Hotărârea nr. 281/2019

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019

Analizând Raportul Primarului Municipiului Oradea înregistrat sub nr.147992/15.04.2019 din data de 15.04.2019 se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019.

Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost postat pe site-ul instituției www.oradea.ro, în data de 29.03.2019.

În data de 15.04.2019 a avut loc ședința publică de prezentare a bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019.

Ținând cont de dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019,

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) și ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2019 se stabilește la venituri în sumă de 1.428.913.570 lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.535.444.830 lei (din care din excedentul anului anterior 76.872.200 lei aferent bugetului local și 29.659.060 lei excedent aferent activităților din venituri proprii).

Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2019, conform clasificației bugetare, se prezintă astfel:

 • •  Bugetul local:

 • - la venituri:

Venituri proprii

Prelevari buget de stat

Fonduri UE

 • - la cheltuieli:

o      cheltuieli operaționale:

o      cheltuieli de investiții:

 • •  Bugetul împrumuturilor interne și externe:

 • - la venituri:

 • - la cheltuieli:

-Investitii

778.103.100 lei

419.394.160

120.012.910

238.696.030

854.975.300 lei

332.274.180

522.701.120

108.500.000 lei

108.500.000

108.500.000


Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii (fără subvenții din bugetul local):

- la venituri:

542.310.470 lei

* Unitati de invatamant

16.527.840

* CSM Oradea

2.804.280

* Spitale

522.590.350

* Muzeul Cetatii

388.000

- la cheltuieli:

571.969.530 lei

* Unitati de invatamant

19.249.280

* CSM Oradea

2.908.250

* Spitale

549.334.210

* Muzeul Cetatii

477.790

Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 1.428.913.570 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferența până la concurența sumei de 1.535.444.830 - suma repartizată pe cheltuieli este reprezentată include de excedentul anului precedent - buget local și instituții publice finanțate din venituri proprii. Detalierea veniturilor aferente bugetului autofinanțat pentru ,, Învățământ’’ se regăsesc în anexa 1.1, iar donatiile aferente unitatilor de invatamant se regasesc în anexa 1.1 a).

Art.4.(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 1.535.444.830 lei (conform anexei nr. 2, nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3 și 3), structurate astfel:

 • - cheltuieli buget local în sumă de 854.975.300 lei din care:

 • - cheltuieli operaționale                       332.274.180lei

 • - cheltuieli cu investițiile                       522.701.120lei

 • - cheltuieli din venituri proprii ale instituțiilor publice suma de 571.969.530 lei din care 557.673.670 lei cheltuieli operaționale si 14.295.860 lei investiții.

 • - cheltuieli din credite bancare 108.500.000 lei pentru investiții publice .

 • (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2,nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3, nr.2.4, nr.2.5, 3 și 3.1 la prezenta hotărâre. Cheltuielile de personal aferente anului 2019 sunt detaliate pe capitole bugetare în anexa nr.4. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate este cuprinsă în anexa nr.6 la prezenta hotărâre

 • (3) Se aprobă programul de investiții publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum și anexa 3.1 pentru Învățământ - venituri proprii.

 • (4) Subvențiiile de exploatare alocate în anul 2019 Societății Comerciale Oradea Transport Local SA, se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport în comun, în limita aprobată în bugetul local cu această destinație.

 • (5) Subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif pentru transportul public local (subvenție direcționată) se acordă conform reglementărilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.211/27.03.2019 privind „Procedura de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea’’.

Art.5. În anul 2019 sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preșcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.342/30.08.2018 privind detașarea în Republica Ungară, localitatea Micherechi, a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din județul Bihor.

Art.6 În anul 2019, Municipiul Oradea va asigura pentru promovarea turismului în Oradea și zona stațiunilor balneare (Băile Felix si Băile 1 Mai) suma de 6.200 mii lei. Suma se va achita cu titlul de cotizație Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune.

Art.7. În anul 2019, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizațiilor stabilite prin hotărări de consiliu sau statut pentru asociațiile și fundațiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociatia Aparegio, Asociația Transregio, Asociația Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, ADR Nord Vest pentru aplicatia INNO Thinking în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform anexei nr.2 atașată prezentului raport.

Art.8. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum și conducătorii societăților din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligația elaborării programului anual de achiziții publice al autorității contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat și în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziție se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalității si eventual pe site-ul autorității contractante.

Art.9. Suma de 1.339 mii lei repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor pentru achitarea drepturilor aferente copiilor cu cerințe educative speciale se va acorda conform reglementărilor legale în vigoare. Sumele repartizate se vor aloca pe an bugetar, perioada (01.01.2019-31.12.2019), conform anexei nr.2.4, în funcție de solicitările unităților de învățământ.

Art.10. Suma de 3.427 mii lei repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor pentru achitarea cheltuielilor aferente învățământului preuniversitar particular, reprezintă 72,79% din costul standard aprobat conform H.G. nr.168/29.03.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, conform anexei nr. 2.5 .

Acestea se vor achita în procentul repartizat de catre Administratia Județeană a Finanțelor Publice Bihor repartizat aplicat distinct pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Art.11. Se aprobă programele specifice pe activitățile finanțate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează:

 • -  Anexa nr. 2.3:

o Programul activitatilor de intretinere spatii verzi pe anul 2019

o Programul activitatilor privind iluminatul public pe anul 2019

o Programul ,,alte activitati gospodaresti’’ pe anul 2019

o Programul activitatii de salubritate pe anul 2019

o Programul activității de intretinere si reparatii drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2019

 • -  Anexa nr. 3 - Programul de investitii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2019. și anexa 3.1 „Programul de investiții din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant pentru anul 2019.

Art.12. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2019, în baza protocolului încheiat în anul 2016 pentru achitarea cheltuielilor cu paza, întreținerea și dezvoltarea spațiilor de interes public din cadrul Liceului ,,Don Orione’, este de 30 mii lei.

Art.13. În anul 2019 se alocă suma de 173,34 lei pentru finalizarea lucrărilor privind dotarea spațiilor Școlii Internaționale School of Oradea conform Hotărârii de Consiliu nr.729/31.08.2017 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației I.S.O. (Școala Internațională Oradea)

Art.14. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase se va repartiza în cuantum de 1.809 mii lei după cum urmează:

 • •   suma de 1.425 mii lei se va repartiza pentru finanțarea lucrărilor de construcție Sală Sport pentru Liceul Teologic Penticostal Betel derulate de Biserica Penticostală ,, Betel ‘’ Oradea în care-și vor desfășura activitatea sportivă elevii Liceului Teologic Penticostal „Betel’’ Oradea urmând ca suma să fie compensată cu sumele anuale ce vor reveni cultului religios penticostal din alocările de la bugetul local pentru finanțări nerambursabile, până la concurența sumei virate de Municipiul Oradea, Bisericii Penticostale „Betel" Oradea,

 • •  suma de 3,71 mii lei se va aloca în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei pentru compensarea redeventei aferentă concesionării terenului cu sumele acordate anual sprijinirii cultului religios - ortodox, conform precizărilor impuse prin HCL nr.1128/28.11.2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158621, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a terenului, în suprafață de 900 mp, situat în mun. Oradea, pe str. Bethlen Gabor, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului

 • •  suma de 282,35 mii lei se va aloca Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei pentru renovările fațadelor din zona centrala a Municipiului Oradea-Centru Istoric, respectiv pentru clădirile situate pe stre. Roman Ciorogariu nr.6-10- clădire care deservește o serie de activități importante pentru comunitatea locală .

 • •   suma de 75 mii lei se va repartiza cultului reformat

 • •   suma de 22,94 mii lei se va repartiza cultului baptist.

Art.15. Se aprobă repartizarea sumei de 1,73 mii lei pentru cheltuielile aferente desfășurării competițiilor școlare, conform Hotărârii de Guvern nr.536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, care se vor aloca pe măsura solicitărilor depuse de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și după depunerea în copie a documentelor care fac dovada decontării cheltuielilor aferente, potrivit reglementărilor legale.

Art.16. Se aprobă alocarea sumei de 10 mii lei, Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” pentru evenimentul,, Punti peste timp Oradea-Chisinau 2019’’.

Art.17.Se aprobă alocarea sumei de 150 mii lei, Colegiului Național Emanuil Gojdu pentru organizarea sărbătoririi Centenarului colegiului.

Art.18. Se aprobă alocarea sumei de 19,40 mii lei Colegiului Economic Partenie Cosma , reprezentând cota de 50% -sumă din chirii pentru lenjerie internat

Art.19 Se aprobă alocarea sumei de 24,36 mii lei Liceului Teoretic Onisifor Ghibu reprezentând cota de 50% -sumă din chirii pentru dotari săli de clasă cu videoproiectare.

Art.20 Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei pentru achitarea burselor reglementate de HCL nr. 1285 12.12.2018 privind aprobarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea IT în Municipiul Oradea. Sumele aferente burselor se vor achita din articolul bugetar 59.01 ,,Burse’’.

Art.21 Se aprobă alocarea sumei de 148,89 mii lei pentru invatamantul dual conform anexei nr. 2.1 atașată prezentei hotărâri

Art.22. Se aprobă Lista evenimentelor dedicate Centenarului Orașului Oradea care se vor finanța din bugetul local al Municipiului Oradea în anul 2019, conform anexei nr.5. Lista evenimentelor va putea fi modificată prin aprobarea acesteia de către ordonatorul principal de credite înainte de angajarea cheltuielilor, conform art. 49 din Legea 273/20006

Art.23. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de următoarele instituții subordonate Consiliului Local:

 • a)  Clubul Sportiv Municipal Oradea: donații/sponsorizări încasate în sumă de 554.273 lei conform contractelor încheiate după cum urmează:

-SC Total Bet Transilvania suma de 7.000 lei pentru susținerea activității de baschet,

-SC Romprofix-suma de 25.000 lei pentru susținerea activității de baschet,

-SC Romprofix-suma de 20.000 lei pentru susținerea activității de baschet,

-SC Anabus Trans SRL suma de 50.000 lei pentru susținerea activității de baschet,

-SC Poltergeist SRLsuma de 2.000 lei pentru susținerea activității de polo,

-SC Novambient SRL suma de 500 lei pentru finanțarea activității CSM Oradea

-SC Plastor Trading SRL -suma de 300 lei pentru finanțarea activității CSM Oradea

-SC West Fruta SRL-suma de 15.000 lei pentru susținerea activității de baschet

-SC SIS Management SRL -suma de 10.000 lei pentru susținerea activității de baschet

 • - SC Rozoti Prodcom SRL - suma încasată: 6.000 lei pentru finanțarea activității CSM Oradea

 • - SC Benvenuti SRL -suma de 35.000 lei pentru susținerea activității de baschet,

-SC Isoplus România SRL-suma de 40.000 lei pentru susținerea activității de baschet

 • - persoane fizice -suma de 343.473 lei pentru susținerea activității de polo,

 • b)  Municipiul Oradea: donații încasate în anul 2018, care nu au fost introduse în rectificarea bugetară din anul 2018 și neutilizate în sumă totală de 69.554 lei, din care donația încasată de la SC Vandana SRL în sumă de 60.000 lei a fost aprobată H.C.L. nr.35/30.01.2019. Diferenta sumelor aferente donațiilor în sumă de 9.554 lei după cum urmează:

 • •  5.000 lei de la SC Drumuri Orășenesti pentru sarbatori de iarna

 • •   500 lei de la SC Rufind pentru sarbatori de iarna

 • •   4.054 lei de la Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice pentru lucrari de reab palat Episcopal

 • c) Municipiul Oradea donații/sponsorizări încasate în anul 2019 în sumă de 47.603 lei conform contractului încheiat cu SC Eurociere SRL pentru activitățile aprobate în cadrul acestuia.

Art.24. Aprobarea donatiilor încasate în cadrul activității autofinanțate de către unitățile de invatamant preuniversitar de stat, conform anexei nr.1.1 a)

Art.25.Aprobarea utilizării din fondul IID (constituit din redevența aferentă bunurilor concesionate societății Termoficare Oradea SA) conform art.5 lit. din OUG 98/2005 si a planului de investitii aferent activelor date în administrare catre Termoficare Oradea SA, plan în care se prevede utilizarea în anul 2019 și anul 2020 a sumelor acumulate pentru finanțarea următoarelor investiții:

 • •   Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF+PT +exec)’’-investitie propusă pe lista de investiții a Municipiului Oradea,

 • •  ,, Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea (51puncte termice)’’ -investiție propusă pe lista de investiții a SC Termoficare Oradea SA

În anul 2019 din fondul IID se aprobă utilizarea sumei de 34.500 mii lei după cum urmează:

 • •   33.600 mii lei pentru „Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)’’

 • •   900 mii lei pentru realizarea obiectivului de investtii ,, Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea (51 puncte termice)’’ cu asigurarea sumei de 300 mii lei pentru fiecare din cele trei subobiective:

S Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea aferente PT111

S Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea aferente PT113

S Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea aferente PT116

Art.26. În anul 2019 pentru contractele încheiate răspunderea Municipiului Oradea se limitează la nivelul prevederilor bugetare cuprinse în bugetul consolidat aprobat pentru anul 2019.

Art.27. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea.

Art.28. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția de Asistență Socială Oradea,

 • -   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • -   Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu’’

 • -   Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

 • -   Muzeul Cetatii si Orasului Oradea

 • -   Unități de invatamant preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

 • -   Alți ordonatori de credite finanțați din bugetul local, inclusiv societățile comerciale din subordonarea Consiliului Local, prin grija Direcției Economice

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al judetului Bihor și pe pagina de internet a autorității publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 17 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 281

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 5 voturi “împotriva” si 3 voturi “abtinere”

JUDEȚUL: BIHOR

Unitatea administrativ-teritoriala: MUNICIPIUL ORADEA

Formular: 131/01

ioana.maxim

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

MUNICIPIUL ORADEA, var inițiala / 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)

1

000102

778,103.10

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

2

4990

426,533.00

I, VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

3

'0002

474,705.16

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

4

0003

367,091.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

5

0004

191,131.00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

6

0005

700.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

7

0102

700.00

Impozit pe profit de la agenti economici

8

010201

700.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

9

0006

190,431.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

10

0302

940.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

12

030218

940.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

13

0402

189,491.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

040201

189,491.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

20

0009

100,070.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

21

0702

100,070.00

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

22

070201

65,270,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

23

07020101

25,400.00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

24

07020102

39,870.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

25

070202

19,500.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

26

07020201

9,300.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

27

07020202

10,200.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

29

070203

5,500.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

30

070250

9,800.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11,02+12,02+15.02+16.02)

31

0010

75,890.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

32

1102

49,715.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

34

110202

17,514.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

36

110206

28,774.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului

37

110209

3,427.00

Alte taxe si impozite generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

38

1202

1,550.00

Taxe hoteliere

39

120207

1,550.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

40

1502

125.00

Impozit pe spectacole

41

150201

125.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

43

1602

24,500.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

44

160202

23,550.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

45

16020201

13,550.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

46

16020202

10,000.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

47

160203

950.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

52

0012

107,614.16

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

53

0013

36,550.00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

54

3002

36,550.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

56

300205

32,850.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

57

30020530

32,850.00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

58

300208

3,700,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

59

30020802

3,700.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

64

0014

71,064.16

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

65

3302

19,097.00

Venituri din prestări de servicii

66

330208

7,526.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

67

330210

1,080.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

68

330212

5.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

75

330250

10,486.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34,02.02+34.02.50)

76

3402

600.00

Taxe extrajudiciare de timbru

77

340202

600.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

79

3502

12,100.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod

80

350201

11,400.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

81

35020102

11,400.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

85

350250

700.00

Diverse venituri

86

3602

39,150.00

Taxe speciale

90

360206

2,200.00

Taxa de reabilitare termica

95

360223

50.00

Alte venituri

98

360250

36,900.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

99

3702

117.16

Donații si sponsorizări

100

370201

117.16

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

101

370203

-162,008.54

Varsaminte din secțiunea de funcționare

102

370204

162,008.54

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

105

0015

1,660.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

106

3902

1,660.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

110

390207

1,660.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

128

0017

63,041.91

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

129

0018

63,041.91

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

130

4202

63,041.91

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

150

420234

54.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

153

420241

90.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării

166

420269

62,897.91

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente

249

4802

238,696.03

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

250

480201

238,696.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

251

48020101

206,218.42

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

252

48020102

32,477.61

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

292

4902

854,975.30

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

293

5002

854,975.30

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

294

5102

45,598.05

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

296

510201

45,598.05

Autoritati executive

297

‘51020103

45,598.05

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

298

5402

4,084.61

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

300

540205

1,816.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

303

540210

2,268.61

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

305

5502

8,832.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

311

5902

5,742.20

Ordine publica st siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

315

6102

5,742.20

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

317

610203

5,680.20

Politie locala

318

61020304

5,680.20

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

319

610205

62.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

322

6502

51,271.19

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

324

650203

9,202.95

învățământ preșcolar

325

65020301

9,202.95

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

327

650204

41,603.81

învățământ secundar inferior

328

65020401

10,883.34

învățământ secundar superior

329

65020402

30,720.47

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

339

650250

464.43

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

340

6602

58,617.77

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

342

660206

51,132.77

Spitale generale

343

66020601

51,132.77

Servicii de sanatate publica

345

660208

7,485.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

348

6702

51,304.47

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

350

670203

1,500.00

■ Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

358

67020312

1,500.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

360

670205

34,755.97

Sport

361

67020501

22,496.23

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

363

67020503

12,259.74

Servicii religioase

364

670206

1,809.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicatei

Anual

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

365

670250

13,239.50

Asigurări si asistenta sociala

366

6802

51,046.71

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

369

680205

31,865.80

Asistenta sociala in caz de invaliditate

370

68020502

31,865.80

Asistenta sociala pentru familie si copii

371

680206

7,204.50

Crese

373

680211

9,225.27

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15,02)

375

680215

242.00

Ajutor social

376

68021501

242.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

378

680250

2,509.14

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

380

6902

171,845.91

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

381

7002

147,903.52

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

383

700203

5,166.81

Dezvoltarea sistemului de locuințe

384

70020301

5,166.81

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

386

700205

5,217.00

Alimentare cu apa

387

70020501

5,217.00

Iluminat public si electrificări rurale

389

700206

10,186.31

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

391

700250

127,333.40

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74,02.06+74.02.50)

392

7402

23,942.39

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

395

740205

21,978.39

Salubritate

396

74020501

21,978.39

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

398

740206

1,964.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

400

7902

406,632.39

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

401

8002

6,718.18

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

403

800201

6,718.18

Programe de dezvoltare regionala si sociala

406

80020110

6,718.18

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

410

8102

113,841.09

Energie termica

412

810206

113,841.09

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

422

8402

286,073.12

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

424

840203

286,073.12

Transport în comun

426

84020302

139,701.69

Străzi

427

84020303

146,371.43

DEFICIT 1)     99.02.96 + 99.02.97

446

9902

76,872.20

Deficitul secțiunii de dezvoltare

448

990297

76,872.20

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

449

000102

312,790.62

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

450

4990

424,823.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

451

0002

312,646.62

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

452

0003

367,091.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

453

0004

191,131.00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

454

0005

700.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

455

0102

700.00

Impozit pe profit de la agenti economici

456

010201

700.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

457

0006

190,431.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

458

0302

940.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

460

030218

940.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

461

0402

189,491,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

462

040201

189,491.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

468

0009

100,070.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

469

0702

100,070.00

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

470

070201

65,270.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

471

07020101

25,400.00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

472

07020102

39,870.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

473

070202

19,500.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

474

07020201

9,300.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

475

07020202

10,200.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

477

070203

5,500.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

478

070250

9,800.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

479

0010

75,890.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11,02.05+11.02.06+11.02.09)

480

1102

49,715.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

482

110202

17,514.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

484

110206

28,774.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicatei

Anual

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului

485

110209

3,427.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

486

1202

1,550.00

Taxe hoteliere

487

120207

1,550.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

488

1502

125.00

Impozit pe spectacole

489

150201

125.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

491

1602

24,500.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

492

160202

23,550.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

493

16020201

13,550.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

494

16020202

10,000.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

495

160203

950.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

500

0012

-54,444.38

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

501

0013

36,550.00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

502

3002

36,550.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

504

300205

32,850.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

505

30020530

32,850.00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

506

300208

3,700.00

Venituri din dividende de la alti plătitori

507

30020802

3,700.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

512

0014

-90,994.38

Venituri din prestări de servicii si alte activitatî (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +

513

3302

19,097.00

Venituri din prestări de servicii

514

330208

7,526.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

515

330210

1,080.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

516

330212

5.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

523

330250

10,48.6.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

524

3402

600.00

Taxe extrajudiciare de timbru

525

340202

600.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

527

3502

12,100.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod

528

350201

11,400.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

529

35020102

11,400.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

533

350250

700.00

Diverse venituri (cod

534

3602

39,100.00

Taxe speciale

538

360206

2,200.00

Alte venituri

541

360250

36,900.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

542

3702

-161,891.38

Donații si sponsorizări

543

370201

117.16

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

544

370203

-162,008.54

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

557

0017

144.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

558

0018

144.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41

559

4202

144.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

562

420234

54.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

564

420241

90.00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +

585

4902

312,790.62

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

586

5002

312,790.62

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

587

5102

41,583.98

Autoritari executive si legislative (cod 51.02.01.03)

589

510201

41,583.98

Autorități executive

590

51020103

41,583.98

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

591

5402

4,075.11

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

593

540205

1,816.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

596

540210

2,259.11

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

598

5502

8,832.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

604

5902

5,504.60

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

608

6102

5,504.60

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

610

610203

5,442.60

Politie locala

611

61020304

5,442.60

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitară)

612

610205

62.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

615

6502

24,660.45

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

617

650203

3,221.69

învățământ preșcolar

618

65020301

3,221.69

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

620

650204

21,013.06

învățământ secundar inferior

621

65020401

5,270.18

învățământ secundar superior

622

65020402

15,742.88

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicatot

Anual

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

632

650250

425.70

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66,02.50)

633

6602

7,485.00

Servicii de sanatate publica

638

660208

7,485.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02,03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

641

6702

30,726.07

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

653

670205

17,747.62

Sport

654

67020501

11,701.21

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

656

67020503

6,046.41

Servicii religioase

657

670206

1,809.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

658

670250

11,169.45

Asigurări si asistenta sociala

659

6802

48,938.36

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

662

680205

31,865.80

Asistenta sociala in caz de invaliditate

663

68020502

31,865.80

Asistenta sociala pentru familie si copii

664

680206

7,112.50

, Crese

666

680211

9,138.92

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68,02.15.02)

668

680215

242.00

Ajutor social

669

68021501

242.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

673

6902

47,732.41

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02,05 la 70.02.07+70.02.50)

674

7002

26,076.86

Iluminat public si electrificări rurale

682

700206

9,700.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

684

700250

16,376.86

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

685

7402

21,655.55

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02,05.02)

687

740205

21,655.55

Salubritate

688

74020501

21,655.55

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

692

7902

93,252.64

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

700

8102

29,425.30

Energie termica

702

810206

29,425.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

712

8402

63,827.34

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

714

840203

63,827,34

Transport în comun

716

84020302

33,684.34

Străzi

717

84020303

30,143.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02+46.02+48.02)

737

000102

465,312.48

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

738

4990

1,710.00

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

739

0002

162,058.54

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

740

0012

162,058.54

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

741

0014

162,058.54

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47)

742

3602

50.00

Taxa de reabilitare termica

745

360223

50.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

748

3702

162,008.54

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

749

370204

162,008.54

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

751

0015

1,660.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

752

3902

1,660.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

756

390207

1,660.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

767

0017

62,897.91

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

768

0018

62,897.91

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42,02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

769

4202

62,897.91

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării

795

420269

62,897.91

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente

865

4802

238,696.03

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

866

480201

238,696.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

867

48020101

206,218.42

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

868

48020102

32,477.61

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02

908

4902

542,184.68

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

909

5002

542,184.68

Autoritati pub I ice si acti u ni externe (cod 51.02.01)

910

5102

4,014.07

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

912

510201

4,014.07

Autoritati executive

913

51020103

4,014.07

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

914

5402

9.50

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

919

540210

9.50

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

921

5902

237.60

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

925

6102

237.60

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

927

610203

237.60

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Politie locala

928

61020304

237.60

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

932

6502

26,610.74

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

934

650203

5,981.26

învățământ preșcolar

935

65020301

5,981.26

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

937

650204

20,590.75

învățământ secundar inferior

938

65020401

5,613.16

învățământ secundar superior

939

65020402

14,977.59

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

947

650250

38.73

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

948

6602

51,132,77

Servicii medicale in unitati medicale cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

950

660206

51,132.77

Spitale generale

951

66020601

51,132.77

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

956

6702

20,578.40

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

958

670203

1,500.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

966

67020312

1,500.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

968

670205

17,008.35

Sport

969

67020501

10,795.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

971

67020503

6,213.33

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

973

670250

2,070.05

Asigurări si asistenta sociala

974

6802

2,108.35

Asistenta sociala pentru familie si copii

979

680206

92.00

Crese

981

680211

86.35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02,50.50)

986

680250

1,930.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

988

6902

124,113.50

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

989

7002

121,826.66

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

991

700203

5,166.81

Dezvoltarea sistemului de locuințe

992

70020301

5,166.81

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

994

700205

5,217.00

Alimentare cu apa

995

70020501

5,217.00

Iluminat public si electrificări rurale

997

700206

486.31

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

999

700250

110,956.54

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

1000

7402

2,286.84

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

1003

740205

322.84

Salubritate

1004

74020501

322.84

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1006

740206

1,964.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

1008

7902

313,379.75

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

1009

8002

6,718.18

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

1011

800201

6,718.18

Programe de dezvoltare regionala si sociala

1014

80020110

6,718.18

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

1018

8102

84,415.79

Energie termica

1020

810206

84,415.79

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

1030

8402

222,245.78

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

1032

840203

222,245.78

Transport în comun

1034

84020302

106,017.35

Străzi

1035

84020303

116,228.43

DEFICIT 1) 99.02.97

1051

9902

76,872.20

Deficitul secțiunii de dezvoltare

1052

990297

76,872.20

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 50

Subcapitolul 02

70


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

854,975.30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

312,790.62

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

293,332.05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 +10.02+10.03)

4

10

66,103.97

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

62,617.92

Salarii de baza

6

100'101'

48,959.46

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

1,246.00

Alte sporuri

10

100106

1,555.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

16

100112'

801.00'

Indemnizații de delegare

17

100113

46.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

19

100115

227.01

Indemnizații de hrana

21

100117

3,425.00

Alte drepturi salariate in bani

22

100130

6,358.45

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

2,062.55

Norme de hrana

25

100202

850.00

Vouchere de vacanta

29

100206

1,212.55

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

1,423.50

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

1,423.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

104,116.98

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

67,078.88

Furnituri de birou

42

200101

832.74

Materiale pentru curățenie

43

200102

690.05

încălzit, Iluminat si forța metrica

44

200103

22,815.75

Apa, canal si salubritate

45

200104

23,538.53

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

1,427.38

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

935.81

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

16,838.62

Reparații curente

52

2002'

23,198.22

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

53

2003

1,674.00

Hrana pentru oameni

54

200301

1,674.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

56

2004

248.00

Medicamente

57

200401

95.00

Materiale sanitare

58

200402

153.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

1,858.02

Uniforme si echipament

62

200501

258.50

Lenjerie si accesorii de pat

63

200503

49.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

1,550.52

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

359.54

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

326,54

Deplasări in străinătate

67

200602

33.00

Materiale de laborator

68

2009

6.00

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

51.65

Pregătire profesionala

72

2013

286.90

Protecția muncii

73

2014

47.81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

82

2024

92.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

84

202402

92.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

9,215.96

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Protocol si reprezentare

'89

203002

216.00

Chirii

91

203004

.......745.50'

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

8,254.46

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

96

'30 ” ‘ 1 "

.......8,740.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

97

3001

8,74b:00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe1

98

300101

8,740.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40,30)

110

40

55,181.04

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

in'

4003

25,955.34

Alte subvenții

'113

4030

29,225.70

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

' 114

50

1,816.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

115

5004

1,816.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

116

51F

13,726.40

Transferuri curente (cod

117

5101'

13,726.40

Transferuri către instituții publice

118

510101

13,726.40

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

132

55F

3,662.63

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65)

133

5501F

3,662.63

Alte transferuri curente interne

<34

550118

199.89'

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

135

550163

3,462.74

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

24,940.76

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

24,940.76

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

24,930.76

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

144

570203

' 10.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

15,044.27

Burse

148

5901

50.00'

Asociații si fundații

151

5911

12,388.32

Susținerea cultelor

152

5912

1,809.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

796.95

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

162

79F

20,343.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02+81.05)

166

81F

20,343.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

172

8102

20,343.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

175

810205

20,343.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-884.43

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-884.43

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-884.43

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

542,184.68

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

186

51D

1,309.55

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02,29)

187

5102

1,309.55

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

189

510228

1,000.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

190

510229

309.55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

19Î1

55D

29,912.26

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

29^912.26

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

22,193.84

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

202

550142

7,718.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

535.91

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.03)

206

5601

495.27

Cheltuieli neeligibile

209

560103

495.27

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

212

5603

40^64

Cheltuieli neeligibile

213

560303

40.64

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

279,255.89

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

279,255.89

Finanțarea naționala

264

580101

40,312.74

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

238,696.03

Cheltuieli neeligibile

266

580103

247.12

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

211,687.51

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

209,187.51

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

193,167.87

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Construcții

318

710101

14,847.34

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

473.16

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

320

710103

74.50

Alte active fixe

321

710130

177,772.87

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

16,019.64

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

323

72

2,500.00

Active financiare (cod 72.01.01)

324

7201

2,500.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

325

720101

2,500.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

19,488.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

19,488.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

19,488.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

330

85D

-4.44

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

331

8501

-4.44

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

332

850102

-4.44

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

339

51

15,035.95

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

33,574.89

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

33,574.89'

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

39,831.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

39,831.00

344

84

39,831.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-888.87

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51 +55+56+57+59)

346

01

604,345.66

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 50

Subcapitolul 02AS

CHELTUIELI TOTALE ASCO


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

55,977.30'

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

' F

55,885.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

55,885.30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

27,314,80

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

26,306.80’

Salarii de baza

6

100101

’ 20,642,80

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

1,246.00

Alte sporuri

10

100106

35.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

1.00

Indemnizații de delegare

17

100113

10.00

Indemnizații de hrana

21

100117

1,818.00

Alte drepturi salariate in bani

22

100130

2,554.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

416.50

Vouchere de vacanta

29

100206

416.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

591.50

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

591.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

4,363.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,09+20.01.30)

41

2001

1,181.00

Furnituri de birou

42

200101

54.00

Materiale pentru curățenie

43

200102

82,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

140.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

54.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

89.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

752.00

Reparații curente

52

2002

68.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

53

2003

1,674.00

Hrana pentru oameni

54

200301

1,674.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04,01 la 20.04.04)

56

2004

248.00

Medicamente

57

200401

95.00

Materiale sanitare

58

200402

153.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

294.00

Uniforme si echipament

62

200501

29.00

Lenjerie si accesorii de pat

63

200503

49.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

216.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

23.00

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

20.00

Deplasări in străinătate

67

200602

3.00

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

3.00

Pregătire profesionala

72

2013

28.00

Protecția muncii

73

2014

7,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

837.00

Protocol si reprezentare

89

203002

6,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

831,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

23,632.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

23,632.50

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

23,622.50

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

144

570203

10.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

575.00

Asociații si fundații

151

5911

150.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

425.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

92.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

92.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

92.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

92.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

73.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

320

710103

19.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51 +55+56+57+59)

346

01

55,885.30

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 51

Subcapitolul 02

Autoritati publice si acțiuni externe


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEĂ DE

1

45,598.05

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

41,583,98

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

Q1F

42,260.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10,02+10.03)

4

'10

31,330.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001'

29,994,75

Salarii de baza

6

'100101

23,170.00

Alte sporuri

10

100106

1,490.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

800.00

Indemnizații de delegare

17

100113

35.00

Indemnizații de hrana

21

100117

1,480.00

Alte drepturi salariale in bani

22

100130

3,019^75

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

645.25

Vouchere de vacanta

29

100206

645.25

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

690.00

Contribuția asîguratorie pentru munca

38

100307

690.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

10,588.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

6,043.00

Furnituri de birou

42

200101'

370.00

Materiale pentru curățenie

43

200102

108.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

820.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

70,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

' 765,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

90.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

3,820.00'

Reparații curente

52

2002

95.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05,03+20.05.30)

61

2005

290.00

Uniforme si echipament

62

200501

18.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

272.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20,06.02)

65

2006

280,00

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

250.00

Deplasări in străinătate

67

200602

30.00

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

22.00

Pregătire profesionala

72

2013

43,00

Protecția muncii

73

2014

20.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

3,795.00

Protocol si reprezentare

89

203002

210.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

3,585.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59,08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

342,00

Suriie aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

342.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-676.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-676.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-676.02

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+70+79+84+85)

185

D

4,014.07

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

4,014.07

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

4,014.07

Active fixe (cod 71.01,01 la 71.01.03+71,01.30)

317

7101

4,014.07

Construcții

318

71010'1

20.23

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102 '

114.00'

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

320

710103

46.00

Alte active fixe

321

710'130'

'3,833.84

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-676.02’

Ă. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

42^260.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 54

Subcapitolul 02                                                                                       Alte servicii publice generale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

4,084.61

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

4,075.11

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

4,075.11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

2,103.16

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

2,011.66

Salarii de baza

6

100101

1,646.66

Indemnizații de hrana

21

100117

115.00

Alte drepturi salariate in bani

22

100130

250.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002 ’

43.50

Vouchere de vacanta

29

100206

43.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

48.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

48.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

126.00'

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

121,00

Furnituri de birou

42

200101

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

20.50

Apa, canal si salubritate

45

200104

1,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108'

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

90.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

5.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

5.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

114

50

1,816.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

115

5004

1,816.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15+59.17

147

59

29.95

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

29.95

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

9.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

9.50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

9.50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

9.50

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

320

710103

9.50

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

4,075.11

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 54

Subcapitolul 0205                                                        Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

1,816.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

1,816.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

1,816.00'

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

114

50

1,816.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

115

5004

1,816.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346'

01

1,816.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 54

Subcapitolul 0210                                                        Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

2,268.61

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

2,259.11

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

2,259.11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

2,103.16

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

2,011.66

Salarii de baza

6

100101

1,646.66

Indemnizații de hrana

21

100117

115.00

Alte drepturi salariale in bani

22

100130

250.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

43.50

Vouchere de vacanta

29

100206

43.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

48.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

48.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

126.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

121.00

Furnituri de birou

42

200101

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

20.50

Apa, canal si salubritate

45

200104

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

1.00

Alte bunuri si servicii pentru 'întreținere si funcționare

51

200130

90.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

5.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

5.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

29.95

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

29.95

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

9.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

9.50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

9.50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

9.50

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

320

710103

9.50

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

2,259.11

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 55

Subcapitolul 02                                                                   Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

8,832.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

8,832.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

8,832.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.06+20.09 la 20‘16+20.18 la

40

20

92.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

82

2024

92.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

84

202402

92.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 ta 30.03)

96

30

8,740.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

97

3001

8,740.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

98

300101

8,740.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

8,832.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 61

Subcapitolul 02

Ordine publica si siguranța naționala


mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

5,742.20'

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

5,504.60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

5,504.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

5,129.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

' 4,077.70

Salarii de baza

6

100101

3,500.00

Alte sporuri

10

100106

30.00

Indemnizații de delegare

17

100113

1.00

Indemnizații de hrana

21

100117

12,00

Alte drepturi salariale in bani

22

100130

53470

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

957.30

Norme de hrana

25

100202

850.00

Vouchere de vacanta

29

100206

10730

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

94.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

94.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

375.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

101.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

101.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

197.00

Uniforme si echipament

62

200501

197.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

35.00

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

35.00

Pregătire profesionala

72

2013

24.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

18.60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

18.60

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

237.60

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

237.60

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

237.60

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

237.60

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

225.60

Alte active fixe

321

710130

12.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

5,504.60

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 61

Subcapitolul 0203

Ordine publica


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

5,680.20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

5,442.60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

5,442.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

5,129.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

4,077.70

Salarii de baza

6

100101

3,500.00

Alte sporuri

10

100106

30.00

Indemnizații de delegare

17

100113

1.00

Indemnizații de hrana

21

100117

12.00

Alte drepturi salariate in bani

22

100130

534.70

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

957.30

Norme de hrana

25

100202

850.00

Vouchere de vacanta

29

100206

107.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

94.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

94.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

313.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

39.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

39.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

197.00

Uniforme si echipament

62

200501

197.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

35.00

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

35.00

Pregătire profesionala

72

2013

24.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

18.60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

18.60

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

237.60

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

237.60

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

316

71

237.60

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

237.60

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

225.60

Alte active fixe

321

710130

12.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

5,442.60

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 61

Subcapitolul 0203

Politie locala


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

5,680.20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

5,442.60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

5,442.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

4

10

5,129.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

4,077.70

Salarii de baza

6

100101

3,500.00

Alte sporuri

10

100106

30.00

Indemnizații de delegare

17

100113

1.00

Indemnizații de hrana

21

100117

12.00

Alte drepturi salariale in bani

22

100130

534.70

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

957.30'

Norme de hrana

25

100202

850.00

Vouchere de vacanta

29

100206

107.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

94.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

94.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

313.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

39.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

39.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

197.00

Uniforme si echipament

62

200501

197.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

35.00

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

35.00

Pregătire profesionala

72

2013

24.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

18.60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

18.60

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

237.60

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

237.60

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

237.60

Active fixe (cod 71.01,01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

237.60

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

225.60

Alte active fixe

321

710130

12.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

5,442.60

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 61

Subcapitolul 0205                                                                        Protecție civila si protecția contra incendiilor

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

62.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

62.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

62.00'

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20,16+20.18 la

40

20

62.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

62.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

62.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

62.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 02

Invatamant


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

51,271.19

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

24,660.45

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

24,721.84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

4

10

’ 227.01

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08+10.01.10 la 10.01.16

5

1001

227.01

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

19

100115

227.01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

19,313.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

13,648.62

Furnituri de birou

42

200101

260.74

Materiale pentru curățenie

43

200102

452.05

încălzit, Iluminat si forța metrica

44

200103

9,624.25

Apa, canal si salubritate

45

200104

1,013.98

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

359.88

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

506.81

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

1,430.91

Reparații curente

52

2002

3,895.30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

840.02

Uniforme si echipament

62

200501

2.50

Alte obiecte de inventar

64

200530

837.52

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

21.54

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

21.54

Materiale de laborator

68

2009

6.00

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

26.65

Pregătire profesionala

72

2013

191.90

Protecția muncii

73

2014

20.81

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

662.76

Chirii

91

203004

366.50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

296.26

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55,02)

132

55F

3,644.63

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01,63+55.01.65)

133

5501F

3,644.63

Alte transferuri curente interne

134

550118

181.89

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

135

550163

3,462.74

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

1,313.26

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

1,313.26

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

1,303.26

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

144

570203

10.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02 + 59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17

147

59

223.34

Burse

148

5901

50.00

Asociații si fundații

151

5911

173.34

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-61.39

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-61.39

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-61.39

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

26,610.74

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

21,580.80

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

21,580.80

Finanțarea naționala

264

580101

3,143.51

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

18,422.93

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Cheltuieli neeligibile

266

580103

14.36'

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod'71+72+75)

315

70

5,029.94

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

5,029.94

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

4,519.74

Construcții

318

710101

940.10

Alte active fixe

321

710130

3,579.64

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

.....510.20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

3,644.63

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

3,644.63

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-61.39

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

46,302.64

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 0203


învățământ preșcolar si primar

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

9,202.95

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

3,221.69

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

3,223.54

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

4

10

30.39

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08+10.01.10 la 10.01.16

5

1001

30.39

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

19

100115

30.39

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

2,243.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

1,556.78

Furnituri de birou

42

200101

18.95

Materiale pentru curățenie

43

200102

59.06

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

1,058.02

Apa, canal si salubritate

45

200104

121.85

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

35.29

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

47.25

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

216.36

Reparații curente

52

2002

593.43

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

53.02

Uniforme si echipament

62

200501

1.50

Alte obiecte de inventar

64

200530

51.52

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

1.00

Pregătire profesionala

72

2013

24.73

Protecția muncii

73

2014

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

13.64

Chirii

91

203004

9.50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

4.14

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

132

55F

900.02

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65)

133

5501F

900.02

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

135

550163

900.02

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

49.53

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

49.53

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

49.53

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-1.85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-1.85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-1.85

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

5,981.26

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

5,528.76

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

5,528,76

Finanțarea naționala

264

580101

790.54

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

4,723.86

Cheltuieli neeligibile

266

580103

14.36

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

452.50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

316

71

452.50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

452.50

Construcții

| 318

710101

20.10

Alte active fixe

321

710130

432.40

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

900.02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

900.02

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-1.85

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

8,752.30

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 0204

învățământ secundar


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

41,603.81

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

21,013.06

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

21,072.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

196.62

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01,10 la 10.01.16

5

1001

196.62

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

19

100115

196.62

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

16,875.39

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

11,917.23

Furnituri de birou

42

'200101

241.79

Materiale pentru curățenie

43

200102

392.99

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

8,566.23

Apa, canal si salubritate

45

200104

892.13

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

324.59

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

379.56

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

1,119.94

Reparații curente

52

2002

3,301.87

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

767.00

Uniforme si echipament

62

200501

1.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

766.00

Deplasări, detasarî, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

21.54

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

21.54

Materiale de laborator

68

2009

6.00

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

25.65

Pregătire profesionala

72

2013

167.17

Protecția muncii

73

2014

19.81

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

649.12

Chirii

91

203004

357.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

292.12

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

132

55F

2,711.61

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65)

133

5501F

2,711.61

Alte transferuri curente interne

134

550118

148.89

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

135

550163

2,562.72

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

1,253.73

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

1,253.73

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

1,253.73

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

35.25

Burse

148

5901

35.25

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-59.54

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-59.54

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-59.54

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

20,590.75

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

16,052.04

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

16,052.04

Finanțarea naționala

264

580101

2,352.97

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

13,699.07

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

4,538.71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

4,538.71

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

4,028.51

Construcții

318

710101

920.00

Alte active fixe

321

710130

3,108.51

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

510.20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

2,711.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

2,711.61

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-59.54

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

37,124.64

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 0204


învățământ secundar inferior

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

' Cod ‘ rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

10,883.34

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OÎ+79+85)

2

F

5,270.18

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

5770.18

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONĂL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

4

10

67.40

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la i 0.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

‘ 1001

67.40

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

19

100115

67.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

4,518.36

Bunuri si servicii (cod 20.01,01 la 20.01,09+20.01.30)

41

2001

3,400.05

Furnituri de birou

42

200101

71.02

Materiale pentru curățenie

43

200102

118.30

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

2,475.59

Apa, canal si salubritate

45

200104

24178

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

90.27

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

115.08

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

288.01

Reparații curente

52

2002'

667.74

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

242.75

Uniforme si echipament

62

200501

1.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

241.75

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

2.00

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

2.00

Materiale de laborator

68

2009

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

6.00

Pregătire profesionala

72

2013

36,50

Protecția muncii

73

2014

5.65

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20,30,07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

156.67

Chirii

91

203004

113.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

43.67

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

684.42

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

684,42

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

684.42

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D ’

5,613,16

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

3,703.81

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

3,703.81

Finanțarea naționala

264

580101

537.41

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

3,166.40

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

1,909.35

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

316

71

1,909.35

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01,30)

317

7101

1,909.35

Alte active fixe

321

710130

1,909.35

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

8,973.99

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 0204                                                                                învățământ secundar superior

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONĂRE+SECTIUNEA DE

1

30,720.47

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +79+85)

2

F

15,742.88

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

15,802.42

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

129.22

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

129.22

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

19

100115

129.22

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

12,357.03

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

8,517.18

Furnituri de birou

42

200101

170.77

Materiale pentru curățenie

43

200102

274.69

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

6,090.64

Apa, canal si salubritate

45

200104

650.35

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

234.32

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

264.48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

831.93

Reparații curente

52

2002

2,634.13

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

524.25

Alte obiecte de inventar

64

200530

524.25

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

19.54

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

19.54

Materiale de laborator

68

2009

5.00

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

19.65

Pregătire profesionala

72

2013

130.67

Protecția muncii

73

2014

14.16

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

492.45

Chirii

91

203004

244.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

248.45

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

132

55F

2,711.61

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65)

133

5501F

2,711.61

Alte transferuri curente interne

134

550118

148.89

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

135

550163

2,562.72

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

569.31

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

569.31

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

569.31

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59,08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

35.25

Burse

148

5901

35.25

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-59.54

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate în anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-59.54

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-59.54

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

14,977.59

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

12,348.23

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

12,348.23

Finanțarea naționala

264

580101

1,815.56

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

10,532.67

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

2,629.36

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

2,629.36

Activefixe (cod71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

2,119.16

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Construcții

318

710101

920.00

Alte active fixe

321

710130

1,199,16

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

510.20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

2,711.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

2,711.61

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-59.54

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

28,150.65

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 0250                                                                        Alte cheltuieli în domeniul învățământului

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

464.43’

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

425.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

425.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40'

20

194.61

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

174.61

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

80.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

94.61

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005'

20.00

Alte obiecte de inventar

64

'200530

20.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

132

55F

33.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65)

133

5501F

33.00

Alte transferuri curente interne

134

550118

33.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

10.00

Tichete de cresa si tlchete sociale pentru grădiniță

144

570203

10.00

TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

188.09

Burse

148

5901

14.75

Asociații si fundații

151

5911

173.34

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

38.73

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

38.73

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

38.73

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

38.73

Alte active fixe

321

710130

38.73

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

33.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

33.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

425.70

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 66

Subcapitolul 02

Sanatate


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

58,617.77

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

7,485.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

7,485.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

' 7,123.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08+10.01.10 la 10.01.16'

5

1001

6,869.00

Salarii de baza

6

100101

5,281.00

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

649.00

Indemnizații de hrana

21

100117

239.00

Alte drepturi salariate in bani

22

100130

700.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

100.00

Vouchere de vacanta

29

100206

100.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003’

154.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

'100307

' 154.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

295.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01,30)

41

2001

43^00

Furnituri de birou

42

200101

9.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

4.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

30.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

56

2004

228.00

Medicamente

57

200401

88.00

Materiale sanitare

58

200402

140.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

24.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

24.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

67.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

67.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

51,132.77

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

186

51D

1,000.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

187

5102

1,000.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

189

510228

1,000.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

46,136.71

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

46,136.71

Finanțarea naționala

264

580101

6,578.93

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

39,352.95

Cheltuieli neeligibile

266

580103

204.83

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

3,996.06

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

3,996.06

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

3,996.06

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

339

51

1,000.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

3,996.06

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

3,996.06

344

84

3,996.06

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

54,621.71

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 66

Subcapitolul 0206                                                                    Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

51,132.77

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

51,132.77

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

186

51D

1,000.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

187

5102

1,000.00

transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

189

510228

1,000.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

46,136.71

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

46,136.71

Finanțarea naționala

264

580101

6,578.93

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

39,352,95

Cheltuieli neeligibile

266

580103

204.83

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

3,996.06

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

3,996.06

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

3,996.06

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

339

51

1,000.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

3,996.06

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

3,996.06

344

84

3,996.06

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

47,136.71

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 66

Subcapitolul 0208                                                                                      Servicii de sanatate publica

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

7,485.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

7,485.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

7,485.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

7,123.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

6,869.00

Salarii de baza

6

100101

5,281.00

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

649.00

Indemnizații de hrana

21

100117

239.00

Alte drepturi salariale in bani

22

100130

700.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

100.00

Vouchere de vacanta

29

100206

100.00'

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

154.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

154,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

295.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

43.00

Furnituri de birou

42

200101

9.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

30.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

56

2004

228.00

Medicamente

57

200401

88.00

Materiale sanitare

58

200402

140.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

24.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

24.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

67.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

67.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

7,485.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 02                                                                                              Cultura, recreere si religie

- mii tei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

51,304.47

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

30,726.07

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

30,728.11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

8,992.71

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

8,372.71

Materiale pentru curățenie

43

200102

34.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

1,370.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

171.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

12.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

6,785.21

Reparații curente

52

2002

480.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

140.00

Uniforme si echipament

62

200501

10.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

130.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

116

51F

13,726.40

Transferuri curente (cod

117

5101

13,726.40

Transferuri către instituții publice

118

510101

13,726.40

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

8,009.00

Asociații si fundații

151

5911

6,200.00

Susținerea cultelor

152

5912

1,809.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-2.04

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-2.04

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-2.04

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

20,578.40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

186

51D

309.55

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

187

5102

309.55

Alte transferuri de capital către instituții publice

190

510229

309.55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

3.50

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01.03)

206

5601

3.50

Cheltuieli neeligibile

209

560103

3.50

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

4,983.33

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

4,983.33

Finanțarea naționala

264

580101

747.50

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

4,235.83

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

15,282.02

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

15,282.02

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

5,042.02

Construcții

318

710101

1.00

Alte active fixe

321

710130

5,041.02

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

10,240.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

339

51

14,035.95

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-2.04

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

36,024.49

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0203

Servicii culturale


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

1,500.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

1,500.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

1,500.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

316

71

1,500.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

1,500.00

Alte active fixe

321

710130

1,500.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0203                                                           Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

1,500.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

1,500.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

1,500.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

'71

1,500.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

1,500.00

Alte active fixe

321

710130

1,500.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0203                                                           Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

1,500.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

1,500.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

1,500.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

316

71

1,500.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

1,500.00

Alte active fixe

321

710130

1,500.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0205                                                                                        Servicii recreative si sportive

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

'34,755.97

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

17,747.62

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

17,749.66

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

8,168.21

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

7,669.21

Materiale pentru curățenie

43

200102

30.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

1,220.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

154.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

10.50

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

6,254.71

Reparații curente

52

2002

380.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

119.00

Uniforme si echipament

62

200501

9.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

110.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

116

51F

9,581.45

Transferuri curente (cod

117

5101

9,581.45

Transferuri către instituții publice

118

510101

9,581.45

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-2.04

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-2.04

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-2.04

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

17,008.35

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

186

51D

18.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

187

5102

18.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

190

510229

18.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

4,983.33

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

4,983.33

Finanțarea naționala

264

580101

747.50

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

4,235.83

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

12,007.02

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

12,007.02

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

1,767.02

Construcții

318

710101

1.00

Alte active fixe

321

710130

1,766.02

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

10,240.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

339

51

9,599.45

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-2.04

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

22,750.99

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0205                                                                                                            Sport

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

22,496.23

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

11,701.21

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

11,703.25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20J8 la

40

20

2,121.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

1,712.80

Materiale pentru curățenie

43

200102

30.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

1,220.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

154.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

10.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționa re

51

200130

298.30

Reparații curente

52

2002

380.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

29.00

Uniforme si echipament

62

200501

9.00

Alte obiecte de inventar

64

200530'

20.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

116

51F

9,581.45

Transferuri curente (cod

117

5101

9,581.45

Transferuri către instituții publice

118

510101

9,581.45

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-2.04

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-2.04

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-2.04

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

10,795.02

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

186

51D

18.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

187

5102

18.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

190

510229

18.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

10,777.02

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

10,777.02

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

537.02

Construcții

318

710101

1.00

Alte active fixe

321

710130

536.02

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

10,240.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

339

51

9,599.45

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-2.04

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

11,721.25

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0205                                                                                                            Sport

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

22,496.23

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

11,701.21

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

11,703.25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

2,121.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

1,712.80

Materiale pentru curățenie

43

200102

30.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

1,220.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

154.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

10.50

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

298.30

Reparații curente

52

2002

380.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

29.00

Uniforme si echipament

62

200501

9.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

20.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

116

51F

9,581.45

Transferuri curente (cod

117

5101

9,581.45

Transferuri către instituții publice

118

510101

9,581.45

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-2.04

Plaii efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-2.04

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-2.04

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

10,795.02

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

186

51D

18.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

187

5102

18.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

190

510229

18.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

10,777.02

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

10,777.02

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01,30)

317

7101

537.02

Construcții

318

710101

1.00

Alte active fixe

321

710130

536.02

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

10,240.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

339

51

9,599.45

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-2.04

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

11,721.25

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0205                                               întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

12,259.74

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

6,046.41

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

6,046.41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

6,046.41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

5,956.41

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

5,956.41

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

90.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

90.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

6,213.33

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

4,983.33

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

4,983.33

Finanțarea naționala

264

580101

747.50

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

4,235.83

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

1,230.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

1,230.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

1,230.00

Alte active fixe

321

710130

1,230.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

11,029.74

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0205                                               întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

- mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

12,259.74

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

6,046.41

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

6,046.41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

6,046.41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,09+20.01.30)

41

2001

5,956.41

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

5,956.41

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

90.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

90.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

6,213.33

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

4,983.33

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

4,983.33

Finanțarea naționala

264

580101

747.50

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

4,235.83

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

1,230^00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

316

71

1,230.00

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

1,230.00

Alte active fixe

321

710130

1,230.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

11,029.74

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0206

Servicii religioase


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

1,809.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

1,809.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

1,809.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

1,809.00

Susținerea cultelor

152

5912

1,809.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

1,809.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0250                                                                Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

13,239.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

11,169.45

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

11,169.45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

824.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

703.50

Materiale pentru curățenie

43

200102

4.00

Încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

150.00

Apa, canal st salubritate

45

200104

17.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

2.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

530.50

Reparații curente

52

2002

100.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

21.00

Uniforme si echipament

62

200501

1.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

20.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

116

51F

4,144.95

Transferuri curente (cod

117

5101

4,144.95

Transferuri către instituții publice

118

510101

4,144.95

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

6,200.00

Asociații si fundații

151

5911

6,200.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

2,070.05

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

186

51D

291.55

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

187

5102

291.55

Alte transferuri de capital către instituții publice

190

510229

291.55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

3.50

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.03)

206

5601

3.50

Cheltuieli neeligibile

209

560103

3.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod'71+72+75)

315

70

1,775.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

1,775.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

1,775.00

Alte active fixe

321

710130

1,775.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

339

51

4,436.50

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

11,464.50

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0250                                                                  Alte servicii in domeniul culturii .recreeri si religiei

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

13,239.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

11,169.45

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

11,169.45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

824.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

703.50

Materiale pentru curățenie

43

200102

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

150.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

17.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

2.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

530.50

Reparații curente

52

2002

100.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20,05.30)

61

2005

21.00

Uniforme si echipament

62

200501

1.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

20.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

116

51F

4,144.95

Transferuri curente (cod

117

5101

4,144.95

Transferuri către instituții publice

118

510101

4,144.95

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

6,200.00

Asociații si fundații

151

5911

6,200.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

2,070.05

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

186

51D

291.55

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02,29)

187

5102

291.55

Alte transferuri de capital către instituții publice

190

510229

291.55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

3.50

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.03)

206

5601

3.50

Cheltuieli neeligibile

209

560103

3.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

1,775.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

1,775.00

Activefixe (cod71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

1,775.00

Alte active fixe

321

710130

1,775.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

339

51

4,436.50

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

11,464.50

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 02                                                                                       Asigurări si asistenta sociala

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

51,046.71

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

48,938.36

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

48,995.22

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

20,191.80

Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

19,437.80

Salarii de baza

6

100101

15,361,80

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

597.00

Alte sporuri

10

100106

35.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

1.00

Indemnizații de delegare

17

100113

10.00

Indemnizații de hrana

21

100117

1,579.00

Alte drepturi salariale in bani

22

100130

1,854.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

316.50

Vouchere de vacanta

29

100206

316.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

437.50

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

437.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

4,654.92

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

1,365.00

Furnituri de birou

42

200101

45.00

Materiale pentru curățenie

43

200102

82.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

331,00

Apa, canal si salubritate

45

200104

46,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

50.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

89.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

722.00

Reparații curente

52

2002

348.92

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

53

2003

1,674.00

Hrana pentru oameni

54

200301

1,674.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

56

2004

20.00

Medicamente

57

200401

7.00

Materiale sanitare

58

200402

13.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

270.00

Uniforme si echipament

62

200501

29.00

Lenjerie si accesorii de pat

63

200503

49.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

192.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

23.00

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

20.00

Deplasări in străinătate

67

200602

3.00

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

3.00

Pregătire profesionala

72

2013

28.00

Protecția muncii

73

2014

7.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

916.00

Protocol si reprezentare

89

203002

6.00

Chirii

91

203004

79.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

831.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

132

55F

18.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65)

133

5501F

18.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Alte transferuri curente interne

134

550118

18.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

23,622.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

23,622.50

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

23,622.50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

508.00

Asociații si fundații

151

5911

150.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

358.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-56.86

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-56.86

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-56.86

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

2,108.35

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

1,930.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

1,930.00

Finanțarea naționala

264

580101

286.38

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

1,622.89

Cheltuieli neeligibile

266

580103

20.73

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

178.35

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

178.35

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

178.35

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

73.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

320

710103

19.00

Alte active fixe

321

710130

86.35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

18.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

18.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-56.86

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

50,925.22

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0205                                                                        Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

31,865.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

31,865.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

31,865.80'

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

8,041.80

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

7,864.80

Salarii de baza

6

100101

6,292.80

Alte sporuri

10

100106

16.00

Indemnizații de hrana

21

100117

856.00

Alte drepturi salariale in bani

22

100130

700.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

177.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

177.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

320.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

10.00'

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

10.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

310.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

310.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

23,366.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02,04)

141

5702

23,366.00

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

23,366.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17

147

59

138.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

138.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

31,865.80

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0205                                                                          Asistenta sociala in caz de invaliditate

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

31,865.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

31,865.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

31,865.80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONĂL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

8,041.80

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

7,864.80

Salarii de baza

6

100101

6,292.80

Alte sporuri

’1O

100106

16.00

Indemnizații de hrana

21

100117

856,00

Alte drepturi salariate in bani

22

100130

700.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

177.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

177.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

320.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

10.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20,30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

310.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

310.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

23,366.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57,02.04)

141

5702

23,366.00

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

23,366.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17

147

59

138.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

138.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

31,865.80

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0206

Asistenta sociala pentru familie si copii


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

7,204.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3

F

7,112.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

5

01F

7,112.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

7

10

5,800.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

10

1001

5,557.00

Salarii de baza

11

100101

4,632.00

Sporuri pentru condiții de munca

18

100105

37.00

Alte sporuri

19

100106

19.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

32

100112

1.00

Indemnizații de delegare

33

100113

10.00

Indemnizații de hrana

42

100117

273.00

Alte drepturi salariale in bani

44

100130

585.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

45

1002

117.50

Vouchere de vacanta

57

100206

117.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

61

1003

125.50

Contribuția asiguratorie pentru munca

76

100307

125.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

79

20

1,215,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

81

2001

821.00

Furnituri de birou

84

200101

34.00

Materiale pentru curățenie

86

200102

9.00

încălzit, iluminat si forța motrica

87

200103

133.00

Apa, canal si salubritate

90

200104

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

98

200108

38.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

99

200109

55.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

102

200130

542.00

Reparații curente

103

2002

57.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

106

2003

172.00

Hrana pentru oameni

107

200301

172.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

111

2004

4.00

Medicamente

114

200401

2.00

Materiale sanitare

116

200402

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

122

2005

59.00

Uniforme si echipament

124

200501

2.00

Alte obiecte de inventar

127

200530

57.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

130

2006

23.00

Deplasări interne, detasari, transferări

131

200601

20.00

Deplasări in străinătate

134

200602

3.00

Cârti, publicații si materiale documentare

139

2011

3.00

Pregătire profesionala

143

2013

17.00

Protecția muncii

146

2014

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

173

2030

56.00

Protocol si reprezentare

178

203002

6.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

190

203030

50.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

280

57

14.50

Ajutoare sociale (cod 57,02.01 la 57.02.04)

282

5702

14.50

Ajutoare sociale in numerar

283

570201

14.50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59,15+59.17

293

59

83.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

319

5940

83.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

369

D

92.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

629

70

92.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

632

71

92.00

Activefixe (cod71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

633

7101

92.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

638

710102

73.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

639

710103

19.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

687

01

7,112.50

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0206

ASCO


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

6,276.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3

F

6,184.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

6

01F

6,184.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

8

10

5,184.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

9

1001

4,969.00

Salarii de baza

12

100101

4,162.00

Sporuri pentru condiții de munca

17

100105

17.00

Alte sporuri

20

100106

19.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

32

100112

1.00

Indemnizații de delegare

34

100113

10.00

indemnizații de hrana

42

100117

240.00

Alte drepturi salariale in bani

44

100130

520.00'

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

46

1002

103.00

Vouchere de vacanta

58

100206

103.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

62

1003

112,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

76

100307

112.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

80

20

927.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

81

2001

741.00

Furnituri de birou

84

200101

30.00

Materiale pentru curățenie

86

200102

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

88

200103

90.00

Apa, canal si salubritate

89

200104

6.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

97

200108

35.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100

200109

50.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

101

200130

525.00

Reparații curente

104

2002

47.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

122

2005

51.00

Alte obiecte de inventar

127

200530

51.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

130

2006

23.00

Deplasări interne, detasari, transferări

131

200601

20.00

Deplasări in străinătate

134

200602

3.00

Cârti, publicații si materiale documentare

139

2011

2.00

Pregătire profesionala

144

2013

15.00

Protecția muncii

146

2014

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

173

2030

46.00

Protocol si reprezentare

177

203002

6.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

189

203030

40.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

293

59

73.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

319

5940

73.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

369

D

92.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

630

70

92.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

632

71

92.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

633

7101

92.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

638

710102

73.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

639

710103

19.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

687

01

6,184.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0206                                                                          Asistenta sociala pentru familie si copii

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

914.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

' 3

F

914.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

5

01F

914.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10X)1+10.02+10.03)

8

10

616.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01,16

10

1001

588.00

Salarii de baza

11

100101

470.00

Sporuri pentru condiții de munca

18

100105

20.00

Indemnizații de hrana

42

100117

33.00

Alte drepturi salariale In bani

44

100130

65.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

45

1002

14.50

Vouchere de vacanta

68

100206

14.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

61

1003

13.50

Contribuția asiguratorie pentru munca

75

100307

13.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

79

20

288.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

81

2001

80.00

Furnituri de birou

84

200101

4.00

Materiale pentru curățenie

85

200102

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

88

200103

43.00

Apa, canal si salubritate

89

200104

4.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

97

200108

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100

200109

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

102

200130

17.00

Reparații curente

103

2002

10.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

106

2003

172.00

Hrana pentru oameni

107

200301

172.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

111

2004’

4.00

Medicamente

114

200401

2.00

Materiale sanitare

115

200402

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

122

2005

8.00

Uniforme si echipament

123

200501

2.00

Alte obiecte de inventar

128

200530

6.00

Cârti, publicații si materiale documentare

139

2011

1.00

Pregătire profesionala

144

2013

2.00

Protecția muncii

145

2014

1.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

173

2030

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

190

203030

10.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

293

59

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

319

5940

10.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

687

01

914.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68 Subcapitolul 0206                                                                          Asistenta sociala pentru familie si copii

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

14.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3

F

14.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

6

01F

14.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

280

57

14.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

282

5702

14.50

Ajutoare sociale in numerar

283

570201

14.50

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

687

01

14.50

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0206

Asistenta sociala pentru familie si copii


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

7,204.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

7,112.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

7,112.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

4

10

5,800.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10,01,01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

5,557.00

Salarii de baza

6

100101

4,632.00

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

37.00

Alte sporuri

10

100106

19.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

1.00

Indemnizații de delegare

17

100113

10.00

Indemnizații de hrana

21

100117

273.00

Alte drepturi salariale in bani

22

100130

585.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

23

1002

117.50

Vouchere de vacanta

29

100206

117.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

125.50

Contribuția asiguratorie pentru munca

38

100307

125.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

1,215.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

821.00

Furnituri de birou

42

200101

34.00

Materiale pentru curățenie

43

200102

9.00

încălzit, Iluminat si forța metrica

44

200103

133.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

10,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

38.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

55.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

542.00

Reparații curente

52

2002

57,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

53

2003

172.00

Hrana pentru oameni

54

200301

172.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

56

2004

4.00

Medicamente

57

200401

2.00

Materiale sanitare

58

200402

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

59.00

Uniforme si echipament

62

200501

2.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

57.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

65

2006

23.00

Deplasări interne, detasari, transferări

66

200601

20.00

Deplasări in străinătate

67

200602

3.00

Cârti, publicații si materiale documentare

70

2011

3.00

Pregătire profesionala

72

2013

17.00

Protecția muncii

73

2014

3.00

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

56.00

Protocol si reprezentare

89

203002

6.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

50.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57,02)

140

57

14.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

14.50

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

14.50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59,15 +59.17

147

59

83.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

83.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

92.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

92.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

92.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

92.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

73.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

320

710103

19.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51 +55+56+57+59)

346

01

7,112.50

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0211

680211 Crese


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

9,225.27

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3

F

9,138.92

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

6

01F

9,138.92

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

7

10

6,350.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08+10.01.10 la 10.01.16

10

1001

6,016.00

Salarii de baza

11

100101

4,437.00

Sporuri pentru condiții de munca

17

100105

560.00

Indemnizații de hrana

42

100117

450.00

Alte drepturi salariale în bani

44

100130

569.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02,30)

45

1002

199.00

Vouchere de vacanta

57

100206

199.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

61

1003

135.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

76

100307

135.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

79

20

2,651.92

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

82

2001

534.00

Furnituri de birou

84

200101

11.00

Materiale pentru curățenie

86

200102

73.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

87

200103

198.00

Apa, canal si salubritate

90

200104

36.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

97

200108

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100

200109

34.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

101

200130

170.00

Reparații curente

104

2002

291.92

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

106

2003

1,502'00

Hrana pentru oameni

107

200301

1,502.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

111

2004

16.00

Medicamente

114

200401

5.00

Materiale sanitare

116

200402

11.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

121

2005

211.00

Uniforme si echipament

124

200501

27.00

Lenjerie si accesorii de pat

126

200503

49.00

Alte obiecte de inventar

127

200530

135.00

Pregătire profesionala

144

2013

11.00

Protecția muncii

145

2014

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

173

2030

82.00

Chirii

182

203004

79.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

189

203030

3.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

293

59

137.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

319

5940

137.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

369

D

86.35

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

629

70

86.35

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

632

71

86.35

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

633

7101

86.35

Alte active fixe

642

710130

86.35

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

687

01

9,138.92

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0211

Crase


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

8,552.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

8,552.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

8,552.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

4

10

6,350.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

5

1001

6,016.00

Salarii de baza

6

100101

4,437.00

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

560.00

Indemnizații de hrana

21

100117

450.00

Alte drepturi salariate in bani

22

100130

569.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02,30)

23

1002

199.00

Vouchere de vacanta

29

100206

199.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

31

1003

135.00

Contribuția asîguratorie pentru munca

38

100307

135.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

2,065.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

307.00

Furnituri de birou

42

200101

11.00

Materiale pentru curățenie

43

200102

73.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

7.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

34.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

170.00

Reparații curente

52

2002

11.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

53

2003

1,502.00

Hrana pentru oameni

54

200301

1,502.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04,01 la 20.04.04)

56

2004

16.00

Medicamente

57

200401

5.00

Materiale sanitare

58

200402

11.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

211,00

Uniforme si echipament

62

200501

27.00

Lenjerie si accesorii de pat

63

200503

49.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

135.00

Pregătire profesionala

72

2013

11.00

Protecția muncii

73

2014

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

3.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

137.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

160

5940

137.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

8,552.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0211                                                                                                            Crose

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

673.27

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

586.92

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

586.92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

586.92

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

227.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

191.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

36.00

Reparații curente

52

2002

280.92

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

79.00

Chirii

91

203004

79.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

86.35

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

86.35

TITLULXll ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

86.35

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

86.35

Alte active fixe

321

710130

86.35

A, CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

586.92

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0215

Prevenirea excluderii sociale


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

242.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

242.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

242.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57,02)

140

57

242.00

Ajutoare sociale (cod 57,02.01 la 57.02.04)

141

5702

242.00

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

242.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

242,00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0215                                                                                                     Ajutor social

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F’UNCTIONARE+SECTIUNEA DE'

1

242.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

242.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

242.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

242.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

242.00

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

242.00

A, CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

242.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0250                                                      Alte cheltuieli In domeniul asigurărilor si asistentei sociale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

2,509.14

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

579.14

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

636.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

468.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30,07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

468.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

468.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

132

55F

18.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65)

133

5501F

18.00

Alte transferuri curente interne

134

550118

18.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

150.00

Asociații si fundații

151

5911

150.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-56.86

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-56.86

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-56.86

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

1,930.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

1,930.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

1,930.00

Finanțarea naționala

264

580101

286.38

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

1,622.89

Cheltuieli neeligibile

266

580103

20.73

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

18.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

18.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-56.86

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

2,566.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0250                                                      Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

618.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

618.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

618.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

468.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

468.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

468.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15+59.17

147

59

150.00

Asociații si fundații

151

5911

150.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

618.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 68

Subcapitolul 0250                                                              Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

1,891.14

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

-38.86

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

18,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

132

55F

18.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65)

133

5501F

18.00

Alte transferuri curente interne

134

550118

18.00'

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-56.86

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-56.86

Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-56.86

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

1,930.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

1,930.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

1,930.00

Finanțarea naționala

264

580101

286.38

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

1,622.89

Cheltuieli neeligibile

266

580103

20.73

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

18.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

18.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-56.86

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

1,948.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

147,903.52

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

26,076.86

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

26,164.98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

20,300.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

15,729.00

Furnituri de birou

42

200101

140.00

Materiale pentru curățenie

43

200102

14.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

10,650.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

700.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

235.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

250.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

3,740.00

Reparații curente

52

2002

879.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

92.00

Uniforme si echipament

62

200501

2.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

90.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

3,600.00

Chirii

91

203004

300.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

3,300.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15+59.17

147

59

5,864.98

Asociații si fundații

151

5911

5,864.98

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-88.12

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-88.12

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-88.12

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

121,826.66

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

14,369.26

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

14,369.26

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

6,650.84

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

202

550142

7,718.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

491,77

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01.03)

206

5601

491.77

Cheltuieli neeligibile

209

560103

491.77

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

34,962.68

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01'01 la

263

5801

34,962.68

Finanțarea naționala

264

580101

5,028.55

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

29,925.93

Cheltuieli neeligibile

266

580103

8.20

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

66,634.31

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

64,134.31

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

58,864.87

Construcții

318

710101

13,886.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

60.56

Alte active fixe

321

710130

44,918.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

5,269.44

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

323

72

2,500.00

Active financiare (cod 72.01.01)

324

7201

2,500.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

325

720101

2,500.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

5,368.64

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

5,368.64

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

5,368.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

14,369.26

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

14,369.26

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

5,368.64

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

5,368.64

344

84

5,368.64

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-88.12

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

75,988.69

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 0203                                                                           Dezvoltarea sistemului de locuințe

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

5,166.81

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

5,166.81

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

5,118.81

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

5,118.81

Finanțarea naționala

264

580101

767.84

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

4,350.97

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

48.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71’

48.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

48.00

Alte active fixe

321

710130

48.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

5,118.81

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 0205                                                                  Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

5,217.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

5,217.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

5,217.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

5,217.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

5,217,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

5,217.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

5,217.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

5,217.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 0205                                                                                           Alimentare cu apa

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

5,217.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

5,217.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

5,217.00'

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

5,217.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

'550112

5,217.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

5,217.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

5,217.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

5,217.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 0206                                                                                  Iluminat public si electrificări rurale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

10,186.31

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

9,700.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

9,700.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

9,700.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

9,700.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

9,700.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

486.31

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

486.31

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

486.31

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

486.31

Alte active fixe

321

710130

486.31

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

9,700.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 0250                                          Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

127,333.40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

16,376.86

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

16,464.98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

10,600.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

6,029.00

Furnituri de birou

42

200101

140.00

Materiale pentru curățenie

43

200102

14.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

44

200103

950.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

700.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

235.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

250.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

3,740.00

Reparații curente

52

2002

879.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

92.00

Uniforme si echipament

62

200501

2.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

90.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

3,600.00

Chirii

91

203004

300.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

3,300.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

5,864.98

Asociații si fundații

151

5911

5,864.98

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-88.12

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-88.12

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-88.12

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

110,956.54

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

9,152.26

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

9,152.26

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

1,433.84

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

202

550142

7,718.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

491.77

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01.03)

206

5601

491.77

Cheltuieli neeligibile

209

560103

491.77

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne rambursa bile aferente cadrului

262

58

29,843.87

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

29,843.87

Finanțarea naționala

264

580101

4,260.71

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

25,574.96

Cheltuieli neeligibile

266

580103

8.20

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

66,100.00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

63,600.00

Active fixe (cod 71,01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

58,330.56

Construcții

318

710101

13,886.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

60.56

Alte active fixe

321

710130

44,383.99

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

5,269.44

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

323

72

2,500.00

Active financiare (cod 72.01.01)

324

7201

2,500.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

325

720101

2,500.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

5,368.64

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

5,368.64

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

5,368.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

9,152.26

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

9,152.26

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

5,368.64

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

5,368.64

344

84

5,368.64

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-88.12

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

55,952.88

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 0250                                          Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

127,333.40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

16,376.86

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

16,464.98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20,09 la 20.16+20.18 la

40

20

10,600.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

6,029.00

Furnituri de birou

42

200101

140.00

Materiale pentru curățenie

43

200102

14.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

44

200103

950.00

Apa, canal si salubritate

45

200104

700.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49

200108

235.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50

200109

250.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

3,740.00

Reparații curente

52

2002

879.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

61

2005

92.00

Uniforme si echipament

62

200501

2.00

Alte obiecte de inventar

64

200530

90.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

3,600.00

Chirii

91

203004

300.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

3,300.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

147

59

5,864.98

Asociații si fundații

151

5911

5,864.98

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

177

85F

-88.12

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

178

8501

-88.12

Plăti efectuate in anii precedent» si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

179

850101

-88.12

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

110,956.54

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

9,152.26

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

9,152.26

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

1,433.84

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

202

550142

7,718.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

491.77

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01.03)

206

5601

491.77

Cheltuieli neeligibile

209

560103

491.77

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

29,843.87

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

29,843.87

Finanțarea naționala

264

580101

4,261.71

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

25,574.96

Cheltuieli neeligibile

266

580103

7.20

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

66,100.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

63,600.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

58,330.56

Construcții

318

710101

13,886.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

319

710102

60.56

Alte active fixe

321

710130

44,383.99

Reparații capitale aferente activelor fixe

322

7103

5,269.44

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

323

72

2,500.00

Active financiare (cod 72.01.01)

324

7201

2,500.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

325

720101

2,500.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

5,368.64

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

5,368.64

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

5,368.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

' 340

55

9,152.26

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

9,152.26

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

5,368.64

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

5,368.64

344

84

5,368.64

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-88.12

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

55,952.88

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 74

Subcapitolul 02                                                                                                  Protecția mediului

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

23,942.39

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

21,655.55

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

21,655,55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

21,655.55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

21,655.55

Apa, canal si salubritate

45

200104

21,536.55

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130

119.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

2,286.84

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

1,964.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

1,964.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

1,964.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

322.84

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

322.84

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

322.84

Alte active fixe

321

710130

322.84

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

1,964.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

1,964.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

23,619.55

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 74

Subcapitolul 0205                                                                               Salubritate si gestiunea deșeurilor

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTiUNEÂ DE

1

21,978.39

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

21,655.55

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

21,655.55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

21,655.55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

21,655.55

Apa, canal si salubritate

45

200104

21,536.55

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51

200130'

119.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

322.84

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

322.84

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71‘

322.84

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

322.84

Alte active fixe

321

710130

322.84

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

21,655.55

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 74

Subcapitolul 0205                                                                                                      Salubritate

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

21,978.39

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

21,655.55

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

21,655.55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

21,655.55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

41

2001

21,655.55

Apa, canal si salubritate

45

200104

21,536.55

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

51

200130

119.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

322.84

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

322.84

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

322.84

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

322.84

Alte active fixe

321

710130

322.84

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51 +55+56+57+59)

346

01

21,655.55

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 74

Subcapitolul 0206                                                                          Canalizarea si tratarea apelor reziduale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

1,964.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

1,964.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

1,964.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

1,964.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

1,964.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

1,964.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

1,964.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

1,964.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 80

Subcapitolul 02

8002 Acțiuni generale economice, comerciale si de munca


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

6,718.18

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

6,718.18

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

6,199.72

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

6,199.72

Finanțarea naționala

264

580101

822.41

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

5,377.31

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

517.77

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

517.77

Active fixe (cod 71.01.01 la 71,01.03+71.01.30)

317

7101

517.77

Alte active fixe

321

710130

517.77

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

0.69

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

0.69

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

0.69

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

0.69

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

0.69

344

84

0.69

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

6,199.72

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 80

Subcapitolul 0201                                                             800201 Acțiuni generale economice si comerciale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

6,718.18

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

6,718.18

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

6,199.72

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

6,199.72

Finanțarea naționala

264

580101

822.41

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

5,377.31

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

517.77

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

517.77

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

517.77

Alte active fixe

321

710130

517.77

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

0.69

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

0,69

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

0.69

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

0.69

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

0.69

344

84

0.69

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

6,199.72

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 80

Subcapitolul 0201                                                        80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

6,718.18

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

6,718.18

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

6,199.72

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

6,199.72

Finanțarea naționala

264

580101

822.41

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

5,377.31

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

517.77

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

517.77

Activefixe (cod71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

517.77

Alte active fixe

321

710130

517.77

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

0.69

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

0.69

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

0.69

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

0.69

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

0.69

344

84

0.69

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

6,199.72

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 80

Subcapitolul 0201                                                        80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

6,718,18

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

6,718.18

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

6,199.72

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

6,199.72

Finanțarea naționala

264

580101

822.41

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

5,377.31

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

517.77

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

517.77

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01,03+71.01.30)

317

7101

517.77

Alte active fixe

321

710130

517.77

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

0.69

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

0.69

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

0.69

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

0.69

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

0.69

344

84

0.69

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

6,199.72

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 81

Subcapitolul 02                                                                                             Combustibili si energie

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

113,841.09

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

29,425.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

29,425.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

223.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

223.60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

223.60

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

110

40

29,201.70

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

111

4003

19,686.00

Alte subvenții

113

4030

9,515.70

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

84,415.79

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

13,127.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

13,127.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

13,127.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

40.64

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

212

5603

40.64

Cheltuieli neeligibile

213

560303

40.64

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

12.71

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

12.71

Finanțarea naționala

264

580101

10.81

Finanțarea externa ne ram bursa bila

265

580102

1.90

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

71,143.02

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

316

71

71,143.02

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

71,143.02

Alte active fixe

321

710130

71,143.02

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

93.09

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

93.09

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

93.09

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

330

85D

-0.67

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

331

8501

-0.67

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

332

850102

-0.67

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

13,127.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

13,127.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

93.09

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

93.09

344

84

93.09

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

. -0.67

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

42,605.65

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 81

Subcapitolul 0206

Energie termica


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

113,841.09

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

29,425.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

29,425.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

223.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

87

2030

223.60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

223.60

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

110

40

29,201.70

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

111

4003

19,686.00

Alte subvenții

113

4030

9,515.70

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

84,415.79

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

13,127.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

13,127.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

13,127.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

40.64

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

212

5603

40.64

Cheltuieli neeligibile

213

560303

40.64

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

12.71

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

12.71

Finanțarea naționala

264

580101

10.81

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

1.90

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

71,143.02

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

71,143.02

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

71,143.02

Alte active fixe

321

710130

71,143.02

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

93.09

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

93.09

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

93.09

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

330

85D

-0.67

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

331

8501

-0.67

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

332

850102

-0.67

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

13,127.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

13,127.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

93.09

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

93.09

344

84

93.09

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-0.67

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

42,605.65

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 81

Subcapitolul 0206

Energie termica


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

-

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

113,841.09

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

29,425.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

29,425.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

223.60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30,30)

87

2030

223.60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

203030

223.60

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

110

40

29,201.70

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

111

4003

19,686.00

Alte subvenții

113

4030

9,515.70

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

84,415.79

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

13,127.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

13,127.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

13,127.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

205

56

40.64

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

212

5603

40.64

Cheltuieli neeligibile

213

560303

40.64

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

12.71

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

12.71

Finanțarea naționala

264

580101

10.81

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

1.90

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

71,143.02

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

71,143.02

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

71,143.02

Alte active fixe

321

710130

71,143.02

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

93.09

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

93.09

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

93.09

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

330

85D

-0.67

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

331

8501

-0.67

Plat! efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

332

850102

-0.67

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

13,127.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

13,127.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

93.09

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

93.09

344

84

93.09

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-0.67

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

42,605.65

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 84

Subcapitolul 0203

Transport rutier


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

' 1

286,073.12

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

63,827.34

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

43,484.34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

17,500.00

Reparații curente

52

2002

17,500.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

110

40

25,979.34

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

111

4003

6,269.34

Alte subvenții

113

4030

19,710.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

5.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

5.00

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

5.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

162

79F

20,343.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02+81.05)

166

81F

20,343.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

172

8102

20,343.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

175

810205

20,343.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

222,245.78

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

452.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

452.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

452.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

163,449.94

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

163,449.94

Finanțarea naționala

264

580101

23,693.65

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

139,756.29

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

48,318.09

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

48,318.09

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

48,318.09

Alte active fixe

321

710130

48,318.09

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

10,029.52

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

10,029.52

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

10,029.52

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

330

85D

-3.77

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

331

8501

-3.77

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

332

850102

-3.77

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

452.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

452.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

30,372.52

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

30,372.52

344

84

30,372.52

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL

345

85

-3.77

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

207,386.28

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 84

Subcapitolul 0203                                                                                          Transport în comun

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

139,701.69

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

33,684.34

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

25,984.34

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

110

40

25,979.34

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

111

4003

6,269.34

Alte subvenții

113

4030

19,710.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

5.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

5.00'

Ajutoare sociale în numerar

142

570201

5.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

162

79F

7,700.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)

166

81F

7,700.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

172

8102

7,700.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

175

810205

7,700.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

106,017.35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

452.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

452.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

452.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

105,494.35

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

105,494.35

Finanțarea naționala

264

580101

14,141.54

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

91,352.81

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

71.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

71.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

71.00

Alte active fixe

321

710130

71.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

452.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

452.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

7,700.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

7,700.00

344

84

7,700.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

131,930.69

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 84

Subcapitolul 0203                                                                                     Transport în comun

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

139,701.69

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

33,684.34

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

3

01F

25,984.34

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

110

40

25,979.34

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

111

4003

6,269.34

Alte subvenții

113

4030

19,710.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

140

57

5.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

141

5702

5.00

Ajutoare sociale in numerar

142

570201

5.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

162

79F

7,700.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02+81.05)

166

81F

7,700.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

172

8102

7,700.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

175

810205

7,700.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

106,017.35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

191

55D

452.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la

192

5501D

452.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

198

550112

452.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

105,494.35

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

105,494.35

Finanțarea naționala

264

580101

14,141.54

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

91,352.81

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

71.00

TITLUL XH ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

71.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

71.00

Alte active fixe

321

710130

71.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

340

55

452.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

341

5501

452.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

7,700.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

7,700.00

344

84

7,700.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

131,930.69

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 84

Subcapitolul 0203

Străzi


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1

146,371.43

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2

F

30,143.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) '

3

01F

17,500.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

40

20

17,500.00

Reparații curente

52

2002

17,500.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

162

79F

12,643.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02+81.05)

166

81F

12,643.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

172

8102

12,643.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

175

810205

12,643.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85)

185

D

116,228.43

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

262

58

57,955.59

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

263

5801

57,955.59

Finanțarea naționala

264

580101

9,552.11

Finanțarea externa nerambursabila

265

580102

48,403.48

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

315

70

48,247.09

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

316

71

48,247.09

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

317

7101

48,247.09

Alte active fixe

321

710130

48,247.09

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

327

79D

10,029.52

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

328

81D

10,029.52

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

329

8104

10,029.52

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

330

85D

-3.77

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

331

8501

-3.77

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

332

850102

-3.77

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

342

79

22,672.52

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

343

81

22,672.52

344

84

22,672.52

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

345

85

-3.77

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

346

01

75,455.59

JUDEȚUL BIHOR

Unitatea administrativ-teritoriala: MUNICIPIUL ORADEA

Formular: 131/05

ioana.maxim

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE MUNICIPIUL ORADEA, var inițiala / 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

108,500.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

108,500.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

108,500.00

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

108,500.00

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

108,500.00

TOTAL CHELTUIELI-(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

7

4906

108,500.00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.06+54.06)

8

5006

108,500.00

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11 +65.06.50)

30

6506

1,853.61

Invatamant preșcolar

33

65060301

794.53

Invatamant secundar inferior

36

65060401

793.74

Invatamant secundar superior

37

65060402

265.34

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

46

6606

9,013.03

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

48

660606

8,797.53

Spitale generale

49

66060601

8,797.53

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

52

660650

215.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

52

6706

832.69

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

54

6706

832.69

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

71

670650

832.69

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod

82

7006

5,755.54

Dezvoltarea sistemului de locuințe

85

70060301

1,117.14

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

92

700650

4,638.40

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

101

8006

833.46

Programe de dezvoltare regionala si sociala

105

80060110

833.46

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

106

8106

12,459.00

Energie termica

108

810606

12,459.00

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

116

8406

77,752.67

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

119

840603

77,752.67

Străzi

122

84060303

74,703.58

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

251

000106

108,500.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

252

0016

108,500.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

253

4106

108,500.00

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

254

410603

108,500.00

Sume aferente creditelor externe

255

41060301

108,500.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

256

4906

108,500.00

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

277

6506

1,853.61

Invatamant preșcolar

280

65060301

794.53

Invatamant secundar inferior

283

65060401

793.74

Invatamant secundar superior

284

65060402

265.34

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

293

6606

9,013.03

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

295

660606

8,797.53

Spitale generale

296

66060601

8,797.53

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

299

660650

215.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

301

6706

832.69

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

312

670650

832.69

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

317

670650

832.69

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod

328

7006

5,755.54

Dezvoltarea sistemului de locuințe

331

70060301

1,117.14

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

338

700650

4,638.40

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

347

8006

833.46

Programe de dezvoltare regionala si sociala

351

80060110

833.46

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

352

8106

12,459.00

Energie termica

354

810606

12,459.00

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

357

8406

77,752.67

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

362

8406

77,752.67

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

364

840603

77,752.67

Străzi

367

84060303

74,703.58

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 50

Subcapitolul 06                                                                                    CREDITE EXTERNE

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

108,500.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

108,500.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

108,500.00

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01 +41.06.03.02)

4

410603

108,500.00

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

108,500.00

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

108,500.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41,06)

13

0016

108,500.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

108,500.00

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

108,500.00

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

108,500.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

108,500.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

108,500.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

221

56

3,498.33

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.03)

222

5601

3,498.33

Cheltuieli neeligibile

223

560103

3,498.33

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

23,728.95

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

23,728.95

Finanțarea naționala

278

580101

5,371.37

Cheltuieli neeligibile

280

580103

18,357.58

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

81,272.72

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

81,272.72

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

81,272.72

Alte active fixe

323

710130

81,272.72

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

347

01

3,498.33

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 06                                                                                                         Invatamant

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

’ 1,853.61

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

1,853.61

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

1,853.61

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

1,853.61

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

1,853.61

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

1,853.61

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

1,853.61

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

1,853.61

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

1,853.61

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

1,853.61

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

1,853.61

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

1,853.61

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

1,605.15

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

1,605.15

Finanțarea naționala

278

580101

107.46

Cheltuieli neeligibile

280

580103

1,497.69

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

248.46

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

248.46

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

248.46

Alte active fixe

323

710130

248.46

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 0603                                                                                        Invatamant preșcolar

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

794.53

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

794.53

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

794.53

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01 +41.06.03,02)

4

410603

794.53

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

794.53

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

794.53

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

794.53

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

794.53

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

794.53

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

794.53

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

794.53

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

794.53

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

794.53

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

794.53

Finanțarea naționala 1

278

580101

42.99

Cheltuieli neeligibile

280

580103

751.54

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 0604                                                                                 Invatamant secundar inferior

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

793.74

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

793.74

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

793.74

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

793.74

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

793.74

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

793.74

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

793.74

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

793.74

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

793.74

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

793.74

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

793.74

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

793.74

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

545.28

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

545,28

Finanțarea naționala

278

580101

21.36

Cheltuieli neeligibile

280

580103

523.92

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

248.46

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

248.46

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

248.46

Alte active fixe

323

710130

248.46

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 0604                                                                               Invatamant secundar superior

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

265.34

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

265.34

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

265.34

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

265.34

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

265.34

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

265.34

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

265.34

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

265.34

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

265.34

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

265.34

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

265.34

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

265.34

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

265.34

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

265.34

Finanțarea naționala

278

580101

43.11

Cheltuieli neeligibile

280

580103

222.23

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 66

Subcapitolul 06                                                                                                           Sanatate

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEĂ DE DEZVOLTARE)

1

000106

9,013.03

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

9,013.03

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

9,013.03

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

9,013.03

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

9,013.03

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

'00016

9,013.03

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

9,013.03

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

9,013.03

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

9,013.03

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

9,013.03

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEĂ DE

17

9,013.03

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

9,013.03

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

363.53

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

363.53

Finanțarea naționala

278

580101

363.53

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

8,649.50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

8,649.50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

8,649.50

Alte active fixe

323

710130

8,649.50

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 66

Subcapitolul 0606                                                                                                 Spitale generale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

8,797.53

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

8,797.53

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

8,797.53

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

8,797.53

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

8,797.53

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

8,797.53

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

8,797.53

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

8,797.53

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

8,797.53

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

8,797.53

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

8,797.53

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

8,797.53

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

363.53

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

363.53

Finanțarea naționala

278

580101

363.53

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

8,434.00

TITLULXIl ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

8,434.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

8,434.00

Alte active fixe

323

710130

8,434.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 66

Subcapitolul 0650                                                                              Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

215.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

215.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

215.50

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

215.50

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

215.50

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

215.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

215.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

215.50

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

215.50

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

215.50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

215.50

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

215.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

215.50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

215.50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

215.50

Alte active fixe

323

710130

215.50

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 06                                                                                              Cultura, recreere si religie

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

832.69

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

832.69

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

832.69

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41,06.03.02)

4

410603

832.69

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

832.69

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

832.69

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

832.69

Alte operațiuni financiare (cod 41,06.03)

14

4106

832.69

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

832.69

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

832.69

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

832,69

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

832.69

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

832.69

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

832.69

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

832.69

Alte active fixe

323

710130

832.69

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 67

Subcapitolul 0650                                                                 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

832.69

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

832.69

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

832.69

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

832.69

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

832.69

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

832.69

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

832.69

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

832.69

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

832.69

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

832.69

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

832.69

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

832.69

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

832.69

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

832.69

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

832.69

Alte active fixe

323

710130

832.69

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 06                                                                             Locuințe, servicii si dezvoltare publica

- mii lei -

Denumirea Indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

0001'06

5,755.54

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

5,755.54

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

5,755.54

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01 +41.06.03.02)

4

410603

5,755.54

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

5,755.54

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLÎARE

12

00016

5,755.54

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

5,755.54

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

5,755.54

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

5,755.54

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

5,755.54

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

5,755.54

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

5,755.54

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

5,755.54

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

5,755.54

Finanțarea naționala

278

580101

<506.47

Cheltuieli neeligibile

280

580103

4,249.07

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 0603                                                                           Dezvoltarea sistemului de locuințe

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

1,117.14

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

1,117.14

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

1,117.14

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06,03.02)

4

410603

1,117.14

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

1,117.14

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

1,117.14

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

1,117.14

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

1,117.14

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

1,117.14

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

1,117.14

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

1,117.14

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

1,117.14

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

1,117.14

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

1,117.14

Finanțarea naționala

278

580101

994.46

Cheltuieli neeligibile

280

580103

122.68

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 70

Subcapitolul 0650                                          Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

4,638.40

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

4,638.40

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

4,638.40

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

4,638.40

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

4,638.40

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

4,638.40

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

4,638.40

Alte operațiuni financiare (cod 41,06.03)

14

4106

4,638.40

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

4,638.40

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

4,638.40

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

4,638.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

4,638.40

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

4,638.40

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

4,638.40

Finanțarea naționala

278

580101

512.01

Cheltuieli neeligibile

280

580103

4,126.39

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 80

Subcapitolul 06

Acțiuni generale economice,comerciale si de munca


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

833.46

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

833.46

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

833.46

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

833.46

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

833.46

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

833.46

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

833.46

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

833.46

Sume aferente creditelor externe (cod41.06,03.01)

15

410603

833.46

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

833.46

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

833.46

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

833.46

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

333.46

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

333.46

Finanțarea naționala

278

580101

126.52

Cheltuieli neeligibile

280

580103

206.94

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

500.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

500.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

500.00

Alte active fixe

323

710130

500.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 80

Subcapitolul 0601                                                                   Program de dezvoltare regionala si sociala

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

833.46

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

833.46

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

833.46

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

833.46

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

833.46

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

833.46

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

833.46

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

833.46

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

833.46

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

833.46

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

833.46

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

833.46

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

333.46

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

333.46

Finanțarea naționala

278

580101

126.52

Cheltuieli neeligibile

280

580103

206.94

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

500.00

TITLULX1I ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

500.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

500.00

Alte active fixe

323

710130

500.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 81

Subcapitolul 06

Combustibili si energie


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONÂRE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106 ‘

12,459.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

12,459.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

12,459.00

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01 +41.06.03.02)

4

410603

12,459.00

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

12,459.00

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

12,459.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

12,459.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

12/159.00

Sume aferente creditelor externe (cod41,06.03.01)

15

410603

12,459.00

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

12,459.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

12,459.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

12,459.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

12,459.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

12,459.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

12,459.00

Alte active fixe

323

710130

12,459.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 81

Subcapitolul 0606                                                                                             Energie termica

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

12,459.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

12,459.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

12,459.00

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

12,459.00

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

12,459.00

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

12,459.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

12,459.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

12,459.00

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

12,459.00

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

12,459.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

12,459.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

12,459.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

12,459.00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

12,459.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

12,459.00

Alte active fixe

323

710130

12,459.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 84

Subcapitolul 06                                                                                                       Transporturi

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

77,752.67

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

77,752.67

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

77,752,67

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01 +41.06.03.02)

4

410603

77,752.67

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

77,752.67

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

77,752.67

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

77,752.67

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

77,752.67

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

77,752.67

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

77,752.67

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

77,752.67

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

77,752.67

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

221

56

3,498.33

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01,03)

222

5601

3,498.33

Cheltuieli neeligibile

223

560103

3,498.33

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne ram bursa bile aferente cadrului

276

58

15,671.27

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

15,671.27

Finanțarea naționala

278

580101

3,267.39

Cheltuieli neeligibile

280

580103

12,403.88

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

58,583.07

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cbd 71.01 + 71.03)

318

71

58,583.07

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

58,583.07

Alte active fixe

323

710130

58,583.07

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

347

01

3,498.33

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 84

Subcapitolul 0603                                                                                         Transport in comun

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

3,049.09

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

3,049.09

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

3,049.09

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

4

410603

3,049.09

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

3,049.09

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

3,049.09

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

3,049.09

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

3,049.09

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

3,049.09

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

3,049.09

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

3,049.09

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

3,049.09

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

3,049.09

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

3,049.09

Finanțarea naționala

278

580101

2,149.48

Cheltuieli neeligibile

280

580103

899.61

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 84

Subcapitolul 0603                                                                                                            Străzi

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

000106

74,703.58

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod41.06)

2

0016

74,703.58

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

3

4106

74,703.58

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01 +41.06.03.02)

4

410603

74,703.58

Sume aferente creditelor externe

5

41060301

74,703.58

TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

12

00016

74,703.58

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

13

0016

74,703.58

Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03)

14

4106

74,703.58

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

15

410603

74,703.58

Sume aferente creditelor externe

16

41060301

74,703.58

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17

74,703.58

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

201

D

74,703.58

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

221

56

3,498.33

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01.03)

222

5601

3,498.33

Cheltuieli neeligibile

223

560103

3,498.33

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

276

58

12,622.18

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la

277

5801

12,622.18

Finanțarea naționala

278

580101

1,117.91

Cheltuieli neeligibile

280

580103

11,504.27

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

317

70

58,583.07

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

318

71

58,583.07

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

319

7101

58,583.07

Alte active fixe

323

710130

58,583.07

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

347

01

3,498.33

JUDEȚUL: BIHOR

Unitatea administrativ-teritoriala: MUNICIPIUL ORADEA

Formular: 131/02 /10

ioana, maxim

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII MUNICIPIUL ORADEA, var proviz / 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+0.17+45.10+46.10+48.10)

1

000110

557,511.71

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2

0002

384,810.99

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

8

0012

384,810.99

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

9

0013

1,691.09

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

10

3010

1,691.09

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05,30)

11

301005

1,691.09

Alte venituri din concesiuni si 'închirieri de către instituțiile publice

12

30100530

1,691.09

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

20

0014

383,119.90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

21

3310

381,334.21

Taxe si alte venituri in învățământ

22

331005

957.20

Venituri din prestări de servicii

23

331008

8,133.77

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

26

331014

2,911.90

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

28

331017

95.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

29

331019

600.00

Venituri din cercetare

30

331020

285.00

Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

31

331021

227,776.11

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate

32

331030

122,087.92

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

34

331032

6,043.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

35

331050

12,443.81

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

40

3610

320.00

Alte venituri

42

361050

320.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

43

3710

1,465.69

Donații si sponsorizări

44

371001

r             1,445.49

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

45

371003

-11,289.97

Varsaminte din secțiunea de funcționare

46

371004

11,289.97

Alte transferuri voluntare

47

371050

20.20

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

48

0015

7.17

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

49

3910

7.17

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

51

391050

7.17

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

61

0017

172,237.49

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

62

0018

172,237.49

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

63

4210

2,060.52

Subvenții de la bugetul de stat către intitutii publice finanțate parțial sau intergral din

68

421070

2,060.52

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

69

4310

170,176.97

Subvenții pentru instituții publice

70

431009

13,891.69

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

82

431019

1,309.55

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru

84

431033

154,975.73

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente

149

4810

456.06

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

154

481002

456.06

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

155

48100201

346.01

Prefinantare

157

48100203

110.05

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE

196

4910

587,170.77

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

197

5010

587,170.77

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

215

6510

19,414.57

Invatamant preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

217

651003

6,572.32

învățământ preșcolar

218

65100301

6,572.32

Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

220

651004

7,538.31

învățământ secundar inferior

221

65100401

3,900.00

învățământ secundar superior

222

65100402

3,638.31

învățământ postliceal

224

651005

1,534.50

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

227

651011

3,769.44

Internate si cantine pentru elevi

228

65101103

3,769.44

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

231

6610

550,334.21

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

233

661006

550,334.21

Spitale generale

234

66100601

550,334.21

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

239

6710

17,421.99

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67,10.03,07+67.10.03.09 la cod

241

671003

4,914.29

Muzee

242

67100303

4,914.29

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

253

671005

12,507.70

Sport

254

67100501

12,507.70

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

303

9910

29,659.06

Deficitul secțiunii de dezvoltare

305

991097

482.14

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00,17)

306

000110

542,388.44

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

307

0002

373,521.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

313

0012

373,521.02

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

314

0013

1,691.09

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

315

3010

1,691.09

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

316

301005

1,691.09

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

317

30100530

1,691.09

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

325

0014

371,829.93

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

326

3310

381,334.21

Taxe si alte venituri in învățământ

327

331005

957.20

Venituri din prestări de servicii

328

331008

8,133.77

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331

331014

2,911.90

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

333

331017

95.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

334

331019

600.00

Venituri din cercetare

335

331020

285.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

336

331021

227,776.11

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate

337

331030

122,087.92

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

339

331032

6,043.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

340

331050

12,443.81

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

345

3610

320.00

Alte venituri

347

361050

320.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37,10.01+37.10.03+37.10.50)

348

3710

-9,824.28

Donații si sponsorizări

349

371001

1,445.49

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

350

371003

-11,289.97

Alte transferuri voluntare

351

371050

20.20

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

359

0017

168,867.42

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

360

0018

168,867.42

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10,09+43.10.10+43,10.15+43.10.33)

364

4310

168,867,42

Subvenții pentru instituții publice

365

431009

13,891.69

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru

368

431033

154,975.73

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

369

4910

571,565.36

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

370

5010

571,565.36

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

388

6510

19,362.76

Invatamant preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10,03.02)

390

651003

6,572.32

învățământ preșcolar

391

65100301

6,572.32

invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65,10.04.03)

393

651004

7,503.00

învățământ secundar inferior

394

65100401

3,900.00

învățământ secundar superior

395

65100402

3,603.00

învățământ postliceal

397

651005

1,534.50

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

400

651011

3,752.94

Internate si cantine pentru elevi

401

65101103

3,752.94

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

404

6610

535,090.16

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

406

661006

535,090.16

Spitale generale

407

66100601

535,090.16

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

412

6710

17,112.44

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

414

671003

4,622.74

Muzee

415

67100303

4,622.74

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

426

671005

12,489.70

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Sport

427

67100501

12,489.70

DEFICIT 1) 99.10.96

475

9910

29,176.92

Deficitul secțiunii de funcționare

476

991096

29,176.92

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+

477

000110

15,123.27

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

478

0002

11,289.97

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

479

0012

11,289.97

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

480

0014

11,289.97

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

481

3710

11,289.97

Varsaminte din secțiunea de funcționare

482

371004

11,289.97

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

483

0015

7.17

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

484

3910

7.17

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

486

391050

7.17

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

492

0017

3,370.07

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

493

0018

3,370.07

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

494

4210

2,060.52

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral

497

421070

2,060.52

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

498

4310

1,309.55

• Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

508

431019

1,309.55

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente

574

4810

456.06

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

579

481002

456.06

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

580

48100201

346.01

Prefinantare

582

48100203

110.05

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

621

4910

15,605.41

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)

622

5010

15,605.41

învatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

639

6510

51.81

Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

644

651004

35.31

învatamant secundar superior

646

65100402

35.31

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651

651011

16.50

Internate si cantine pentru elevi

652

65101103

16.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

655

6610

15,244.05

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

657

661006

15,244.05

Spitale generale

658

66100601

15,244.05

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

663

6710

309.55

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

665

671003

291.55

Muzee

666

67100303

291.55

Servicii recreative si sportive ț cod 67.10.05.01)

677

671005

18.00

Sport

678

67100501

18.00

DEFICIT 1) (99.10.97)

726

9910

482.14

Deficitul secțiunii de dezvoltare

727

991097

482.14

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 49

Subcapitolul 10

5010


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

1

000110

557,511.71

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2

0002

384,810.99

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

8

0012

384,810.99

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

9

0013

1,691.09

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

10

3010'

1,691.09

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

11

301005

1,691.09

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

12

30100530

1,691.09

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

20

0014

383,119.90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

21

3310

381,334.21

Taxe si alte venituri in învățământ

22

331005

957.20

Venituri din prestări de servicii

23

331008

8,133.77

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

26

331014

2,911.90

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

28

331017

95.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

29

331019

600.00

Venituri din cercetare

30

331020

285.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

31

331021

227,776.11

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de

32

331030

122,087.92

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

34

331032

6,043.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

35

331050

12,443.81

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

40

3610

320.00

Alte venituri

42

361050

320.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

43

3710

1,465.69

Donații si sponsorizări

44

371001

1,445.49

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

45

371003

-11,289.97

Varsaminte din secțiunea de funcționare

46

371004

11,289.97

Alte transferuri voluntare

47

371050

20.20

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

48

0015

7.17

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

49

3910

7.17

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

51

391050

7.17

IV. SUBVENȚII (cod 00.18) .

61

0017

172,237.49

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

62

0018

172,237.49

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

63

4210

2,060.52

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din

68

421070

2,060.52

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

69

4310

170,176.97

Subvenții pentru instituții publice

70

431009

13,891.69

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

82

431019

1,309.55

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru

84

431033

154,975.73

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente

149

4810

456.06

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

154

481002

456.06

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

155

48100201

346.01

P rafina nta re

157

48100203

110.05

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

196

000110

542,388.44

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

197

0002

373,521 ;02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

203

0012

373,521.02

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

204

0013

1,691.09

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

205

3010

1,691.09

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

206

301005

1,691.09

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

207

30100530

1,691.09

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+3/10)

215

0014

371,829.93

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

216

3310

381,334.21

Taxe si alte venituri in învățământ

217

331005

957.20

Venituri din prestări de servicii

218

331008

8,133.77

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

221

331014

2,911.90

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

223

331017

95.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

224

331019

600.00

Venituri din cercetare

225

331020

285.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

226

331021

227,776.11

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de

227

331030

122,087.92

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

229

331032

6,043.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

230

331050

12,443.81

Diverse venituri (cod36.10.04+ 36.10.50)

235

3610

320.00

Alte venituri

237

361050

320.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

238

3710

-9,824.28

Donații si sponsorizări

239

371001

1,445.49

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

240

371003

-11,289.97

Alte transferuri voluntare

241

371050

20.20

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

249

0017

168,867.42

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

250

0018

168,867.42

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

254

4310

168,867.42

Subvenții pentru instituții publice

255

431009

13,891.69

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru

258

431033

154,975.73

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

259

000110

15,123.27

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

260

0002

11,289.97

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

261

0012

11,289.97

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

262

0014

11,289.97

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

263

3710

11,289.97

Varsaminte din secțiunea de funcționare

264

371004

11,289.97

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

265

0015

7.17

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

266

3910

7.17

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

268

391050

7.17

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

274

0017

3,370.07

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

275

0018

3,370.07

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

276

4210

2,060.52

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din

279

421070

2,060.52

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

280

4310

1,309.55

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

290

431019

1,309.55

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarî aferente

356

4810

456.06

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

361

481002

456.06

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

362

48100201

346.01'

Prefinantare

364

48100203

110.05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

403

587,170.77

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

404

F

571,565.36

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

405

01F

571,611.92

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

406

10

415,907.16

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

407

1001

399,217.54

Salarii de baza

408

100101

256,552.36

Sporuri pentru condiții de munca

411

100105

65,278.80

Alte sporuri

412

100106

29,602.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

416

100110

10,040.00

Fond aferent plătii cu ora

417

100111

17,021.95

Indemnizații de delegare

419

100113

117.00

Indemnizații de hrana

423

100117

14,383.65

Alte drepturi salariale in bani

424

100130

6,221.78

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

425

1002

6,898.10

Vouchere de vacanta

431

100206

6,898.10

Contribuții (cod 10.03.01 Ea 10.03.06)

433

1003

9,791.52

Contribuții de asigurări sociale de stat

434

100301

533.27

Contribuția asiguratorie pentru munca

440

100307

8,905.75

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

441

100308

352.50

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

442

20

152,521.17

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

443

2001

49,315.24

Furnituri de birou

444

200101

750.38

Materiale pentru curățenie

445

200102

1,796.51

încălzit, Iluminat si forța motrica

446

200103

8,826.59

Apa, canal si salubritate

447

200104

2,213.15

Carburanți si lubrifiant!

448

200105

438.79

Piese de schimb

449

200106

561.00

Transport

450

200107

104.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

451

200108

753.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

452

200109

20,570.97

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

453

200130

13,300.85

Reparații curente

454

2002

3,535.01

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

455

2003

16,781.53

Hrana pentru oameni

456

200301

16,781.53

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

458

2004

73,052.59

Medicamente

459

200401

43,621.53

Materiale sanitare

460

200402

18,731.98

Reactivi

461

200403

8,464.98

Dezinfecta nti

462

200404

2,234.10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

463

2005

3,573.50

Uniforme si echipament

464

200501

403.00

Lenjerie si accesorii de pat

465

200503

294.37

Alte obiecte de inventar

466

200530

2,876.13

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

467

2006

373.63

Deplasări interne, detasari, transferări

468

200601

269.41

Deplasări in străinătate

469

200602

104.22

Materiale de laborator

470

2009

452.40

Cârti, publicații si materiale documentare

472

2011

24.26

Consultanta si expertiza

473

2012

369.00

Pregătire profesionala

474

2013

388.90

Protecția muncii

475

2014

458.15

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

487

2025

35.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

489

2030

4,161.96

Prime de asigurare non-viata

492

203003

188.30

Chirii

493

203004

410.40

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

497

203030

3,563.26

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

549

59

3,183.59

Burse

550

5901

115.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

562

5940

3,068.59

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

579

85F

-46.56

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

580

8501

-46.56

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare

581

850101

-46.56

Deficit 93.01.96

585

9301

29,176.92

Deficitul secțiunii de funcționare

586

930196

29,176.92

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

587

D

15,605.41

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

662

58

540.10

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

667

5802

540.10

Finanțarea naționala

668

580201

84.04

Finanțarea externa nerambursabila

669

580202

456.06

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

715

70

15,065.31

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

716

71

15,065.31

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

717

7101

11,451.97

Construcții

718

710101

386.37

Mașini, echipamente si mijloace de transport

719

710102

10,561.46

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

720

710103

147.61

Alte active fixe

721

710130

356.53

Reparații capitale aferente activelor fixe

722

7103

3,613.34

Deficit (93.01.97)

737

9301

482.14

Deficitul secțiunii de dezvoltare

738

930197

482.14

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

745

85

-46.56

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

746

8501

-46.56

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

747

01

572,152.02

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 10

6510 Invatamant


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

1

000110

16,693.13

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2

0002

16,527.84

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

8

0012

16,527.84

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

9

0013

1,073.09

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30,10.50)

10

3010

1,073.09

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

11

301005

1,073.09

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

12

30100530

1,073.09

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

20

0014

15,454.75

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

21

3310

14,581.34

Taxe si alte venituri in învățământ

22

331005

957.20

Venituri din prestări de servicii

23

331008

703.43

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

26

331014

2,911.90

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

28

331017

95.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

35

331050

9,913.81

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

43

3710

873.41

Donații si sponsorizări

44

371001

853.21

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

45

371003

-51.81

Varsaminte din secțiunea de funcționare

46

371004

51.81

Alte transferuri voluntare

47

371050

20.20

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

61

0017

165.29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

62

0018

165.29

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

69

4310

165.29

Subvenții pentru instituții publice

70

431009

165.29

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

196

000110

16,641.32

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

197

0002

16,476.03

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

203

0012

16,476.03

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

204

0013

1,073.09

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

205

3010

1,073.09

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

206

301005

1,073.09

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

207

30100530

1,073.09

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

215

0014

15,402.94

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

216

3310

14,581.34

Taxe si alte venituri in învățământ

217

331005

957.20

Venituri din prestări de servicii

218

331008

703.43

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

221

331014

2,911.90

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

223

331017

95.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

230

331050

9,913.81

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

238

3710

821.60

Donații si sponsorizări

239

371001

853.21

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

240

371003

-51.81

Alte transferuri voluntare

241

371050

20.20

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

249

0017

165.29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

250

0018

165.29

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43J 0.33)

254

4310

165.29

Subvenții pentru instituții publice

255

431009

165.29

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

259

000110

51.81

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

260

0002

51.81

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

261

0012

51.81

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

262

0014

51.81

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

263

3710

51.81

Varsaminte din secțiunea de funcționare

264

371004

51.81

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIQNARE+SECTIUNEA DE

403

19,414.57

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

404

F

19,362.76

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)'

405

01F

19,36276

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

406

10

3,933.44

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08+10.01.10 la 10.01.16

407

1001

3,824.97

Salarii de baza

408

100101

309.77

Alte sporuri

412

100106

75.00

Fond aferent plătii cu ora

417

100111

3,359.95

Indemnizații de hrana

423

100117

9.60

Alte drepturi salariate in bani

424

100130

70.65

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

433

1003

108.47

Contribuția asiguratorie pentru munca

440

100307

108.47

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

442

20

15,419.33

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

443

2001

1,764.20

Furnituri de birou

444

200101

48.80

Materiale pentru curățenie

445

200102

91.83

încălzit, Iluminat si forța motrîca

446

200103

116.24

Apa, canal si salubritate

447

200104

32.15

Carburanți si lubrifiant!

448

200105

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

451

200108

27.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

452

200109

2470

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

453

200130

1,421.98

Reparații curente

454

2002

70.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

455

2003

10,747.58

Hrana pentru oameni

456

200301

10,747.58

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

458

2004

7.50

Medicamente

459

200401

1.50

Materiale sanitare

460

200402

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

463

2005

776.11

Lenjerie si accesorii de pat

465

200503

57,37

Alte obiecte de inventar

466

200530

71874

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

467

2006

32.05

Deplasări interne, detasari, transferări

468

200601

32.05

Cârti, publicații si materiale documentare

472

2011

18.08

Pregătire profesionala

474

2013

38.00

Protecția muncii

475

2014

1.80

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

489

2030

1,964,01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

497

203030

1,964.01

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

549

59

9.99

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

562

5940

9.99

Deficit 93.01.96

585

9301

2,721.44

Deficitul secțiunii de funcționare

586

930196

2,721.44

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

587

D

51.81

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

715

70

51.81

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

716

71

51.81

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

717

7101

51.81

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

720

710103

10.31

Alte active fixe

721

710130

41.50

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

747

01

19,362.76

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 1003                                                                               65100301 învățământ preșcolar

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

1

000110

6,549.25

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2

0002

6,549.25

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

8

0012

6,549.25

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

9

0013

2.25

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

10

3010

2.25

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05,30)

11

301005

2.25

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

12

30100530

2.25

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

20

0014

6,547.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

21

3310

6,547.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

35

331050

6,547.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

196

000110

6,549.25

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

197

0002

6,549.25

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

203

0012

6,549.25

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

204

0013

2.25

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

205

3010

2.25

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

206

301005

2.25

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

207

30100530

2.25

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

215

0014

6,547.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

216

3310

6,547.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

230

331050

6,547.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

403

6,572.32

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

404

F

6,572.32

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

405

01F

6,572.32

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

442

20

6,572.32

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

443

2001

23.07

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

453

200130

23.07

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

455

2003

6,499.00

Hrana pentru oameni

456

200301

6,499.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

489

2030

50.25

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

497

203030

50.25

Deficit 93.01.96

585

9301

23.07

Deficitul secțiunii de funcționare

586

930196

23.07

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

747

01

6,572.32

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 1004

651004 învățământ secundar


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46^10+48.10)

1

000110

6,893.33

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2

0002

6,810.33

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

8

0012

6,810.33

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

9

0013

991.99

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

10

3010

991.99

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

11

301005

991.99

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

12

30100530

991.99

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

20

0014

5,818.34

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

21

3310

4,950.70

Taxe si alte venituri in învățământ

22

331005

312.10

Venituri din prestări de servicii

23

331008

703.43

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

26

331014

473.36

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

28

331017

95.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

35

331050

3,366.81

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

43

3710

867.64

Donații si sponsorizări

44

371001

847.44

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

45

371003

-35.31

Varsaminte din secțiunea de funcționare

46

371004

35.31

Alte transferuri voluntare

47

371050

20.20

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

61

0017

83.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

62

0018'

83.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

69

4310

83.00

Subvenții pentru instituții publice

70

431009

83.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

196

000110

6,858.02

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

197

0002

6,775.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

203

0012

6,775.02

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

204

0013

991.99

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

205

3010

991.99

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

206

301005

991.99

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

207

30100530

991.99

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

215

0014

5,783.03

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

216

3310

4,950.70

Taxe si alte venituri in învățământ

217

331005

312.10

Venituri din prestări de servicii

218

331008

703.43

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

221

331014

473.36

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

223

331017

95.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

230

331050

3,366.81

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

238

3710

832.33

Donații si sponsorizări

239

371001

847.44

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

240

371003

-35.31

Alte transferuri voluntare

241

371050

20.20

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

249

0017

83.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

250

0018

83.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

254

4310

83.00

Subvenții pentru instituții publice

255

431009

83.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

259

000110

35.31

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

260

0002

35.31

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

261

0012

35.31

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

262

0014

35.31

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

263

3710

35.31

Varsaminte din secțiunea de funcționare

264

371004

35.31

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

403

7,538.31

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

404

F

7,503.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

405

01F

7,503.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

406

10

3,158.24

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10,01,10 la 10.01.16

407

1001

3,070.87

Salarii de baza

408

100101

64.63

Alte sporuri

412

100106

30.00

Fond aferent plătii cu ora

417

100111

2,905.59

Alte drepturi salariale în bani

424

100130

70.65

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

433

1003

87.37

Contribuția asiguratorie pentru munca

440

100307

87.37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

442

20

4,344.76

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

443

2001

1,167.59

Furnituri de birou

444

200101

24.80

Materiale pentru curățenie

445

200102

30.83

încălzit, Iluminat si forța motrica

446

200103

116.24

Apa, canal si salubritate

447

200104

32.15

Carburanți si lubrifianti

448

200105

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

451

200108

20.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

452

200109

19.70

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

453

200130

922.37

Reparații curente

454

2002

70.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

455

2003

2,333.15

Hrana pentru oameni

456

200301

2,333.15

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

458

2004

0.50

Medicamente

459

200401

0.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

463

2005

440.01

Lenjerie si accesorii de pat

465

200503

31.37

Alte obiecte de inventar

466

200530

408.64

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06,02)

467

2006

29.55

Deplasări interne, detasari, transferări

468

200601

29.55

Cârti, publicații si materiale documentare

472

2011

12.08

Pregătire profesionala

474

2013

33.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

489

2030

258.88

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

497

203030

258.88

Deficit 93.01.96

585

9301

644.98

Deficitul secțiunii de funcționare

586

930196

644.98

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

587

D

35.31

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

715

70

35.31

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

716

71

35.31

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

717

7101

35.31

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

720

710103

10.31

Alte active fixe

721

710130

25.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

747

01

7,503.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 1004

65100401 învățământ secundar inferior


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

1

000110

3,720,77

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2

0002

3,720,77

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

8

0012

3,720.77

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

9

0013

465.75

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30J0.08+30.10.09+30.10.50)

10

3010

465.75

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

11

301005

465.75

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

12

30100530

465.75

C2? VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34^ 10+35.10+36.10+37.10)

20

0014

3,255.02

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

21

3310

2,637.38

Taxe si alte venituri in învățământ

22

331005

100.00

Venituri din prestări de servicii

23

331008

703.31

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

26

331014

113.40

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

35

331050

1,720.67

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

43

3710

617.64

Donații si sponsorizări

44

371001

609.64

Alte transferuri voluntare

47

371050

8.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

196

000110

3,720.77

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

197

0002

3,720.77

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

203

0012

3,720.77

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31,10)

204

0013

465.75

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

205

3010

465.75

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

206

301005

465.75

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

207

30100530

465.75

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

215

0014

3,255.02

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

216

3310

2,637.38

Taxe si alte venituri in învățământ

217

331005

100.00

Venituri din prestări de servicii

218

331008

703.31

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

221

331014

113.40

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

230

331050

1,720.67

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

238

3710

617.64

Donații si sponsorizări

239

371001

609.64

Alte transferuri voluntare

241

371050

8.00

TOTAL CHELTUÎELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

403

3,900.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

404

F

3,900.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

405

01F

3,900.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

406

10

2,314.33

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

407

1001

2,254.73

Salarii de baza

408

100101

37.00

Fond aferent plătii cu ora

417

100111

2,216.93

Alte drepturi salariale in bani

424

100130

0.80

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

433

1003

59.60

Contribuția asiguratorie pentru munca

440

100307

59.60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

442

20

1,585,67

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

443

2001

189.66

Furnituri de birou

444

200101

1.60

Materiale pentru curățenie

445

200102

1.33

încălzit, Iluminat si forța motrica

446

200103

26.24

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Apa, canal si salubritate

447

200104

8.15

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

451

200108

3.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

452

200109

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

453

200130

139.84

Reparații curente

454

2002

55.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

455

2003

1,164.55

Hrana pentru oameni

456

200301

1,164.55

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20,05,01+20,05.03+20,05.30)

463

2005

98.02

Alte obiecte de inventar

466

200530

98.02

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

467

2006

6.50

Deplasări interne, detasari, transferări

468

200601

6.50

Pregătire profesionala

474

2013

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

489

2030

67.94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

497

203030

67.94

Deficit 93.01.96

585

9301

179.23

Deficitul secțiunii de funcționare

586

930196

179.23

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

747

01

3,900.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 1004                                                                   65100402 învățământ secundar superior

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

1

000110

3,172.56

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2

0002

3,089.56

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

8

0012

3,089.56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

9

0013

526.24

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

10

3010

526.24

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

11

301005

526.24

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

12

30100530

526.24

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

20

0014

2,563.32

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

21

3310

2,313.32

Taxe si alte venituri in învățământ

22

331005

212.10

Venituri din prestări de servicii

23

331008

0.12

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

26

331014

359.96

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

28

331017

95.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

35

331050

1,646.14

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

43

3710

250.00

Donații si sponsorizări

44

371001

237.80

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

45

371003

-35.31

Vărs a minte din secțiunea de funcționare

46

371004

35.31

Alte transferuri voluntare

47

371050

12,20

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

61

0017

83.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

62

0018

83.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

69

4310

83.00

Subvenții pentru instituții publice

70

431009

83.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

196

000110

3,137.25

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

197

0002

3,054.25

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

203

0012

3,054.25

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

204

0013

526.24

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

205

3010

526.24

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

206

301005

526.24

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

207

30100530

526.24

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

215

0014

2,528.01

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

216

3310

2,313,32

Taxe si alte venituri in învățământ

217

331005

212.10

Venituri din prestări de servicii

218

331008

0.12

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

221

331014

359.96

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

223

331017

95.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

230

331050

1,646.14

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

238

3710

214.69

Donații si sponsorizări

239

371001

237.80

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

240

371003

-35.31

Alte transferuri voluntare

241

371050

12.20

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

249

0017

83.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

250

0018

83.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

254

4310

83.00

Subvenții pentru instituții publice

255

431009

83.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

259

000110

35.31

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

260

0002

35.31

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

261

0012

35.31

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

262

0014

35.31

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

263

3710

35.31

Varsaminte din secțiunea de funcționare

264

371004

35.31

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

403

3,638.31

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

404

F

3,603.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

405

01F

3,603.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 +10.02+10.03)

406

10

843.91

Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

407

1001

816.14

Salarii de baza

408

100101

27.63

Alte sporuri

412

100106

30.00

Fond aferent plătii cu ora

417

100111

688.66

Alte drepturi salariate in bani

424

100130

69.85

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

433

1003

27.77

Contribuția asiguratorie pentru munca

440

100307

27.77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

442

20

2,759.09

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

443

2001

977.93

Furnituri de birou

444

200101

23.20

Materiale pentru curățenie

445

200102

29.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

446

200103

90.00

Apa, canal si salubritate

447

200104

24.00

Carburanți si lubrifiant!

448

200105

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

451

200108

17.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

452

200109

10.70

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

453

200130

782.53

Reparații curente

454

2002

15.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

455

2003

1,168.60

Hrana pentru oameni

456

200301

1,168.60

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

458

2004

0.50

Medicamente

459

200401

0.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

463

2005

341.99

Lenjerie si accesorii de pat

465

200503

31.37

Alte obiecte de inventar

466

200530

310.62

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

467

2006

23.05

Deplasări interne, detasari, transferări

468

200601

23.05

Cârti, publicații si materiale documentare

472

2011

12.08

Pregătire profesionala

474

2013

29.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

489

2030

190.94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

497

203030

190.94

Deficit 93.01.96

585

9301

465.75

Deficitul secțiunii de funcționare

586

930196

465.75

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

587

D

35.31

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

715

70

35.31

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

716

71

35.31

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

717

7101

35.31

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

720

710103

10.31

Alte active fixe

721

710130

25.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

747

01

3,603.00

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 1005                                                                                    651005 învățământ postliceal

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00,15+00.16+00.17+45.10+46.10+48,10)

1

000110

652.07

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2

0002

635.67

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

8

0012

635.67

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

9

0013

4.80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

10

3010

4.80

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

11

301005

4.80

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

12

30100530

4.80

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

20

0014

630.87

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10,09+

21

3310

627.10

Taxe si alte venituri in învățământ

22

331005

'627.10

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

43

3710

3.77

Donații si sponsorizări

44

371001

3.77

IV..SUBVENȚII (cod 00.18)

61

0017

16.40

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

62

0018

16.40

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

69

4310

16.40

Subvenții pentru instituții publice

70

431009

16.40

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

196

000110

652.07

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

197

0002

635.67

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

203

0012

635.67

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

204

0013

4.80

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

205

3010

4.80

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

206

301005

4.80

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

207

30100530

4.80

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

215

0014

630.87

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

216

3310

627.10

Taxe si alte venituri in învățământ

217

331005

627.10

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

238

3710

3.77

Donații si sponsorizări

239

371001

3.77

IV. SUBVENȚII (COd 00.18)

249

0017

16.40

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

250

0018

16.40

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

254

4310

16.40

Subvenții pentru instituții publice

255

431009

16.40

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

403

1,534.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

404

F

1,534.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

405

01F

1,534.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

406

10

748.20

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10,01,16

407

1001

730.10

Salarii de baza

408

100101

221.14

Alte sporuri

412

100106

45.00

Fond aferent plătii cu ora

417

100111

454.36

Indemnizații de hrana

423

100117

9.60

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

433

1003

18.10

Contribuția asiguratorie pentru munca

440

100307

18.10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

442

20

776.31

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

443

2001

26.77

Furnituri de birou

444

200101

3.00

Materiale pentru curățenie

445

200102

2.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

'451

200108

1.00

Materiale st prestări de servicii cu caracter funcțional

452

200109

5.00

Alte bunuri si servicii pentru intretînere si funcționare

453

200130

15.77

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04,04)

458

2004

3.00

Medicamente

459

200401

1.00

Materiale sanitare

460

200402

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

463

2005

16.00

Lenjerie si accesorii de pat

465

200503

4.00

Alte obiecte de inventar

466

200530

12.00

Cârti, publicații si materiale documentare

472

2011

1.00

Pregătire profesionala

474

2013

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

489

2030

727.54

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

497

203030

727.54

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

549

59

9.99

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

562

5940

9.99

Deficit 93.01.96

585

9301

882.43

Deficitul secțiunii de funcționare

586

930196

882.43

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

747

01

1,534.50

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2019

Capitolul 65

Subcapitolul 1011

651011 Servicii auxiliare pentru educație


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

1

000110

2,598.48

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

2

0002

2,532.59

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

8

0012

2,532.59

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

9

0013

74.05

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

10

3010

74.05

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

11

301005

74.05

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

12

30100530

74.05

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

20

0014

2,458.54

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

21

3310

2,456.54

Taxe si alte venituri in învățământ

22

331005

18.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

26

331014

2,438.54

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

43

3710

2.00

Donații si sponsorizări

44

371001

2,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

45

371003

-16.50

Varsaminte din secțiunea de funcționare

46

371004

16.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

61

0017

65.89

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

62

0018

65.89

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

69

4310

65.89

Subvenții pentru instituții publice

70

431009

65.89

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

196

000110

2,581.98

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

197

0002

2,516.09

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

203

0012

2,516.09

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

204

0013

74.05

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

205

3010

74.05

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

206

301005

74.05

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

207

30100530

74.05

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

215

0014

2,442.04

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

216

3310

2,456.54

Taxe si alte venituri in învățământ

217

331005

18.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

221

331014

2,438.54

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

238

3710

-14.50

Donații si sponsorizări

239

371001

2.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

240

371003

-16.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

249

0017

65.89

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

250

0018

65.89

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

254

4310

65.89

Subvenții pentru instituții publice

255

431009

65.89

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

259

000110

16.50

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

260

0002

16.50

C. , VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

261

0012

16.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

262

0014

16.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

263

3710

16.50

Varsaminte din secțiunea de funcționare

264

371004

16.50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

403

3,769.44

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

404

F

3,752.94

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

405

01F

3,752,94

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

406

10

27.00

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

407

1001

24.00

Salarii de baza

408

100101

24.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

433

1003

3.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

440

100307

3.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

442

20

3,725.94

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

443

2001

' 546.77

Furnituri de birou

444

200101

21.00

Materiale pentru curățenie

445

200102

59.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

451

200108

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

453

200130

460.77

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

455

2003

1,915.43

Hrana pentru oameni

456

200301

1,915.43

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

458

2004

4,00

Materiale sanitare

460

200402

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

463

2005

320.10

Lenjerie si accesorii de pat

465

200503

22.00

Alte obiecte de inventar

466

200530

298.10

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

467

2006