Hotărârea nr. 257/2019

pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 921 din 24.09.2018, cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de interes public local “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piaţa E. Gojdu - Etapa II”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 921 din 24.09.2018, cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de interes public local “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piața E. Gojdu - Etapa II”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 117085 din 25.03.2019, întocmit de către Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 921 din 24.09.2018, cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de interes public local “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piața E. Gojdu - Etapa II”.

Având în vedere că, prin Hotărârea menționată s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri - în suprafață totală de 1.105 mp - afectate de obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piața E. Gojdu - Etapa II” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Luând în considerare petiția, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 97843 din 07.03.2019, înaintată de societatea Reropam prin care a solicitat reanalizarea cuantumului despăgubirilor motivând că, din analiza Raportului de evaluare, acesta nu a ținut cont de regimul de construibilitate al terenului. În justificare a depus Certificatul de Urbanism nr. 484 din 2019, din care rezultă că pe terenul respectiv se pot realiza construcții în baza unei documentații de urbanism -PUD.

Ținând cont de punctul de vedere al Instituției Arhitectului Șef din Primăria municipiului Oradea, exprimat prin adresa nr. 109871 din 21.03.2019, precum și de Raportul de evaluare actualizat pentru suprafața de 924 mp teren, cu nr. cadastral 3505, înscris în CF nr. 186778 - Oradea.

În scopul de a oferi o justă și prealabilă despăgubire pentru imobilul expropriat, respectiv a corectării unei erori,

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. 7 a Legii nr. 255/2010, actualizată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare actualizat (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către societatea Evalmob S.R.L., pentru imobilul teren înscris în CF 186778 - Oradea, cu nr. cadastral 3505, în suprafață de 924 mp.

Art. 2. Se aprobă modificarea poziției nr. 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 921 din 24.09.2018, în sensul suplimentării cu 328.000 lei a cuantumului despăgubirii pentru exproprierea suprafeței de 924 mp teren, cu nr. cadastral 3505, înscris în CF nr. 186778 - Oradea, conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 328.000 Lei reprezentând valoarea despăgubirilor acordate suplimentar și justificat, proprietarului imobilului precizat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - societatea Reropam S.R.L. prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                         CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 257                                                         SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”