Hotărârea nr. 299/2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenția de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2019

Analizând raportul de specialitate nr. 139966/09.04.2019, întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Agenția de Dezvolare Locală Oradea SA,

Având în vedere adresa nr. 278/08.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 99359/08.03.2019,

În temeiul

 • •  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • •  Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,

 •  Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

 •  Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. c), alin. (4), lit. a) pct. 6, si art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Agenția de Dezvolare Locală Oradea SA conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Agenția de Dezvolare Locală Oradea SA.

Art. 3 Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Agenția de Dezvolare Locală Oradea SA.

Art. 4 Se aprobă anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2019 la societatea Agenția de Dezvolare Locală Oradea SA.

Art. 5 Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2019 la societatea Agenția de Dezvolare Locală Oradea SA.

Art. 6. Se mandatează Adunarea Generală a societății Acționarilor Agenției de Dezvolare Locală Oradea SA să voteze "pentrd’ aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a anexelor aferente conform art. 1-5.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează societatea Agenția de Dezvolare Locală Oradea SA.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Tehnică

 • -   societatea Agenția de Dezvolare Locală Oradea SA

 • -   se publică în M.O. al județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


Oradea, 17 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 299

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

CAP.

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Prevederi an 2018

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:

16,037.10

16,148.95

1.01

21,038.95

21,043.32

1.00

1

Venituri din exploatare

16,036.00

16,147.12

1.01

21,037.05

21,040.41

1.00

2.

Venituri financiare

1.10

1.83

1.66

1.90

2.91

1.53

3.

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Pagina 1 din 1


Data 07/03/2019 Ora09:44

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019 din care:

%

mii lei

%

Aprobat HCL

Realizat

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

TOTAL 2019

0

1

2

3

3a

4

5.00

6.a

6.b

6.C

6

7=6/5

8=5/3a

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

16,148.95

21,038.95

21,043.32

6,578.38

13,156.75

19,735.13

26,313.50

125.04%

130.31%

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

16,147 12

21,037.05

21,040.41

6,577.75

13,155.50

19,733.25

26,311.00

125.05%

130.30%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

16,146.47

20,919.48

20,945.19

6,560.25

13,120.50

19,680.75

26,241.00

125.28%

129.72%

al)

vânzarea produselor

4

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

„0.00

0.00%

0.00%

a2)

taxa de aministrare

5

2,673.38

2,904.82

2,909.91

796.50

1,593.00

2,389.50

3,186.00

109.49%

108.85%

a3)

redevențe

6

868.55

1,132.36

1,132.00

365.75

731.50

1,097.25

( 1,463.00

129.24%

130.33%

a4)

distribuție energie electrica

7

12,604 54

16,882.30

16,903.28

5,398.00

10,796 00

16,194.00

( 217592.00

127.74%

134.10%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0 00

72.57

12.57

0.00

0.00

0.00

—0.00

0.00%

0.00%

-ț)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

0 00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00%

0.00%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

din producția de imobilizări

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0.65

45.00

82.65

17.50

35.00

52.50

70.00

84.69%

12715.38%

fl)

din amenzi și penalități

15

-30.99

20.00

23.45

5.00

10.00

15.00

20.00

85.29%

0.00%

«)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0 00%

- active corporale

17

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f4)

din valorificarea certificatelor COZ

20

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f5)

alte venituri

21

31.64

25.00

59.20

12.50

25.00

37.50

50.00

84.46%

187.10%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.Z7), din carer

22

1.83

1.90

2.91

0 63

1.25

1 88

2 50

85.91%

159.02%

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0 00%

b)

din investiții financiare

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

din diferențe de curs

25

0.27

0.30

0.66

0.13

0.25

0.38

0.50

75.76%

244.44%

d)

din dobânzi

26

1.56

1.60

2.25

0.50

1.00

1.50

200

88.89%

144.23%

e)

alte venituri financiare

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00%

0.00%

3

Venituri extraordinare

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

14,593.35

19,322.17

19,194.75

6,000.42

12,000.84

18,001.25

24,001.67

125.04%

131.53%

“^1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

14,592.50

19,321.17

19,194.73

6,000.29

12,000.59

18,000.88

24,001.17

125.04%

131.54%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

12,725.83

16,981.64

16,855.20

5,413.43

10,826 85

16,240.28

21,653.70

128.47%

132.45%

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

11,455.61

15,371.53

15,474.46

5,052.00

10,104.00

15,156.00

20,208 00

130.59%

135 08%

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

39.05

40.00

50.62

13.00

26.00

39.00

52.00

102.73%

129.63%

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.00

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0 00%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

11.72

15.00

15.18

4.25

8.50

12.75

17 00

111.99%

129.52%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

15.42

2000

15.30

4.25

8.50

12.75

17.00

111.11%

99.22%

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

11,401.14

15,238.96

15,395.97

5,034.75

10,069.50

15,104.25

20,139.00

130.81%

135.04%

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0.00

72.57

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

18.17

29.20

51.36

13.25

26.50

39.75

53.00

103.19%

282.66%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

7.53

8.00

4.42

1.25

2.50

3.75

5.00

113.12%

58.70%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0.52

1.20

2.19

0.75

1.50

2.25

3.00

136 99%

421.15%

bl)

■ către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

prime de asigurare

45

10.12

20.00

44.75

11.25

22.50

33.75

45.00

100.56%

442.19%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,252.05

1,580.91

1,329.38

348.18

696.35

1,044.53

1,392.70

104.76%

106.18%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

134.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

32.28

15.00

12.20

3.75

7.50

11.25

15.00

122.95%

37.79%

bl)

(cheltuieli privind onorarii notariale

49

32.28

15.00

12.20

3.75

7.50

11.25

15.00

122.95%

37.79%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51-t-Rd.53), din care-

50

97.86

45.00

61.47

16.00

32.00

48.00

64.00

104.12%

62.81%

cl)

(cheltuieli de protocol, din care:

51

11.37

20.00

16.23

4.50

9.00

13.50

18.00

| 110.91%

142.74%

CAP.

INDICATORI

Realizat

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019 din care:

2017

Aprobat HCL

Realizat

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

TOTAL 2019

%

%

0

1

2

3

3a

4

5.00

6.a

6.b

6.C

6

7=6/5

8=5/3a

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

86.49

25.00

45.24

11.50

23.00

34.50

46.00

101.68%

52.31%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- ch.de promovare a produselor

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.6i), din care:

57

20.00

25.00

24.57

10.00

2000

30.00

40.00

162.80%

122.85%

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

600

5.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00%

0.00%

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

6.00

10.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00%

0.00%

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0.00

5.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

8.00

5.00

0.00

10.00

20.00

30.00

4000

0.00%

0.00%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

18.68

18.50

17.00

4.63

9.25

13.88

18.50

108.82%

91.01%

n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

16.93

10.00

9.13

2.50

5.00

7.50

10.00

109.53%

53.93%

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

2.57

5.00

0.86

1.25

2.50

3.75

5.00

581.40%

33.46%

-interna

65

1.00

1.00

0.86

0.25

0.50

0.75

1.00

116.28%

86.00%

■externa

66

1.57

4.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0.00%

0.00%

g>

cheltuieli poștale și de telecomunicații

67

23.2

30.00

30.97

8.00

16.00

24.00

32.00

103.33%

133.49%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

5.28

6.00

3.10

1.25

2.50

3.75

5.00

161.29%

58.71%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

10.32

17.00

1.86

2.05

4.10

6.15

8.20

440.86%

18.02%

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0.00

2.00

0.65

0 30

0.60

0.90

1.20

184.62%

0.00%

•2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

10.32

15.00

1 21

1.75

3.50

5.25

7.00

578.51%

11.72%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

■aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

iS)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului

76

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

»7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

i)

alte cheltuieli

78

1027.5

1,280.00

1,169.08

300.00

600.00

900 00

1,200.00

102.64%

113.78%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

26.58

35.00

35.28

8.75

17.50

26.25

35.00

99.21%

132 73%

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00%

0.00%

c)

ch. cu taxa de licență

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

n

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

26.58

35.00

35.28

8 75

17.50

26.25

35.00

99.21%

132.73%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.lOO+Rd.lO4+Rd.ll3), din care:

86

893.16

832.18

827.86

239.33

478.66

717.99

957.32

115.64%

92.69%

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

541.9

580.40

574.68

171.93

343.85

515.78

687.70

119.67%

106.05%

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

479.62

486.70

486.40

154.28

308.55

462 83

617.10

126.87%

101.41%

a) salarii de bază

89

422.05

468.00

467.70

150.03

300.05

450.08

600.10

128.31%

110.82%

b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de baza (conform R.I.S.)

90

57.57

18.70

18.70

4.25

8.50

12.75

17.00

90.91%

32.48%

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

62.28

93.70

88.28

17.65

35.30

52.95

70.60

79.97%

141.75%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal4), cu modificările și completările ulterioare, din

93

4.50

16.80

16.80

4.90

9.80

14.70

19.60

116.67%

373.33%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

4.50

16.80

16.80

0.00

9.80

0.00

19.60

116.67%

373.33%

b) tichete de masă;

96

19.8

15.60

15.18

5.25

10.50

15.75

21.00

138.34%

76.67%

c) tichete de vacanță;

97

37.98

30.00

25.00

30.00

0.00

0.00

30.00

120.00%

65.82%

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinutîn anul precedent

98

0.00

31.30

31.30

0.00

0.00

0.00

000

0.00%

0.00%

e) alte cheltuieli conform R.I.S.

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd,102+Rd.l03), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor ele personal

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructuraril^privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019 din care:

%

%

Aprobat HCL

Realizat

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

TOTAL 2019

0

1

2

3

3a

4

5.00

6.a

6.b

6.c

6

7=6/5

8=5/3a

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

191.76

235.94

235.94

62 41

124.81

187.22

249 62

105.80%

123.04%

a) pentru directori/directorat

105

142.02

164.12

164.12

44.45

88.90

133.35

177.80

108.34%

115.56%

-componenta fixă

106

121.56

82.06

82.06

22.23

44 45

66.68

88.90

108.34%

67.51%

-componenta variabilă

107

20.46

82.06

82.06

22.23

44.45

66.68

88.90

108.34%

401 08%

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

49.74

71.82

71.82

17.96

35.91

53.87

71.82

10000%

144.39%

-componenta fixă

109

49.74

71.82

71.82

17.96

35.91

53.87

71.82

100.00%

144.39%

-componenta variabilă

110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c) pentru AGA și cenzori

111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00%

0.00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

159.5

15.84

17.24

5.00

10.00

15.00

20.00

116.01%

10.81%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22), din care

114

946.93

1,472.35

1,476 39

338.79

677.58

1,016.36

1,355.15

91.79%

155.91%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll6+Rd.ll7), din care:

115

0.03

0.15

045

0 04

0.08

0.11

0.15

33.33%

1500.00%

- către bugetul general consolidat

116

0.00

0.00

0.31

000

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- către alți creditori

117

0.03

0.15

0.14

0.04

0.08

0.11

0.15

107.14%

466.67%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

27.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00%

0.00%

)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

alte cheltuieli (taxe, cotizații)

120

409.78

875.00

874.85

175.00

350.00

525.00

700.00

80.01%

213.49%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

523.16

628.50

632.39

163.75

327.50

491.25

655.00

103.58%

120.88%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

-13.47

-31 30

-31.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

18.51

31.30

31 30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00%

0.00%

- din participarea salariaților la profit

128

13.47

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00%

0.00%

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

5 04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00%

0.00%

- venituri din alte provizioane

130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd,135+Rd.l38), din care:

131

0.85

1.00

0.02

0.13

0.25

0.38

0.50

2500.00%

2.35%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00%

0 00%

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00%

0.00%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0.85

1.00

0.02

0.13

0.25

0.38

0.50

2500.00%

2.35%

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

1,555.60

1,716.78

1,848.57

577.96

1,155.92

1,733.87

2,311.83

125.06%

118.83%

venituri neimpozabile

141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

178.81

180.00

265.81

75.00

150.00

225.00

300 00

112.86%

148.65%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

16,147.12

21,037.05

21,040.41

6,577.75

13,155.50

19,733.25

26,311.00

125.05%

130.30%

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87), din care: **)

147

541.90

580.40

574.68

171.93

343.85

515.78

687.70

1.20

1.06

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

479 62

486.70

486.40

154.28

308 55

462.83

617.10

1.27

1.01

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

5.00

6.00

6.00

7.00

7.00

7.00

7.00

1.17

1.20

5

Nr.mediu de salariați

153

7.50

6.00

6.00

7.00

7.00

7.00

7.00

1.17

0.80

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salariată ((Rd.147-rd.93*-

rd.98*)/Rd.1531/12*1000

154

5,971.11

7,393.06

7,313.61

X

X

X

7,953.57

1.09

1.22

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

5,971.11

7,393.06

7,313.61

X

X

X

7,953.57

1.09

1.22

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

2,152.95

3,506.18

3,506.74

X

x

X

3,758.71

1.07

1.6;

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri 2019 din care:

%

%

Aprobat HCL

Realizat

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

TOTAL 2019

0

1

2

3

3a

4

5.00

6.a

6b

6.c

6

7=6/5

8=5/3a

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

2,152.95

3,506.18

3,506.74

X

X

X

3,758.71

1.07

1.63

C)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

158

000

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

Cl)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- preț mediu (p)

161

0 00

0.00

0.00

X

X

X

000

0.00

000

- valoare=QPF x p

162

000

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0 00

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l59/Rd.2

163

000

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0 00

0.00

8

Plăți restante

164

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

82.92

75.00

77.88

18 75

37.50

56.25

75.00

0.96

0.94

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

82.92

75.00

77.88

18.75

37.50

56.25

75.00

0.96

0.94

- de la bugetul de stat

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la alte entitati

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.

Credite pentru finantareajcțivitatii curente (soldul ramas de rambursat)           '     \

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Director


ral


Alina Silaj


Responsabil CFPîntocmit,

Laszlo KovacsOperatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Propuneri

2019

%

Estimări an

2020

mu iei

Estimări an 2021

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

21,043.32

26,313.50

1.25

28,944.85

31,839.34

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

21,040.41

26,311.00

1.25

28,942.10

31,836.31

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

2.91

2.50

0.86

2.00

2.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

19,194.75

24,001.67

1.25

26,401.84

29,042.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

19,194.73

24,001.17

1.25

26,401.29

29,041.42

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

16,855.20

21,653.70

1.28

23,819.07

26,200.98

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

35.28

35.00

0.99

38.50

42.35

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

827.86

957.32

1.16

1,053.05

1,158.36

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.l3+Rd.l4)

12

574.68

687.70

1.20

756.47

832.12

CI

ch. cu salariile

13

486.40

617.10

1.27

678.81

746.69

C2

bonusuri

14

88.28

70.60

0.80

77.66

85.43

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

235.94

249.62

1.06

274.58

302.04

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

17.24

20.00

1.16

22.00

24.20

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,476.39

1,355.15

0.92

1,490.67

1,639.73

2

Cheltuieli financiare

20

0.02

0.50

25.00

0.55

0.61

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1,848.57

2,311.83

1.25

2,543.01

2,797.31

IMPOZIT PE PROFIT

23

265.81

300.00

1.13

406.88

447.57

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1,582.76

2,011.83

1.27

2,136.13

2,349.74

1

Rezerve legale

25

92.43

115.59

1.25

127.15

139.87

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

1,490.33

1,536.95

1.03

2,008.98

2,209.88

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0.00

359.29

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Propuneri

2019

%

Estimări an

2020

Estimări an 2021

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

179.64

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

179.64

0.00

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

179.64

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

\

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2,060.00

3,468.59

1.68

3,815.45

4,196.99

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1,381.20

3,468.59

2.51

3,815.45

4,196.99

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6.00

7.00

1.17

7.00

7.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

6.00

7.00

1.17

7.00

7.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

7,313.61

7,953.57

1.09

9,005.60

9,906.15

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

7,313.61

7,953.57

1.09

9,005.60

9,906.15

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

3,506.74

3,758.71

1.07

4,134.59

4,548.04'

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.l)xl000

54

912.15

912.14

1.00

912.14

912.1*

9

Plăți restante

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(

10

Creanțe restante .

56

77.88

75.00

0.96

70.00

65.01

J<<2\Responsabil CFP

Roxafna M^rcu


întocmit,

Laszlo Kovacs