Hotărârea nr. 29/2019

privind modificarea art. 15 din schema locală de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Oradea care beneficiază de reducere impozitului pe clădirile utilizate de entități în domeniul IT

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 15 din schema locală de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe clădirile utilizate de entități din domeniul IT

Analizând Raportul de specialitate nr. 23470 din 25.01.2019 întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării art. 15 din schema locală de ajutor de minimis pentru acordarea unor facilități de natura reducerii impozitului pe clădirile utilizate de entități din domeniul IT aprobată prin HCL nr. 1282 din 2018.

Luând în considerare prevederile:

- art. 456, alin. 2, lit. l din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal,

Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,

Art. 17 din Ordonanța nr. 77 din 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21 din 1996,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Aprobarea modificării art.15 din Schema locală de ajutor de minimis pentru acordarea unor facilități de natura reducerii impozitului pe clădirile utilizate de entități din domeniul IT aprobată prin HCL nr. 1282 din 2018, astfel:

Art.15. Facilitățile fiscale se acordă pentru anul în curs în situația în care cererea a fost depusă până la data de 31 martie. Pentru cererile depuse după data de 31 martie facilitățile fiscale se acordă de la data de întâi a anului următor celui în care a fost depusă cererea.”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 29

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 5 voturi “împotrivă”