Hotărârea nr. 295/2019

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, respectiv Municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României’’ de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, respectiv Municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 138271 din 09.04.2019, prin care Direcția Economică solicită neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României’’

Văzând dispozițiile din Anexa nr.6 la Hotărârea de Guvern nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a), pct. 1, și ale art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, respectiv Municipiul Oradea.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Consiliul Județean Bihor

  • -   Direcția Economică

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


    CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Oradea, 17 aprilie 2019

Nr. 295

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”