Hotărârea nr. 260/2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 779 din 28.09.2017, pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeana ”Gheorghe Șincai” Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 779 din 28.09.2017, pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care își desfășoară activitatea Biblioteca

Județeana "Gheorghe Șincai” Bihor

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 117096 din 25.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 779 din 28.09.2017 adoptată pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană ''Gheorghe Șincai” Bihor.

Având în vedere adresa înaintată de Consiliul Județean Bihor, prin care se solicită încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 296298 din 05.10.2017, în vederea prelungirii termenului acordat pentru reabilitarea fațadei.

Văzând Procesul Verbal, nr. 114196 din 21.03.2019, al Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 779 din 28.09.2017 pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la imobilul situat în mun. Oradea, P-ța. 1 Decembrie nr. 12, în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai” Bihor, astfel:

Art. 2. Darea în administrare a spațiului menționat la Art. 1., este condiționat de executarea de către Consiliul Județean Bihor, a lucrărilor de reparații necesare, inclusiv reabilitarea fațadei imobilului, termen care va fi prelungit cu cel prevăzut în autorizația de construcție nr. 57 din 15.01.2019, respectiv 24 de luni, calculat de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil) conform art. 16 din autorizația de construcție. ”

Art. II. Încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr. 296298 din 05.10.2017, în vederea modificării termenului de reabilitare a imobilului, conform prevederilor mai sus menționate.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. IV. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Economică;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • •   Consiliul Județean Bihor;

  • •   Biblioteca Județeană “Gheorghe Șincai” Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 martie 2019

Nr. 260

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”