Hotărârea nr. 263/2019

pentru aprobarea preluării suprafeţei de 2.500 mp teren, din amplasamentul destinat obiectivului„Sală de sport polivalentă cu capacitate de 5.000 locuri din municipiul Oradea, judeţul Bihor”, necesare realizării investiţiilor cuprinse în proiectul Masterplan campus universitar Oradea şi în proiectul Pasaj pietonal şi ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii T. Blajovici

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea preluării suprafeței de 2.500 mp teren, din amplasamentul destinat obiectivului

„Sală de sport polivalentă cu capacitate de 5.000 locuri din municipiul Oradea, județul Bihor”, necesare realizării investițiilor cuprinse în proiectul Masterplan campus universitar Oradea și în proiectul Pasaj pietonal și ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii T. Blajovici

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 116418 din 21.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea pentru aprobarea preluării suprafeței de 2.500 mp teren, din amplasamentul destinat obiectivului „Sală de sport polivalentă cu capacitate de 5.000 locuri din municipiul Oradea, județul Bihor”, necesară realizării investițiilor cuprinse în proiectul Masterplan campus universitar Oradea și cel al Pasajului pietonal și ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii Traian Blajovici.

În vederea realizării celor 2 proiecte propuse de municipalitate, care sunt învecinate cu terenul destinat construirii Sălii de sport polivalentă, cu capacitatea de 5.000 de locuri, predat deja finanțatorului, sunt necesare demersuri pentru ajustarea și armonizarea amplasamentelor.

Întrucât proiectele Municipiului Oradea nu afectează derularea lucrărilor de execuție demarate, conform contractului nr. 34 din 07.02.2018 având ca obiect construirea Sălii de sport polivalente cu capacitatea de 5.000 locuri din municipiul Oradea;

Ținând seama de răspunsul cu nr. 3885 din 20.03.2019 emis de Direcția de Investiții - Departamentul Sport, Învățământ și Cultură din cadrul Companiei Naționale de Investiții S.A.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă preluarea în folosința Municipiului Oradea a suprafeței de 2.500 mp teren, din amplasamentul destinat obiectivului Sală de sport polivalentă cu capacitate de 5.000 locuri, municipiul Oradea, județul Bihor, necesară realizării investițiilor cuprinse în proiectul Masterplan campus universitar Oradea și în proiectul Pasaj pietonal și ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii Traian Blajovici.

Art. 2. Se împuternicește Primarul municipiului Oradea la întocmirea documentațiilor și pentru semnarea protocolului de predare - primire a terenului menționat la art. 1 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea și Direcția

Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - PMO - Instituția Arhitectului șef

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de gestiune

  • - PMO - Direcția Tehnică

  • - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • -  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul

Terenuri

  • - Compania Națională de Investiții S.A. Publice prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 263                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” și 5 voturi „abținere,,