Hotărârea nr. 289/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ION MINCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada ION MINCU

Analizând Raportul de specialitate nr. 133.228/04 04.2019, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Modernizare strada ION MINCU”,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 133226/04.04.2019 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada ION MINCU”,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin (2) lit.b), alin.(4) lit.d) și ale art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Oradea hotărăște:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ” ION MINCU” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI -varianta I recomandată de proiectant

Ordonatorul principal de credite:...............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.................................................................................municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției                   471.152,90 lei inclusiv TVA

din care C+M                          388.711,04 lei inclusiv TVA

Esalonarea investitiei INV/C+M Anul I 471.152,90 / 388.711,04 lei inclusiv TVA Capacitati:

  • -  Strada de categoria a IV-a cu lungimea: 223,00 m

  • -  Lungime canalizare pluvială Dn 315 mm, L = 70,0 m

Durata de execuție a obiectivului: 3 luni

Finanțarea investitiei conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică;

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019 Nr. 289


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”