Hotărârea nr. 285/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ARTURO TOSCANINI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada ARTURO TOSCANINI

Analizând Raportul de specialitate nr. 133.819/04. 04. 2019, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Modernizare strada ARTURO TOSCANINI”,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 133819/04.04.2019 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada ARTURO TOSCANINI”,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin (2) lit.b), alin.(4) lit.d) și ale art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Oradea hotărăște:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ” Modernizare strada ARTURO TOSCANINI” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI -varianta I recomandată de proiectant

Ordonatorul principal de credite:...............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.................................................................................municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției                   471.958,89 lei inclusiv TVA

din care C+M                        390.006,46 lei inclusiv TVA

Esalonarea investitiei INV/C+M Anul I 471.958,89 / 390.006,46 lei inclusiv TVA

Capacitati:

  • -   Strada de categoria a III-a cu lungimea: 178,30 m

  • -   Lungime canalizare pluvială Dn 315 mm, L = 140,0 m

Durata de execuție a obiectivului: 3 luni

Finanțarea investitiei conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică;

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019 Nr. 285


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”