Hotărârea nr. 296/2019

privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 1.794.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordării sumei de 1.794.000 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2019

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 138268 din 09.04.2019 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea acordării sumei de 1.794.000 lei pentru Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2019.

Văzând dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

În conformitate cu prevederile art.7 alin 3) și 4), art.37, art.38 și art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (6), lit. a) pct. 10, si art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bugetul Fundației pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor în sumă totală de 1.794.000 lei conform activităților ce urmează a fi realizate și prezentate în anexa nr. 1, atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă acordarea sumei de 1.794.000 lei cu titlul de contribuție financiară Fundației pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor.

Contribuția financiară va fi acordată conform solicitărilor fundației până la limita sumei aprobate pentru anul 2019, conform anexei atașate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •  Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Oradea, 17 aprilie 2019

Nr. 296

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” si 5 voturi “abtinere”

Municipiul Oradea


Anexa nr.1 la HCL 296/2019

Bugetul Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și activitățile derulate de către aceasta în anul 2019

lei

Nr.crt.

Activitate

Suma alocată

1

Întocmire documentații tehnice în vederea obținerii Autorizației de construire (proiecte, devize, documentații clasare)

200.000,00

2

Servicii - dirigentia de șantier

70.000,00

3

întocmire Note tehnice, experize

100.000,00

4

Administrative Programul Multianual

40.000,00

5

Contributie partener in Reteaua orașelor Art'Nouveau

9.000,00

6

Administrare Sinagoga Zion

44.000,00

7

Administrare punct de vanzare suveniruri Cetate

20.000,00

8

Administrare Turnul Primariei Oradea

20.000,00

9

Promovarea obiectivelor turistice

200.000,00

10

Salarii personal (Programul Multianual, obiective turistice, Administrare statui)

240.000,00

11

Servicii management activități curente si activitati - consultanta experti tehnici Program Multianual

96.000,00

12

Servicii contabilitate, protectia muncii si servicii de achizitie

25.000,00

13

Lucrari de restaurare si conservare Monumente Istorice, intretinere fatade reabilitate

150.000,00

14

Administrare, reabilitare si punere in valoare monumente de for public din Municipiul Oradea (intocmire documentatii tehnice, cutatare, intretinere, restaurare)

560.000,00

15

Administrare punct de vanzare suveniruri Sinagoga ortodoxa Aachvas Rein

20.000,00

Total

1.794.000,00