Hotărârea nr. 298/2019

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.158/26.02.2018 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.258.500 lei pentru finanţarea lucrărilor de construcție sală sport pentru Liceul Teologic Baptist „Emanuel” derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.158/26.02.2018 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.258.500 lei pentru finanțarea lucrărilor de construcție sală sport pentru Liceul Teologic Baptist „Emanuel” derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.143122 din 11.04.2019 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.158/26.02.2018 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.258.500 lei pentru finantarea lucrărilor de construcție sală sport pentru Liceul Teologic Baptist „Emanuel” derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea.

Luând în considerare adresa Bisericii Creștine Baptiste Emanuel Oradea, nr.272/02.05.2018

În temeiul prevederilor art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

În confromitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.158/privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.258.500 lei pentru finanțarea lucrărilor de constructie sală sport pentru Liceul Teologic Baptist „Emanuel” derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.598/28.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018

Văzând prevederile Hotărârii de Guvern nr.1470/12.12.2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România*

În temeiul art.2 alin.3) din Legea 273/29.06.2006 din Legea finanțelor publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (6), lit. a) pct. 6, si art. 45 alin. (2) din Legea nr.

215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă Hotarârea Consiliului Local nr.158/26.02.2018 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.258.500 lei pentru finantarea lucrărilor de construcție sală sport pentru Liceul Teologic Baptist „Emanuel” derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •  Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 298

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”