Hotărârea nr. 256/2019

pentru însușirea Acordurilor - cadru de parteneriat încheiate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru însușirea Acordurilor - cadru de parteneriat încheiate

între UAT - Municipiul Oradea și Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri, în scopul realizării unor lucrări de interes public local finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 117623 din 25.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar, propune însușirea Acordurilor - cadru de parteneriat, cu nr. 5000 din 11.03.2019 și cu nr. 5121 din 12.03.2019, încheiate între UAT - Municipiul Oradea și Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri,

Având în vedere că prin cererea de finanțare, cu nr. 129401, intitulată "Construire piste de biciclete" declarată eligibilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Municipiul Oradea poate beneficia de fonduri pentru realizarea investițiilor:

> “CONSTRUIRE POD PIETONAL PESTE CRISUL REPEDE - ZONA HOTEL DACIA - HOTEL HILTON”; și "CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI CORIDOR PIETONAL SI CICLISTIC ÎNTRE str. Sovata și str. tUdor VLADIMIRESCU”.

Văzând că, parte din lucrările mai sus menționate implică execuția de lucrări în albiile și pe malurile râului Crișul Repede - curs de apă aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă “Crișuri”,

În baza prevederilor Memorandumului Guvernului, nr. 20/8372 M.B./05.05.2017, privind adoptarea acordului de parteneriat între solicitanții de finanțare prin Programul Operațional Regional (unități administrativ teritoriale) și instituții publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, și a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.. b), lit. e), alin. 4 lit. a), alin. 7 lit a), respectiv art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r e ș t e:

Art. 1. Se însușește Acordul - cadru de parteneriat, cu nr. 5121 din 12.03.2019, încheiat între UAT - Municipiul Oradea și Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri, în scopul implementării proiectului “CONSTRUIRE POD PIETONAL PESTE CRIȘUL REPEDE - ZONA HOTEL DACIA - HOTEL HILTON”, Anexa nr. 1, la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se însușește Acordul - cadru de parteneriat, cu nr. 5000 din 11.03.2019, încheiat între UAT - Municipiul Oradea și Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri, în scopul implementării proiectului "CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI CORIDOR PIETONAL SI CICLISTIC ÎNTRE STR. SOVATA ȘI STR. TUDOR VLADIMIRESCU”, Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.                  '

Art. 3. Se împuternicește dl. Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea să semneze orice Act adițional de modificare/ și/ sau completare a acordurilor - cadru de parteneriat aprobate la art. 1 și 2 din prezenta Hotărâre, ce se consideră a fi necesare sau sunt impuse de legislație.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • -   PMO - Direcția Economică;

 • -   PMO-D.M.P.F.I.;

 • -   ADI Zona Metropolitană Oradea;

 • -   Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 martie 2019

Nr. 256

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” și 3 voturi ..abținere”