51

15:51

16:51

17:51

18:51

19:51

20:51

21:51

4.

Sf. Apostol Andrei

6:37

8:52

9:52

10:52

11:52

12:52

13:52

14:52

15:52

16:52

17:52

18:52

19:52

20:52

21:52

5.

Piața Rogerius

6:40

8:55

9:55

10:55

11:55

12:55

13:55

14:55

15:55

16:55

17:55

18:55

19:55

20:55

21:55

6.

Transilvaniei

6:42

8:57

9:57

10:57

11:57

12:57

13:57

14:57

15:57

16:57

17:57

18:57

19:57

20:57

21:57

7.

Direcția S ani tar- Veter.

6:44

8:59

9:59

10:59

11:59

12:59

13:59

14:59

15:59

16:59

17:59

18:59

19:59

20:59

21:59

8.

Matei Corvin nr. 15

6:46

9:01

10:01

11:01

12:01

13:01

14:01

15:01

16:01

17:01

18:01

19:01

20:01

21:01

22:01

9.

Matei Corvin nr. 81

6:46

9:03

10:03

11:03

12:03

13:03

14:03

15:03

16:03

17:03

18:03

19:03

20:03

21:03

22:03

10.

Matei Corvin nr. 149

6:50

9:05

10:05

11:05

12:05

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:05

21:05

22:05

11.

Matei Corvin nr. 195

6:51

9:06

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

19:06

20:06

21:06

22:06

12.

REALII (sosire)

6:54

9:09

10:09

11:09

12:09

13:09

14:09

15:09

16:09

17:09

18:09

19:09

20:09

21:09

22:09

13.

REALII (plecare)

7:15

9:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

15:15

16:15

17:15

18:15

19:15

20:15

21:15

22:20

14.

Matei Corvin nr. 168

7:20

9:20

10:20

11:20

12:20

13:20

14:20

15:20

16:20

17:20

18:20

19:20 _

20:20

21:20

22:25

15.

Matei Corvin nr. 120

7:22

9:22

10:22

11:22

12:22

13:22

14:22

15:22

16:22

17:22

18:22

19:22

20:22

21:22

22:27

16.

Matei Corvin nr. 98

7:24

9:24

10:24

11:24

12:24

13:24

14:24

15:24

16:24

17:24

18:24

19:24

20:24

21:24

22:29

17.

Matei Corvin nr. 24

7:25

9:25

10:25

11:25

12:25

13:25

14:25

15:25

16:25

17:25

18:25

19:25

20:25

21:25

22:30

18.

Direcția Sanitar-Veter.

7:27

9:27

10:27

11:27

12:27

13:27

14:27

15:27

16:27

17:27

18:27

19:27

20:27

21:27

22:32

19.

Transilvaniei

7:29

9:29

10:29

11:29

12:29

13:29

14:29

15:29

16:29

17:29

18:29

19:29

20:29

21:29

22:34

20.

Zimbrului

7:31

9:31

10:31

11:31

12:31

13:31

14:31

15:31

16:31

17:31

18:31

19:31

20:31

21:31

22:36

21.

GARA CENTRALĂ (sosire)

7:34

9:34

10:34

11:34

12:34

13:34

14:34

15:34

16:34

17:34

18:34

19:34

20:34

21:34

22:39 G

Tip autobuz: de capacitate medie; Lungime traseu cursă completă: 14,90 km Durata cursei: 60’

I - ieșire din garaj G-retraaerelaaarai


Nr. curse/zi: 15

Poqn 1 of 1 / Prog da circ Linia 22 VALABIL PI» 01.01.2018 in W

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

Nr. curse/zi: 15 Tip autobuz: nearticulat Lungime traseu Linia 23 = 12,3 km


LINIA 23______

Valabil din 01.01.2018 în zilele de înni până vineri

1 Nr. crt

Denumirea stației

j                                         Orele de plecare din stație

1.

ERA SH. PARK (plecare)

C1

02 8:00

C3 9:05

04 10:03

C5 11:15

06 12:15

07 13:15

C8 14:25

09 15:25

C10 16:25

011

17:25

012

18:10

013 19:25

C14 20:25

015 21:25

C16 22:23

3.

Podul Peța

8:03

9:08

10:06

11:18

12:18

13:18

14:28

15:28

16:28

17:28

18:13

19:28

20:28

21:28

22:26

4.

Padișului

8:04

9:09

10:07

11:19

12:19

13:19

14:29

15:29

16:29

17:29

18:14

19:29

20:29

21:29

22:27

5.

Vlădeasa nr. 6

8:06

9:11

10:09

11:21

12:21

13:21

14:31

15:31

16:31

17:31

18:16

19:31

20:31

21:31

22:29

6.

Colegiul Economic

8:07

9:12

10:10

11:22

12:22

13:22

14:32

15:32

16:32

17:32

18:17

19:32

20:32

21:32

22:30

7.

Horea

8:09

9:14

10:12

11:24

12:24

13:24

14:34

15:34

16:34

17:34

18:19

19:34

20:34

21:34

22:32

8.

Piața 22 Decembrie

8:11

9:16

10:14

11:26

12:26

13:26

14:36

15:36

16:36

17:36

18:21

19:36

20:36

21:36

22:34

9.

Șc. D. Cantemir

8:13

9:18

10:16

11:28

12:28

13:28

14:38

15:38

16:38

17:38

18:23

19:38

20:38

21:38

22:36 G

10.

Piața Cetății

7:311

8:17

9:22

10:20

11:32

12:32

13:32

14:42

15:42

16:42

17:42

18:27

19:42

20:42

21:42

11.

Emanuil Gojdu

7:34

8:20

9:25

10:23

11:35

12:35

13:35

14:45

15:45

16:45

17:45

18:30

19:45

20:45

21:45

-

12.

Turnul Primăriei

7:38

8:24

9:29

10:27

11:39

12:39

13:39

14:49

15:49

16:49

17:49

18:34

19:49

20:49

21:49

-

13.

Autogara Decebal

7:43

8:29

9:34

10:32

11:44

12:44

13:44

14:54

15:54

16:54

17:54

18:39

19:54

20:54

21:54

-

14.

Vlădeasa nr. 1

7:44

8:30

9:35

10:33

11:45

12:45

13:45

14:55

15:55

16:55

17:55

18:40

19:55

20:55

21:55

-

15.

Padișului

7:46

8:32

9:37

10:35

11:47

12:47

13:47

14:57

15:57

16:57

17:57

18:42

19:57

20:57

21:57

-

16.

ERA SH. PARK (sosire)__

7:51

8:37

9:42

10:40

11:52

12:52

13:52

15:02

16:02

17:02

18:02

18:47

20:02

21:02

22:02

-

Lungime traseu cursă

6,2 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

4,9 km

I - ieșire din stația Piața Cetății

G - retragere la garaj fără călători din stația Șc. D. Cantemir

Pag» 1 of 1 / IC i 2J din 01 lan 2019 p« T Vladinirescu luni Vdnaxi

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

Nr. curse/zi: 15 Tip autobuz: nearticulat Lungime traseu Linia 23 = 12,3 km


Nr.

crt

LINIA 23

Valabil din 01.01.2018 sâmbăta și duminica

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

1.

ERA SH. PARK (plecare)

C1

C2 8:00

C3 9:05

C4 10:15

C5 11:15

C6 12:15

C7 13:15

C8 14:25

C9 15:25

C10 16:25

C11 17:25

C12 18:10

C13 19:25

C14 20:25

C15 21:25

C16 22:23

3.

Podul Peța

8:03

9:08

10:18

11:18

12:18

13:18

14:28

15:28

16:28

17:28

18:13

19:28

20:28

21:28

22:26

4.

Padișului

8:04

9:09

10:19

11:19

12:19

13:19

14:29

15:29

16:29

17:29

18:14

19:29

20:29

21:29

22:27

5.

Vlădeasa nr. 6

8:06

9:11

10:21

11:21

12:21

13:21

14:31

15:31

16:31

17:31

18:16

19:31

20:31

21:31

22:29

6.

Colegiul Economic

8:07

9:12

10:22

11:22

12:22

13:22

14:32

15:32

16:32

17:32

18:17

19:32

20:32

21:32

22:30

7.

Horea

8:09

9:14

10:24

11:24

12:24

13:24

14:34

15:34

16:34

17:34

18:19

19:34

20:34

21:34

22:32

8.

Piața 22 Decembrie

8:11

9:16

10:26

11:26

12:26

13:26

14:36

15:36

16:36

17:36

18:21

19:36

20:36

21:36

22:34

9.

Șc. D. Cantemir

8:13

9:18

10:28

11:28

12:28

13:28

14:38

15:38

16:38

17:38

18:23

19:38

20:38

21:38

22:36 G

10.

Piața Cetății

7:311

8:17

9:22

10:32

11:32

12:32

13:32

14:42

15:42

16:42

17:42

18:27

19:42

20:42

21:42

-

11.

Emanuil Gojdu

7:34

8:20

9:25

10:35

11:35

12:35

13:35

14:45

15:45

16:45

17:45

18:30

19:45

20:45

21:45

12.

Turnul Primăriei

7:38

8:24

9:29

10:39

11:39

12:39

13:39

14:49

15:49

16:49

17:49

18:34

19:49

20:49

21:49

13.

Autogara Decebal

7:43

8:29

9:34

10:44

11:44

12:44

13:44

14:54

15:54

16:54

M7:54

18:39

19:54

20:54

21:54

14.

Vlădeasa nr. 1

7:44

8:30

9:35

10:45

11:45

12:45

13:45

14:55

15:55

16:55

17:55

18:40

19:55

20:55

21:55

15.

Padișului

7:46

8:32

9:37

10:47

11:47

12:47

13:47

14:57

15:57

16:57

17:57

18:42

19:57

20:57

21:57

16.

ERA SH. PARK (sosire)

7:51

8:37

9:42

10:52

11:52

12:52

13:52

15:02

16:02

17:02

18:02

18:47

20:02

21:02

22:02

Lungime traseu cursă

6,2 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

12,3 km

4,9 km

I - ieșire din stația Piața Cetății

G - retragere la garaj fără călători din stația Șc, D. Cantemir

eaqe 1 of 1 / PC L 23 din 01 ian 2016 Sambata. al Durainica

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

|_________LINIA 25          VALABIL DIN 01.01.2018 ÎN ZILELE LUCRĂTOARE CU ȘCOALĂ SAU VACANȚĂ

Nr. crt.

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

1.

Str. Daliei 1 (plecare)

7:13

8:00

13:43

14:28

15:13

16:28

17:10

2.

Cartierul nou 1

-

7:15

8:02

-

13:45

14:30

15:15

16:30

17:12

3.

Nojoridului nr. 110

-

7:17

8:04

13:47

14:32

15:17

16:32

17:14

4.

Nojoridului nr. 184

-

7:19

8:06

-

13:49

14:34

15:19

16:34

17:16

5.

Str. Rapsodiei

-

7:22

8:09

-

13:52

14:37

15:22

16:37

17:19

6.

Apateului nr. 4

-

7:24

8:11

-

13:54

14:39

15:24

16:39

17:21

7.

Dimitrie Cantemir

-

7:27

8:14

13:171

13:57

14:42

15:27

16:42

17:24

8.

Piața Cetății

7:30

8:17 G

13:20

14:00

14:45

15:30

16:45

17:27 G

9.

Piața 22 Decembrie

-

7:35

-

13:25

14:05

14:50

15:35

16:50

-

10.

Școala D. Cantemir

-

7:37

-

13:27

14:07

14:52

15:37

16:52

-

11.

Nojoridului nr. 19/C

7:00 1

7:41

-

13:31

14:11

14:56

15:41

16:56

-

12.

Str. Rapsodiei

7:02

7:43

-

13:33

14:13

14:58

15:43

16:58

-

13.

Nojoridului nr. 2

7:05

7:46

-

13:36

14:16

15:01

15:46

17:01

-

14.

Nojoridului nr. 110

7:07

7:48

-

13:38

14:18

15:03

15:48

17:03

-

15.

Cartierul nou 2

7:09

7:50

-

13:40

14:20

15:05

15:50

17:05

-

16.

Str. Daliei 2

7:11

7:52

-

13:42

14:22

15:07

15:52

17:07

17.

Str. Daliei 1 (sosire)

7:12

7:53

13:43

14:23

15:08

15:53

17:08

-

Lungime traseu (km)

3,6

11,1

5,1

7,0

11,1

11,1

11,1

11,1

5,1

Tip autobuz: de capacitate mică            Nr. curse/zi: 7                                        I - ieșire din garaj G - retragere la garaj

Lungime traseu cursă completă: 11,1 km Garaj-Nojoridului nr. 19/C = 0,5 km; Garaj-D. Cantemir = 0,9 km Piața Cetății-Garaj = 2,3 km

Page 1 Of 1 / Prog de circ LI 25 2L3S3LV dip 01 IAN 2019

PROGRAM DE CIRCULAȚIE-LINIA 26

Valabil din 01.01.2018 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță

Nr. cursă

Mașina

Spartacus

(plecare)

EBP4Nidec (sosire sau plecare la Microrom)

EBP 6 Microrom (plecare)

EBP4Nidec (plecare spre Spartacus)

5:49

Spartacus (sosire) 6:02

Durata cursei

(min.)

35’

1.

I

5:27!

5:41

5:46

2.

II

5:421

5:56

6:01

5:04

6:17

35’

3.

I

6:02

6:16

-

6:20

6:33

33’

4.

1!

6:17

6:31

6:36

6:39

6:52

36’

5.

I

6:35

6:49

6:54

6:57

7:10

36’

6.

II

6:53

7:07

-

7:15

7:28

37’

'i 7

j

7:11

7:25

-

7:33

7:46

39’

8.

I!

7:30

7:44

-

7:51

8:04

45’

9.

[

7:50

8:04

-

8:10

8:21 **G

3T

10.

II

8:15

8:29

8:34

8:37

8:48**G

33’

11.

j

13:27 I

13:41

13:46

13:49

14:02

36’

12.

II

13:45 I

13:59

14:04

14:07

14:20

36’

13.

J

14:03

14:17

14:22

14:25

14:38

37’

14.

II

14:21

14:35

14:40

14:43

14:56

39’

15.

I

14:40

14:54

-

15:01

15:14

40’

16.

II

15:00

15:14

-

15:20

15:33

40’

17.

I

15:20

15:34

-

15:40

15:53

40’

18.

II

15:40

15:54

-

16:03

16:16

40’

19.

I

16:00

16:14

-

16:14

16:27

50’

20.

li

16:20

16:34

-

16:35

16:48

60’

21.

]

16:50

17:04

-

17:07

17:18**G

28’

22.

II

17:20

17:34

17:39

17:42

17:53**G

33’

23.

I

21:301

21:44

-

21:45

21:58

30’ I

24.

II

21:461

22:00

22:05

22:08

22:21

36' I

25.

1

22:00

22:14

22:19

22:22

22:33**G

33’

26.

II

22:22

22:36

22:41

22:44

22:55**G

33’

I - ieșire din garaj **G - se retrage la garaj din stația Dacia-Decebal.

Nr. curse/zi: 26

Tip autobuz: KARSAN (sau dacă va fi necesar, alte tipuri de autobuze)

1 - ieșire din garaj G - retragere la garaj

Lungime traseu cursă completă la EBP 4 (Spartacus-Nidec-Spartacus): 11,2 km

Lungime traseu cursă completa la EBP 6 (Spartacus-Microrom-Spartacus): 13,3 km

Lungime traseu curse retragere la garaj (Spartacus- Nidec -Dacia-Decebal): 10,7 km

Lungime traseu curse Spartacus-EBP 4 (Nidec)-EBP 6 (Microrom)-EBP 4 (Nidec)-Dacia-Decebal: 12,8 km Dislocări: Atelierelor (Garaj)-CeyTat- Universității- Decebal-Spartacus = 5,6 km;

Dacia-Decebal-Decebal-Universității-Ceyrat-Atlierelor (Garaj) = 5,7 km.

PROGRAM DE CIRCULAȚIE-LINIA 27

Valabil din 01.01.2018 în zilele de duminică cu excepția zilelor de sărbătoare legală

Nr. cursă

Mașina

Spartacus

(plecare)

EBP4(Nidec) (sosire sau plecare la Microrom)

EBP 6 Microrom

(sosire)

EBP 6 Microrom (plecare)

EBP 4 (Nidec) (plec, spre Spartacus)

Spartacus

(sosire)

Durata ; cursei (min.)

CURSE DIMINEAȚA

1

5:28 1

5:45

5:48

5:48

5:51

6:05

42’

2.

1

6:10

6:27

-

-

6:30

6:44

35’

3.

1

6:45

7:02

-

7:05

7:17**G

32’

CURSE LA AMIAZĂ

**4.

1

13:40 I

13:57

14:00

14:05

14:08

14:22

40’

5.

1

14:30

14:47

-

14:50

15:02**G

30’

CURSE SEARA

6.

1

21:301

21:47

-

ta

21:47

22:01

40’

7.

1

22:10

22:27

-

ta

22:27

22:39**G

30’     |

Nr. curse/zi: 7 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie            I - ieșire din garaj; **G - retragere la garaj din stația Dacia-Deceba!

Lungime traseu normal Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidec)-EBP 3 (Plexus)-Spartacus: 12,7 km

Lungime traseu cursă Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidec)-EBP 3 (Plexus)-Dacia-Decebal: 12,1 km

**1,4- Cursele 1 4 au traseul: Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidtec)-EBP 6 (Microrom)-EBP 4 (Nidec)-EBP 3 (Plexus)-Spartacus = 15,0 km;

Dislocări: Atelierelor (Garaj)-Ceyrat- Universității- DecebahSpartacus - 5,6 km;

Dacia-Decebal-Decebal-Universității-Ceyrat-Atlierelor (Garaj) = 5,7 km.

Page of 1 t PC ai L 27 DUMINICA din 16 01 ian 2010 HCL

PROGRAM DE CIRCULAȚIE-LINIA 27

Valabil din 01.01.2018 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță

Nr. cursă

Mașina

Spartacus

(plecare)

EBP4Nldec (sosire sau plecare la Eberspaecher)

EBP 11 Eberspaecher

(sosie)

EBP 11 Eberspaecher

(plecare)

EBP 4 Nldec (plecare spre Spartacus)

Spartacus

(sosire)

Durata cursei (min.)

1.

I

5:121

5:29

5:33

5:36

5:40

5:57

58'

2.

II

5:241

5:41

5:45

5:50

5:54

6:11

62' j

3.

III

5:501

6:07

6:11

6:14

6:18

6:35

54'       '

4.

I

6:10

6:27

6:31

6:32

6:36

6:53

52’

5.

II

6:26

6:43

-

6:48

7:05

54’ J

6.

III

6:44

7:01

-

*•

7:06

7:23

51’ j

7,

I

7:02

7:19

*

-

7:24

7:41

58’ J

8.

II

7:20

7:37

7:41

7:42

7:46

8:01**G

9.

III

7:35

7:52

7:56

7:59

8:03

8:20

55’

10.

8:00

8:17

8:21

8:21

8:25

8:40**G

40’      |

11.

III

8:30

8:47

-

-

8:50

9:05**G

35'      |

ii

5

12.

I

13:161

13:33

13:37

13:40

13:44

14:01

56"     !

13.

II

13:241

13:41

13:45

13:55

13:59

14:16

66’ î

14.

III

13:541

14:11

14:15

14:18

14:22

14:39

56’ I

15.

I

14:12

14:29

14:33

14:36

14:40

14:57

58’ I

□r

II

14:30

14:47

-

-

14:52

15:09

60’      |

hr

III

14:50

15:07

-

-

15:10

15:27

60'       |

| 18.

I

15:10

15:27

-

-

15:30

15:47

65'

[ 19,

II

15:30

15:47

-

15:50

16:05**G

35’ j

Pase of 2 / PC al L Z'> ZLS&ZLV din 01 Lan 2010 ..CL

1

pn

III

15:50

16:07

16:11

16:14

16:18

16:35

60*

21.

1

16:15

16:32

16:36

16:39

16:43

16:58**G

43'

22.

III

16:50

17:07

17:11

17:14

17:18

17:33**G

43'

23.

II

21:201

21:37

21:41

21:45

21:49

22:06

50’

24.

1

21:401

21:57

22:01

22:15

22:19

22:34**G

54’

25.

11

22:10

22,27

22:31

22:32

22:36

22:51 **G

41’      |

Nr. curse/zi: 25 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie

I - ieșire din garaj **G - retragere la garaj din stația Dacia-Decebal

Lungime traseu Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidec)-EBP 11 (Eberspeacher)-EBP 4 (Nidec)-EBP 7 (Faist)-Spartacus: 17,5 km Lungime traseu Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidec)-EBP 11 (Eberspeacher)-EBP 4 (Nidec)- EBP 7 (Faist) Dacia-Decebal: 16,9 km Lungime TRASEU NORMAL Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 Nidec)- EBP 7 (Faist)-Spartacus: 13,8 km

Lungime traseu Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidec)- EBP 7 (Faist)-Dacia-Decebal: 13,2 km

Dislocări: Atelierelor (Garaj)-Ceyrat- Universității- Decebal-Spartacus = 5,6 km;

Dacia-Decebal-Decebal-Universității-Ceyrat-Atlierelor (Garaj) = 5,7 km.

Page o€ 2 / PC al I. 27 8LSI2LV din 01 ian 2010 "CL

PROGRAM DE CIRCULAȚIE-LINIA 27

Valabil din 01.01.2018 în zilele de sâmbătă cu excepția zilelor de sărbătoare legală

Nr. cursă

Mașina

Spartacus

(plecare)

EBP4(Nidec) (sosire sau plecare la Micro rom, Eberspaecher)

EBP 6 Mlcrorom (sosire)

EBP 6 Microrom (plecare)

EBP 11

Eberspaecher

(sosire)

EBP 11 Eberspaecher (plecare)

EBP4(Nidec) (plec, spre Spartacus)

Spartacus

(sosire)

I

Durata | cursei | (mirt.)

*1.

I

5:28 1

5:45

5:48

5:48

-

-

5:51

6:05

I

37'    |

**2

II

5:401

5:57

*

6:01

6:07

6:11

6:25

45’    |

**3.

I

6:05

6:22

6:26

6:27

6:31

6:45

40’

4.

II

6:25

6:42

6:42

6:56

40'    |

5.

I

6:45

7:02

-

7:02

7:16

40’ I

6.

II

7:05

7:22

-

-

7:22

7:36

35’ (

I 7-

I

7:25

7:42

-

-

7:42

7:56

— ■ ■ I 35’

8.

II

7:40

7:57

7:57

8:09**G

29’

9.

I

8:00

8:17

-

8:17

8:29**G

29’

10.

I

13:20 I

13:37

-

13:37

13:51

40’ j

*11.

II

13:40 I

13:57

14:00

14:05

14:08

14.22

42’

12.

I

14:00

14:17

-

-

14:17

14:31

40’

13.

II

14:22

14:39

-

-

14:39

14:53

38’

| 14.

1

14:40

14:57

-

14:57

15:11

40’

15.

ii

15:00

15:17

-

15:17

15:31

40’

16.

1

15:20

15:37

-

15:37

15:51

40’    |

17.

II

15:40

15:57

-

-

15:57

16:09**G

29’ j

| 18.

1

16:00

16:17

- -

16:17

16:29**G

29’    |

Pag* of 2 l PC al Liniei 27 ZN aarnbat.a 01 ian 2018 HCL

1

1

I

19.

II

21:301

21:47

-

■a

-

-

21:47

22:01

40’    |

20.

I

21:50

22:07

-

-

22:07

22:19**G

29'

21.

II

22:10

22:27

-

-

22:27

22:39**G

29’

Nr. curse/zi: 21 Tip autobuz: de capacitate mica sau medie

I - ieșire din garaj **G - retragere la garaj din stația Dacia-Decebal

*1 și *11 - Cursele 1 și 11 au traseul: Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidec)-EBP 6 (Microrom)-EBP 4 (Nidec)-EBP 3 (Plexus)-Spartacus = 15.0 km;

**2 și **3 -Cursele 2 și 3 au traseul: Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidec)-EBP 11 (Eberspaecher)-EBP 4 (Nidec)-EBP 3 (Plexus)-Spartacus = 16,35 km;

Lungime traseu normal cursă Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidec)-EBP 3 (Plexus)-Spartacus: 12,7 km

Lungime traseu cursă Spartacus-EBP 7 (SHC)-EBP 4 (Nidec)-EBP 3 (Plexus)-Dacia-Decebal: 12,1 km

Dislocări: Atelierelor (Garaj)-Ceyrat- Universității- Decebal-Spartacus = 5,6 km;

Dacia-Decebal-Decebal-Universității-Ceyrat-Atlierelor (Garaj) = 5,7 km.

of 2 / PC al Liniei- 27 ZN saubata 01 ion 201S MCL

PROGRAM DE CIRCULAȚIE Linia 28-luni

Valabil in perioada 01 noiembrie 2017 - 24 martie 2018

Nr. cursă

Mașina

Stația

Călătorii deserviți

Obs.

Emanuil Gojdu (plecare)

Aeroportul Oradea (sosire)

Aeroportul Oradea (plecare)

Emanuil Gojdu (sosire)

Nr. zbor

Aeronava

Ruta avion

Compania

Aterizare avion

Decolare avion

1 L

l

6:30 1

6:47

7:15

7:35

-

-

-

-

-

-

pt. angajați

2.

1

7:43

8:00

8:55

9:10 "G

RO 621/2

AT 42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

8:35

9:00

-

1

3.

1

14:28 I

14:45

15:35

15:50 **G

0B3077/8

B737

Otopeni-Oradea-Otopeni

BLUE AIR

15:15

15:45

si pentru angajați

4.

1

18:131

18:30

19:25

19:40**G

RO 627/8

AT42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

19:05

19:30

-

______ . _

Notă:

- La întârzâieri ale avioanelor de până la 60 minute, autobuzele vor staționa la aeroport până la sosirea acestora și vor pleca în curse după 20 de minute de la aterizare. La întârzieri mai mari de 60 minute, conducătorul auto va contacta telefonic dispeceratul QTL-S.A. pentru primirea dispozițiilor corespunzătoare.

I - ieșire din garaj

G - retragere la garaj din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn


Nr. curse/zi: 4 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie

Lungime traseu cursă completă Linia 28 = 12,9 km

Lungime traseu Linia 28 curse cu retragere din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn = 12,2 km

lof 1/ 1K J 3 LUNI 29 oct 201? 24 raar 2010

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

Linia 28-marți

Valabil în perioada 01 noiembrie 2017 - 24 martie 2018

Nr. cursă

Mașina

Stația

Călătorii deserviți

Obs.

Emanuil Gojdu (plecare)

Aeroportul Oradea (sosire)

Aeroportul Oradea (plecare)

Emanuil Gojdu (sosire)

Nr. zbor

Aeronava

Ruta avion

Compania

Aterizare avion

Decolare avion

1.

I

6:30 1

6:47

7:15

7:35

-

-

-

-

-

-

pt. angajați

2.

I

7:43

8:00

8:55

9:15

RO 621/2

AT 42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

8:35

9:00

-

3.

I

9:58

10:15

10:15

10:35

FR1814/15

FR2210/11

i

B737

B737

Dusscldorf (Weeze)-Oradea-Dusseldorf (Weeze)

Londra (Stansted)-Oradea-

Londra (Stansted)

RYANAIR

RYANAIR

10:50

11:35

11:15

12:00

-

4.

I

10:43

11:00

11:10

11:30

5.

I

11:33

11:50

11:55

12:10 **G

6.

I

14:28 I

14:45

15:35

15:50 **G

0B3077/8

B737

Otopeni-Oradea-Otopeni

BLUEAIR

15:15

15:45

și pt. angajați

7-

I

18:131

18:30

19:25

19:45

RO 627/8

AT42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

19:05

19:30

-

8.

1

20:18

20:35

21:30

21:45 **G

FR 1876/77

B737

Memmingen-Oradea-

Memmingen

RYANAIR

21:10

21:35

și pt. angajați |

Notă: - La întârzâieri ale avioanelor de până la 60 minute, autobuzele vor staționa la aeroport până Ia sosirea acestora și vor pleca în curse după 20 de minute de la aterizare. La întârzieri mai mari de 60 minute, conducătorul auto va contacta telefonic dispeceratul OTL-S.A. pentru primirea dispozițiilor corespunzătoare.

Nr. curse/zi: 8 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie

I - ieșire din garaj

**G - retragere la garaj din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn


Lungime traseu cursă completă Linia 28 = 12,9 km

Lung, traseu Linia 28 curse cu retragere din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn = 12,2 km

Page 1 Of 1 / 2 PC L 28 MA.TFI 29 oct 2017 24 lor 2018 o nasina

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

Linia 28-miercuri

Valabil în perioada 01 noiembrie 2017 - 24 martie 2018

Stația

Călătorii deserviți

-*

g kz 2

Mașina

Emanuil Gojdu (plecare)

Aeroportul Oradea (sosire)

Aeroportul Oradea (plecare)

Emanuil Gojdu (sosire)

Nr. zbor

Aeronava

Ruta avion

Compania

Aterizare avion

Decolare avion

Obs.

1.

l

6:301

6:47

7:15

7:35

-

-

-

-

-

-

pt. angajați

2.

l

7:43

8:00

8:55

9:10 **G

RO 621/2

AT 42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

8:35

9:00

-

3.

l

14:28 I

14:45

15:35

15:50 **G

0B3077/8

B737

Otopeni-Oradea-Otopeni

BLUE AIR

15:15

15:45

și pt. angajați

4.

I

18:131

18:30

19:25

19:45

RO 627/8

AT42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

19:05

19:30

5-

I

19:53

20:10

21:05

21:25

FR3390/91

B737

Barcelona (Girona)-

Oradea-Barcelona (Girona)

RYANAIR

20:45

21:10

șl pt. angajați l

6.

1

21:25

21:42

22:30

22:45 *"G

FR7081/82

B737

Milano (Bergamo)-Oradea-

Milano (Berțjamo)

RYANAIR

22:10

22:35

_________________________________1

Notă: - La întârzâieri ale avioanelor de până la 60 minute, autobuzele vor staționa la aeroport până la sosirea acestora și vor pleca în curse după 20 de minute de la aterizare. La întârzieri mai mari de 60 minute, conducătorul auto va contacta telefonic dispeceratul OTL-S.A. pentru primirea dispozițiilor corespunzătoare.

Nr. curse/zi: 6 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie

Lungime traseu cursă completă Linia 28 = 12,9 km                                                  I' ’e5’re din 8araJ

Lungime traseu Linia 28 curse cu retragere din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn -12,2 km          G * retragere la garaj din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn

■flge 1 Of 1 / J K 1 28 MlBRCURI 29 oct 2017 24 raax 2016

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

Linia 28-vineri

Valabil în perioada 01 noiembrie 2017 - 24 martie 2018

Nr. cursă

Mașina

------——-----

Stația

Călătorii deserviți

Obs.

Emanuil Gojdu (plecare)

Aeroportul Oradea (sosire)

Aeroportul Oradea (plecare)

Emanuil Gojdu (sosire)

Nr. zbor

Aeronava

Ruta avion

Compania

Aterizare avion

Decolare avion

1.

I

6:30 I

6:47

7:15

7:35

-

-

-

-

-

pt. angajați

2

I

7:43

8:00

8:55

9:10 MG

RO 621/2

AT 42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

8:35

9:00

3.

I

14:28 I

14:45

15:35

15:50 “G

083077/8

8737

Otopeni-Oradea-Otopeni

BLUEAIR

15:15

15:45

și pt. angajați

4.

I

18:131

18:30

19:25

19:40*‘G

RO 627/8

AT42

Otopen i-Oradea-Otopeni

TAROM

19:05

19:30

-

Notă:

- La întârzâieri ale avioanelor de până la 60 minute, autobuzele vor staționa la aeroport până la sosirea acestora și vor pleca în curse după 20 de minute de la aterizare. La întârzieri mai mari de 60 minute, conducătorul auto va contacta telefonic dispeceratul OTL-S.A. pentru primirea dispozițiilor corespunzătoare.

Nr. curse/zi: 4 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie

I - ieșire din garaj

**G - retragere la garaj din stația Piața 1 Decembrie/BIoc


Lungime traseu cursă completă Linia 28 = 12,9 km

Lung, traseu Linia 28 curse cu retragere din stația Piața 1 Decembrie/BIoc Turn = 12,2 km

Page 1 of 1 / 5 K l 26 VINERI 29 oct 2017 24 03 201B

PROGRAM DE CIRCULAȚIE Lima 28-vimeri

Valabil în perioada 01 noiembrie 2017 - 24 martie 2018

| Nr. cursă

Mașina

Stația

Călătorii deserviți

Obs.

Emanuil Gojdu (plecare)

Aeroportul Oradea (sosire)

Aeroportul Oradea (plecare)

Emanuil Gojdu (sosire)

Nr. zbor

Aeronava

Ruta avion

Compania

Aterizare avion

Decolare avion

1.

1

6:30 1

6:47

7:15

7:35

-

-

-

-

pt. angajați

2.

1

7:43

8:00

8:55

9:10 **G

RO 621/2

AT 42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

8:35

9:00

-

3.

1

14:28 I

14:45

15:35

15:50 **G

0B3077/8

3737

Otopeni-Oradea-Otopeni

BLUE AIR

15:15

15:45

și pt. angajați

4.

1

18:131

18:30

19:25

19:40**G

RO 627/8

AT42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

19:05

19:30

Notă:

- La întârzâieri ale avioanelor de până la 60 minute, autobuzele vor staționa la aeroport până la sosirea acestora $i vor pleca în curse după 20 de minute de ia aterizare. La întârzieri mai mari de 60 minute, conducătorul auto va contacta telefonic dispeceratul OTL-S.A. pentru primirea dispozițiilor corespunzătoare.

Nr. curse/zi: 4 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie

I - ieșire din garaj

**G - retragere la garaj din stația Piața 1 Decembrie/Bloc


Lungime traseu cursă completă Linia 28 = 12,9 km

Lung, traseu Linia 28 curse cu retragere din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn = 12,2 km

Page 1 of 1 / 1 PC L 20 VINERI oct 2017 24 02 201B

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

Linia 28-sâmbătă

Valabil în perioada 01 noiembrie 2017 - 24 martie 2018

__

’ȘȘ

Stația

Călătorii deserviți

3 kZ 2

Mașina

Emanuil Gojdu (plecare)

Aeroportul Oradea (sosire)

Aeroportul Oradea (plecare)

Emanuil Gojdu (sosire)

Nr. zbor

Aeronava

Ruta avion

Compania

Aterizare avion

Decolare avion

Obs.

1.

I

! 6:301

6:47

7:15

7:30 **G

-

-

-

-

-

-

pt. angajați

2.

i

9:58

10:15

10:15

10:35

Dusseldorf (Weeze)-Oradea-

FR1814/15

B737

RYANAIR

10:50

11:15

3.

I

10:43

11:00

11:10

11:30

Dusseldorf (Weeze)

-

FR2210/11

B737

Londra (Stansted)-Oradea-

Londra (Stansted)

RYANAIR

4.

l

11:33

11:50

11:55

12:10 **G

11:35

12:00

5.

l

20:181

20:35

20:35

20:55

FR1876/77

B737

Memmingen-Oradea-

RYANAIR

21:10

21:35

Memmingen

Milano (Bergamo)“Oradea-

Milano (Bergamo)

I 6'

I

21:13

21:30

21:30

21:50

!7-

I

22:00

22:17

22:30

22:45 “G |

FR7081/82

B737

RYANAIR

22:10

22:35

--------- __------

I

____________________________I

Notă: - La întârzâieri ale avioanelor de până la 60 minute, autobuzele vor staționa ia aeroport până la sosirea acestora și vor pleca în curse după 20 de minute de la aterizare. La întârzieri mai mari de 60 minute, conducătorul auto va contacta telefonic dispeceratul OTL-S.A. pentru primirea dispozițiilor corespunzătoare.

Nr. curse/zi: 7 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie                              I - ieșire din garaj

Lungime traseu cursă completă Linia 28 = 12,9 km                                          **G . retragere la garaj din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn

Lung, traseu Linia 28 curse cu retragere din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn = 12,2 km

Pagn 1 of 1 / 6 PC k 20 SAMXATA 29 oct 2Q17 24 : «r 2018

PROGRAM DE CIRCULAȚIE Lima 28-dmmimcă

Valabil în perioada 01 noiembrie 2017 - 24 martie 2018

| Nr. cursă

Mașina

Stația

.............................. "

Călătorii deserviți

Obs.

Emanuil Gojdu (plecare)

Aeroportul Oradea (sosire)

Aeroportul Oradea (plecare)

Emanuil Gojdu (sosire)

Nr. zbor

Aeronava

Ruta avion

Compania

Aterizare avion

Decolare avion

1.

I

14:28 I

14:45

15:35

15:50 "G

0B3077/8

B737

Otopen i-Oradea-Oto peni

BLUE AIR

15:15

15:45

-

2.

I

18:131

18:30

19:25

19:45

RO 627/8

AT42

Otopeni-Oradea-Otopeni

TAROM

19:05

19:30

3.

1

19:53

20:10

21:05

21:20”G

FR3390/91

B737

Barcelona (Girona)-Oradea-

Barcelona (Girona)

RYANAIR

20:45

21:10

I

Notă:

- La întârzâieri ale avioanelor de până la 60 minute., autobuzele vor staționa la aeroport până la sosirea acestora $i vor pleca în curse după 20 de minute de la aterizare. La întârzieri mai mari de 60 minute, conducătorul auto va contacta telefonic dispeceratul OTL-S.A. pentru primirea dispozițiilor corespunzătoare.

Nr. curse/zi: 3 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie

I - ieșire din garaj

**G - retragere la garaj din stația Piața 1 Decembrie/Bloc


Lungime traseu cursă completă Linia 28 = 12,9 km

Lung, traseu Linia 28 curse cu retragere din stația Piața 1 Decembrie/Bloc Turn = 12,2 km

Page 1 of 1 / ? Ii: k I1 DUMINICA 29 act 2017 2 4 mar 2013

S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL Biroul tehnic-exploatare

PROGRAM DE CIRCULAȚIE


Se aprobă Director general


Nr./.2018

LINIA 30

VALABIL DIN ________________ÎN ZILELE DE DUMINICĂ

Nr. crt

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

ci

£2

£3

£4

£5

£6

£7

CB

£9

C10

cu

£12

£13

1.

Leroy Merlin (plec.)

-

8:50

9:50

10:50

11:50

12:50

13:50

14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

20:30

2.

Cimitirul Rulikowski

7:551

8:55

9:55

10:55

11:55

12:55

13:55

14:55

15:55

16:55

17:55

18:55

20:35

3.

Universitate

7:57

8:57

9:57

10:57

11:57

12:57

13:57

14:57

15:57

16:57

17:57

18:57

20:37

4.

Oficiul de Cadastru

7:58

8:58

9:58

10:58

11:58

12:58

13:58

14:58

15:58

16:58

17:58

18:58

20:38

5.

Muzeul Țării Crișurilor

7:59

8:59

9:59

10:59

11:59

12:59

13:59

14:59

15:59

16:59

17:59

18:59

20:39

6.

Biserica cu Lună

8:03

9:03

10:03

11:03

12:03

13:03

14:03

15:03

16:03

17:03

18:03

19:03

20:43

7.

Centrul Civic/CEC

8:06

9:06

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

19:06

20:46

8.

Magazinul Crișul

8:09

9:09

10:09

11:09

12:09

13:09

14:09

15:09

16:09

17:09

18:09

19:09

20:49

9.

Autogara Șt. Cel Mare

8:11

9:11

10:11

11:11

12:11

13:11

14:11

15:11

16:11

17:11

18:11

19:11

20:51

10.

Zimbrului

8:13

9:13

10:13

11:13

12:13

13:13

14:13

15:13

16:13

17:13

18:13

19:13

20:53

11.

Piața Magnoliei

8:16

9:16

10:16

11:16

12:16

13:16

14:16

15:16

16:16

17:16

18:16

19:16

20:56

12.

Dacia Zig-Zag

8:20

9:20

10:20

11:20

12:20

12:20

14:20

15:20

16:20

17:20

18:20

19:20

21:00

13.

Pod Rutier

8:22

9:22

10:22

11:22

12:22

13:22

14:22

15:22

16:22

17:22

18:22

19:22

21:02

14.

Piața loșia

8:25

9:25

10:25

11:25

12:25

13:25

14:25

15:25

16:25

17:25

18.25

_ '9:25

19:27

21:05

15.

Sala Antonio Alexe

8:27

9:27

10:27

11:27

12:27

13:27

14:27

15:27

16:27

17:27

18:27

21:07

16.

Tudor Vladimirescu

8:28

9:28

10:28

11:28

12:28

13:28

14:28

15:28

16:28

17:28

18:28

19:28

21:08

17.

Wiliam Shakespeare

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

21:10

18.

Biserica Emanuel

8:32

9:32

10:32

11:32

12:32

13:32

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

21:12

19.

Nicolae Bolcaș

8:35

9:35

10:35

11:35

12:35

13:35

14:35

15:35

16:35

17:35

18:35

19:35

21:15 G

Leroy Merlin (sosire)

8:40

9:40

10:40

11:40

12:40

13:40

14:40

15:40

16:40

17:40

18:40

19:40

Nr. curse/zi: 13 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie

Lungime traseu cursă completă: 15,3 km Lungime tronson Cimitirul Rulikowski - Dacia Zig-Zag - Leroy Merlin: 13,5 km

Lungime tronson Leroy Merlin-Dacia Zig-Zag-Nîcolae BolcaȘ 13,8 km

COMPARTIMENT EXPLOATARE


DP-146, VI, Pg 1/1


SECȚIA 2 AUTOBUZE


Page 1 of 1 i Prag circ Linia 30 din

2010 DUMtHICA


S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL                                               Se aprobă

Biroul tehnic-exploatare                                                                                    Director general

Nr      /     2018

PROGRAM DE CIRCULAȚIE          .       1M.

_____________                                            *                   mg. POP Viorel Mircea

LINIA 30

VALABIL DIN___________________ÎN ZILELE DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ

Nr. crt.

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

ci

C2

03

04

05

C6

07

08

09

C10

C11

C12

C13

C14

1.

Leroy Merlin (plec.)

-

6:50"

8:50

9:50

10:50

11:50

12:50

13:50

14:50

15:50

16:50

17:50

18:50

21:30

2,

Cimitirul Rulikowski

5:55" I

6:551

8:55

9:55

10:55

11:55

12:55

13:55

14:55

15:55

16:55

17:55

18:55

21:35

3.

Universitate

5:57"

6:57

8:57

9:57

10:57

11:57

12:57

13:57

14:57

15:57

16:57

17:57

18:57

21:37

4.

Oficiul de Cadastru

5:58"

6:58

8:58

9:58

10:58

11:58

12:58

13:58

14:58

15:58

16:58

17:58

18:58

21:38

5.

Muzeul Țârii Crișurilor

5:59"

6:59

8:59

9:59

10:59

11:59

12:59

13:59

14:59

15:59

16:59

17:59

18:59

21:39

6.

Biserica cu Lună

6:03"

7:03

9:03

10:03

11:03

12:03

13:03

14:03

15:03

16:03

17:03

18:03

19:03

21:43

7.

Centrul Civic/CEC

6:06"

7:06

9:06

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

19:06

21:46

8.

Magazinul Crișul

6:09"

7:09

9:09

10:09

11:09

12:09

13:09

14:09

15:09

16:09

17:09

18:09

19:09

21:49

9.

Autogara Șt. Cel Mare

6:11"

7:11

9:11

10:11

11:11

12:11

13:11

14:11

15:11

16:11

17:11

18:11

19:11

21:51

10.

Zimbrului

6:13"

7:13

9:13

10:13

11:13

12:13

13:13

14:13

15:13

16:13

17:13

18:13

19:13

21:53

11.

Piața Magnoliei

6:16"

7:16

9:16

10:16

11:16

12:16

13:16

14:16

15:16

16:16

17:16

18:16

19:16

21:56

12.

Dacia Zig-Zag

6:20"

7:20

9:20

10:20

11:20

12:20

13:20

14:20

15:20

19:20

17:20

18:20

19:20

22:00

13.

Pod Rutier

6:22"

7:22

9:22

10:22

11:22

12:22

13:22

14:22

15:22

16:22

17:22

18:22

19:22

22:02

14.

Piața loșia

6:25"

7:25

9:25

10:25

11:25

12:25

13:25

14:25

15:25

16:25

17:25

18:25

19:25

22:05

15.

Sala Antonio Aiexe

6:27**

7:27

9:27

10:27

11:27

12:27

13:27

14:27

15:27

16:27

17:27

18:27

19:27

22:07

16.

Tudor Vladimirescu

6:28"

7:28

9:28

10:28

11:28

12:28

13:28

14:28

15:28

16:28

17:28

18:28

19:28

22:08

17.

Wiliam Shakespeare

6:30"

7:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

22:10

18.

Biserica Emanuel

6:32**

7:32

9:32

10:32

11:32

12:32

13:32

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

22:12

19.

Nicolae Bolcaș

6:35"

7:35

9:35

10:35

11:35

12:35

13:35

14:35

15:35

16:35

17:35

18:35

19:35

22:15 G

| 20.

Leroy Merlin (sosire) | 6:40**

7:40

9:40

10:40

11:40

12:40

13:40

14:40

15:40

16:40

17:40

18:40

19:40

*

** - Nu circulă în perioada 01 noiembrie - 28 (sau 29) februarie                                              I - ieșire din garaj

G - retragere la garaj


Nr. curse/zi: 14/13 Tip autobuz: de capacitate mică sau medie

Lungime traseu cursă completa: 15,3 km Lungime tronson Cimitirul Rulikowski-Dacia Zig-Zag-Leroy Merlin: 13,5 km

Lungime tronson Leroy Merlin - Dacia Zig-Zag - Nicolae Bolcaș 13,8 km

COMPARTIMENT EXPLOATARE


DP-146, VI, Pg 1/1


SECȚIA 2 AUTOBUZE


rog* 1 of 1 / Prog circ Linia 30 dxn


2018 LUNI SAMBATA


PROGRAM DE CIRCULAȚIE

T I1MTA 'li                  VALABIL DIN 03.12.2018

L11N IA 31      ZILELE LUCRATOARE CU ȘCOALĂ SAU VACANȚĂ

Nr. crt.

Denumirea stației           l

Orele de plecare din stație

ci

C2

C3

C4

1.

Str. Bumbacului (plec.)

5:001

7:00

13:001

21:001

2.

Morii nr. 4

5:02

7:02

13:02

21:02

3.

Lotus

5:05

7:05

13:05

21:05

4.

Dimitrie Cantemir

5:07

7:07

13:07

21:07

5.

Piața 22 Decembrie

5:10

7:10

13:10

21:10

6.

Biserica Emanuel

5:14

7:14

13:14

21:14

7.

Calea Aradului

5:17

7:17

13:17

21:17

8.

Eurobusiness Parc 1

5:32

7:32

13:32

21:32

9.

Calea Borșului nr. 32C

5:33

7:33

13:33

21:33 i

10.

Eurobusiness Parc 2                        I

5:34

7:34

13:34

21:34

11.

Eurobusiness Parc 7 (SHC)

5:35

7:35

13:35

21:35

11.

Eurobusiness Parc 8

5:37

7:37

13:37

21:37

13.

Eurobusiness Parc 9 (Salesianer Miettex)

5:38

7:38

13:38

21:38

14.

Eurobusiness Parc 10 (Mecanor)

5:39

7:39

13:39

21:39

15.

Eurobusiness Parc 4 (Nidec)

5:41

7:41

13:41

21:41

16.

Eurobusiness Parc 5

5:43

7:43

13:43

21:43

17.

Eurobusiness Parc 11 (Eberspaecher) sos.

5:45

7:45

13:45

21:45

18.

Eurobusiness Parc 11 (Eberspaecher) plec.

6:15

8:15

14:15

22:15

19.

Eurobusiness Parc 5

6:17

8:17

14:17

22:17

20.

Eurobusiness Parc 4 (Nidec)

6:19

8:19

14:19

22:19

21.

Eurobusiness Parc 10 (Mecanor)

6:20

8:20

14:20

22:20

22.

Eurobusiness Parc 9 (Salesianer Miettex)

6:21

8:21

14:21

22:21

23.

Eurobusiness Parc 8

6:22

8:22

14:22

22:22

24.

Eurobusiness Parc 7 (Faist)

6:24

8:24

14:24

22:24

25.

Eurobusiness Parc 2

6:25

8:25

14:25

22:25

26.

Calea Borșului nr. 32C

6:26

8:26

14:26

22:26

27.

Eurobusiness Parc 1

6:27

8:27

14:27

22:27

28.

Calea Aradului

6:39

8:39

14:39

22:39

29.

Autogara OTL Decebal

6:41

8:41

14:41

22:41

30.

Piața 22 Decembrie

6:45

|   8:45

14:45

22:45

31.

Școala D. Cantemir

6:47

8:47 G

14:47

22:47

32.

Str. Bumbacului (sosire)

6:53

l

-

14:53 *G

22:53 *G

Tip autobuz: de capacitate medie

Lungime traseu cursă completă: 33,9 km;         Lungime traseu cursa 2 : 31,7 km

Nr. curse/zi lucratoare: 4                             I - ieșire din garaj G - retragere la garaj

*G - la retragerea spre garaj autobuzul va opri în stațiile Morii nr. 4 și Lotus dacă sunt călători.

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

1 T                            VALABIL DIN 03.12.2018

| LUNIA AZ    ZILELE LUCRĂTOARE CU ȘCOALA SAU VACANȚĂ

Nr. crt.

Denumirea stației

Orele de plecare din stație

ci

C2

C3

C4

1.

Mareșal Averescu (plecare)

5:151

7:15

13:15!

21:151

2.

Magazinul Crișul

5:19

7:19

13:19

21:19

3.

Autogara Ștefan Cel Mare

5:21

7:21

13:21

21:21

4.

Zimbrului

5:23

7:23

13:23

21:23

5.

Piața Magnoliei

5:25

7:25

13:25

21:25

6.

Eurobusiness Parc 1

5:33

7:33

13:33

21:33

7.

Calea Borșului nr. 32C

5:34

7:34

13.34

21:34

8.

Eurobusiness Parc 2

5:35

7:35

13:35

21:35

9.

Eurobusiness Parc 7 (SHC)

5:36

7:36

13:36

21:36

10.

Eurobusiness Parc 8

5:38

7:38

13:38

21:38

11.

Eurobusiness Parc 9 (Salesianer Miettex)

5:39

7:39

13:39

21:39

11.

Eurobusiness Parc 10 (Mecanor)

5:40

7:40

13:40

21:40

13.

Eurobusiness Parc 4 (Nidec)

5:42

7:42

13:42

21:42

14.

Eurobusiness Parc 5

5:44

7:44

13:44

21:44

15.

Eurobusiness Parc 11 (Eberspaecher) sos.

5:46

7:46

13:46

21:46

16.

Eurobusiness Parc 11 (Eberspaecher) plec.

6:20

8:10

14:20

22:10

17.

Eurobusiness Parc 5

6:22

8:12

14:22

22:12

18.

Eurobusiness Parc 4 (Nidec plecare)

6:24

8:14

14:24

22:14

19.

Eurobusiness Parc 10 (Mecanor)

6:25

8:15

14:25

22:15

20.

Eurobusiness Parc 9 (Salesianer Miettex)

6:26

8:16

14:26

22:16

21.

Eurobusiness Parc 8

6:27

8:17

14:27

22:17

22.

Eurobusiness Parc 7 (Faist)

6:29

8:19

14:29

22:29

23.

Eurobusiness Parc 2

6:30

8:20

14:30

22:20

24.

Calea Borșului nr. 32C

6:31

8:21

14:31

22:21

25.

Eurobusiness Parc 1

6:32

8:22

14:32

22:22

26.

Piața Rogerius

6:40

8:30

14:40

22:30

27.

Zimbrului

6:42

8:32

14:42

22:32

28.

Gara Centrală

6:45

8:35

14:45

22:35

29.

Piața Tineretului

|   6:54

8:41 **G

14:51**G

22:41 **G

30.

Mareșal Averescu (sosire)

6:58

-

-

**G - se retrage la Garaj din stația Piața Emanuil Gojdu

Tip autobuz: de capacitate medie

Lungime traseu cursă completă CI = 27,3 km; Lungime traseu curse C2, C3 și C4 = 25,2 km

Nr. curse/zi lucrătoare: 4                                I - ieșire din garaj G - retragere la garaj

PROGRAM DE CIRCULAȚIE LINIA C100

VALABIL DIN 10 NOIEMBRIE 2018 ÎN ZILELE DE SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ

Nr. cursă

Mașina

islazului (plecare)

Piața C100 (plecare)

Islazului (sosire)

Durata cursei (min.)

1.

I

8:00 I

____&06____

8:12

________20’

2.

II

8:10 I

8:16

8:22

20’

3.

I

8:20

8:26

8:32

20’

4.

II

8:30

8:36

8:42

20’

5.

I

8:40

8:46

8:52

20’

6.

II

8:50

8:56

9:02

20’

7.

I

9:00

9:06

9:12

20’__

8.

ii

9:10

9:16

9:22

20’

9.

I

9:20

9:26

9:32

20’

10.

II

9:30

9:36

9:42

20’

11.

I

9:40

9:46

9:52

20’

12.

II

9:50

9:56

10:02

20’

13.

I

10:00

10:06

10:12

20’

14.

II

10:10

10:16

10:22

20’

15.

I

10:20

10:26

10:32

20’

16.

li

10:30

10:36

10:42

20’

17.

I

10:40

10:46

10:52

20’

18.

II

10:50

10:56

11:02

20’

19.

I

11:00

11:06

11:12

20’

20.

II

11:10

11:16

11:22

20’

21.

I

11:20

11:26

11:32

20’

22.

II

11:30

11:36

11:42

20’

23.

I

11:40

11:46

11:52

20’

24.

II

11:50

11:56

12:02

20’

25.

I

12:00

12:06

12:12

20’

26.

II

12:10

12:16

12:22

20’

27.

I

12:20

12:26

12:32

20’

28.

II

12:30

12:36

12:42

20’

29.

I

12:40

12:46

12:52

20’

30.

II

12:50

12:56

13:02

20’

31.

I

13:00

13:06

13:12

20’

32.

II

13:10

13:16

13:22

20’

33.

I

13:20

13:26

13:32

20’

34.

II

13:30

13:36

13:42

20’

35.

I

13:40

13:46

13:52

20’

36.

II

13:50

13:56

14:02 G

12’

I 37-.

I

14:00

14:06

14:12 G

J—_____

Nr. curse/zi: 37

I - ieșire din garaj G - retragere la garaj


Tip autobuz: de capacitate medie sau mare

Lungime traseu Islazului-Piața 100-Islazului = 2,3 km

Paiqe o£ L i* PC Linia C100 ZN din 10 noi 7.016 pe Islazului

Anexa 14 la contractul de delegare

CAIETUL DE SARCINI al serviciului de transport public local prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.L Transregio, definind nivelurile de calitate, confort, siguranță și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

 • (1)  Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic, de performanță și siguranță în exploatare.

 • (2)  Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local.

ART. 5

Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul serviciului de transport public local la nivelul A.D.L Transregio.

CAP. II

Cerințe organizatorice

ART. 6

Operatorul serviciului de transport public local prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale membre A.D.L Transregio va asigura:

 • a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c)     respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d) operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);

 • e) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • f) condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g) spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • h) dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • i) personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

 • j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • k) asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • l) respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;

 • m) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • n) respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii precizați în Regulamentul serviciului de transport public local stabilit la nivelul A.D.I. și aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale;

 • o) furnizarea către A.D.L Transregio a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local;

 • p) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • q) statistica accidentelor și analiza acestora;

 • r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • t) respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • u) planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;

 • v) alte condiții specifice stabilite de A.D.L Transregio.

ART. 7

Cerințe organizatorice minimale specifice

în vederea asigurării unui standard calitativ ridicat , care să se regăsească la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale asociate în cadrul A.D.I. Transregio , sunt obligatorii următoarele condiții specifice:

 • 1. Domeniul de activitate al delegatului este solicitat a fi conform cod CAEN 4931: Transporturi urbane, suburbane, metropolitane de călători (CAEN Rev. 2) -înscris obligatoriu în cadrul Certificatului emis de O.R.C ca activitate autorizată a ofertantului.

 • 2. Delegatul trebuie să dețină licență de transport conform prevederilor O.U.G nr.27/2011 privind transporturile rutiere.

 • 3. Delegatul va trebui să facă dovada inexistenței de datorii către bugetul de stat sau bugetele locale.

 • 4. Delegatul va fi înscris obligatoriu în Registrul de Evidență a Prelucrătorilor de Date cu Caracter Personal.

 • 5. Delegatul trebuie să dețină o experiență similară în transportul rutier de persoane. Se solicită ca ofertantul să facă dovada încheierii în ultimii 3 ani a minim unui contract cu obiectivul - transport rutier de persoane prin servicii regulate (de oricare tip: local, județean, interjudețean, internațional) sau prin servicii regulate speciale

 • 6. Operatorul de transport trebuie să dispună de un minim de personal calificat și de resurse umane obligatorii pentru îndeplinirea contractului:

 • a) minim o persoană de specialitate desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport cu certificat de competență profesională valabil eliberat de Autoritatea Rutieră Română în conformitate cu O.M.T. nr. 1214/2015;

 • b) minim o persoană desemnată să îndeplinească funcția de conducător al unității/subunității de reparații auto, în conformitate cu reglementările Ordinului M.T.C.T. nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu certificat de atestare profesională eliberat de Autoritatea Rutieră.

 • c)   minim 90 de șoferi disponibili (conform numărului minim de autobuze necesare îndeplinirii contractului);

 • 7. Operatorul de transport trebuie să dispună de (proprietate sau leasing financiar) de minim 90 autobuze urbane (80 active, 10 rezerve).

 • 8. Delegatul trebuie să dețină în proprietate sau în leasing financiar un sistem de Management integrat al transportului public urban. Sistemul va cuprinde cel puțin două componente:

a) Sistem de taxare inteligentă compus din cel puțin:

- validatoare duale pentru bilete suport hârtie și pentru legitimații de transport tip cârd;

program soft pentru evidența validărilor titlurilor de călătorie a tuturor utilizatorilor și evidență distinctă a prestației efectuate pentru beneficiarii de reduceri sau gratuități acordate la transportul public la nivelul A.D.I. Transregio: persoane cu handicap, însoțitorii persoanelor cu handicap, pensionari, elevi, studenți, veterani de război, etc.

 • - cabine modulare pentru vânzarea legitimațiilor de călătorie dotate fiecare cu echipamente necesare eliberării legitimațiilor de călătorie personalizate;

 • - automate de vânzare bilete în puncte urcare/coborâre călători, capabile să dea rest, echipate cu sistem de avarii, vandalizări sau alarmă efracție cu transmitere la distanță, sisteme de comunicație și program soft dispecerizare;

 • 9. Sistem centralizat de monitorizare al vehiculelor compus din cel puțin:

 • - computere bord cu sistem comunicație G.P.R.S., localizare G.P.S., aplicație software pentru localizarea pe hartă a zonei deservite, urmărirea și coordonarea în trafic a vehiculelor pentru respectarea graficelor de circulație;

 • - panouri de informare dinamică în mijlocul de transport a numelui stației curente și a celei ce urmează în funcție de locația exactă G.P.S. a mijlocului de transport, sincronizate cu sistemul de monitorizare vehicule;

 • - sisteme voice-box pentru informarea audio în mijlocul de transport (prin instalația de sonorizare a acestuia) a numelui stației curente și a celei ce urmează;

 • - panouri pentru informarea dinamică în stații a timpilor de sosire a mijloacelor de transport, în funcție de locația reală G.P.S. a mijlocului de transport, sincronizate cu sistemul de monitorizare vehicule;

ART. 8

Obligațiile și răspunderile personalului cu funcții care concură la siguranța circulației sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de transport public local stabilit la nivelul A.D.L Transregio.

ART. 9

Programul lucrărilor de investiții:

 • (1)    Finanțarea și realizarea lucrărilor de investiții aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

 • (2)    Finanțarea lucrărilor de investiții se va asigura din următoarele surse:

 • -   alocații de la bugetul local;

 • -  credite bancare, interne sau externe garantate de autoritatea administrației publice locale;

 • -  fonduri nerambursabile conform unor programe de finanțare;

 • -  surse proprii ale delegatului constituite din amortismentul cumulat asupra imobilizărilor corporale proprii, cota parte din profitul realizat precum și valoarea redeventei care va rămâne la dispoziția delegatului;

 • -   alte surse constituite potrivit legii;

 • (3)    La sfârșitul fiecărei lucrări până la data de 15 a lunii următoare delegatul are obligația de a preda proprietarului raportul de intrare a unor bunuri, care fac parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ teritoriale membre ale A.D.I. Transregio, inclusiv modificările de valoare aduse acestora conform reglementărilor legale în vigoare.

 • (4)    La sfârșitul fiecărei luni până la data de 15 a lunii următoare delegatul are obligația de a preda proprietarului raportul de ieșire a unor bunuri care fac parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ teritoriale membre ale A.D.I. Transregio. Raportul de ieșire va avea ca anexe obligatoriu pentru fiecare poziție de scoatere din funcțiune toate datele prevăzute de legislația în vigoare.

 • (5)    Delegatul are obligația să efectueze inventarierea domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale membre ale A.D.L Transregio cel puțin o dată pe an. Propunerile de casare și valorificare sunt făcute de comisiile de inventariere și se aprobă de Consiliile Locale ale unităților administrativ teritoriale membre A.D.I. Transregio.

 • (6)    Procesul verbal de inventariere anuală se transmite proprietarului bunurilor până cel mai târziu la data de 15 ianuarie pentru anul financiar precedent. Acesta reprezintă documentul justificativ în baza căruia se înregistrează atât în contabilitatea delegatului cât și în contabilitatea proprietarului plusurile sau minusurile de inventar constatate.

ART. 10

Finanțarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat

 • (1)    în funcție de natura activității serviciile de administrare ale domeniului public și privat pot fi servicii care presupun activități de natură economică, care se autofinanțează sau servicii care presupun activități de natură instituțional -administrativă ori socială și care sunt finanțate prin alocații bugetare.

 • (2)    Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu zise a serviciilor de administrare a domeniului public și privat precum și pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori pe baza tarifelor și prețurilor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate precum și prin subvenții de la bugetul local cu respectarea următoarelor condiții:

 • -   organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale a activităților prestate;

 • -  protejarea autonomiei financiare a operatorului;

 • -   reflectarea costului efectiv al prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat în structura și nivelul tarifelor, prețului biletelor și alocației bugetare;

 • -   ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;

 • -   recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, prețul biletelor și alocație bugetară;

 • -   acoperirea prin tarife, prețul biletelor și alocației bugetare, cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și de întreținere a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • (3)    Activitatea de administrare și exploatare a transportului public de călători se va face pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu. Veniturile vor fi realizate din vânzarea biletelor și abonamentelor, din încasările de la beneficiari a contravalorii serviciilor prestate (transport de persoane, servicii de publicitate, inspecții tehnice, etc.) precum și din subvenții de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Transregio.

 • (4)    Operatorul de servicii va asigura personalul de deservire a activităților de domeniu public în corelare cu necesarul de forță de muncă și cu prevederile bugetare. Negocierea salariilor se va face ținând cont de prevederile Contractul Colectiv de Muncă și de compensările și indexările aprobate prin acte normative, pe perioade de valabilitate a contractului.

 • (5)    Delegatul va asigura întocmirea tuturor documentelor care stau la baza decontării și le va depune spre verificare delegatarului.

 • (6)    Alocația bugetară pentru investiții și activitatea curentă se va stabili anual și va fi aprobată de către consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Transregio.

CAP. III

Sistemul de transport public local de persoane

ART. 11

Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport rutier public local prin curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Transregio.

ART. 12

 • (1)    Operatorul de transport are obligația să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare.

 • (2)    Programul de transport public local se întocmește și se aprobă de A.D.I. Transregio, operatorul putând să facă propuneri în acest sens.

 • (3)    Programul de transport public prin curse regulate la nivelul A.D.I. Transregio este prevăzut în anexa 2.1 la contractul de servicii publice de transport.

 • (4)    Trimestrial traseele și programul de transport se actualizează, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public județean, interjudețean, internațional, feroviar, aerian. în acest sens operatorul poate înainta A.D.I. Transregio propuneri fundamentate.

ART. 13

Denumirea stațiilor și amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate în anexele nr. 2.1.2 și 2.1.4 la contractul de servicii publice de transport, (conțin denumirea stațiilor, amplasarea lor, eventualele dotări, pentru ambele sensuri de parcurgere a traseului).

ART. 14

în vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane la nivelul A.D.I. Transregio, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate și continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • I. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută.

 • 2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane; informarea se va realiza în limbile română și maghiară.

 • 3. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare

 • 4. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.L Transregio și nominalizate printr-o anexă la contractul de delegare a gestiunii. Stațiile de vânzare a legitimațiilor/abonamentelor de călătorie sunt prevăzute în anexa nr. 6.3.1 la contractul de delegare a gestiunii.

 • 5. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător. Afișajul se va face la înălțimea de cel mult 1.80 m, textul afișajului fiind realizat cu litere îngroșate de cca. 1 cm. înălțime. Programul de circulație actualizat și detaliat va fi pus obligatoriu la dispoziția publicului călător și pe site-ul internet al operatorului de transport.

 • 6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 7. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • 8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 10. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • II.  să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune;

 • 13. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 14. să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de Consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale membre A.D.I Transregio;

 • 15. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 16. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

 • 17. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 18.  să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, în caz de forță majoră;

 • 19. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 20. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 21. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare. Instalațiile de climatizare și de încălzire vor trebui menținute în funcțiune pe întregul traseu și în toate mijloacele de transport, astfel:

 • -  în mijloacele de transport dotate cu instalații de climatizare acestea vor fi menținute în funcțiune asigurând în orice perioadă a anului o temperatură ambientală în mijlocul de transport de cca. 18-22 grade Celsius;

 • -  în mijoacele de transport dotate doar cu instalații de încălzire aceste instalații vor trebui pornite și menținute în stare de funcționare, atât pe traseu cât și pe perioada staționării, atunci când temperatura exterioară este sub 10 grade Celsius;

la temperaturi exterioare scăzute mijloacele de transport vor staționa în stațiile terminus cu o singură ușă de acces deschisă și cu instalația de încălzire în funcțiune

 • 22. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;

 • 23. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • 24. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 25. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen; în mijloacele de transport dotate cu compostoare, în tura de noapte și ziua la capăt de linie se vor verifica și remedia toate compostoarele astfel încât călătorii să-și poată composta biletele oriunde în vehicul.

 • 26. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 27. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale membre ale A.D.I. Transregio;

 • 28. să elaboreze bugetul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • 29. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 30. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 31. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • 32. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri, și la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 33. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

 • 34. să nu pună în circulație mijloace de transport care nu au ușa din față accesibilă publicului călător;

 • 35. operatorul de transport trebuie să ia măsuri în baza cărora:

 • -  conducătorii mijloacelor de transport sunt obligați să oprească aliniat trotuarului stațiilor amenajate astfel încât urcarea/coborârea călătorilor să se poate face cu ușurință și în condiții de siguranță;

 • -  dacă retragerea la garaj se face pe traseul de circulație obișnuit conducătorul mijlocului de transport este obligat să preia călătorii de pe traseu;

 • -  operatorul de transport va menține în funcțiune un post telefonic public care să dea relații publicului călător 24/24 ore.

Anexa 15

REGULAMENTUL

pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin curse regulate

CAP. I Dispoziții generale

ART. 1

 • (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciului de transport public prin curse regulate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, anume:

- serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze si tramvaie.

 • (2) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se poate efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament și ale Caietului de sarcini al serviciului de transport public local, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

ART. 2

Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor de transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

 • a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale;

 • b) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local;

 • c) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • d) accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piața transportului public local;

 • e) optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial.

ART. 3

în sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1. activitate de transport public localde persoane - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1);

 • 2.  autobuz - autovehicul din categoria M2 sau M3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune sau în picioare și care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, în conformitate cu prevederile OMLPTL nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea-RNTR

 • 2. cu completările și modificările ulterioare;

 • 3. autoritate de autorizare - serviciul specializat din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, autorizat pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre prin autorizația nr. 0337/08.03.2013, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), în condițiile legii;

 • 4.  autorizație de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public local.

 • 5. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

 • 6. copie conformă a licenței de transport - documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza licenței de transport pentru fiecare dintre autobuzele utilizate de operatorul de transport în efectuarea transportului rutier public de persoane;

 • 7. cartelă magnetică - cârd magnetic ce permite deplasarea utilizatorilor serviciilor de transport public local de persoane, emis conform prevederilor legale, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. h din Ord.272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 8.  continuitatea serviciilor - capacitatea de a asigura un serviciu neîntrerupt în rețelele de transport într-o zonă geografică determinată, în conformitate cu art. 4 pct. 13 din Directiva 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

 • 9.  compensație de serviciu public - orice beneficiu, în special financiar, acordat direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, în conformitate cu art. 2 lit. g din Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

 • 10. date privind călătoria - date de bază, precum orare și tarife ale mijloacelor de transport în comun, necesare în vederea furnizării de informații privind călătoriile multimodale înaintea și în timpul călătoriei, pentru a facilita planificarea, rezervarea și adaptarea acesteia în conformitate cu art. 4 pct. 16 din Directiva 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

 • 11. drept exclusiv - un drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator, în conformitate cu art. 2 lit. f din Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

 • 12.  licență de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., în condițiile legii, care atestă ca deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, acesta dându-i dreptul de acces la transportul rutier public;

 • 13. licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuzepe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 14. obligația de exploatare - obligația care impune operatorului de transport public local de persoane autorizat și/sau licențiat ori transportatorului autorizat să efectueze serviciul respectiv în condiții de continuitate, regularitate și de asigurare a capacităților necesare de transport și să respecte condițiile impuse de autoritățile competente care acordă subvenția. Obligația de exploatare include și obligația operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: transportul bagajelor, spații pentru depozitarea bagajelor, vânzarea de bilete în interiorul vehiculelor, informarea călătorilor în timpul transportului, întreținerea și curățenia mijloacelor de transport, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate - gări, autogări, pontoane de acostare, condiții de confort în timpul transportului, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. m din Ord. 272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 15. obligație de serviciu public - o cerință definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu si le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit, în conformitate cu art. 2 lit. e din Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

 • 16. obligația de transport - obligația care impune oricărui operator de transport public local de persoane sau transportatorilor autorizați să accepte și să efectueze servicii publice subvenționate de transport în condițiile stabilite de autoritățile competente, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. n din Ord. 272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 17. obligația tarifară - obligația care impune operatorilor de transport public local de persoane sau transportatorilor autorizați practicarea tarifelor stabilite de autoritățile competente, contrar interesului comercial al operatorilor sau transportatorilor, impunere care rezultă fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife, în conformitate cu prevederile art.7 lit. o din Ord. 272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 18. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • 19. program de circulație - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 20. program de transport public județean - programul propus și aprobat de consiliile județene, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate între localitățile județului, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare;

 • 21. program de transport public local - programul propus și aprobat de autoritatea de autorizare din cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară, avizat de către consiliile locale membre ale asociației și aprobat în adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitare în baza mandatului primit, prin care se stabilesc: traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților teritorial-administrative membre ale asociației, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • 22. stabilirea de tarife - operațiunea de analiză și calculație a tarifelor, prin care autoritățile administrației publice locale implicate stabilesc, după caz, structura și nivelurile tarifelor, în conformitate cu prevederile art. 7 lit.c din Ord. 272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 23. stație publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

 • 24.  traseu - parcursul care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare și capătul de traseu de destinație, pe care se efectuează servicii regulate. în funcție de amplasarea capetelor de traseu și de parcursul dintre acestea, traseele pot fi județene, interjudețene și internaționale; traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale, în conformitate cu prevederile art.3 pct. 38 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • 25. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localități, precum și în limitele unei localități, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • 26. operatorul de transport rutier - orice întreprindere care deține certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deținute cu orice titlu, cu excepția comodatului;

 • 27. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local;

 • 28. legitimație de călătorie - document care indiferent de forma sa permite utilizarea mijlocului de transport. Regimul legitimațiilor de călătorie ( forme, condiții de eliberare,utilizare sau valabilitate) este stabilit de prevederiile art. 25-38 din Secțiunea a IV-a prezentul Regulament.

29. călătorie- utilizarea unui vehicul de transport în comun pentru deplasarea unei persoane de la un punct al traseului, definit ca stație, la un alt punct, definit ca altă stație, având ca lungime maximă distanța între capetele de linii.

ART. 4

Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local, autoritățile administrației publice locale vor urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. II

Efectuarea transportului public de persoane

SECȚIUNEA 1

Principiile și obiectivele efectuării transportului public de persoane

ART. 5

 • (1) Transportul public se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2001 privind transporturile rutiere, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

 • (2) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • (a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, sau de către un transportator autorizat, așa cum acesta este definit și autorizat conform prevederilor prezentei legi;

 • (b) se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre ADI Transregio. în cazul în care traseul transportului pe șină depășește limita acestora, acesta va fi considerat transport public local;

 • (c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către ADI Transregio;

 • (d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze și tramvaie, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Bihor.

 • (e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • (f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat;

 • (g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul ADI Transregio.

ART. 6

 • (1) Transportul public local pe raza unităților-administrative membre ADI Transregio se poate efectua numai cu autobuze a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor OMLPTL nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național, cu completările și modificările ulterioare.

 • (2)  Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și, după caz, dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 • (4) Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

ART. 7

 • (1) Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:

 • a) creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • b) accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c) informarea publicului călător;

 • d) executarea transportului public local de persoane în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • e) corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

 • f)  continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • g) corelarea curselor județene, interjudețene cu cele locale pentru preluarea fluxurilor de călători din stațiile de transbordări/autogări apropiate de noduri de transport public local;

 • h) operatorul de transport public local va elabora și va pune în aplicare strategii de interconectare a diferitelor tipuri de transporturi, prin puncte intermodale (feroviar, aerian), după aprobare prealabilă a ADI Transregio.

 • (2) ADI Transregio va controla prestarea serviciilor de transport public prin curse regulate desfășurat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre.

 • (3) ADI Transregio are obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local de persoane, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localității și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

SECȚIUNEA a 2-a Documente necesare pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate

ART. 8

 • (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie A.D.I Transregio, în baza mandatului primit din partea consiliilor locale membre, pe bază de hotărâre de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, prin atribuire directă.

 • (2) A.D.L Transregio atribuie gestiunea serviciului unui singur operator de transport rutier care va avea dreptul exclusiv de a opera în teritoriul administrativ al ADI Transregio în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Regulamentul nr. 1370/2007/CE.

ART. 9

Modul de organizare și funcționare a serviciului de transport public local de persoane are ca obiective:

 • a) garantarea accesului egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport și al transportatorilor autorizați la piața transportului public local;

 • b) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;

 • c) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de transport;

 • d) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale , asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;

 • e) susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

 • f)  protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;

 • g) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

 • h) acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane;

 • i)  asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport sau de funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători sau de mărfuri existent;

ART. 10

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza de competență a unităților-administrative membre ADI Transregio se efectuează numai de către operatorul căruia i s-a delegat gestiunea acestui serviciu de către ADI Transregio.

ART. 11

 • (1) Operatorii de transport au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 • a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței;

 • b) programul de circulație;

 • c) copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

 • d) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • f)  actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • g) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

 • h) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz.

 • (2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic documentele menționate la alin.(1), după caz.

ART. 12

 • (1) Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

 • (2) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de Autoritatea de autorizare din cadrul ADI Transregio, licențiată în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

ART. 13

Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

SECȚIUNEA a 3-a Licențe și autorizații

ART. 14

 • (1) Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

 • (2) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către Autoritatea de autorizare, pe baza deciziei unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio de acordare a gestiunii directe a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate realizate în urma procedurii de atribuire directă si cu avizul Consiliului Județean.

 • (3) Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

 • (4) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăși valabilitatea programului de transport precum și a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local efectuat prin curse regulate.

 • (5) în vederea obținerii unei licențe de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate operatorul de transport va depune la Autoritatea de autorizare un dosar care va cuprinde :

 • a) cererea de eliberare licență de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ;

 • b) dovada plății tarifului de eliberare a licenței de traseu, conform anexei nr. 4.

 • (6) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • (7) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 • (8) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a. stațiile publice, precum și amplasarea acestora;

 • b. numărul și capacitatea autobuzelor;

 • c. intervalul de succedare a curselor;

 • d. ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu;

 • e. zilele în care se efectuează transporturile.

 • (9) Modelul caietului de sarcini aferent licenței de traseu este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

ART. 15

 • (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier la ADI Transregio, în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

 • (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IIl-a.

ART. 16

în situația distrugerii, pierderii sau furtului autorizației de transport sau a licenței de traseu pentru curse regulate, se va elibera un duplicat, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la Autoritatea de autorizare:

 • a) cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv;

 • b) documentul deteriorat, după caz;

 • c) dovada că s-a publicat într-un ziar local pierderea, respectiv anularea documentului, după caz;

 • d) dovada că s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a 11l-a, pierderea sau sustragerea licenței de traseu, după caz;

 • e) dovada plății tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv, după caz, conform anexei nr. 4.

ART. 17

Documentul duplicat va fi eliberat de către Autoritatea de autorizare din cadrul ADI Transregio după analizarea solicitării depuse și va avea înscrisă mențiunea « DUPLICAT ».

ART. 18

în situația modificării denumirii operatorului de transport sau a sediului profesional, se va înlocui autorizația de transport, respectiv licența de traseu pentru curse regulate, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la Autoritatea de autorizare:

 • a) cererea solicitantului de înlocuire a documentului, în urma modificărilor survenite în datele de identificare ale operatorului;

 • b) documentul vechi, în original;

 • c) copiile conforme ale licenței de transport, conținând noile date de identificare ale operatorului de transport rutier, după caz;

 • d) dovada plății tarifului de înlocuire a documentului, după caz, conform anexei nr. 4.

ART. 19

Documentul nou, conținând noile date de identificare ale operatorului, va fi eliberat de către autoritatea de autorizare, după analizarea solicitării depuse.

Retragerea autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale

ART. 20

Retragerea autorizațieide transport, a licenței de traseu pentru curse regulate se face de către Autoritatea de autorizare din cadrul ADI Transregio, în următoarele cazuri:

 • a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;

 • b) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea serviciului;

 • c) la încetarea activității operatorului de transport rutier;

 • d) la retragerea licenței de transport.

ART. 21

 • (1) Se consideră abateri grave de la conduita profesională acele comportamente care:

 • a) afectează substanțial calitatea și siguranța serviciului prestat;

 • b) vizează încălcarea legalității;

 • c) favorizează sau realizează evaziunea fiscală;

 • d) contorsionează sau elimină concurența;

 • e) instituie monopolul în piață sau manifestă tendințe monopoliste, neconcurențiale.

 • (2) Abaterile grave de la conduită profesională a operatorilor de transport constau în:

 • a) folosirea de documente sau declarații pe propria răspundere false în autorizarea, licențierea ori executarea serviciului respectiv;

 • b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • c) încălcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune directă a serviciului și ale regulamentului de organizare și efectuare a serviciului;

 • e) încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalității, siguranța, calitatea și continuitatea serviciului;

 • f)  încălcarea repetată a prevederilor privind protecția clientului și protecția mediului;

 • g) transmiterea autorizațiilor de transport și a licențelor de traseu, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice;

 • h) folosirea conducătorilor auto care nu dețin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depășită;

 • i)  persoana desemnată nu a declarat că are interdicția de a profesa, prin hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă și irevocabilă;

 • j) oprirea în stații sau alte locuri decât cele permise de licență în mod repetat ( minim 3 ori în maxim 6 luni).

ART. 22

 • (1) Programul de transport local se întocmește și se aprobă de către ADI Transregio și este prevăzut în anexa nr. 15 la contractul de delgare.

 • (2) Programul de transport local în zilele declarate ca sărbători legale este același cu programul de sâmbătă/duminică.

 • (3) în perioada de valabilitate, programul de transport public local prin curse regulate poate fi actualizat prin hotărâre a adunării generale ADI Transregio, astfel:

 • (a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu;

 • (b) prin introducerea de noi trasee;

 • (c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;

 • (d) prin modificarea orelor din graficele de circulație;

 • (e) prin introducerea de stații noi;

 • (f) prin eliminarea de stații, la solicitarea operatorului de transport rutier;

ART. 23

 • (1) Tarifele pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se stabilesc prin hotărâre de consiliu local de fiecare unitate administrativ teritorială membră ADI Transregio, pe traseul aferent, și sunt avizate de ADI Transregio, pe baza fundamentării realizate de către operatorii de transport. Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite prin Ordinul 272/2007 al ANRSC, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit, în conformitate cu art. 43 (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

 • (2) Tarifele pentru serviciul de transport public local se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la operatorii de transport, prin hotărâri ale autorității administrației publice locale, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări. Nivelul tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

 • (3) Tarifele pentru serviciul de transport public local se pot modifica, prin hotărâre de consiliu local de fiecare unitate administrativ teritorială membră ADI Transregio, pe traseul aferent. Modificarea tarifelor se face în baza cererilor primite de la operatorul de transport, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori a condițiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influență mai mare decât cea determinată de influența indicelui prețurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutiv.

 • (4) Orice tarif privind transportul public local de persoane se poate stabili, ajusta sau modifica, numai pe baza normelor-cadru stabilite de către A.N.R.S.C. prin Ordinul nr.272/2007.

ART. 24

 • (1) Operatorul de transport public de persoane va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort și siguranță al mijlocului de transport.

Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare, precum și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorul de transport, în conformitate cu art.12 alin. 3 din Ordinul 272/2007 al ANRSC.

 • (2) Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru serviciul de transport public local, stabilite prin lege sau aprobate pentru anumite categorii de persoane de către consiliile locale membre ale ADI Transregio sau acoperirea diferențelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ADI Transregio, corespunzător cu nivelul tarifelor de vânzare către populație a legitimațiilor de călătorie, în conformitate cu art. 42 alin.2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

SECȚIUNEA a 4-a Tipuri de legitimații de călătorie

ART. 25

 • (1) Operatorul de transport public local de persoane va asigura integrare tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie denumită cârd de călătorie, pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate pentru toate unitățile administrativ teritoriale ale membrilor ADI Transregio.

 • (2) Cârdul electronic de călătorie - este o legitimație de călătorie/titlu de călătorie. Poate fi de două tipuri: abonament și portofel electronic (înlocuiesc biletele tipărite).

 • A) Cârdul electronic de tip abonament poate fi :

 • a) nominal formatat, tipărit personalizat cu nume și poză - netransmisibil, utilizat numai în cazul pensionarilor, veteranilor, însoțitorilor persoane invalide, elevilor, studenților și altor categorii la cererea acestora;

 • b) nominal formatat și netipărit (fără nume și poză) - netransmisibil;

 • c) nominal pe instituție formatat, fără personalizare cu nume și poză -transmisibil pentru angajații instituției;

 • B) Cârdul electronic tip portofel (are rolul de a înlocui biletele tipărite) :

 • a) cârd nominal formatat, transmisibil (poate fi și personalizat la cerere);

 • b) cârd nenominal formatat, transmisibil;

ART.26

 • (1) Cârdul electronic de călătorie valabil - este o legitimație de călătorie valabilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- în cazul biletului:

 • 1. corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful biletului este aprobat prin hotărâre a Consiliilor Locale ale unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio;

 • 2. este validat la aparatele din mijlocul de transport în care este utilizat.

-în cazul abonamentului:

 • 1. corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful abonamentului este aprobat prin hotărâre a Consiliilor Locale ale unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio;

 • 2. este în perioadă de valabilitate;

 • 3. este validat la aparatele din mijlocul de transport în care este utilizat.

 • (2) Cârdul electronic de călătorie nevalabil -abonament cu termen expirat, cârd portofel electronic neutilizat în acel vehicul.

 • (3) Cardul electronic de călătorie nevalidat - cârdul electronic care nu a fost trecut prin fața validatorului din mijlocul de transport sau nu a fost confirmat prin afișaj de validator.

 • (4) Validarea cârdului de călătorie - trecerea acestuia prin fața validatorului electronic din mijlocul de transport urmat de confirmare prin afișaj.

ART. 27

 • (1) Cârdul electronic de călătorie poate fi încărcat cu titlurile de călătorie disponibile în oferta tarifară (bilete și abonamente), aprobată prin hotărâre a Consiliilor Locale ale unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio.

 • (2) Cârdul nominal va fi inscripționat electronic în memoria disponibilă cu datele de identificare ale posesorului (cnp, nume, prenume, adresă) și poate fi personalizat cu numele, prenumele, primele 6 cifre ale cnp-ului și poza călătorului (confirmate prin prezentarea actului de identitate).

 • (3) Cârdul tip abonament și portofel electronic este formatat și codat. Cârdul este reutilizabil și reîncărcabil cu date în format electronic.

ART. 28

Emiterea cârdurilor electronice de călătorie:

 • (1) Cârdurile tip abonament pot fi procurate pe baza actului de identitate, ele pot fi personalizate prin imprimare la cerere pentru categoria acelor utilizatori ce plătesc integral contravaloarea acestora. în cazul categoriilor favorizate (pensionari, veterani, însoțitori persoane invalide, elevi, studenți, etc.) există obligația personalizării prin imprimare pe cârd a numelui și fotografiei utilizatorului de cârd. La prima emitere cârdul nominal suportul magnetic, este gratuit.

 • (2) Cârdurile tip portofel pot fi procurate de la punctele de vânzare autorizate sau de la automatele de vânzare dotate cu aparatură electronică necesară acestei proceduri. în cazul cârdurilor tip portofel nenominale suportul magnetic se eliberează contra cost la valoarea de 5 lei (TVA inclus), iar în cazul cârdurilor tip portofel nominal suportul este gratuit la prima emitere.

ART. 29

încărcarea și reîncărcarea cârdurilor electronice de călătorie tip portofel

 • (1) Cârdul tip portofel electronic se poate încărca la punctele de vânzare prestabilite cu valoarea solicitată de călător, ceea ce reprezintă contravaloarea a cel puțin două călătorii pe mijloacele de transport public.

 • (2) Reîncărcarea cârdului de călătorie se face la punctele de vânzare sau la automatele de vânzare dotate cu aparatura electronică necesară acestei proceduri.

ART. 30

Reînnoirea/extinderea perioadei cârdurilor electronice de călătorie tip abonament

Se face prin prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului, prin înscriere electronică la un punct de vânzare/automat, după achitarea contravalorii acestuia.

ART. 31

Transferul informațiilor de pe cârd, blocarea cârdului electronic

 • (1) în cazul pierderii unui cârd nominal (personalizat sau nu) se va solicita în scris la cel mai apropiat punct de vânzare elibererarea unui alt cârd. Posesorul cârdului legitimat cu acte de identitate poate solicita suspendarea, blocarea cârdului declarat nul și transferul informațiilor pe un cârd nou. Soldul pe cârd este cel din momentul declarării.

 • (2) în cazul nefuncționării (distrugere, defectare sau pierderea) unui cârd, la solicitarea posesorului de cârd se face transferul de informații de pe un cârd de călătorie vechi pe unul nou emis. Soldul și perioada de abonament rămasă se translatează pe cârdul nou prin plata contravalorii transferului de 10 lei (TVA și cârd magnetic inclus).

ART. 32

 • (1) Cârdurile electronice de călătorie tip abonament și tip portofel electronic vor fi validate în mod obligatoriu la aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

 • (2) Portofelul electronic prin validare se micșorează cu o unitate cu contravaloarea numărului de călătorii solicitate conform tarifelor practicate. Un cârd tip portofel electronic se poate utiliza la plata călătoriei a mai mulți pasageri din același vehicul de transport în comun. Achitarea contravalorii unei călătorii pentru o persoană dă dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat, valabilitatea acestei călătorii este de maxim 60 de minute din momentul validării, în prezența cârdului tip portofel ce la solicitare se poate prezenta la control.

ART. 33

Bilet de hârtie 2 călătorii poate fi achiziționat de la chioșcurile operatorului de transport sau de la revânzători (chioșcuri ziare, magazine alimentare, etc) și dă dreptul la 2 călătorii, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat.Trebuie validat cu ocazia fiecărei utilizări, la aparatele montate în acest scop în mijlocul de transport, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

ART. 34 Bilete SMS

(1 )Bilet SMS Urban este valabil 60 de minute de la primirea mesajului de confirmare, pe linia solicitată. Nu se permite transmiterea către altă persoană, decât cel care are telefonul mobil asupra lui în momentul controlului. Se permite transmiterea mai multor bilete SMS pentru mai multe persoane care călătoresc împreună pe aceeași rută.

 • (2) Bilet SMS Metropolitan este valabil 30 de minute de la primirea mesajului de confirmare, pe linia solicitată. Nu se permite transmiterea către altă persoană, decât cel care are telefonul mobil asupra lui în momentul controlului. Se permite transmiterea mai multor bilete SMS pentru mai multe persoane care călătoresc împreună pe aceeași rută.

 • (3) Abonamentul de o zi este valabil din momentul primirii mesajului de confirmare până la ora 24 a aceleiași zile. Abonamentul este valabil pe toate liniile de transport fără restricționare de număr de călătorii și fără a mai fi nevoie de validare la urcare pe dispozitivele din vehicul.

ART. 35 Achiziția biletului SMS

 • (1) Achiziția biletului SMS de călătorie și a abonamentelor de 1 zi se face prin transmiterea unui mesaj text (SMS) de pe telefonul mobil al călătorului (înainte de urcarea în mijlocul de transport) la un număr de telefon dedicat (număr scurt) accesibil din toate rețelele de telefonie mobilă existente. Pentru biletul SMS cu o călătorie se va transmite numărul liniei, exemplu: 3R sau 12. Pentru biletul SMS de o zi se va transmite litera L. După înregistrare, utilizatorul va primi un mesaj de confirmare a plății, mesaj care va conține intervalul de valabilitate a biletului SMS (minut, oră, dată) și linia pe care este valabil. Din momentul în care utilizatorul trimite mesajul text (SMS) va începe contorizarea perioadei de valabilitate a biletului SMS și a legitimației de 1 zi.

 • (2) lnterval de eliberare a biletului SMS: - maxim 15 secunde de la trimiterea mesajului.

 • (3) Există posibilitatea achitării călătoriei pentru mai multe persoane de pe același telefon. Pentru aceasta va trebui să fie trimis un SMS de comandă pentru fiecare călător în parte. Fiecare din SMS-urile de răspuns primite va conține câte un cod unic. In această situație, este nevoie ca acel grup să stea împreună pe întreaga durată a călătoriei. Dacă una dintre persoane își întrerupe călătoria, atunci celelalte persoane trebuie să se asigure că dețin telefonul mobil de la care s-a efectuat plata prin SMS pentru a putea prezenta controlorului codurile alocate fiecărui titlu de călătorie în parte.

ART.36 Bilete de călătorie emise de automate de bilete

Sunt emise de două tipuri de automate: TVM (Ticket Vending Machines) automate de vânzare bilete și abonamente montate în locații fixe si POS (Point of sale) terminal bancar tip POS care acceptă plata cu cârduri bancare tip contactless.

(1 )Bilet TVM o călătorie, format de hârtie, este eliberat de un automat de vânzare bilete montat într-o locație fixă și permite deținătorului să călătorească 60 de minute de la ora validării acestuia pe mijlocul de transport. Plata la automatul de vânzare bilete se face cu numerar. Validarea este procesul prin care automatul de validare înscrie pe bilet datele călătoriei: ora, data, numărul mijlocului de transport, linia. Nu se permite transmiterea către o altă persoană.

(2) Biletul POS o călătorie, format de hârtie este eliberat de un echipament electronic tip POS dotat cu imprimantă, montat în mijlocul de transport, plata fiind efectuată cu cârdul bancar tip contactless. Biletul POS permite deținătorului să călătorească 60 de minute de la ora emiterii, doar pe mijlocul de transport unde a fost emis. Nu se permite transmiterea către o altă persoană. Contravaloarea biletului POS va fi reținută din contul asimilat cârdului bancar contactless, fără să se rețină comisioane suplimentare.

Biletul POS va avea următoarele elemente de identificare:

 • - nr. autobuz sau tramvai (pe care este valabil și a fost achiziționat).

 • - data, ora si minutul emiterii;

 • - valabilitatea 1 oră;

 • - valoare biletului;

 • - ultimele 4 cifre din nr. cârdului bancar;

 • - textul: tranzacția aceptată;

 • - textul: Păstrați copia pentru verificare. Mulțumim pentru alegere.

ART.37 Bilet achiziționat de la șofer (conducătorul auto)

 • (1) Bilet șofer urban -format de hârtie , permite deținătorului să călătorească 60 de minute de la ora validării acestuia pe mijlocul de transport pe care a fost validat.

 • (2) Bilet șofer metropolitan

-format bon fiscal, emis de casa de marcat, permite deținătorului să călătorească o semicursă pe mijlocul de transport pe care a fost achiziționat, nu necesită validare -format bilet hârtie -eliberat de șofer când casa de marcat este nefuncționabilă, permite deținătorului să călătorească o semicursă pe mijlocul de transport pe care a fost achiziționat, nu necesită validare.

ART.38 Bilet de suprataxă-format hârtie, se eliberează de agenții constatatori călătorilor găsiți fără legitimație de călătorie oferă drept de călătorie o semicursă pe mijlocul de transport pe care a fost eliberat.

SECȚIUNEA a 5-a Facilități la transportul public

ART. 39

(1) în conformitate cu prevederile legale, după atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de către ADI Transregio, unitățile administrativ teritoriale membre pot acorda facilități de transport pentru următoarele categorii de persoane:

 • I. Facilități la transportul public local, obligatorii a fi acordate prin lege

Pentru serviciului de transport public local de persoane organizat de către autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ teritorială respectivă beneficiază de gratuitate la transport următoarele categorii de persoane:

 • a) veteranii și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor și văduvelor de război;

 • b) persoanele persecutate din motive politice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă;

 • c) luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi acestora, răniților și luptătorilor la Revoluția din 1989;

 • d) persoanele cu handicap grav, însoțitorii persoanelor cu handicap grav și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • e) donatorii de sânge beneficiază de abonament cu reducere 50% pentru transportul în comun pe o perioada de 1 lună pentru fiecare donator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 și HG 1364/2006;

 • II. Facilități la transportul public local, altele decât cele obligatorii prin lege și prevederile legislative care permit acordarea acestora prin Hotărâre a autorității administrației publice locale

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 4 lit. m, ale art.1 alin.6 lit. e și ale art.17 alin.1 lit.o din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, autoritățile administrației publice locale pot asigura resursele bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public pentru următoarele categorii de persoane:

 • a) pensionarii, persoanele care au atins vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmaș;

 • b) preșcolari (5-7 ani);

 • c) elevi;

 • d) studenți;

 • e) tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, în conformitate cu Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • f) alte categorii sociale în conformitate cu prevederile legale.

(2) După atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de către ADI Transregio, subvențiile acordate pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane prin curse regulate, se vor asigura din bugetele unităților administrativ teritoriale membre A. D. I. Transregio, în conformitate cu Caietul de sarcini, contractul de delegare a gestiunii și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 40

 • (1) Persoanele ce beneficiază de facilități la transportul public local de persoane prin curse regulate, menționate la art. 39 vor circula cu mijloacele de transport în comun pe baza legitimației de transport tip cârd și a buletinului sau cărții de identitate.

 • (2) Eliberarea legitimațiilor de transport tip cârd pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane prin curse regulate se face de către operatorul de transport la cererea persoanelor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 39, pe baza prezentării buletinului sau cărții de identitate și a legitimației de veteran de război/de văduvă de război/ de deținut politic/de luptător care a contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989, legitimația pentru transportul gratuit a persoanei cu handicap, vizată la zi, confirmarea emisă de Centrul de Transfuzie Sanguină, a cuponului de pensie și a carnetului de elev sau student.

 • (3) Persoanele care beneficiază de facilități la transportul public local de persoane prin curse regulate, în baza legitimațiilor de transport tip cârd au dreptul de a circula cu mijloacele de transport în comun pe întreg teritoriul ADI Transregio, conform hotărârii de consiliu local a fiecărei unități administrativ - teritoriale membră ADI Transregio și au obligația validării cârdului la fiecare utilizare a unui mijloc de transport. Nevalidarea cârdului constituie contravenție și se sancționează identic cu o călătorie fără titlu de transport valabil.

 • (4) Plata contravalorii transportului de către autoritatea administrației publice locale pentru beneficiarii de facilități la transportul public local, stabilite prin lege sau aprobate pentru anumite categorii de persoane de către consiliile locale membre, se face în baza validării legitimațiilor de tip cârd în mijlocul de transport, la tariful aprobat prin hotărâre de consiliu de fiecare unitate administrativ-teritorială membră ADI Transregio.

 • (5) Facturile întocmite de către operator pentru fiecare categorie de persoane care beneficiază de facilități la transportul public local, vor fi însoțite, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială membră ADI Transregio, de evidența lunară a călătoriilor efectuate de către fiecare beneficiar. Fiecare unitate administrativ teritorială va stabili prin Regulament condițiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de facilități.

 • (6) Operatorul trebuie să emită o factură către fiecare unitate administrativ - teritorială membră ADI Transregio, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care se face decontarea.

 • (7) Operatorul de transport public local de persoane are obligația dobândirii statutului de operator de date cu caracter personal prin înscrierea în Registrul de Evidență a Prelucrătorilor de Date cu Caracter Personal, codul numeric personal și seria/numărul actului de identitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 • (8) Operatorul de transport public local va asigura eliberarea legitimațiilor de transport tip cârd acestea fiind înregistrate și gestionate ca documente cu regim special.

 • (9) în cazul în care operatorul de transport efectuează atât transport public de persoane prin curse regulate locale și județene, interjudețene sau internaționale, pentru transportul local operatorul de transport va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale, conform licențelor de transport obținute, să poată fi evaluate, monitorizate si controlate. >

SECȚIUNEA a 6-a Siguranța rutieră

ART. 41

în scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport care efectuează servicii de transport public local au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

ART. 42

Sarcinile consilierului de siguranță sunt cele prevăzute în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1044/2003, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 43

Operatorii de transport care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

 • 1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • 2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/ clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 3. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

 • 4. să monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe și limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

 • 6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

 • 7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

 • 8. să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cârdului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;

 • 9. să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a imitatoarelor de viteză;

 • 10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

 • 11. să asigure respectarea normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului, de către conducătorii mijloacelor de transport;

 • 12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă și/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spațiilor disponibile;

 • 13. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 • 14. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • 15. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

ART. 44

Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

ART. 45

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

 • 2. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduita preventivă;

 • 3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • 4. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

 • 5. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, și să utilizeze corect tahograful;

 • 6. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

 • 7. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută;

 • 8. să respecte executarea sarcinii de transport conform foii de parcurs primite, respectând întocmai traseul, graficele orare, opririle în toate stațiile din cursa respectivă; să respecte punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor;

 • 9. conducătorii vehiculelor au dreptul de a verifica legitimațiile de călătorie ale utilizatorilor transportului public local, ori de câte ori se consideră a fi justificat și necesar.

10.1a observarea sau semnalarea oricărui eveniment nedorit (nerespectarea prezentului Regulament privind transportul animalelor de companie sau a unor mărfuri, respectiv manifestare indecentă prin ținută sau comportament, a vreunui călător), conducătorul vehiculului are obligația de a solicita respectarea normelor de conduită ale publicului călător în mijloacele de transport în comun, aprobate prin HCL și de a apela la ajutorul organelor abilitate (Poliție, Jandarmerie, etc...)

 • 11. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 12. să deschidă ușile numai după ce mijlocul de transport a fost oprit în stație;

 • 13. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

ART. 46

Operatorii de transport care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

ART. 47

Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

SECȚIUNEA a 7-a

Condiții privind efectuarea transportului public local de persoane

ART. 48

Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. să controleze și să impună conducătorilor auto, respectarea atribuțiilor, cu obligația prealabilă de a fi aduse la cunoștiință;

 • 2. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • 3. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • 4. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • 5. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu Consiliile locale ale celor două unităti administrativ teritoriale membre A.D.L Transregio și nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărârea de atribuire;

 • 6. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

 • 7. să emită abonamente de călătorie tip cârd cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 8. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • 9. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 10. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 11. cel puțin 10% din mijloacele de transport din dotarea operatorului de transport să fie prevăzute cu podea joasă și acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii;

 • 12. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 13. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 14. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;

 • 15. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 16. să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

 • 17. în salonul vehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ținute în mână. în salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

 • -  nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

 • -  conțin produse neadmise la transport;

sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a vehiculului;

 • 18. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul vehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către călători ar permite acest lucru;

 • 19. nu se admit la transport bagaje voluminoase (gabarit mai mare de 0,5 x 0,5 x 1,0 m);

 • 20. se admite transportul cărucioarelor pentru bebeluși și copii mici;

 • 21. se admite urcarea in vehicul a persoanelor cu dizabilități locomotorii care se deplasează cu scaune cu rotile; conform legislației operatorul de transport public local este obligat să se doteze cu vehicule care sunt prevăzute, din fabricație, cu acces special pentru aceste persoane;

 • 22. nu se admite transportul bicicletelor în vehiculele în care nu este prevăzut special loc de depozitare pentru ele sau suport exterior pentru transportul bicicletelor;

 • 23. să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de Consiliile locale, cu tarife aprobate prin HCL;

 • 24. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 25. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • 26. nu se admite transportul animalelor vii, in vehicule;

 • 27. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 28. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • 29. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • 30. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor, troleibuzelor etc.;

 • 31. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu în caz de forță majoră;

 • 32. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 33. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 34. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare;

 • 35. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • 36. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • 37. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 38. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen;

 • 39. afișarea, la loc vizibil, în interiorul mijloacelor de transport, a drepturilor si obligațiilor operatorului și ale utilizatorilor, precum și a sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării acestora.

CAP. III

Drepturi și obligații

ART. 49

Drepturile și obligațiile operatorilor de transport care desfășoară activități de transport public local sunt prevăzute în prezentul regulament și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, avizate de autoritățile administrației publice locale membre și aprobate de adunarea generală a ADI Transregio, anexate la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărâre de atribuire.

ART. 50

Operatorii de transport care își desfășoară activitatea de transport public local pe baza unui contract de delegare a gestiunii au următoarele drepturi:

 • a) au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • c) să solicite actualizarea cu rata inflației, a tarifelor aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;

 • f)  să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condițiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

 • g) să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către delegatar, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;

 • h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

 • i)  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare, se pot adresa instanței competente.

ART. 51

 • (1) Suplimentar, față de obligațiile ce decurg din secțiunile 6 și 7 ale cap.II, operatorii de transport au următoarele obligații:

 • 1. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

 • 2. să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • 3. să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;

 • 4. să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • 5. să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • 6. să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • 7. să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

 • 8. să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 9. să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

 • 10. să fundamenteze și să înainteze spre aprobare concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 11. să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

 • 12. să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 13. să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • 14. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

 • 15. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 16. să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

 • 17. să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 18. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 19. să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate/închiriate, după caz;

 • 20. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • 21. să dețină la sediul social următoarele documente, în funcție de tipul de transport public local efectuat:

 • a. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

 • b. cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

 • c.  contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

 • d. avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

 • e. toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței de transport/autorizației de transport și a delegării gestiunii, după caz;

 • f.  formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului în cazul transportului de deșeuri, pentru anul în curs și anul precedent;

 • g. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • h. evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

 • i.  evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise ADI Transregio, în cazul accidentelor grave de circulație;

 • j.  alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 22. să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente conform legii, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

 • 23. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

 • 24. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • 25. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

 • 26. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 27. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

(3) în cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier public de persoane prin curse regulate locale și județene, interjudețene sau internaționale, pentru transportul local, operatorul de transport rutier va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale, conform licențelor de transport obținute, să poată fi evaluate, monitorizate și controlate.

ART. 52

Dotarea stațiilor de autobuz cu mobilier urban și panouri de afișaj dinamic, în stație, a timpilor de sosire/plecare a mijloacelor de transport în comun, sunt în sarcina unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI Transregio

ART. 53

Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice sau juridice.

ART. 54

 • (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a)  să beneficieze, liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;

 • b)  să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Autoritatea administrației publice locale are obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale care sunt de interes public;

 • c)  să le fie aduse la cunoștință Hotărârile ADI Transregio cu privire la transportul public local;

 • d)  să conteste Hotărârile ADI Transregio în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

 • e)  să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • f)  să sesizeze ADI Transregio de orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • g)  să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;

 • h)  să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;

 • (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, pot beneficia , în condițiile legii, de facilități pentru plata serviciului de transport public local.

ART. 55

 • (1) Obligațiile utilizatorilor sunt următoarele:

 • a)  să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege și/sau prin hotărâri ale Consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale membre A.D.I. Transregio;

 • b)  să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;

 • c)  să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

 • d)  să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • e)  să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • f)   urcarea și coborârea călătorilor se va face numai în stații.

 • g)  să prezinte legitimația de călătorie la cererea personalului cu atribuții de control a îndeplinirii obligației utilizatorilor stabilite la lit. a);

 • h)  orice manifestare nepotrivită ce duce la deranjul călătorilor din vehicul (ținută sau comportament indecent, agresiune verbală sau fizică, orice alt act ce periclitează condițiile de călătorie civilizată, etc...) va atrage după sine pierderea dreptului de utilizare al legitimației validate, implicit obligativitatea părăsirii salonului vehicului, adică coborârea la prima stație. Conducătorul vehiculului poate pune în practică această prevedere.

 • (2) Se interzice călătorilor:

 • a) să circule fără legitimație de călătorie valabilă;

 • b) să urce, să coboare, să țină deschise ori să forțeze deschiderea ușilor în timpul mersului autovehiculului;

 • c) să călătorească pe scări sau pe părțile exterioare ale caroseriei vehiculului;

 • d) să arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substanțe;

 • e) să deranjeze conducătorii vehiculelor în timpul exercitării funcțiunii;

 • f) să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul vehiculului;

 • g) cerșitul;

 • h) lipirea de afișe în interiorul sau exteriorul autovehiculului; afișajul se va face numai de către personalul desemnat și în conformitate cu dispozițiile în vigoare;

 • i)  comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte;

 • j)  murdărirea și degradarea vehiculului, manipularea aparatelor vehiculului;

 • k) sprijinirea de geamuri pentru asigurarea stabilității în timpul mersului;

 • l)  fumatul în autovehicul;

 • m) călătoria în stare de ebrietate;

 • n) împiedicarea de către călători a închiderii sau deschiderii ușilor;

 • o) ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, invalizi și bătrâni în cazul în care în autovehicul au urcat astfel de călători.

 • (3) Legitimațiile de călătorie trebuie validate cu ocazia fiecărei utilizări, la aparatele montate în acest scop în mijlocul de transport, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

Legitimațiile de călătorie valabile și validate dau dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care au fost validate.

Transportul copiilor sub 5 ani se realizează gratuit.

Călătorii sunt obligați să prezinte legitimația de călătorie la solicitarea agenților constatatori.

 • (4) Pagubele pricinuite de călători, constatate de organele de control ale operatorilor de transport sau ale poliției, vor fi suportate de cei care le-au produs.

Călătorii contravenienți, care prin faptele lor provoacă imobilizarea mijloacelor de transport public local prin curse regulate, sunt obligați să plătească despăgubiri calculate în raport cu durata de staționare a acestora, din vina lor, pe baza tarifelor propuse de operatorul de transport și aprobate prin hotărâre de consiliu local.

CAP. IV

Indicatori de performanță

ART. 56

 • (1) Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate sunt prevăzuți în anexa 5 a prezentului regulament.

 • (2) ADI Transregio poate aproba și alți indicatori de performanță în efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • (3) Operatorii de transport vor prezenta, anual, pentru analiză și evaluare, un raport de activitate la ADI Transregio, în care se va preciza modul în care au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii.

 • (4) Dacă în urma evaluării și analizei, rezultă neîndeplinirea indicatorilor de performanță, ADI Transregio va stabili un plan de măsuri care va conține: acțiunile necesare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, termen și responsabilități, precum și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestuia.

CAP. V Răspunderi și sancțiuni

ART. 57

 • (1) încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, ale Legii nr.92/2007, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

 • (2) Potrivit prevederilor art. 45 alin.(2) din Legea nr. 92/2007 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport;

 • (3) Constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei nerespectarea de către persoanele fizice a obligațiilor prevăzute la art. 55 alin.(1) literele d)-h) respectiv alin.(2) literele b)-o) din prezentul regulament.

 • (4) Utilizarea mijloacelor de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil se sancționează cu suprataxă. Cuantumul suprataxei este stabilit prin hotărâre de consiliu a fiecărei unități administrativ- teritoriale membre a A.D.I. Transregio. Aplicarea suprataxei cade în sarcina agenților constatatori.

 • (5) Potrivit prevederilor art. 45 alin.(5) din Legea nr. 92/2007 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducătorul auto, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin.(2) din Legea nr.92/2007.

 • (6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei conducătorul auto pentru nedeținerea respectiv refuzul de a prezenta documentele prevăzute la art. 11 alin.(1) literele d)-h).

 • (7) Potrivit prevederilor art. 45 alin.(7) din Legea nr. 92/2007 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați, pentru următoarele fapte:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 privind condițiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate;

 • b) nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;

 • c) nerespectarea prevederilor art. 30 din Legea nr.92/2007 privind persoanele juridice care pot executa transport public local de persoane;

 • d) nerespectarea prevederilor art. 31 din Legea nr.92/2007 privind evidențierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfășurată ;

 • e) nerespectarea prevederilor art.32 alin.(1) din Legea nr.92/2007 privind respectarea regulamentelor și caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local;

 • f)  nerespectarea prevederilor art. 34 din Legea nr.92/2007, privind obligațiile operatorilor de transport și transportatorilor autorizați în realizarea serviciului de transport public local ;

 • g) nerespectarea prevederilor art. 37 alin.(7)   din Legea nr.92/2007, privind

regimul legitimațiilor de călătorie;

 • h) nerespectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 92/2007, privind folosirea de către un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat;

 • (8) Potrivit prevederilor art. 45 alin.(71) din Legea nr. 92/2007 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei operatorii de transport rutier pentru următoarele fapte:

 • a) nerespectarea obligației de a emite abonamente pentru transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (3A4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) nerespectarea obligației de a asigura transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (3A4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • (9)  Potrivit prevederilorart. 461 alin.(1) din Legea nr. 92/2007 în cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a se deține următoarele documente valabile, după caz, autorizație de transport, copia conformă a acesteia, licență de traseu, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, prin reținerea de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, aplicându-se și sancțiunea contravențională corespunzătoare.

 • (10) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2)-(8) și aplicarea sancțiunilor se fac de împuterniciții primarilor unităților administrativ-teritoriale membre ADI Transregio.

 • (11) Controlul legitimațiilor de călătorie se realizează de către agenții constatatori care au calitatea de împuterniciți ai Primarului, desemnați prin dispoziție a Primarului cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data efectuării controlului.

 • (12) )Agenții constatatori au dreptul să solicite actele de identitate, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (13) Controlul legitimațiilor de călătorie se efectuează în mijloacele de transport, fără a se crea disconfort călătorilor.

ART. 58

Contravențiilor prevăzute la art. 57 alin. (2) - (8) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 59

Prevederile prezentului regulament se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare.

CAP. VII DISPOZIȚII FINALE

ART. 60

Prezentul Regulament al serviciului de transport public local intră în vigoare la data atribuirii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate prin atribuire directă, prin încheierea contractului de atribuire în gestiune directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul administrativ al membrilor ADI Transregio.

Anexa nr. 1

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSREGIO

J

AUTORITATEA DE AUTORIZARE

AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT

nr.din

pentru efectuarea transportului local de persoane cu tramvaie

Se autorizează __________________________________________________________________

cu sediul în Oradea,________________________________________________________________

nr. de ordine în Registrul Comerțului, C.U.I.

reprezentată prin persoana desemnată pentru

Anexa nr. 2

<>             .'A                  1                      f f           .; .             . J.                  ? ,< »

*1 pn                      ROMÂNIA

« KO                   A.D.I. TRANSREGIO

«

LICENȚA DE TRASEU

Seria CRTPLnr. 0000

</

1 Servicii de transport public local de persoane | prin curse regulate

«.

<$

><

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: «

<<

S.C. operator S.A.

Sediul profesional: Oradea, str.nr. Județul Bihor

Valabilă de la:, până la

Eliberată în baza Licenței de transport nr.

><

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul menționat pe verso cu autovehicule având capacitatea menționată în Caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta. '' Prezenta Licență de traseu este valabilă numai însoțită de Caietul de sarcini

Emitent:                          »

Data eliberării


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară » T ransregio

Autoritatea de Autorizare

Semnătura și ștampila:

»

Traseul:


(Format A4, culoare VERDE)

(Licența de traseu CURSE REGULATE - Verso)


Seria...............Nr...................................


Anexa nr. 3


A.D.I. TRANSREGIO

Oradea, Piața Unirii nr.1-3


Operatorul de transport rutier

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria......Nr...................

(Se înscriu seria și numărul licenței de traseu pentru curse regulate)

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio


Operatorul de transport


(semnătura și ștampila)


(semnătura și ștampila)


A. Denumirea traseului....................................................

Linia / Lungimea traseului

Nr.de stație

Denumirea stației

Zilele în care circulă

Intervalul de succedare a curselor

Nr.mijloacelor de transport

Capacitatea (nr.locuri)

Plecări de la capetele de traseu

Prima

Ultima

B. Amenajările și dotările autovehiculului:

Anexa nr. 4

Lista de tarife

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE

Eliberarea autorizației de transport pentru efectuarea curselor regulate cu tramvaie

500

500

Eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate

300

300

1 înlocuirea autorizației de transport ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a

500

500

înlocuirea licenței de traseu pentru curse regulate ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de

300

300

Eliberarea duplicatului autorizației de transport sau a | licenței de traseu

300

300

Nr, crt.

Indicatori

Descriere mod de calcul pentru un trimestru

Mod

Parametru

Pondere criteriu

Valori ale parametrilor, calculate pe baza raportului operatorului

Valori de calcul malus

încălcare majoră

Reținere din garanție pe trimestrul G de:

U.M.

Nivel acceptat fără penalizăr i

Nivel maxim permis

Garanție G

lei

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9=9 sau 6

10

11=(9/6)*7*G

1.

Curse anulate sau neregulate

(curse anulate sau neregulate/total curse incluse in Programul de transport) x 100

tramvai

%

5

10

autobuz

%

5

10

2.

Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 de ore

__(lungimea traseelor anulate x xile de anulare/lungimea totala a traseului x 365

tramvai

%

0,5

10

autobuz

%

0,5

10

3.

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 și 2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 și 2

tramvai

nr.

10

10

autobuz

nr.

8

10

4.

Respectarea Planului de Servicii

(__Parc planificat-__parc

utilizat) / (___parc planificat)

x 100

tramvai

%

5

10

autobuz

%

5

10

5.

Plângeri de la pasageri

Plângeri fundamentate

Nr. plângeri fundamentate înregistrate

toate

nr.

400

4

Plângeri rezolvate

Nr. plângeri fundamentate rezolvate în termen legal

toate

nr.

400

4

Plângeri nerezolvate

Nr. plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal

toate

nr.

50

2

6.

Protecția mediului

Respectarea standardelor de poluare EURO 3 și EURO 4

autobuz

%

55

5

7

Penalități plătite

Cuantumul penalităților plătite de către operatorul de transport/transportatorul autoriyat, pentru nerespectarea standardelor de transport de calitate și mediu

toate

toate

10

5

Anexa 16 -Politica privind resursele umane si politica sociala

Operatorul va aplica propria sa politică de selecție, calificare, instruire, recalificare, concediere și salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Muncă, Codului Muncii, și prevederilor legale în vigoare.

Activitatea de planificare a resurselor umane urmează specificul activității societății și are scopul de a asigura personalul calificat necesar, cu instruire profesională și competențe adecvate pentru cerințele activității.

La data de 31.12.2017, operatorul are următoarea structură de personal

Categorie personal

Număr

Observații

Personal administrativ

45

Personal t\Tesa si de conducere

Personal direct implicat în activitatea de Transport

Public

300

Șoferi, vatmani, dispeceri, revizori,operatori GPS

Personal pentru alte activități

183

Mecanici, electricieni, personal de întreținere si reparații

TOTAL PERSONAL

528


Operatorul se obligă să respecte toate normele naționale și europene referitoare la protecția socială a angajaților, inclusiv cele referitoare la măsurile de proțecție socială luate în cazul concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, precum și reglementările privind combaterea discriminării la locul de muncă.

Personalul cu atribuții în siguranța traficului va face periodic subiectul unei examinări psihologice și medicale, potrivit legislației în vigoare.

Personalul Operatorului este pe deplin conștient de obligația sa de a se conforma reglementărilor în vigoare, instrucțiunilor și altor documente din care reies sarcini și responsabilități, precum ședințe, discuții, panouri informative.

Pentru a atinge și menține competența necesară pentru activitățile prestate potrivit prezentului contract, se vor identifica, planifica și conduce activități de instruire pentru toate categoriile de angajați ai Operatorului. Cursurile de instruire vor fi ținute în domeniul profesional, al managementului calității și al siguranței la lucru.

Anexa 17 - Estimarea anuala a compensației

Calculul compensației pentru

Concept

Anul

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025*

(Km)Număr      total      de

vehicurkilometru

Tramvai

1,700,000

1,830,000

1,840,000

1,840.000

1,840,000

1,900,000

633,333

Autobuz Oradea

Autobuz Sanmartin

Autobuz Borș

3,000,000

550,000

160,000

3,250,000

550,000

160,000

3,250,000

550,000

160,000

3,250,000

550,000

160,000

3,250,000

550,000

160,000

3,500,000

600,000

180,000

1,166,667 200,000 60,000

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Tramvai

14.3

14.6

14.9

15.2

15.5

15.8

16.1

Autobuz Oradea

6.5

6.6

6.8

6.9

7.0

7.2

7.3

Autobuz Sanmartin

3.6

3.7

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

Autobuz Borș

3.1

3.2

3.2

3.3

3.4

3.4

3.5

(I) Cost Total (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

46,286,000

50,765,400

51,929,485

52,968,075

54,027,436

58,116,605

19,759,646

Tramvai

24,310,000

26,692,380

27,375,005

27.922,505

28,480,955

29,997,875

10,199,278

Autobuz Oradea

19,500,000

21,547,500

21,978,450

22,418,019

22,866,379

25,117,838

8,540,065

Autobuz Sanmartin

1.980,000

2,019,600

2,059,992

2,101,192

2,143,216

2,384,815

810,837

Autobuz Borș

496,000

505,920

516,038

526,359

536,886

616,077

209,466

(II) (Pr) Profit rezonabil

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Venituri din servicii de transport public din:

19,570,000

20,157,100

20,761,813

21,384,667

22,026,207

22,686,994

7,562,331

Venituri din vânzări de titluri de călătorie

19,570,000

20,157,100

20,761,813

21,384,667

22,026,207

22,686,994

7,562,331

Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO

4,600,000

4,600,000

4,600,000

4,600,000

4,600,000

4,600,000

1,533,333

(III)      TOTAL      VENITURI

PLANIFICATE

24,170,000

24,757,100

25,361,813

25,984,667

26,626,207

27,286,994

9,095,665

(C1) Compensația (conform contract) ( Ch+Pr-V)

23,116,000

27,008,300

27,567,672

27,983,408

28,401,229

31,829,612

11,663,981

(Cla)Diferente de tarif cuvenite operatorului pentru facilitați (elevi, stud, pensionari, pers, dizab, etc)

5,193,260

5,349,058

5,509,530

5,674,815

5,845,060

6,020,412

6,201,024

(Cib) Total Compensație de exploatare anuala (C1-C1a)

17,922,740

21,659,242

22,058,143

22,308,592

22,556,169

25,809,200

5,462,957

* Nota - in anul 2025 exista o estimare a primelor 4 luni deoarece contractul va fi încheiat începând cu data de 1 mai 2019 pe

Anexa 4.4


PROCES- VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE


încheiat astăz:


în conformitate cu cele menționate în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate la nivelul ADI Transregîo nr...../.... au fost predate

bunurile care fac parte om contract.


Bunurile predate sunt identificate în anexa nr. p.eze.ntului proces -verbal de predare prirr 're.


care face parte componentă a


Prezertul proces verbal a fos4 întocmit în 3 exemplare.


Am p.edat,


Am primit,


Â.D.I. Transregio


Oradea Transport Local SA.


Anexa 5 - Mijloace de transport

Anexa 5,1 - Cerințe standard pentru mijloace de transport

Principii Generale

Principalul obiectiv al prezentei Anexe este să stabilească cerințele comune specifice aferente vehiculelor de transport care vor fi utilizate pentru arestarea Serviciilor de Transport.

Toate Mijloacele de Transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerințelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce privește “tipul” și “categoria”. Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerințele standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autoritățile competente.

Pentru a asigura protecția mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de motoare și carburanți.

Cerințele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi actualizate automat în situația apariției unor noi reglementări. în această situație, Părțile vor actualiza prezenta Anexă incluzând cerințele tehnice noi stabilite prin lege.

Cerințe Standard pentru Autobuze/Tramvaie

General

 • 1. Condițiile interioare si exterioare ale mijloacelor de transport prin care se prestează servicii in temeiul prezentului Contract trebuie sa fie permanent in concordanta cu cerințele stabilite de legislație.

 • 2. Toate dispozitivele si fiecare dintre acestea care sunt instalate in mijloacele de transport trebuie sa fie păstrate si reparate astfel încât toate vehiculele sa poata fi utilizate in permanenta.

 • 3. Fiecare mijloc de transport trebuie sa alba cel puțin un validator electronic pentru fiecare usa și alte echipamente îmbarcate aferente sistemului de taxare integrat.

 • 4. Operatorul va avea dreptul ca, după cum hotărăște, sa amenajeze zone publicitare atat in intericrul cat si in exteriorul autobuzelor. Publicitatea nu va afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinația, logo-ul Societății nu va acoperi nicio fereastra daca acesta nu permite vizibilitatea spre exterior.

 • 5. înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control pentru a se asigura ca sunt curate in vederea utilizării de către pasageri, si nu au suprafețe alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv scaunele si armaturile vehiculelor.

 • 6. In fiecare zi, înainte de plecarea pe traseu, se va asigura ca scaunele pentru pasageri nu sunt avariate, defecte sau deteriorate in orice alt mod.

Cerințe pentru Autobuze/! ramvaie

Autobuzele/troleibuzele/tramvaiele in exploatare vor îndeplini cerințele tehnice obligatorii cu privire la siguranța si protecția mediului stipulate in legislația in vigoare, precum și cerințele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare integrat Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi de tip autobuz urban, potrivit legislației românești în vigoare.

Anexa 5.2

Lista autobuzelor utilizate la prestarea OSP

Nr.

crt.

Tip autobuz

Nr, lateral

Categoria

Nr.de înmatriculare

|

Nr, de inventar

Nr. Copie Conformă a Licenței de Transport

Anul de fabricație

Grad de confort și poluare

Capacitatea de pasageri

Standardul EURO

Lungimea (m)

I Nr.de axe

I

Tipul de podea

Tip motor

Nr. uși de acces

Adaptări pentru persoanele j cu ' mob>i.iate ; redusă

1

Dotări aderente i sistemului de taxare integrat

Componente aferente sistemului de management al traficului

P6 scaune

în p.cioare

1.

W

Autobuz

BH12JYP

40516

0386185

2015

2

P Coborâta

4HK1E5N

C4

.!       18

38

| Euro5

2

DA

tictelina

da

2.

85

Autobuz

j BHI2JYR

40514

1386186

2015

7,5

2

P.Coborata

4HK1E5N

C4

i îs

j 38

| Euro5

2

DA

bt;;e”.ng

da

3.

1SUZU

85

Autobuz

I BH12JYS

40519

0386187

2015

7,5

2

P.Coborata

4HK1E5N

C4

18

38

■ Euro 5

2

OA

ticketing

da

4,

novo cm

87

Autobuz

BH12JYV

40515

0388188

2015

7,5

2

P.Coborata

4HK1E5N

C4

18

38

Fura 5

2

DA

ricEating

da

5.

DUC.)

88

Autobuz

BH 12JYT

40517

0386189

2015

7,5

2

PCoborata

4HK1E5N

C4

18

38

Eurob

2

i DA

KiAating

da

6.

89

Autobuz

BH12JYU

40520

0386190

2015

7,5

2

P.Coborata

4HK1E5N

C4

18

38

ruro5

2

DA

tkxeung

da          1

7.

90

Autoouz

BH12JYO

40518

0388191

2015

7,5

2

P.Ccbotata

4HK1E5N

C4

18

1 38

Euro5

2

I DA

ticke'-ng

da         1

8.

91

Autobuz

BH 12HLB

40512

0386192

2014

6

2

Coborâta

F1AE3481D

C4

16

1 6

Euro 5

1

I DA

dcketing

da

9.

1 KARSAN

| 92

Autobuz

BH 12HK2

40510

0385193

2014

6

2

Coborâte

F1AE3481D

C4

16

6

Euro 5

, DA

ticreting

da

10. | JEST

93

Autobuz

0H 12HLF

40509

0386194

2014

6

2

Coborâte

F1AE3481D

C4

16

6

Euro 5

1

Da

ticketing

da

11.

j DUC.)

94

Autobuz

BH12HLD

40513

0386195

j 2014

8

2

Cobotata

F1AE3481T

C4

16

6

Euro 5

1

DA

dcketing

da

12.

95

Autobuz

BH 12HLE

40511

0386196

2014

6

2

Coborâte

F1AE3481U

C4

16

6

Euro 5

1

DA

dcketing

da

13.

MAN

165

i Autobuz

BH12FES

40508

0395847

|    1997

18

3

Coborâte

D2865LOH07

C4

54

94

Euro 2

3

DA

dcketing

da

14

ARTICULAT (3 buc)

166

Autobuz

BH12FEU

40505

0395848

2000

18

3

Coborâte

D2866LUH22

C4

49

93

Euro 2

3

DA

tickedng

da

15.

167

Autobuz

8H12HDU

40508

0395649

1995

18

3

Coborâta

D2865IUH07

C4

51

95

Euro 2

3

1 DA

uckebng

da

16,

116

Autobuz

8H10UPA

40315

0389198

2004

12

2

Cu podea inatta

O.V457hlA

C4

32

74

Fjro3

3

NU

dcketing

da

17.

117

Autobuz

BH ÎOUOV

40319

0386199

2004

I 12

2

Cu podea iw'ta

OM457hLA

C4

32

74

Euro 3

3

NU

tic<>Bftig

da

18.

118

Autobuz

BH 10UOZ

' 40317

0386200

2004

12

2

Cu podea înalta

O,M457hlA

G4

32

74

Euro 3

3

NU

dcketing

da

19.

119

Autobuz

BH10UPD

40313

0395610

2004

12

2

Cu podea inatta

OM457hLA

C4

32

74

Euro 3

3

NU

ticketlng

da

20

120

Autobuz

BH10UOX

40316

0395609

2004

12

2

Cu podea înalta

OM457hLA

C4

32

74

Euro 3

3

NU

fcxating

da

21.J

122

Autobuz

8H10UPG

40320

0395608

20u4

12

2

Cu podea inatta

OM457I1LA

C4

32

74

E.ra3

3

kU

fcketing

da

22.

123

Autobuz

BH10UOP

40321

0395603

2004

12

2

Cu podea înalte

OM4b7hLA

C4

32

74 j

Euro 3

3

NU

fcketi.ig

da

23.

124

Autobuz

BH10UPC

40324

0395604

2004

12

2

Cu podea inatta

OM457huA

C4

32

74     |

Euro 3

3

NU

tickelhg

da

24.

125

Autobuz

BH10UOS

40322

0395605

2004

12

2

Cu podea înalta

OM457PLA

C4

32

74 i

Euro 3

3

Nu

tfcke‘.-«g

da

25.

MERCEDES

126

Autobuz

BH10UON

40326

0395606

2004

12

2

Cu podea Ina’ta

OM457hLA

C4

32

74

Euro 3

3

NU

xkettng

ua

26.

127

Autobuz

BH 10UPH

40325

0395607

2004

12

2

Cu podea malta

OM457hLA

C4

32

74

Euro 3    1

3

NU     i

ticketlng

da

27 1

128

Autobuz

BH10UPF

40328

0395611

2004

12

2

Cu podea haite

GM457hLA

C4

32

74

Euro 3    1

3

NU

(ickeltog

da

28. |

129

Autobuz

BH1CUPE

40329

0395612

2004

12

2

Cu podea

OM457MA

C4

32

74

Euro 3

3

NU

dcketing

da

29.

130

Autobuz

BHfOUPB

40330

0395613

2004

12

2

Cu podea inalte

OM457hLA

C4

32

74

Euro 3

3

NU

tickedng

da

30.

131

Autobuz

BH10UPL

40331

0395614

2004

12

2

Cu podea înalta

OM457hLA j

C4

32

74

F-ro 3    1

3

NU |

Bckoting

da

31.

132

Autobuz

BH10UOR

40327

0395615

2004

12

2

Cu podea inatta

OM457hLA

C4

32     |

74

curo 3    .

3

NU J

dcketing !

da

32.

133

Autobuz

BH10UOT

40332

0395616

2004

12

2

Cu podea "alta

OM457PLA

C4

32      [’

74

Euro 3

3

NU p

ficke1 ng

da

33.

134

Autobuz

BH 10UOY

40333

0395617

2004

12

2

Cu podea toata

OM457hLA

C4

32

74 1

Euro 3

3

NU

dcketing

da

34. I

135

Autobuz

BH 10 UOW

40334

0395618

2004

12

2

Cu podea înalta

O.M457hLA

C4

32     *

74     |

Euro 3

3

NU |

dcketing

da

35

MERCEDES

ARTICULAT

168

Autobuz

BH12HHC

40507

0395650

1997

18

3

Coborâta

OM447hLA.t/4

C4

47

89

Euro 2

3

DA

dcketing

da

36.

MERCEDES 1

109

Autobuz

BH12WHG

40523 l

0386085

1998

12 i

2

Cu podea inaita

O.M447PLA.II/2

C4

56    |

27

Euro 2

2

NU

dcketing

da

! 37.

)345 SA

115

Autobuz

BH12APK

40496 |

0386301

2000

12 I

2___

Cu podea nalta

OV447hLA.II/2

C4

52 1

_3_2      ‘

Euro 2 i

2

NU

tickedng

da

DD-377, VI, Pag. 1 / 2

38.

(9 buc)

{

158

Autobuz

6H12EXO

1 40502

0395641

1998

12

I

39.

159

Autobuz

BM12EXM

40501

0395642

1998

12

40.

160

| Autobuz

0H12EXK

40504

0395643

1999

12      !

41.

161

Autobi’

BH 12 EXJ

40503

0359644

2000

12      !

42.

162

Au (obuz

BH12EXR

40498

0337588

2000

12

43.

‘63

Autobuz

BH12EXL

40499

0395845

1998

12

44.

164

Autobuz

BH12EXN

40500

"395646

1998

12

45.

i

SOLARIS

10 buc.)

148

Autobuz

BH 10 MEA

40414

0395631

2010

12

46.

149

| Autobuz

BH 10 MDW

40415

0395632

2010

12

47.

150

i Autobuz

BH 10MDX

| 40416

0395633

2010

12 I

48.

151

j Autobuz

BH 10PEV

40417

0395634

2010

12

49.

152

ț Autobuz

BH 10PEW

40418

0395635

2010

12

50.

153 i Autobuz

PH 10PEZ

40419

0395636

2010

I 12

51.

154

Autobuz

8H 10PEX

40420

0395637

2010

12

52.

155

Autobuz

BH 10PEY

40421

0395638

2010

12

53.

156

Autobuz

BH10PIM

40422

0395639

2010

12

54.

157

Autobuz

BH10PFC

40423

0395640

2010

12

55.

VOLVO (12 buc.)

136

Autobuz

8H09XNK

40397

0395619

2009

12.5

56.

137

Autobuz

BH09XNN

40400

0395620

2009

12.5

57.

Î38

Autobuz

I BH09XNO

40401

0395621

2009

12.5

58.

<39

Autobuz

BH09XNI

40402

0395622

2009

12.5

59.

140

Autobuz

BH09XW

40403

0395623

2009

12.5

60.

141

Autobuz

BH09XNM

40399

0395624

2009

125

61.

142

Autobuz

BH09XNL

40398

0395625

2009

12.5

02.

143

Autobuz

BH09XRG

40404

0395626

2009

12.5

63.

144

Autobuz

BH09XRF

40405

0395627

2009

12.5

*64^

145

Autobuz

BHC9YDX

40406

0395628

2009

12.5

-

65.

146

Autobuz

BH09YPW

40408

0395629

2009

12.5

66.'

147

Autobuz

BH09YDV

4040/

0395630

2009

12.5

67. j

VOLVO

VEST     L

(14 buc)     L

70

Autobuz

BH 13 DMZ

40532

0386036

2005

12

88.

69?~j

- i

71

Autobuz

BH 13 CM

40539

0386037

2005

12

72

Autobuz

BH13DMY

40534

0386036

2005

12

73

Autobuz

BH 13DNE

40533

0386035

2005

12

71.

74

Autob t

BH 13CFJ

40535

0386034

2005

12

72.

75

Autobuz

SH13CFK

40531

0386033

2005

12 ~l

-

73.

76

Autobuz

BH 13DBY

40541

0386032

2005

12

74.

77

Autobuz

BH13CNH

40540

0386031

2005

12

75

t

78

Autobuz

BH 13 DBZ

-'0538

0386030

2007

12

76^ | '77.

79 i

Autobuz

BH 13OTM

40537

0386029

2005

12

80

Autobuz

BH13DBX

40536

0386070

2005

12

P78

81

Autobuz

BH13DNC

40530

0386041

2005

12

l 79.

62 1

Autobuz

BH 13 CFO

40542

0386042

2005

12

' 80.

63 |

Autobuz

BH13DUS , 40543 i

0386043

2007

12 I

2

Cu podea .nalta

OM447hLA.ll/2

C4

52

32

Euro2

i 2

NU

ticXeting

da

2

Cu podea inalta

OM447hLA.li/2

C4

54

32

Euro 2

2

1 NU

tjcksting

da

2

Cu podea inatta

OM447hLA.ll/2

C4

54

32

Euro 2

2

| NU

foketing

1         da

2

Cu podea inate

OM447hLA.ll/2

C4

54

32

Euro 2

2

NU

| licketing

da

2

| Cu podea inalta

OM447uLA.II/2

C4

54

32

Euro 2

2

NU

ticketing

da

2

1 Cu podea «nalta

OM447htA.ll/2

C4

54

32

Euro 2

2

NU

llckeling

da

2

! Cu podea :nalta

OM447hLA.ll/2

C4

54

i 32

Euro 2

2

NU

ticketing

da

2

Cobarata

PR228U1

C4

30

1 61

Euro 5

3

DA

tcketing

da

2

Cobarata

PR228T11

C4

30

I 61

Euro 5

3

DA

llcketag

oa

2

Cobaiata

PR228U1

C4

|     30

61

Euro 5

3

DA

fickettag

aa

2

Cobarata

PR228U1

C4

I 30

61

Euro 5

3

DA

acketing

da

2

Cobarata

PR228UI

C4

30

61

Euro 5

3

DA

ticketing

da

2

Cobarata

PR228U1

C4

30

61

Euro 5

3

DA

tickaUng

da

2

Cobarata

PR228U1

C4

30

61

Euro 5

3

DA

tickeling

da

2

Cobarata

PR228UJ

1 C4

30

81

Euro 5

3

DA

tlcketing

da

2

Cobarata

PR228U1

C4

30

61

Euro 5

3

DA

licketing

da

2

Cobarata

PR228UI

C4

30

61

Euro 5

3

DA

tjcke'Tg

da

2

Cobarata

D7E290EUV

C4

58

78

Euro 5

3

DA

bckeurtg

da

2

Cobarata

D7E290 EU V

C4

58

78

Euro 5

3

DA

ticketing

da

2

Cobarata

D7E290EUV

C4

58

78

Euro 5

3

DA

fcketing

da

2

Cobarata

07E290EUV

C4

58

78

Euro 5

3

DA

bcketing

da

2

Cobarata

D7E290 EU V

C4

58

78

Euro 5

3

DA

Kckefing

da

2

Cobarata

D7E290 EU V

C4

58

78

Euro 5

3

DA

ticketlng

da

2

Cobarata

D/E290 EU V

C4

58

78

Euro 5

3

DA

tickeflng

da

2

Cobarata

D7E290 EU V

C4

58    ]

78

Euro 5

3

DA

fcketlng

da

2

Cobarata

O7E29QEUV

C4

58

78

Euro 5

3

DA

licketing

da

2

Cobarata

D7E290EUV

C4

58

78

Euro 5

3

DA

licketing

da

2

Cobarata

D7E290EUV

C4

58

76

Euro 5

3

DA

ticketing

da

2

Cooarata

D7E290EJV

C4

58

78

Euro 5

3

DA

tickei;ng

da

2

Coborata

D7C275EC99

C4

38

57

Euro 3

2

DA

ticketlng

da

2

Cobarata |

D7C275EC99

C4

38

57

Euro 3

2

DA

ticketlng

da         |

2

Coborata

D7C275 EC99

C4

38

57

Euro 3

2

DA

tckating

da

2

Coborata

D7C275 EC99

C4

38

57

Euro 3

2

DA

fckatlng

da

2

Coborata

D7C275 EC99

C4

38     |

57

Euro 3

2

DA

ticketlng

da

2

Coborata

D7U275EC99

C4

38     1

57

Euf0 3

2

DA

Uckeung 1

da

2

Coborata

D7C275ECS9

04

38

57

Euro 3

2

DA

SMing |

da

2

Coborata

D7C275EC99

C4

38

57

Euro 3

2

DA

tfcketing 1

da

2

Coborata

D7E290EC06

...........C4 .1

38

57

Euro 3

2

DA

licketing j

da

2

Coborata

D7C275EC9S

C4      |

38

57

Euro 3

2

DA

bckeling <

da

2

Coborata

D7C275 EC99

C4     !

38

57

Euro 3

2

DA

ticketlng

da

2

Coborata

D7C275EC99

C4

38

57

Euro 3

2

DA

ticketlng

da

2

Coborata

07C275EC99

C4

38

57

Euro 3

2

DA

ticketing

da

2

Coborâta

D7E290ECO6

C4

38

57

Euro 3 i

..........      .......... 1

2

DA

trc^eting |

..... da 1

Lista tramvaielor utilizate la prestarea OSP

Anexa 5.3


Nr. crt

Tip tramvai

1--,---

Nr. lateral

Nr. de înmatriculare

Nr. de inventar

Anul de fabricație

Lungimea (în)

Tipul de podea

Capacitatea de pasageri

Nr. uși de acces

Adaptări pentru persoanele cu mobilitate redusă

Dotări aferente sistemului de taxare integrat

Componente aferente sistemului de management al traficului

pe scaune

în picioare ' (4 căl.frnp)

1.

TATRAT4D VAG.MOTOR (44 buc)

1

001

40479

'      1982

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

2.

2

002

40478

1976

14

înaltă

20

'     63

3

nu

|       ticketing

da

3.

5

005

40462

1975

14

înaltă

20

63

3

nu

1 ticketing

da

4.

6

006

40460

1978

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketng

da

5.

7

007

40459

1977

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

6.

8

008

40438

1979

14

înaltă

20

63

3

nu

I ticketing

da

*~7.

9

009

40233

1982

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

8.

10

010

40268

1978

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

9.

11

011

40274

1979

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

10.

12

012

40244

1979

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketng

da

11.

13

013

40480

1977

14

I înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

12.

14

014

40281

1977

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

13.

15

015

40472

1976

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

14.

16

016

40241

1977

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

15.

17

017

40237

1978

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

16.

18

018

40468

1980

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

17.

19

019

40470

1975

14

înaltă

20

63

3

nu                 ticketing

da

18.

20

020

40272

1979

14

înaltă

20

63

3

nu                ticketng

da

19.

21

021

40437

1982

14

înaltă

20

63

3

nu           i ticketing

da

20.

22

022

40246

1977

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

21.

23

023

40482

1974

14

înaltă

20

63

3

nu            |

ticketing

da

22.

24

024

40476

1975

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

23.

25       l

025

40118

1976

14

înaltă

20 j

63

3

nu           j

ticketing

da

24.

26

026

40469

1976

14

înaltă

20 i

63

3

nu

ticketing

da               |

25.

27

027

40276

1975

14        [

înaltă

20

63

3

nu           |

ticketing

da

26.

28

028

40239

1975

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

27.

29

029

40270

1977

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

28.

30

030

40243

1974

14

înaltă

20

63

.          3 I

nu

ticketing       !

da

29.

31

031

40287

1975

14

înaltă

20

63

3 I

nu           j

ticketing

da

30.

32

032

40459

1974

14

înalta

20

63

3        I

nu            |

ticketing

da

31.

33

033

40295

1976

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

32.

34 _

034       I 40297 j

1978     |

14

înaltă j

20

63

_2__L

nu

ticketing

da

33.

35

035

40298

1976

14

înattă

20

63

3

nu

ticketing

da

34.

36

036

40296

1974

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

35.

37

037 _______

40339

1974

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

DD-377, V1, Pag. 1/3

36.

i

38

241

1     40338

1974

14

i înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

-

37.

39

245

l     40342

1974

14

înaltă

20

63

3

nu           | ticketing

da

38.

40

239

40336

1974

14

înaltă

20

63

3

rampă urcare

ticketing

da

39.

41

240

40337

1974

14

înaltă

20

63

3

rampă urcare

ticketing

da

40.

42

244

40341

1974

14

înaltă

20

63

3

rampă urcare

ticketing

da

41.

43

243

40340

1974

14

înaltă

20

63

3

nu

ticketing

da

42.

44

242

40280

1974

14

înaltă I 20

63

3       1           nu

ticketing

da

43.

45

2190

40439

1974

14

înaltă

I - -               .........

20

63

3

rampă urcare

ticketing

da

44.

46

2191

40436

1974

14

înaltă

20

63

3

rampă urcare

ticketing

da

1.

101

038

40759

1978

14

I înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

2.

102

039

40350

1978

14

înaltă

22

|      67 î        3

nu

ticketing

da

3.

105

042

|     40465

1973

14

înaltă

22

67 i 3

nu

ticketing

da

4.

106

043

|     40467

1975

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

5.

107

044

40466

1978

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

6.

108

045

40434

1974

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

7.

109

046

40310

1975

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

8.

110

047

40269

1975

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

9.

111

048

40275

1978

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

~0~

112

049

40271

1976

14

înaltă

22

67

3

nu                 ticketing

da

11.

113

050

40307

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

114

051

40308

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

13.

115

052

40474

1969

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

14.

TATRA B 4D VAG.REMORCĂ (43 buc)

116

053

40349

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketi-.g

da

15.

117

054

40301

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

16.

118

055

40463

1975

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

17.

119

056

40473

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

18.

120

057

40283

1986

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

19. I

121

058

40433

1975

14

înaltă |

22

67

3 i

nu

ticketing

da

20.

122

059

40055

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

21.

123

060

40311

1970

14

înaltă 1

22

67

3

nu            |

ticketing

da

22.

124

061

40305

1970

14

înaltă 1     22

67

3

nu                  ticketing

da

23. j

125

062

40352

1977

14

înaltă |

22

67

3

nu           |      ticketing

da

24.

126

063

40464

1975

14

înaltă

22

67 L

3

nu           1 ticketing

da

25.

127

064

40273

1978

14

înaltă

22

67 I

3

nu           |      ticketing

da

26.

128

065

40265

1974

14

înaltă

22

67

3

nu           j ticketing

da

27.

129

066

40279

1975

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

28.

130

067

40264

1979

14

înaltă

22

67

3       î           nu

___________j_______ . _______

ticketing

da

|2S.

131

068

40306

1976

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

1 30.

132

069

40302

1970

14

înaltă

_2£_J

67

3

nu

ticketing

da

31.

I

133

249

40299

1970

14

înaltă

22

1     67

3

nu

ticketing

da

32.

134

252

40303

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da        _______I

_33._

135     |       254

40312

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

I ticketing

da

34.

138___________256

40309

1970

14

înaltă i 22

1     67

3

nu           '      ticketing

da

35.

137

I       247

40344

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

35.

138     |       250

40347

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

tickeVng

da

’37.

139     |       253

40351

1970

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing

da

| 38.

140

246

40343

1970     j      14

înaltă

j 22

67     '       3

nu

ticketing

da

| 39.

141

248

40345

1970

14

înaltă

|     22

67

3

nu

ticketing

da

40.

142

251

40348

1970

14        j înaltă

22

67

3

nu

i ucketing

da

41.

143

255

40353

1970

14             înaltă

22

67     .       3

nu

ticketing

da

42.

145

2190

40432

1973

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing      '               da

^43.

146

2191

i 40435

1974

14

înaltă

22

67

3

nu

ticketing      ’               da

1.

TATRA KT 4D (3 buc)

204

074

40157

1977

18

înaltă

32

101

4

nu

i ticketing

da

2.

217

087

40170

1977

18

înaltă

32

101

4

nu

ticketing

da

3.

226

096

40181

1977

18

înaltă

32

101

4      [          nu

ticketing

da

1.

TATRAKT4D

(10 buc)

200

070

40551

1982

18

înaltă

33

66

4

nu

ticketing

da

2.

201

071

40544

1982

18

înaltă

33

66

4

nu

ticketing

da

3.

202

072

40547

1982

18

înaltă |     33

66

4

nu

ticketing

da

4.

203

073

40545

1985

18

înaltă

33

66

4

nu

ticketing

da

5.

206

076

40546

1982

18

înaltă

33

66

4

nu

ticketing

da

6.

207

077

40550

1981

18

înaltă

33

66

4

nu

ticketing

da

7.

215

085

40553

1984

18

înaltă

33

66

4

nu

ticketing

da

8.

218

088

40552

1982

18

înaltă

33

66

4

nu

ticketing

da

9.

224

094

40549

1982     |

18

înaltă

33

66

4

nu

ticketing

da

10.

227

097

40548

1982

18

înaltă

33

66

4

nu                  ticketing

da

1.

SIEMENS (10 buc)

50

2048

40380

2008

24

joasă

45

92

5      | Podea joasă 100%        ticketing

da

2.

51

2047

40381

2008 I

24

joasă

45

92

5

Podea joasă 100% j     ticketing

da

_3.

52

2048

40382

2008

24      j joasă

45

92

5 i

Podea joasă 100% j     ticketing

da

53

2060

40686

2008

24

joasă

45

92

5         I

Podea joasă 100% i

ticketing

da

5 j

54

2070

40387

2008

24

joasă

45

92

5

Podea joasă 100% j      ticketing

da

6.

55

2077

40388

2009

24

joasă

45

92

5

Podea joasă 100% |

ticketing

da

-

7.

56

2078

40389

2009

24

joasă

45

92

5

Podea joasă 100%

ticketing

da

8.

57

2106

40390

2009

24

joasă

45

92

5

Podea joasă 100%

ticketing

da

9.

58

2103

40391

2009

24

joasă

45     1

92

5

Podea joasă 100%

ticketing

da

10.

59

2104

40392

2009     |

24

joasă

45

92

5

Podea joasă 100%

ticketing

da

Anexa 6.1.1 - Tarife de călătorie practicate in momentul încheierii contractului în ADI Transregio

Tarifele aferente diferitelor titluri de călătorie valabile pe rețeaua de transport la nivelul A.D.l. TRANSREGIO (aferente Municipiului Oradea)

Nr.crt

Denumire titlu transport Municipiul Oradea

Valabilitate

Preț actual (TVA indus)

Preț propus începând cu 31.08.2018 (TVA indus)

1

Bilei valabil 2 călătorii

2 călătorii

6,00 lei

6,00 lei

Abonament unic

Toate liniile

80,00 lei

80,00 lei

3

Abonament unic pe 3 luni

Toate liniile

220,00 lei

220,00 lei

4

Abonament unic pe 12 luni

Toate liniile

890,00 lei

890,00 lei

5

Legitimație de călătorie de 1 zi

Toate liniile

15,00 lei

15,00 lei

6

Abonament săptămânal         ,

Toate liniile

40,00 lei

40,00 lei

1 7

Abonament lunar nenominaiizat

Toate liniile

160,00lei

160,001ei

8

Abonamente cu reducere 50% el< siudenți și donatori de sânge

Toate liniile

40,00 lei

40,00 lei

9

Abonament săptămânal cu reducere 50% elevi, studenți

Toate liniile

17,50 lei

17,50 lei

10

Bilet achiziționat de la șoferi

1 călătorie

4,00 lei

4,00 lei

11

Bilet achiziționat de la automate bilete

1 1 călătorie

3,00 lei

3,00 lei

12

Bilet de suprataxă

60,00 lei

60,00 lei

13

Bilet de nevalidare

10,00 lei

10,00 lei

14

Abonament navetist - acordat conform condițiilor din HCL 478/12.08.2015

- 200 călătorii pe raza municipiului Oradea, -Valabil 1 lună

50,00 lei

50,00 lei

15

Bilet SMS urban

Valabil 60 minute pe 1 linie

0,8 Euro

0,8 Euro

16

Legitimație SMS 1 zi

Valabil 1 zi pe toate liniile urbane

3,5 Euro

3,5 Euro

17

Bilet suprataxă prin SMS

13,64 Euro

13,64 Euro

18

Bilet achiziționat prin utilizarea cârdului bancar

1 călătorie

3,00 iei .................. —--———

3,00 lei

Tarifele aferente diferitelor titluri de călătorie valabile pe rețeaua de transport b nivelul A.D.L TRANSREG10 (aferente U.A.T. BORȘ și SÎNMARTIN)

Nr.crt

l

Denumire titlu transport

U.A.T. BORȘ și SÎNMARTIN *

1

Valabilitate

Preț actual (TVA inclus)

Preț propus începând cu 01.01.2017 (TVA inclus)

1

Bilet Oradea - Sînticn

1 călătorie

4,50 lei

4,50 leî

2

Bilet Oradea - Borș

1 călătorie

5,00 lei

5,00 lei

3

Bilet intracomunal Borș

1 călătorie pe raza comunei Borș

2,00 lei

2,00 lei

4

Bilet Oradea - Santăul Mic

1 călătorie         1

i

5,50 lei

5,50 lei

5

Bilet Oradea - Santăul Mare

1 călătorie

6,00 lei

6,00 lei

6

Abonament lunar Oradea -Sîntion

• o linie de transport

70,00 lei

70,00 lei

7

Abonament lunar Oradea -Borș

• o linie de transport

80,00 lei

80,00 lei

8

Abonament lunar Oradea -Santăul Mic

• o linie de transport

90,00 lei

90,00 lei

9

Abonament lunar Oradea -Santăul Mare

• o linie de transport

100,00 lei

100,00 lei

10

Abonament int’-acomunal Borș

Număr nelimitat de călătorii pe raza comunei Borș

30,00 le

30,00 le

11

Bilet Oradea - Băile Felix

1 călătorie

3,00 lei

3,00 lei

12

Bilet Oradea - Băile 1 Mai

1 călătorie

3,00 lei

3,00 iei

13

Bilet Oradea - Cihei

j 1 călătorie

3,00 lei

3,00 lei

14

Bilet Oradea - Cordău

1 călătorie

3,50 lei

3,50 lei

15

Bilet Oradea - Betfîa

1 călătorie

4,00 lei

4,00 lei

16

Bilet Oradea - Sîrmartin

1 călătorie

2,50 leî

2,50 lei

17

Bilet intracomunal Smmartin

1 călătoriepe raza comunei Sînmartin

2,00 lei

2,00 lei

18

Bilet Oradea - ANL

1 călătorie

2,50 lei

2,50 lei

19

Abonament lunar Oradea -Băile Felix

* o linie de transport

62,00 lei

62,00 lei

20

Abonament lunar Oradea --

Băile 1 Mai

• o linie de transport

62,00 lei

62,00 lei

21

Abonament lunar Oradea -Cordău

• o linie de transport

75,00 'ei

' 75,00 lei

22

Abonament luna.’ Oradea -Betfia

• o linie de transport

75 00 lei

75,00 lei

23

Abonament lunar Oradea -Cihei

• o linie de transport

70,00 îei

70,00 lei

24

Abonament lunar Oradea -Sînmartin

• o linie de transport

57,00 lei

57,00 lei

25

Abonament combinat Oradea --Sînmartin

1 lună, număr nelimitat de călătorii

110 lei

110 lei

26

Abonament corn binat Oradea -Borș

1 lună, număr ne/mitatde călătorii

110 lei

110 lei

27

Abonament combinat Oradea -Santăul Mare

1 lună, număr nelimitat de călătorii

125 le

125 le

28

Abonament intracomunal Sînmartin

Toate liniile de transport de pe raza comunei Sînmartin

40 lei

40 lei

29

Abonament balnear Băile Felix

 • • Valabilitate 14 zile;

 • • Număr nelimitat de călătorii pe relația Oradea -Băile Felix și retur

38 lei

38 lei

30

Abonament balnear Băile 1 Mai

 • • Valabilitate 14 zile;

 • • Număr nelimitat de călătorii pe relația Oradea -Băile 1 Mai și retur

38 lei

38 lei                 !

!

31

Pachet turistic Oradea City Cârd

Valabilitate 48 ore;

• Număr nelimitat de călătorii pe raza municipiului Oradea și a comunei Sîr.martin

15 lei

15 lei

32

Abonament pensionar Sînmartin 20 călătorii

 • • 10 călătorii metropolitan;

 • • 10 călătorii pe raza municipiului Oradea

20 lei

20 lei

33

Bilet SMS urban

Valabil 60 minute pe 1 linie

0,8 Euro

0,8 Euro

34

Legitimație SMS 1 zi

Valabil 1 zi pe

3,5 Euro

3,5 Euro

toate liniile urbane

35

Legitimare SMS Metropolitan

 • • Valabilitate 1 zi;

 • • Număr nelimitat de călătorii pe raza municipiului Oradea, comunei Sînmartin și a comunei Borș

4,5 Euro

4,5 Euro

36

Bilet SMS Oradea - Sînmartin

Valabil 1 călătorie de 60 minute pe t-aseul Oradea -comuna Sînmartin

0,80 Euro

0,80 Euro

37

Bilet SMS intracomuna Borș

Valabil 1 călătorie de 60 minute intracomunal Borș

0,65 Eu.ro

0,65 Euro

38

Bilet SMS intacomural

Sînmartin

Valabil 1 călătorie de 69 minute intracomunal Sînmartin

0,65 Eu.ro

0,65 Euro

1 39

1

Bilet SMS Oradea - Borș

Valabil 1 călătorie de 60 minute pe traseul Oradea - Borș

1,30 Euro

1,30 Euro

40

Bilet SMS Oradea - Sîntion

Valabil 1 călătorie de 60 minute pe traseul Oradea Sîntion

1,20 Euro

1 >20 Euro

41.......

Bilet SMS Oradea - Santăul Mare

Valabil 1 călătorie dc 60 minute pe traseul Oradea - Santăul Mare

1,55 Euro

1,55 Euro

42

Bilet suprataxă prin SMS

13,64 Euro

13,64 Euro

43

Bilet de suprataxă

50,00 Iei

50,00 lei

44

Bilet de ne validare

10,00 lei

10,00 lei

1

Anexa 6.2 - Modalitatea de stabilire, modifica -e sau ajustare a Tarifelor de că atorie

Modificarea/Ajustarea Tarifelor de călătorie nu influențează nivelul costului unitar pe km stabilit conform contractului.

 • I. Stabilirea tarifelor de călătorie

 • 1.   Inventarierea Datelor: Având ca baza de plecare realizarea serviciului de transport public locai conform Programului de Transport, se inventariază datele existente: tehnice (km efectuat!, ore traseu, nr mijloace transport necesare, frecventa, nr statii, etc) ; comerciale ( nr abonați, categorii abonați, bilete vândute, validări / linii, validări / statii, reclamatii, gradul de satisfacere a clientilor, rețea chioșcuri, ctc) si economice ( venituri, cheltuieli, buget de exploatare eligibil, cost / kilometru, cost / linie, etc).

 • 2.   Studiu de piața: Pornind de 'a tarifele in vigoare din mun. Oradea si raportul dintre tipurile tarifare, prin sondaje/ chestionare/ alte instrumente de marketing se stabilește modelul funcției calatori/abonati - preț biiet/abonament distinct pentru: bilete, abonamente intregi, elevi, studemi, pensionari. Prin comparație cu tarifele practicate in restul orașelor din Romania se stabilesc 2-3 propuneri de tarife care sa respecte principiul ca tarifele serviciilor publice nu trebuie sa depaseasca gradul de suportabilitate a populației. Pentru aceste propuneri sc prognozeaza veniturile generate.

Aceste etape sunt tehnice, se calculează de către operator Și se negociază cu autoritatea contractantă.

 • 3.   Se stabilesc tarifele de către Autoritatea Contractanta în baza viziunii social-economice si a guvemanței locaie. Politica tarifară trebuie să îmbine criteriile comerciale (avantajarea cumpărării, în avans față de momentul utilizării, al unor titluri de călătorie multiple) Și criteriile sociale (dirijarea preponderentă a tarifelor sociale spre categoriile de utilizatori permanenți - „călătorii fideli’’),

 • 4.    Se stabilește, pe baza legislației naționale Și a reglementărilor locale, lista categoriilor de persoane care beneficiază de facilități, sarcina de transport generată și efectele financiare ale acestor facilități asupra bugetului de exploatare al operatorului.

Pentru punctele 3 și 4, principiile de finanțare a serviciului public de transport sunt următoarele:

 • •  Autoritatea care impune limitări de tarife față de calculele recunoscute trebuie să asigure diferența, prin compensație. Elemente de protecție socială nu pot fi puse în sarcina niciunui operator, public sau privat.

 • •  Operarea sub rigorile unui Contract de servicii publice impune abandonarea considerării paușale a sarcinii de transport generată de călătorii cu facilități tarifare Și utilizarea unor metode de apreciere obiectivă și precisă.

Tarifele pentru toate Titlurile de călătorie se aproba prin Hotărâre de către Consiliu Local.

Relația efect-cauză este de la COSTURI la TARIFE (preturi ae vânzare). Atât în etapa de semnare a contractului, cât și în mecanismul stabilit pentru ajustări ulterioare, costurile, împreună cu impunerile politice și sociale determină tarifele. Tarifele influențează încasările și nivelul total al compensației. Această influență nu este întotdeauna simplă și directă. Ca în orice activitate comercială, chiar cu un public parțial captiv, o majorare neinspirată a tarifelor poate ușor genera, cel puțin într-o primă etapă, pierderi în încasări, prin reducerea numărului de utilizatori și/sau accentuarea fraudei.

Permiterea, ignorarea sau chiar încurajarea unor elemente Ge concurență neloaială între operatori poate să vicieze profund meciul economic a. domeniului, să facă inutile calculele și să aibă efecte negative neplanificate asupra performanțelor financiare ale unui operator.

II. Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie

Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează in conformitate cu prevederile Ordinul ANRSC nr. 272/ 2007 pentru aprobarea Normelor -cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, la cererea operatorilor de transport public local de persoane, pe baza următoarelor documente:

cererea de ajustare, care conține: tarifele în vigoare și tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de ajustare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creșterii principalelor elemente de cheltuieli;

• fișele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor;

alte date și informații necesare fundamentării tarifelor propuse.

Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se not ajustr periodic prin Hotarari ale Consiliului Local.

Anexa 6.3 - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie si programul de funcționare

Anexa 6.3. - Jsta chioșcurilor

Nn crt

Chioșc nr.

Adresa punctului de vanzare

Program funcționare, zile lucratoare

Program funcționare Sambata

Program funcționare Duminica

1

Aviatorilor

Str.Aviatorilor, Stafia de tramvai spre Centru

7.00-16.30

închis

închis

2

Autogara Nufărul

Str.Nuferul incinta Autogarii Nufărul

5.00-21.00

6-20.00

6-20.00

3

Biserica

Emanuel

Str.BIv.Decebal, B.Emanuel-Statia de tramvai spre Primăriei

6.00-20,00

8.00-14.00

8.00-14.00

4

Cazaban

In statia de autobuz

7.00-17.00

închis

închis

5

Casa     de

Cultura

P.1 Decembrie, Casa de Cultura

-Statie de tramvai spre

Nufărul

6.00-21.00

8.00-20.00

8.00-20.00

6

Ciheiului

Str. Nufărul ui, Ciheiuiui-Statia de tramvai Bisericuța

6,00-20.30

^8.00-18.30

8.00-18.30

7

Gara Centrala

P.Bucurestî, Gara Centrala -Statie de tramvai spre Mag.Grisul

6.00-19.30

8.0015.30

8.00-15.30

8

Magazinul

Grisul

Str.RepubIîcîi,S ub pasaj Mag.Crisul

7.00-19.00

închis

închis

9

Olosig

Str.Olimpiadei,

Parc Olosig-

Statie de

Tramvai

Olimpiadei

6.00-18.00

închis

închis

10

Pod CFR

Str.Dacia , Dacia-Statia de tramvai Pod

i CFR

7.00-19.00

8.00-20.00

8.00-20.00

11

Piața Cetatii

Str. P. Cetatii, Sta fie de tramvai spre Nufaru;

7.00-19.00

8.00-15.00

8.00-15.00

12

Piața Unirii

Str.P.Unîrii-

Statie de tramvai spre Casa de cultura

7.00-19.00

8.00-18.00

8.00-18.00

13

Piața Decebal

Bld-Decebal, P.Decebal-Statie de tramvai spre Olosig

6.00-20.00

8.00-14.00

8.00-14.00

14

Piața Rogerius

Str.Corneliu Coposu, P.Rogerhis-Statle de tramvai spre Olosîg

6.00-21.00

8.00-20.00

8.00-20.00

15

Nufărul

Str.Nufarului, Nufaruluî-Stade de tramvai sp e Centru

7.00-17.00

închis

închis

16

Universitate

Str.Universitaii, nr.1 Stafia de autobuz Linia 14 spre Cimitir

8.00-16.00

închis

închis

17

Razboieni

Str.Razboieni, Statîe de autobuz Linia 12- Bunexim spre Piața Cetatii

6.30-18.30

închis

închis

Anexa 6.3.2 - Lista punctelor de vanzare -spatii comerciale

Nn crt.

Nume

Societate

Locația punctului de vanzare

Program functiont re zile lucratoare

Program funcționa re zile nehicratoare

1

Orășelul Copiilor

Str.Corneliu Coposu, în incinta clădirii centrale

9.00-17.00

închis

2

Comercial

Str. Atelierelor, nr.12 la intrare in Depoul de

I tramvaie

7.00-15.00

închis

Anexa 6.3.3 - Lista automatelor de vânzare

Nr.

crt.

Locația punctului de vanzare

Program j funcționare zile lucratoare/ zile nelucratoare

♦ț

Str.Aviatorilor, Stafia de tramvai spre Centru

24/24

2

In incinta Centrului Comercial Auchan

24/24

3

Aeroport Oradea, in statia de autcouz din aerooort

24/24

4

P.Unirii-Statie de tramvai spre Emanuel

24/24

1 5

Str.Unive^sitatii, nr.1 Statia de autobuz Linia 14 spre Centru

24/24“

r 6

Str.Stefan cel Mare, statia de autobuz Transilvaniei 1, spre Episcopia

24/24

7

Bvd.Dacia, statia de autobuz Profi sora centru

24/24

8

Sfr.Cantemir, statia de tramvai Cantemir-spre centru

24/24

9

Str.Louis Paster, statia Spitalul Județean Oradea- spre centru

24/24

10

StnTudor Viadimirescu, statia de autobuz Penny Market spre Centru

24/24


Anexa 7 - Diferentele de tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități Și reduceri la transportul în comun

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea dc acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate)

Legislația în vigoare care reglementează proiecția socială

Elevi

50%

35

Leg.1/2011

Studenti

50%

35

Leg.1/2011

; Pensionari

100%

6.5

HCL Oradea

158/2017

| Donatori de sânge

50%

35

HCL Oradea

158/2017

Elevii/studentii orfani, eîevii cu cerințe educaționale special si cei pentu care s-astabilit o măsură de proiective speciala,studenții proveniti din casele de copii

100%

70

Leg.1/2011

Veterani si văduve de război

100%

70

Leg .44/1994

Deportați

100%

70

Leg. 189/2000

Luptatatori pentru Victoria Revoluție: din Decembrie 1989

100%

70

Leg.341/2004

Persoanele cu dizab’litati, asistenții i personali/insotitorii persoanelor cu handicap grav, nevazatori cu handicap

1 prav si accentuat si insotitorii acestora

100%

70

Leg.448/2006

---_____________________________________j

Modul de acordare a diferențelor de tarif este cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 158/2017 în temeiul legislației în vigoare, pentru fiecare categorie în parte și va fi actualizat anual:

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Perioada

Număr de | călătorii pe perioada selectată, utilizat pentru calcul

I

Tarif 1

întreg 1

arif Reducerea oferita

Moda itate a de acordare a protecției sociale (procentul de reducere) 50%

Elevi

1 luna

nelimitat

7C

35

Elevi

1 saptamana

nelimitat

35

17.5

50%

Studenti

1 luna

nelimita"

70

35

50%

Studenti

1 saptamana

nelimitat

35

17.5

50%

Pensionari -ab.soc; al

1 luna

nelimita*

6.5

6.5

100%

Donatori de sânge

1 luna

nelimitat

70

35

50%

Elevii/studentii      orfani,

elevii      cu      cerințe

educaționale special si cei pentu care s-astabi’it o măsură de proiective speciala,studentii proveniti din casele de copii

1 luna

nelimitat

70

70

100%

Veterani si văduve de război

j 1 luna

nelimitat

70

70

100%

Deportați

1 luna

nelimitat

70

70

100%

Luptatatori pentru Victoria Revoluției din Decembrie

1989

1 luna

nelimitat

70

70

1100%

Prsoanele cu dizabilitati, asistenții personali/insotitorii persoanelor cu handicap grav, nevazatori cu handicap grav si accentuat | si insotitorii acestora___

Huna

nelimitat

70

1

70

100%

J________________

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuități, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

Anexa 7.3 - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protecția sociala

1

N r

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Număr estimat de unitari lunar

Număr estimat de unități anual

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate)

Sume totale (lei)

Document justificativ necesar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)x(4 )

(6)

jl.

Elev:

4.500

54.000

40

2.160.000

Baza de date cu elevii înscris la unitățile de invatamant din Oradea

2.

Studenti

3.100 1

37.200

40

1.488.000

Baza de date cu studenții inscris la unitățile de invatamant din Oradea

3.

Pensionari si alte categorii special

28.000

336.000

6,50

2.184.000

Copie act identitate, decizie         privind

încadrarea in categoria de beneficiar

4

Donatori de sânge

34

408

40

16.320

Lista transmisa de Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea/Municipiul Oradea

5

Elevii/studentii, orfani, elevii cu cerințe educaționale special si cei pentu care s-a stabilit o măsură de protecție speciala,studentii proveniti din casele de copii

400

4.800

80

384.000

!--

Act.identitate,         si

document doveditor privind încadrarea in aceasta       categorie

(decizie, certificate de deces).

copn_______________________________________!____

TOTAL                                       6J32.320 LEI

Anexa 7.4 . Modelul formularului de decont pentru cTorentele de tarif

Anexa 7.4.1 - Modelul formularului de decont pentru diferențele de tarif Elevi/Studenti

Operator

Tarif pt. ab. Lunare la transportulîncomun de călători

(lei / abonament)

Număr de abonamentemcărc , ate

Elevilor/Studentilor

(buc)

Tarif încasat de la elevii/studenti care beneficiază de reduceri de tarif (lei / abonament)

Resursefinanci arealocatedinv eniturileproprii alebugetuîui local (lei)

1

1.

2.

3.

4.

5.

S.C. ORADEA TRANSPORT

LOCAL S.A.

j TRAMVAI E+

AUTOBUZE

TOTAL

Anexa 7.4.2 - Modelul formularului de decont pentru diferențele de tarif Pensionari si alte categorii sociale conform prevederilor legale

|i

Operator

Tarif pt. abonamentele lunare la transportul în comun de călători (lei /abonament)

Număr de abonamente valabile

pensionari

(buc)

Tarif încasat

(lei/ abonament)

- —J

Resurse j financiare aiocate din veniturile proprii ale bugetului local (lei)

1.

2.

3.

4.

5.            |

S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

TRAMVAI E+

AUTOBUZE

.......... (pensionari)

......(Lg. 189/2000)

......(Lg. 341/2004)

0 I

TOTAL

!___

!____I

Anexa 8 - Modelele formularelor de decont pentru plata compensației

Anexa 8.1 -Raport Lunar de Constatare

Raport Lunar de Constatare

i

Luna: (..,)Anul (...)

Valoare

Luna curentă

(Kin)Număr total de vehicul*kilo metri efectuați (calculați conform Anexei 13)

Tramvai

Autobuz Oradea

Autobuz Sinmartin

Autobuz Borș

(c unitar)Cost unitar per kilometru

Tramvai

Autobuz Oradea

Autobuz Sinmartin

Autobuz Borș

(Ch) Cheltuieli Totale pentru OSP ( Km efectuați x c unitar pe

Km)

Tramvai

Autobuz Oradea

Autobuz Sinmartin

Autobuz Borș

(Pr)Profit rezonabil ( ...% la total cheltuieli pentru Planul de Transport OSP)

(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public

Venituri din vânzări de titluri de călătorie

i—....................  -

Alte venituri încadrai rețelei unde se prestează OSP

(CI) Compensația (conform contract) ( Ch+Pr-V)

(Cla)Diferente de tarif cuvenite operate? ului pentru facilitați (elevi, stud, pensionari, pers, dizab, etc)

(Clb) Total Compensație de exploatare lunara (Cl-Cia)

*valorlîn RON, fără TVA.

OperatorulvaanexadocumentejustificativedetaHatepentrufîecarerand din Nota Lunară de Constatare.

Anexa 8.2 - RaportAnual de Constatare

Calculul compensație' pentru prestarea serviciilor de transport public Îb Lanul J

---------....----------         ---- ... -------- -                       .r                                         ...    ■ ’           11                                          ........■ "

Valoare

Anul

(Km)Număr total de vehicul*kîlometru

Tramvai_______

Autobuz Oradea

AutobuzSinmartin

AutobuzBors

(c unitar)Cost unitar per kilometru.

Tramvai

Autobuz Oradea

AutobuzSinmartin

AutobuzBors

ten Comnensada (conform contract) ( Ch+Pr-V)

r(Cla)Diferente de tar f cuvenite operatorului pentru facilitați (elevi, stud, pensionari,1

(Clb) Total Compensație de exploatare anuala facturata ( CI~CI a)

Venituri din servicii de transport public din:

Venituri din vânzări de titluri de călătorie

Altevenituriîncadrulrețeleiunde se prestează OST

(I) TOTAL VENII URI AUD1TATE

Costuri asociate realizării Plat ului de Transport OSP

Cheltuieli directe si indirecte de transport (la nivel de secție)

Tramvai

Autobuz Oradea

Autobuz Sinmartin

Autobuz Borș

Cheltuieli indirecte si administrative (la nivelul sorietatii)

Tramvai

Autobuz Oradea

Autobuz Sinmartin

AutobuzBors

Cheltuieli cu vânzarea titlurilor de călătorie și de marketing

(II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizării Planului de Transport OSPf

(III) Diferente de tarif cuvenite operatorului

(IV) (I*r) Profit rezonabil

-u    . _  __________

(C2) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALA (pe baza costurilor si veniturilor înregistrate in contabilitatea de gesfune si audîtate) Efectul Financiar Net = (11 -1- III) +1V

COMPENSAȚIA ANUALĂ MAXIMĂ egala eu C2

1

DIFERENȚA care va fi plătită de:

Operator, daca Clb > C2, operatorul restituie compensația în plus

= Autoritatea Contractanta, daca Clb< C2, autoritatea contraetants plătește diferența către operator._____________________________

Anexa 9 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării OSP și cerințele privind contabilitatea separată

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza consumurilor normate de combustibili si realizate măsurate prin instmmente electronice, de lubrifiant!, a cheltuielilor de intretinere-reparatii si cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie rezultate din programul de transport,activitatea de mentenanta, întreținere infrastructura, activitatea comerciala si administrative , precum si pe baza celorlalte elemente de cheltuieli.

In cazul in care operatorul desfasoara si alte activitati, cota de cheltuieli indirecte provenita din acestea, precum si cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli in funcție de cheia de repartizare specifica. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate in anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte si administrative se va aproba de către autoritatea contractanta, pe baza acordului unităților administrativ-teritoriale afectate. Auditul anual tehnico-economic va face propuneri autoritarii contractante privind adoptarea unei metode de gestiune si alocare a costurilor mai potrivita, in vederea creșterii eficientei operatorului.

Operatorul poate desfasura și alte activitati de transport sau activitati care au legătură cu serviciul de transport public local in următoarele condiții:

 • i. Activitățile respecta legislația respectivului domeniu de activitate

 • ii. Activitățile respective își acopera in întregime costurile din veniturile colectate

 • iii. Activitățile nu afecteaza in niciun fel prestarea serviciului de transport public local

 • iv. Activitățile respecta concurenta

Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuelielor pe fiecare mod de transport si a compensației pentru obligația de serviciu public si condiția de la punctul iii pentru alte activitati.

Costurile privind ineficienta conducerii afacerii, precum deprecieri,, penalitati sau amenzi, precum si alte cheltuieli neprevăzute.

Operatorul va tine contabilitatea separata pentru activitățile si serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, pentru fiecare contract în parte, precum si pentru alte activitati si servicii care generează costuri sau venituri indirecte si nu sunt asociate serviciului de transport, in funcție de legile contabile si fiscale in vigoare.

Principiile privind evidenta contabila separata pentru costurile eligibile înregistrate sunt:

 • a) Principiile privind conceptul costului total alocat, in care costul total aferent desfășurării unui anumit tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.

Astfel costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie sa includă următoarele:

 • i)  Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale si servicii efectuate de terii care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosite exclusiv pentru Îndeplinirea Obligației de serviciu public

 • ii) O cota proporționala din costurile indirecte, incluzând costurile tehnice si administrative cu personalul, de capital si resurse materiale.

Cheile de alocare, defalcarea pe moduri si ne activități 'ri?/non TP a cheltuielilor sunt descrise in schema atașata.

Schema repartizării costurilor

Pasul

Pasul Repartizare cheît. indirecte


1 Stabilire costuri eligibile

S11

TRAMVAIE

S12

DEPOU

TR

Cost eligibil / km secție tramvai

k2

S3

INFRASTRUCT- LINII

k2

kt

AU

Cost eligibil / km secție auto Oradea

S21

AUTOBUZE

K1

AU

Cost eligibi1 / km secție

k3

auto Sinmartin

S22

GARAJ AUTO

k1

AU

Cost eligibil / km secție

k3

auto Borș

k!

AU

Cost / km secție auto

k3

1

CRS, CO

k2

S41

COMERCIAL

K2

S42

AUTOGARA

S5

ADMINISTRATIV

S61

Proiect ELIPTIC

S62

Proiect ATTAC

Nota

| Coeficienți repartizare k

S63

Proiect CCM

k1

Km efectuați.

S64

Proiect.......

K2

validări (număr calatori)

S91

Alte activitatii

k3

Km efectuați echiva'enti

S92

Alte activitati

| S93

AUTOCAR

 • b) Toate costurile legate de desfasurarea serviciilor din afara OSP vor fi alocate doar acelor servicii, precum si o cota proporționala din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nicio subvenție încrucișată sau supracompensare sa nu fie produsa.

 • c) Toate costurile si veniturile provenind din si pentru activitatile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului si nicio reevaluare a activelor in scopul planificări afacerii nu va fi introdusa.

 • d) Modelul nu include deprecieri, amenzi, penalitati sau orice alte costuri neprevăzute, aparute in urna ineficientei sau eficientei conducerii Operatorului.

Evidenta contabila se va oigariza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare med de transport si pe alte activitati.Toate veniturile, costurile, tarifele si preturile vor fi calculate in RON, fara TVA, cu excepția cazurilor unde se specifica altfel.

Operatorul va utiliza Sistemul de calculatie a costurilor pe activitati (Metoda ABC -Activițy Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activitati sau alta metoda agreata de către autoritatea contractanta.

Raportare

înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport, anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie sa conțină următoarele rapoarte specifice:

 • a) Bilanțul contabil si anexele la acesta;

 • b) Raportul de gestiune al administratorilor;

 • c) Raportul de audit a situațiilor financiare anuale;

 • d) Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic;

 • e) Raport privind inventarierea patrimoniului;

 • f)  Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute in anexele la contract;

 • g)  Situația veniturilor;

 • h) Situația amortizării;

 • i)  Situația costurilor directe;

 • j)  Situația costurilor indirecte;

 • k) Numărul angajatilor si costurile de munca.

Investiții făcute de Operator in numele Autoritarii Contractante

In cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor care sunt in sarcina Autoritarii Contractante în conformitate cu anexa 3.2 și cele în care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea UE si din surse IFI, anexa va fi adaptata in baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc. si in baza Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea si utiFzarea Fondului de întreținere, înlocuirea si dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

In cazul realizării investițiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractanta prin unitățile administrativ-teritoriale membre ale A.D.L Transregio, va fi responsabila de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va tine o evidenta distincta a costurilor de investiții realizate si se va asigura transferarea către unitățile administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Transregio a va1 orii investițiilor puse in funcțiune si recepționate pentru înregistrarea in evidenta patrimoniului public si preluării acestora de către Operator ca bunuri concesionate.

Anexa 10 - Calculul, Modificarea, Indexarea Costului Unitar pe Kilometru

Anexa 10.1 - Metodologia de caicul și modificare a Costului Unitar/ kilometru

Calculul se va face separat, pentru tramvaie si autobuze.

Costul unitar pe kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul ce transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport ai Operatorului, prevăzute in Anexa 9. Atunci când se ca’.culeaza costul/km, trebuie sa fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.

Costul unitar pe kilometru parcurs trebuie sa faca obiectul unui audit tehnîco-economic extern.

Toate costurile si veniturile astfel înregistrate pe analitice pe moduri de transport si alte activitati sunt introduse in situațiile financiare anuale ale Operatorului si prezentate in balanțe separate.

An: (...)

tramvai

autobuz

Nr. Veh*Km parcurși (Anexa 13)

Costul eligibil total anual (Anexa 9)

Cost/ Veh*Km

Operatorul poate solicita modificarea cestului/ km in cursul anului, ir oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costuiui/km negociat/indexat depasesc anumite praguri sau daca condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Costul unitar/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se pot modifica în cazurile care conduc la modificarea majoră a acestora ori a condițiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influență mai mare decât cea determinată de influența indicelui prețurilor de consum, pe o perioada de 3 iuni consecutive.

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit legislației in vigoare.

Modificarea costului unitar pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • a) cheltuielile cu combustibilii si lubrifiant» se determină avându-se în vedere preturile de achiziție în vigoare si consumurile normate standard, luându-se în caicul modificarea acestora cu o influentă mai mare decât cea a indicelui preturilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori si alte cheltuieli se determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influentă mai mare decât cea a indicelui preturilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

 • d) che.tuieiile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficientei economice;

 • e) cheltuielile cu impozitele, autorizațiile si alte toxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f)  cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Cazurile luate in cons.derare sunt:

 • •  inflația cumulata de la inceputul anului curent , așa cum este raportata de către Institutul National de Statistica, depășește 2 % (doi la suta), sau

prețul combustibilului diesel sau al gazelelor naturale sau energiei electrice pentru uz industrial depășește cu mai mult de 1.5 % doi la suta, lunar, in comparație cu prețul folosit pentru calcularea costului anual/kilometru veh., sau

 • •  salariul lunar minim astfei cum este stabilit prin legislația naționala creste cu 3 % sau mai mult in comparate cu cel in vigoare in luna stabilirii costului/kilometru veh.

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului in 30 zile de la data primirii acesteia si o va înainta spre aprobare unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Transregio.Nu se poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea contractanta poate solicita scăderea costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costuiui/km negociat scad sub anumite praguri ca urmare a modificării condițiilor pieței sau daca punerea in funcțiune a unor investiții duce la scăderea semnificativa a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparațiile, reduceri de personal,etc).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante in 30 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare in 30 zile oe la data primirii acesteia si o va înainta spre aprobare unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.L Transregio. Nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Modificarea costuiui/km se va face prin Act Adițional la Contract, in baza unu audit tehnico-economic care sa certifice noul nivel ai costului/km.

Anexa 10.2 - Formula de indexare a costului/ kilometru

Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local, pe fiecare categorie de mijloc de transport se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la operatorul de transport, in baza creșterii indicelui preturilor de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustări.

Nivelul costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorului de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

Ajustarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit legislației in vigoare.

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • a) cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții se determină avârdu-se în vedere prețuple de achiziție în vigoare și consumurile normate standard, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • b) cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • c) cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori șl alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri oe contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de ccnsum de la ultima avizare;

 • d) cheltuiel'ie cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • e) cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • f)  cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Ajustarea costului/km se va face c in Act Adiționai la Contract.

FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM

C unitar-mijloc de transport km, n+i “ (C UnîtZ r-m’j|Oc de transport km, i D mijloc de transport) X Ipc (n +î) + D mijloc de transport unde:

c unftar-mîjioc de transport km, n-.-i este costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de transport,ajustat [lei/km];

c unîtar-miiioc de transport km, «este costul unitar/ km, pe categorie de mijloc de transport, in vigoare la data ajustării [ieî/km];

Dmijioc de transport este deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul costului unitar/km in vigoare la data ajustării [lei/km];

Ipc î este inflația calculata pe baza nivelului ultimului Indice Total al Preturilor de Consum publicat a momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustări.

ANEXA 11

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Șl CALCULUL PENALITĂȚILOR

pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul ADI Transregio

Nr, crt.

Indicatori

Descriere mod de calcul pentru un trimestru

Mod

Parametru

Pondere criteriu

Valori ale parametrilor, calculate pe baza raportuluioperator ului

Valori de calcul malus

încălcare majoră

Reținere din garanție pe trimestrul G de:

U.M.

Nivel acceptat fără penalizări

Nivel maxim permis

Garanție G

lei

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9=9 sau 6

10

11=(9/6)*7*G

1.

Curse anulate sau neregulate din culpa operatorului

(curse anulate sau neregulate/total curse incluse in Programul de transport) x 100

tramvai

%

5

10

autobuz

%

5

10

2.

Trasee anulate din culpa operatorului pentru o perioadă de mai mult de 24 de ore

__(lungimea traseelor anulate x xile de anulare/lungimea totala a traseului x 365

tramvai

%

0,5

10

autobuz

%

0,5

10

3.

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 și 2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 și 2

tramvai

nr.

10

10

autobuz

nr.

8

10

4.

Respectarea Planului de Servicii

(__Parc planificat-__parc utilizat) / (__parc

planificat) x 100

tramvai

%

5

10

autobuz

%

5

10

5.

Plângeri de la pasageri

Plângeri fundamentate

Nr. plângeri fundamentate înregistrate

toate

nr.

400

4

Plângeri rezolvate

Nr. plângeri fundamentate rezolvate în termen legal

toate

nr.

400

4

Plângeri nerezolvate

Nr. plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal

toate

nr.

50

2

6.

Protecția mediului

Respectarea standardelor de poluare EURO 3 și EURO 4

autobuz

%

55

5

7

Penalități plătite

Cuantumul penalităților plătite de către operatorul de transport/transportatorul autoriyat, pentru nerespectarea standardelor de transport de calitate și mediu

toate

toate

10

5

Anexa 12 - Indicele de Satisfacție a Pasagerilor (ÎSP)

 • 1. Generalități

Prezenta anexa are drept scop definirea cerințelor fundamentale privind metodologia referitoare la evaluarea anuală a indicelui de satisfacție a Pasagerilor ( SP), având în vedere prevederile standardelor naționale și europene referitoare ia măsurarea calităț" sistemelor de transport public și a calității managementului contractelor.

 • 2. Indicele de satisfacție a pasagerilor

 • a) Autoritatea Contractanta organizează și finanțează evaluări anuale ale indicelui de satisfacție a Pasagerilor (ISP).

 • b) Această sarcină trebuie să revină unor terțe persoane independente (care nu sunt părți la Contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacție al pasagerilor pe bază de chestionare și sondaje.

 • c) Metodologia pentru efectuarea studiului și calcularea indicilor privind gradul de satisfacție al pasagerilor se discută și se definește cu operatorul, după cum urmează-

 • i. Metodologia trebuie să fie conformă cu cerințele incluse în Standardul EN 13816.

 • ii.   Indicatorii de calitate stabiliți în Anexa 11 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacție a pasagerilor. Pot fi totodată adăugați și alți indicatori relevanți pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curățenia vehiculului, comportamentul anga’atilor Operatorului, siguranța percepută, etc.). Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiți și a indicatorilor de calitate percepuți de pasageri.

 • iii.   Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulțumiți datorită performanței indicatorilor cheie stabiliți în Anexa 11, și un număr de pasageri nemulțumiți prin compararea cărora se poale identifica gradul de satisfacție a așteptărilor acestora.

 • iv.   După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacție al pasagerilor derivat din studiul efectuat și Indicatorii de Calitate de performanță oferiți, evaluați de către Autoritatea Contractanta, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătățirea calității transportului public.

Noile planuri pentru îmbunătățirea calității transportului public pot v za schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie și revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru anul următor.

Tabel Evaluare Indicele de Satisfacție

Nr.crt

Indicator

Foarte mulțumiți %

Mulțumit %

Satisfăcut %

Nemulțumii %

% grad de mulțumire

1

Grad de mulțumire privind siguranța perceputa

2

Grad de mulțumire privind respectarea graficului        de

circulație

3

Grad de mulțumire privind curățenia in vehicule

i

I

Grad de mulțumire privind activitatea controlorilor

5

’ Grad de mulțumire | privind

comportamentul angajatilor

6

Grad de mulțumire privind confortul in mijloacele      de

transport

I

Indicele de

_______sastisfactîe

perceput

—.. .....—— --------1

Unde :

In urma Evaluării anuale se completează % ce client! Foarte mulțumiți, mulțumiți, satisfăcut! si nemulțumiți , % raportandu~se la numărul de persoane intervievate care dau un răspuns.

Gradul de mulțumire pe indicator se determina cu formula:

Grad de mulțumire s % Foarte mulțumiți

*1+%Multumiti*0,75+%Satisfacator*0,5+%NemuItumit*0,25

Indicele de satisfacție se mascara in urma sondajului efectuai printre calatori si se calculează conform formulei de mai jos

indicele de satisfacție = (Grad de mulțumire privind siguranța perceputa +Grad de mulțumire privind respectarea graficelor de circulație +Grad de mulțumire privind curățenia in vehicule +Grad de mulțumire privind activitatea controlorilor +Grad de mulțumire privind comportamentul angajatilor +Grad de mulțumire privind confortul in mijloacele de transport)/Nr.indicatori

Anexa 13. - Metodologia de monitorizare și evaluare a Programului de

Transport

1. Principii

 • 1) Prezenta metodologie definește princ’palii parametri care determină performanța Operatorului în cadrul Programului de Transport.

 • 2) A.D.L Transregio va monitoriza, evalua și înregistra prestația Operatorului în cadrul Programului de Transport prin mecanismul următor:

 • a) Sistem Automat de Management și Control al Serviciilor de Transport .

 • b) Sondaje complete efectuate în mod regu.at referitor Ia calitatea serviciilor. Autoritatea contractantă va elabora și implementa sondaje de control periodice privind serviciu! de transport public, prin care se vor aduna informațiile necesare pentru monitorizarea și evaluarea Programului de Transport.

 • 3) Baza de date SIT conține următoarele specificații orivind liniile de transport public, prin care este controlată prestarea Programului de Transport:

 • a) Descrierea traseelor, cu stațiile de plecare, intermediare și terminus, pe fiecare oirecție de circulație.

 • b) Toate vehiculele care circulă pe trasee.

 • c) Orarul fiecărui vehicul în stația de plecare, în stațiile intermediare și în stația terminus pe linia stabilită..

 • d) Conformitatea cu orarul traseului, incluzând toate Indicațiile prin intermediul SIT, atunci când este funcțional, apariția unor anomalii în orarul vehiculului, în baza determinării prin GPS a locației sale de-a lungul traseului și confirmă faptul că poziția sa este în conformitate cu acest orar programat.

 • e) Vehicul*Kîlometri realizat (zilnic, lunar sau anual).

 • 4) Raportarea și evaluarea prestării Programului de Transport se face prin intermediul indicatorilor prevăzuți la pc. 5).

 • 5) Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport

Indicatorii - cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele și categoria parcursului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează:

I. Curse regulate.

II. Curse neregulate din culpa Operatorului.

HI. Curse neregulate fără culpa Operatorului

 • IV,   Curse neefectuate fără culpa Operatorului.

 • V.   Curse efectuate parțial fără culpa Operatorului.

VL Curse neefectuate din culpa Operatorului.

în baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuți în prezenta Anexă și criteriilor din cadrul acestei metode, se stabilește categoria traseului în kilometri.

îi este permis Operatorului să parcurgă un kilometraj suplimentar care intră în categoria de traseu suplimentar, ce nu se încadrează în Programul de transport, atunci când se înlocuiesc alte Linii sau datorită orelungirii liniilor existente pentru motive obiective, sau curse ce sunt întreprinse în afara planului stabilit de-a lungul unei linii din cauza fluxului crescut de călători datorat unor evenimente speciale (dintr-un ordin operațional al municipalității).

Modul de evaluare a tipurilor de curse conform condițiilor prevăzute mai jos.

O cursă, regulata este o cursă care:

 • a) Este prestată în mod reguiat atunci când se inițiază de la o stație de plecare respectând orarul aprobat, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate stațiile de-a lungul traseului.

 • b) Sau, este considerată a fi regulată și este evaluată ca atare în oricare din următoarele cazuri:

 • i)  în următoarele condiții , recunoscute de către municipalitate prin intermediul SIT, atunci când este funcționai:

 • (1) Circulația vehiculului se desfășoară conform rute: și programului stabilit, cu o abatere de până ia 2 (două) minute pentru cel mult 50 (cincizeci) % din stații.

 • (2) Pentru restul de 50 (cincizeci) % din stații abaterea este de până la 4 (patru) minute.

Plecarea în avans dintr-o stație înainte de ora stabilită în orarul traseului nu este admisă.

 • ii)  Din lipsa indicațiilor privind circulația pentru o parte a călătoriei ca urmare a intrării într-o zonă de tăcere radio și a unui element defect al echipamentului de la bord.

 • iii) Din cauza unei disfuncționalități a unui dispozitiv ce la bord în timpul circulației și nici o indicație de circulație a vehiculului de-a lungul traseului de până la 120 de minute, dar nu mai mult de o tură pe linia respectivă. Când tura pe linie este de peste 120 de minute, vehiculul sau dispozitivul de la bord este schimbat la prima stație de destinație de pe traseu sau în depou.

 • iv) Plecare dintr-o stație sau un punct de schimb inițiale, cu o întârziere de până la 5 (cinci) minute pentru liniile urbane și până la *0 (zece) minute pentru liniile suburbane din programul aprobat, care este compensată până ajunge la jumătatea traseului.

 • v) Urmând instrucțiunile furnizate de o persoană desemnată de către municipalitate sau de către autorități cum ar fi Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, Pol:ția Circulație, etc. prin completarea formularului necesar sau într-un mod operațional (prin intermediul unui post ce radio sau un dispozitiv de la bord).

 • vi) în cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin, coordonat cu Municipalitatea.

 • vii) în caz de defectare a serverului central al SIT, cu excepția cazurilor ce nu sunt controlate de către municipalitate.

 • II.   O cursă neregulata din culpa Operatorului este o cursă care se efectuează, însă:

 • a) Nu respectă orarul traseului și se abate de la orele controlate din Orarul Traseului, cu abatere mai mare decât marja admisă.

 • b) Cu o abatere de la traseu, fără omiterea vreunei stații, dar fără un ordin coordonat cu municipalitatea sau cu o persoană desemnată de către municipalitate sau

 • c) Cu un interval de timp perturbat (stabilit) între vehiculele de pe o linie (în circulația "Grupului”). Circulația simultană a mai mult de 2 (două) vehiculele pe una și aceeași linie de la plecarea la prima stație de pe traseu până la 1 (una) sau mai multe stații.

 • d) în toate celelalte cazuri datorate culpei Operatorului.

 • III.   O cursă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel în următoarele cazuri:

 • a) La încălcarea Orarului Traseului planificat și o abatere de la orarul controlat din Oraru. Traseului peste limita admisă, datorită unuia dintre motivele indicate în clauza IV de la punctul a) la h) sau Clauza V de la punctul o) la h).

 • b) La încălcarea Orarului Traseului la schimbarea vehiculului cu până la 6 (șase) minute în urmă față de orar de la ora de sosire a vehiculului ce îl înlocuiește. Introducerea unui vehicul pe o linie ce înregistrează o întârziere de mai mult de 6 (șase) minute se efectuează cu permisiunea acordată de către municipalitate sau de către o persoană desemnată de către municipalitate.

IV. O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către Operator pentru unui din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv:

 • a) Impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea serviciului de transport planificat conform orarului.

 • b) Semafoare nefuncționa'e și semafoare cu regim special de funcționare.

 • c) Drumuri necurățate de zăpadă și/sau cu polei.

 • d) Suprafața drumului este într-o stare proastă, împiedicând circulația transportul public urban în condițiile tenmce, ce siguranță și de confort stabilite.

 • e) Zone inundate.

 • f)  Mitinguri, manifestări, precum și evenimente permise și/sau efectuate nrintr-un ordin al unităților administrativ teritoriale membre A.D.I. Transregio.

 • g) Ca urmare a comunicării: pentru a asigura regularitatea, perioadele de standby pentru includerea în Orarul Itinerariului, dar fără a depăși durata călătoriei, pauze conform orarului, numai după informarea și sub coordonarea municipalității sau a unei persoane desemnate de către municipalitate.

V. O cursă efectuată parțial fără culpa Operatorului este o cursă care nu a putut fi executată în mod corect din cauza unuia din următoarele motive:

 • a) Accident de circulație rutier fără culpa Operatorului împiedicând astfel circulația.

 • b) Accidente de circulație rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației.

 • c) Un vehicul oprit sau parcat în mod necoresounzător , pe traseul de deplasare alocat în mod normal transporturi public urban, împiedicând astfel circulația.

 • d) Lucrări oe reparații în regim de urgență fără ordin din partea autorității contractante.

 • e) Actele de vandalism într~un vehicul ai Operatorului, în cazul în care Operatorul a informat persoana desemnată de către municipalitate în termen de 60 de minute.

 • f)  Călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajeior de urgență.

 • g) La evenimente aflate sub jurisdicția Ministerului de Interne ~ incendiu, obiecte suspecte, investigații, etc.

 • h) în circulația simultană într-un "Grup" de mai mult de 2 vehicule pe una și aceeași linie la plecarea din stația inițială de pe traseu, cu o diferență de până la 1 (un) minut, conform datelor furnizate de SIT, pentru a. treilea vehiculului. Cursa fiecărui vehicul consecutiv este evaluată ca fiind o cursă neefectuată fără a se datora culpei Operatorului.

 • i)  Impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce duce ia nerespectarea orarului așa cum este indicat în Planul de Transport.

 • j)  Semafoare nefuncționale de-a lungul trasee or.

 • k) Drumuri de-a lungul traseelor care nu au fost curățate de zăpadă și/sau cu polei.

 • l)  Starea proastă a suprafeței drumului de-a lungul traseelor, care îngreunează sau face circulația vehicule or imposibilă.

 • m) Zone inundate de-a lungul traseelor.

 • n) Mitingurile, marșurile, precum și evenimentele permise și/sau organizate printr-un ordin al municipalității.

VI. O cursă neefectuată din culpa Operatorului este o cursă în care cel puțin una din următoarele ipoteze este valabilă:

 • i)  vehiculul a început să circule cu un dispozitiv de bord nefuncțional sau nu sunt luate măsuri de către Operator pentru asigurarea funcționării dispozitivului de bord al vehiculului.

 • ii) La o abatere completă de la traseu, fără a opri la mai multe stații decât cele desemnate deja, netransportarea călătorilor fără ordin din partea municipalității sau a unei persoane desemnate de către municipalitate, înregistrate de SIT sau prin rapoarte oficiale ale organismelor de control.

 • iii) La deteriorarea deliberată a dispozitivelor de la bord (atunci când s-au luat măsuri de împiedicare a intervenției șoferilor). După un accident de circulație rutier între două vehicule ale Operatorului în cazul vehiculului responsabil de accident.

2. Evaluarea curselor și sancțiunile aplicabile

Tipul călătoriei

P lata cătr e Operato

Nn de km

Sancțiuni pentru Operator

Curse regulate

Plată de 100% din lungimea în kilometri relevanți     ai cursei, în

conformitate cu prețul unitar per km

n.a.

Tipul călătoriei

Plata către Operator      1

Mr. de km

Sancțiuni pentru Operator

: Curse

; neregulate din culpa Operatorului.

F

Plată de 100% din lungimea în kilometri relevanți ai cursei, în conformitate cu prețul unitar per km. Operator plătit numai până ia nivelul maxim, prevăzut în Anexa 12, indicatorul 1.

In funcție de nivel, penalizare calculată      în

conformitate cu anexa        12, i

indicatorul 1. 1

Curse neregulate fără a se datora , culpe:

Operatorului

Plată oe 100% din lungimea în kilometri relevanți ai cursei, în conformitate cu prețul unitar per km

n.a.

Curse neefectuate din

culpa

Operatorului

Nu se plătește

în funcție de t nivel, penalizare calculată      în

conformitate cu anexa       12,

indicatorul 1.

Curse

i neefectuate din culpa Operatorului, pe      același

traseu pentru mai mult de 24 de ore

Nu se plătește

în funcție de nivel, penalizare \ calculată       în

conformitate cu anexa       12,

indicatorul 2.

Curse neefectuate fără a se datora culpei Operatorului

Plată de 100% din lungimea în kilometri relevanți     ai cursei, în

conformitate cu prețul unitar per km

n.a.

Curse efectuate parțial fără a sc datora culpe Operatorului

Plată de 50% din lungimea în kilometri relevanți a . cursei în conformitate cl prețui unitar per km

n.a.

{TOTAL

|

Pe lângă Sistemul automat de management aî traficului, autoritatea contractantă poate evalua modul de realizare a Programului de Transport al Operatorului în modul următor:

 • a. Verificarea prin sondai a ieșirilor și intrărilor programate din /în depouri/autobaze, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu ce! programat și raportat.

 • b. Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii.

 • c. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației ”în pachete” de vehicule).

 • d. Verificarea prin sonda] a aderentei prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către Operator,

 • e. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.

 • f. Evaluarea și analiza incidentelor în trafic, pe teren și cât mai repede față de momentul producerii lor, pentru stabilirea responsabilităților și a consecințelor asupm formulelor de plată a Operatorului pentru prestația efectiv realizată.

 • g. Monitorizarea permanentă a funcționalității semafoarelor din intersecțiile străbătute de traseele transportului public, sau care sunt situate în afara traseelor, dar influențează relevant circulația în acele intersecții și realizarea de rapoarte lunare pentru confrunta-ea cu raportările Operatorului.

 • h. Monitorizarea permanentă a stării infrastructurii rutiere (zăpadă, polei, avarii la rețelele urbane, lucrări accidentale și neprevăzute, etc.) utilizate de către transportul pubiic și rea'iza^ea de rapoarte lunare pentru confruntarea cu raportările Operatorului.

 • i.  Confruntarea și medierea rapoartelor Operatorului cu cete ale Autorității contractante se va realiza în primele 10 zile de la depunerea primelor. în cazul menținerii diferențelor, sumele în dispută vor fi depuse de către Autoritate într-un cont seoarat și blocat până la primirea concluziilor unui audît independent realizat cel târziu odată la 6 luni.

Anexa 3.1 - Programul de Investiții al Operatorului

SP - surse proprii FE - fonduri UE_______BL - buget local

Denumire Proiect

Descriere Proiect

Valoarea Estimată (mii euro)

Data începere

Data Finaliza re

Sursa de Finanțare

Tipul de bun (de retur, de preluare, proprii ale operator.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total

Imbunatatirea calitatii transportului cu autobuze

Achiziție autobuze ecologice ( euro 6, hibride, electrice) dotate cu AC

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

6,000

2018

2023

SP+FE+ BL

proprii

Imbunatatirea calitatii transportului cu tramvaie

Achiziție tramvaie modeme noi sau SH, dotate cu recuperator de energie la

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

10,000

2018

2023

SP+FE+ BL

de preluare

Modernizare sistem rulare tramvai

Lucrări de modernizare a sistemului de rulare tramvai pe tronsoanele nemodemizate

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

2018

2023

SP+FE+ BL

de retur

Modernizare stafii redresare

Modernizarea stafiilor de redresare pentru imbunatatirea randamentului si automatizare

300

300

300

900

2018

2023

SP+FE+

BL

de retur

Modernizare linie contact

Modenizarea liniei de contact pe anumite tronsoane

100

100

100

100

100

500

2018

2023

SP+FE+ BL

de retur

Modernizare Depou Tramvaie

Modernizarea Depoului de Tramvaie pentru imbunatatirea eficientei energetice si a fluxurilor de reparații

200

300

300

800

2018

2023

SP+FE+ BL

de preluare

Modernizare Garaj -ateliere auto

Modernizarea Garajului -atelierelor auto pentru imbunatatirea eficientei energetice si a fluxurilor de reparații

200

300

500

2C18

2023

SP+FE+ BL

proprii

Extindere linie tramvai

Extinderea liniei de tramvai spre cartiere si parcuri industriale

3,000

3,000

3,000

9,000

2018

2023

SP+FE+ BL

de retur

Modernizare sistem e-tiketing

Modernizarea sistemului e-ticketing prin dezvoltarea de iinctiuni de tip OBC

200

200

2018

2023

SP+FE+ BL