Hotărârea nr. 277/2019

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries””

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a contribuției proprii aferente investiției "Dezvoltarea Centrului de Transfer

Tehnologic al Universității din Oradea - "Smart Industries""

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 147956/15.04.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a contribuției proprii aferente investiției "Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea - ”Smart Industries”,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin. (2) lit b), alin. (4) a), lit. d), și ale art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

ART.1. Consiliul local ia act de Acordul de Parteneriat nr.134159/04.04.2019 încheiat între UAT Municipiul Oradea și Universitatea din Oradea în scopul depunerii Cererii de finanțare cu titlul “Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea - ”Smart Industries” și aprobă condițiile stipulate în cuprinsul acestuia, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.196/27.03.2019.

ART.2. Se aprobă documentația tehnico-economice etapa Studiu de fezabilitate elaborat pentru investiția “Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea - ”Smart Industries”, conform Extras - Anexa 1-Descrierea Investiției.

ART 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la nivelul investiției “Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea - ”Smart Industries” după cum urmează:

Valoare totală a investitiei: 26,660,966.13 lei fără TVA

Valoare C+M:            12,420,721.92 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției: 36 luni

ART 4. Se aprobă valorea totală a proiectului “Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea - ”Smart Industries”, în cuantum de 31,703,395.18 lei inclusiv TVA. Proiectul cuprinde doar componenta privind ajutorul de stat regional.

ART 5. Se aprobă asigurarea sumei totale de 17.728.195,18 lei inclusiv TVA reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 3.752.995,18 inclusiv TVA cât si contributia de 50% din valoarea eligibilă, în cuantum de 13.975.200,00 lei inclusiv TVA, sume ce reprezintă contribuția proprie a Universității din Oradea ca și co-finanțare a proiectului “Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea - ”Smart Industries”. Aceste sume vor fi virate de către UAT Municipiul Oradea în conturile deschise în acest scop de catre Universitatea din Oradea, în conformitate cu Acordul de parteneriat nr.134159/04.04.2019.

ART 6. Se aprobă predarea documentației tehnico-economice etapa Studiu de fezabilitate elaborate pentru proiectul mai sus menționat către Universitatea din Oradea în vederea depunerii Cererii de Finanțare și implementarea proiectului, respectiv realizarea investiției.

Art 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finantare Internatională.

ART. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finantare Internatională

  • -   Direcția Economică

  • -   Universitatea din Oradea

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea

    Oradea, 17 aprilie 2019 Nr. 277


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”