Hotărârea nr. 267/2019

pentru aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament situat în mun. Oradea, str. Alexandru D. Xenopol nr. 26, bl. PB13, et. 4, ap. 17, în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea –cu destinația de locuinţă de serviciu pentru medici

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament situat în mun. Oradea, str. Alexandru D. Xenopol nr. 26, bl. PB13, et. 4, ap. 17, în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea -cu destinația de locuință de serviciu pentru medici

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 117055 din 22.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a apartamentului situat în mun. Oradea, str. Alexandru D. Xenopol nr. 26, bl. PB13, et. 4, ap. 17, în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea - cu destinația de locuință de serviciu, destinată medicilor.

Ținând cont de adresa, nr. 8032 din 27.03.2019, prin care Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea solicită alocarea unei locuințe de serviciu în vederea repartizării acesteia unui medic specialist neurolog în cadrul instituției.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 362 din 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea tarifelor lunare de bază/ mp/ lună la chirii de locuințe proprietate a municipiului Oradea, modificată si actualizată prin HCL nr. 939 din 2005, HCL nr. 462 din 2011 si HCL nr. 67 din 26.01.2017,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (1) si (2), din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a apartamentului situat în mun. Oradea, str. Alexandru D. Xenopol nr. 26, bl. PB13, et. 4, ap. 17, în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea - cu destinația de locuință de serviciu pentru medici.

Art. 2. Se aprobă prețul pentru închirierea acestei locuințe, conform tarifelor stabilite prin H.C.L. nr. 362 din 2000, modificată si actualizată prin H.C.L. nr. 67 din 26.01.2017, respectiv - 444, 41 lei / lună, care se indexează anual cu rata inflației.

Art. 3. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților;

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar si Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • - Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 267

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”