Hotărârea nr. 265/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 7.641 mp,reprezentând teren public - Piaţa Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona str. Calea Clujului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 7.641 mp, reprezentând teren public - Piața Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona str. Calea Clujului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 120258 din 26.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 7.641 mp, reprezentând teren public, situat în cartierul Velența din mun. Oradea.

Având în vedere că, prin Schița cadastrală anexată se delimitează terenul public necadastrat, în suprafață 7.641 mp, ce se constituie prin dezlipirea suprafeței din nr. top 4126 - teritoriul cadastral Oradea.

Întrucât conform poziției nr. 608 și 609 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, Piața Tineretului cu terenul aferent aparține proprietății publice a Municipiului Oradea.

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (4) al Legii nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, respectiv de art. 554 și art. 869 din Codul Civil, actualizat;

În baza art. 27 și art. 40 alin. (5) din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și ale prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5), lit. „a” ale art. 45 alin. (3) și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă deschiderea de noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a:

> cotei de 7.641 / 9.644 mp din terenul identificat cu nr. topo 4126 - teritoriul cadastral Oradea

identificată prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 70716 din 28.06.2018, reprezentând proprietate publică a Municipiului Oradea.

_______Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 7.641 mp, astfel:___________

Suprafața măsurată nr. cadastral nou constituit -mp-

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Adeverință privind suprafața nr. top

Suprafața de teren înscrisă în Adeverință - mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral -mp-

Observații reprezintă

7.641

4126

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 70716 din 2018

9.644

7.641

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, astfel:

> teren 7.641 mp - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea conform prezentei Hotărâri.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Tehnică;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 265

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”