Hotărârea nr. 293/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii“Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III-strada Beothy Odon, municipiul Oradea- scenariul 1” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 808/2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

“Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III-strada Beothy Odon, municipiul Oradea-scenariul 1” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 808/2018

Analizând Raportul de specialitate nr. 148.398/16. 04. 2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III-strada Beothy Odon, municipiul Oradea- scenariul 1” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 808/2018;

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin (2) lit.b), alin.(4) lit.d) și ale art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Oradea hotărăște :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III-strada Beothy Odon, municipiul Oradea - scenariul 1”

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:............................................................Agenția de Dezvoltare Locala Oradea SA

Valoarea totală a investiției (INV              7.459.613,31 lei inclusiv TVA

din care construcții-montaj (c+M)             6.545.681,96 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I                                    7.459.613,31 / 6.545.681,96 lei inclusiv TVA

Capacitați:

1.398,08 m

3(colectoare)

1.398,08 m

8,0 m

1,00 m

9 locuri

5 cm

7 cm

12 cm

20 cm

30 cm

78 buc

968,00 m


Total lungime drum

Strada

-Categoria de stradă

-Lungime totală drumuri

-Lățime parte carosabilă

-Lățime trotuare

-Spații de parcare autocamioane

-Complex rutier partea carosabilă:

Strat de uzură BA16

Strat de legatură BAD22,4

Strat de bază din mixtură asfaltică AB31,5

Strat de balast stabilizat

Strat de fundație balast

Geotextil, geocompozit

-Gură de scurgere

-Racord guri scurgere PVC 160mm

Iluminat public

-Lungime rețea                                                   L=1.485,00 m

-Stâlpi iluminat                                                                  59 buc

Telefonie și protecție rețele

-Lungimea canalizație telefonice                                      L=1242,00 m

-Cameră de tragere                                                              33 buc

Durata de realizare a obiectivului: 4 luni, din care 3 luni execuție

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investiții aprobate conform legii.

Art. 2 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 808/31. 08. 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness IlI-strada Beothy Odon, municipiul Oradea- scenariul 1”;

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și Direcția Tehnică

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -  Primarul municipiului Oradea;

  • -  Direcția Tehnică;

  • - Direcția Economică;

  • -  Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • - Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019 Nr. 293


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”