Hotărârea nr. 30/2019

privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II

Analizând raportul de specialitate nr. 24073 din data de 28.01.2019, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II,

Având în vedere adresa Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 77/25.01.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 23576/25.01.2019,

În conformitate cu Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.2 lit.b) și lit.c), alin.4 lit.e), alin.5 lit.b) și art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului judetului Bihor

  • -   Direcția Economica

  • -   Direcția Juridică

  • -  Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019 Nr. 30

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 5 voturi “abținere”