Hotărârea nr. 253/2019

pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului - în suprafaţă totală 3.936 mp - situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 69, (pe locația Pieței Ioşia)identificat cu nr. cadastrale 165847 și 165848 - Oradea,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului - în suprafață totală 3.936 mp -situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 69, (pe locația Pieței Ioșia)

identificat cu nr. cadastrale 165847 și 165848 - Oradea,

în vederea construirii unui complex comercial

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 117703 din 25.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea concesionării prin licitație publică, a terenului - în suprafață totală 3.936 mp - situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 69, (pe locația Pieței Ioșia), identificat cu nr. cadastrale 165847 și 165848 - Oradea, în vederea construirii unui complex comercial.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local, nr. 184 din 13.03.2019, s-a aprobat încetarea activității comerciale în Piața Ioșia, respectiv retragerea delegării gestiunii serviciului de administrare a acesteia de la societatea Administrația Domeniului Public S.A., solicitată însăși de aceasta pe fondul lipsei comercianților și a clienților, implicit, respectiv a costurilor de întreținere nejustificate.

Ținând seama de faptul că dezvoltarea amplasamentului pieței a făcut în trecut obiectul unui studiu de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Construire magazin comercial și piață agroalimentară cu locuri de parcare, alei și platforme carosabile, str. Ovid Densușianu nr. 4 (în prezent str. Alexandru Cazaban nr. 69), nr. cadastral 13084, nr. topo 1631/67și 1631/83 - Oradea, ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 82 din 25.02.2010.

Amplasamentul Pieței Ioșia, se identifică în prezent, prin trei numere cadastrale :

 • - nr. cadastral 165847 cu suprafața de 3.576 mp - piața cu standurile de legume - fructe, flori și spații comerciale;

 • - nr. cadastral 165848 cu suprafața de 360 mp - parte din piața agroalimentară;

 • - nr. cadastral 162958 cu suprafața de 1.249 mp - zona pieței de miei.

Din considerente de exploatare eficientă a zonei, respectiv pentru asigurarea aprovizionării cu produse

alimentare a locuitorilor din zonă și după desființarea actualei piețe agroalimentare, se consideră ca fiind oportună concesionarea părții din amplasamentul actualei piețe, respectiv terenurile cu nr. cadastrale 165847 și 165848 pentru obiectivul stabilit.

Condițiile și termenele de realizare a investițiilor se găsesc detaliate în Caietul de Sarcini, anexă la prezenta Hotărâre.

În acest context, în baza art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată, precum și ale art. 871 - 873 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Având în vedere art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (2), din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenurilor identificate cu:

 • 1.1. nr. cadastral 165847, înscris în CF 165847 - Oradea, în suprafață de 3.576 mp, și

 • 1.2. nr. cadastral 165848, înscris în CF 165848 - Oradea, în suprafață de 360 mp.

Art. 2. Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului cu nr. cadastrale 165847 și 165848, cu suprafața totală de 3.936 mp, în vederea construirii unui complex comercial în condițiile Planului Urbanistic de

Detaliu - Construire magazin comercial și piață agroalimentară cu locuri de parcare, alei și platforme carosabile, str.

Ovid Densușianu nr. 4 (în prezent str. Alexandru Cazaban nr. 69), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al

municipiului Oradea nr. 82 din 25.02.2010.

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini - Anexa nr. 1, pentru organizarea licitației publice în vederea concesionării terenurilor identificate la art. 2 și care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Prețul de pornire al licitației să fie 32,00 lei/ mp/ an.

Redevența stabilită, în urma adjudecării licitației, va fi indexată de drept anual, începând cu cel de-al doilea an calendaristic, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 5. Durata concesiunii este de 25 ani, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de concesiune

Art. 6. Se aprobă vânzarea directă, în favoarea concesionarului, a suprafețelor de teren ce fac obiectul contractului de concesiune, după finalizarea construcției și notarea acesteia, în Cartea Funciară, în următoarele condiții:

 • >  nr. cadastral 165847, înscris în CF 165847 - Oradea, în suprafață de 3.576 mp, la finalizarea investiției;

 • >  nr. cadastral 165848, înscris în CF 165848 - Oradea, în suprafață de 360 mp doar după devierea rețelelor ce subtraversează terenul, în caz contrar, suprafața de teren va rămâne în continuare în concesiune, până la expirarea contractului.

Art. 7. Prețul de vânzare al terenului, dacă vânzarea se va realiza în primii 3 ani, va fi valoarea rezultată din înmulțirea redevenței anuale, indexată la data depunerii solicitării de cumpărare, cu 25 de ani (perioada de recuperare a prețului terenului) la care se adaugă TVA. Această valoare nu va putea fi mai mică decât valoarea rezultată din Raportul de evaluare ce se va întocmi în acest sens, în caz contrar, se va vinde la valoarea din Raportul de evaluare.

Art. 8. Se aprobă ca termenul de obținere a Autorizației de construire să fie de cel mult 12 (douăsprezece) luni de la predării terenului, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de concesiune.

Art. 9. Se aprobă ca termenul pentru începerea lucrărilor să fie de cel mult 60 (șaizeci) zile de la data emiterii Autorizației de construire, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului.

Art. 10. Se aprobă ca termenul pentru finalizarea lucrărilor să fie de 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii Autorizației de construire.

Art. 11. În cazul nefinalizării integrale a investiției în termenul stabilit la art. 10, concedentul va calcula penalități, în cuantum de 1.000 Lei / zi de întârziere - până la îndeplinirea obligațiilor (recepția finală a construcției), dar nu mai mult de 6 luni.

Art. 12. Contractul de concesiune va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în Caietul de sarcini privind drepturile și obligațiile părților contractante.

Art. 13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art. 14. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (D.P.I.) - Serviciul Terenuri;

PMO-D.P.I.- Serviciul Cadastru;

O.C.P.I. Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019 Nr. 253


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” și 4 voturi „abținere”

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 253 din 27.03.2019

Aprob Primar Ilie Bolojan

CAIET de SARCINI

pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului - în suprafață de 3.936 mp, proprietate privată a municipiului Oradea, situat în pe str. Alexandru Cazaban nr. 69 în vederea construirii unui complex comercial

DATE GENERALE

 • I.     Prezentul Caiet de Sarcini stă la baza organizării licitației și a încheierii Contractului de concesiune având ca obiect terenul, înscris CF 165847 și 165848 - Oradea, în suprafață de 3.936 mp - reprezentând amplasamentul fostei piețe agroalimentare loșia;

 • II.    Amplasamentul oferit spre concesionare, este destinat construirii unui complex comercial;

 • III.    Terenul destinat concesionării aparține domeniului privat al municipiului Oradea;

 • IV.    Atribuirea în concesiune se face prin licitație publică, cu plic închis.

CAPITOLUL I. - OBIECTUL LICITAȚIEI

 • 1.1.   Se supune licitației publice, cu plic închis, terenul - în suprafață de 3.936 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea, în vederea construirii unui complex comercial și locuri de parcare, alei și platforme carosabile, astfel :

 • - pe nr. cadastral 165847 cu suprafața de 3.576 mp - complex comercial cu locuri de parcare;

 • - pe nr. cadastral 165848 cu suprafața de 360 mp (subtraversat de utilități, fibra optică) - locuri de parcare.

 • 1.2.   Pe amplasamentul ce se concesionează, conform prezentului Caiet de sarcini, se va edifica o construcție în condițiile Planului Urbanistic de Detaliu - Construire magazin comercial și piață agroalimentară cu locuri de parcare, alei și platforme carosabile, str. Ovid Densușianu nr. 4 (în prezent str. Alexandru Cazaban nr. 69), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 82 din 25.02.2010 și a prezentului Caiet de sarcini.

 • 1.3.   Pe terenul concesionat, beneficiarul va edifica numai obiectivul - complex comercial și locuri de parcare prevăzute la Cap. IV, pe care îl va exploata pe riscul și pe răspunderea sa, în schimbul redevenței prevăzute la Cap. III.

 • 1.4.   Predarea - primirea terenului destinat construirii se va face la până la data de 01.08.2019, ulterior semnării Contractului de concesiune, în baza unui Proces verbal de predare - primire, cu posibilitatea prelungirii acestui termen de comun acord, cu decalarea corespunzătoare a termenelor din contract .

 • 1.5.  Până la predarea efectivă a terenului, concesionarul va putea demara documentația de urbanism necesară obținerii autorizației de construire pentru investiția asumată prin contractul de concesiune încheiat.

 • 1.6.  Realizarea obiectivului se va face pe cheltuiala concesionarului, în conformitate cu prevederile Autorizației de construire ce se va emite de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei mun. Oradea.

 • 1.7.  Având în vedere, proiectele de infrastructură existente sau aflate în curs de elaborare, în zona terenului ce face obiectul licitației, este posibil ca ulterior adjudecării licitației conturul parcelelor să sufere mici modificări.

 • 1.8.   La rezilierea Contractului, din culpa exclusivă a concesionarului, înainte de finalizarea integrală a investiției, terenul și construcția revin Concedentului - liber de sarcini. Prin culpa exclusivă a concesionarului se înțelege culpa gravă ca: modificarea proiectului sau a funcțiunii fără avizul autorității competente, nerespectarea amplasamentului sau a suprafeței concesionate, ș.a.m.d.

 • 1.9.   Dreptul de concesiune se va nota în evidențele de Carte Funciară de către beneficiarul contractului de concesiune, în termen de maxim 60 de zile de la încheierea contractului.

 • 1.10. În derularea contractului de concesiune sunt definite următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur - terenul, proprietate a Municipiului Oradea și investiția de interes public, realizată de concesionar în zona adiacentă parcelelor concesionate și construcția edificată de concesionar în cazul prevăzut la art.1.8. din prezentul caiet de sarcini;

 • b) bunuri de preluare: bunurile imobile finalizate sau nefinalizate, construite de concesionar pe terenul

adjudecat cu excepția situației de la art.1.8.;

 • c) bunuri proprii: nu sunt prevăzute.

CAPITOLUL II. - DURATA CONCESIONĂRII

 • 2.1.  Durata concesionării terenului, va începe cu data intrării în vigoare a Contractului de concesiune și va fi de 25 ani.

 • 2.2.  Contractul de concesiune va fi încheiat și semnat în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data adjudecării licitației.

CAPITOLUL III. - ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1.   Prețul de pornire al licitației publice, cu plic închis, stabilit pentru concesiunea terenului prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr.din 27.03.2019 este de 32,00 lei/ mp/ an.

 • 3.2.   Prețul adjudecat, prin licitație, va fi indexat de drept, anual, începând din al doilea an calendaristic, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică;

Baza de calcul a indexării este luna decembrie a anului în care se stabilește redevența.

 • 3.3.   Plata redevenței se va face în tranșe egale, trimestrial, începând cu data predării amplasamentului (data procesului verbal), având ca termen de plată data de - 15 (cincisprezece) a ultimei luni a trimestrului în curs.

 • 3.4.  Pentru neplata la termen a redevenței și a indexării, se datorează majorări de întârziere calculate în cuantumul stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 3.5.   Neplata redevenței aferente a 2 (două) trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a Contractului de concesionare și luarea măsurilor pentru preluarea pe cale administrativă a terenului și construcției.

 • 3.6.   Pentru construcție se va acorda o despăgubire calculată prin înmulțirea gradului (procent) de realizarea a acesteia la momentul rezilierii cu suma reprezentând 50% din valoarea din autorizația de construcție a investiției sau valoarea de impozitare, după caz.

 • 3.7.  La încheierea Contractului de concesiune, concesionarul are obligația constituirii garanției pentru neplata redevenței la Contract, egală cu 50%, din redevența datorată pentru 1 (un) an de zile.

 • 3.8.   Prețul de vânzare a terenului:

 • 3.8.1.     dacă vânzarea se va realiza în primii 3 ani, va fi valoarea rezultată din înmulțirea redevenței anuale, indexată la data depunerii solicitării de cumpărare, cu 25 de ani (perioada de recuperare a prețului terenului) la care se adaugă TVA. Această valoare nu va putea fi mai mică decât valoarea rezultată din Raportul de evaluare întocmit în acest sens;

 • 3.8.2.    dacă vânzarea se va realiza după trei ani de concesiune, terenul se va vinde la valoarea rezultată din Raportul de evaluare.

CAPITOLUL IV. - CARACTERISTICILE ȘI TERMENELE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 4.1.  Investiția se va realiza în condițiile Planului Urbanistic de Detaliu - Construire magazin comercial și piață agroalimentară cu locrui de parcare, alei și platforme carosabile, str. Ovid Densușianu nr. 4 (în prezent str. Alexandru Cazaban nr. 69), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 82 din 25.02.2010, respectiv în conformitate cu prevederile Autorizației de construire ce se va emite în acest sens.

 • 4.2.   Investiția, în sensul prezentului Caiet de sarcini, constă în:

 • 4.1.1. construirea unui complex comercial cu parcări și drumuri de incintă, pe amplasamentul cu nr. cadastrale 165847 și 165848;

 • 4.1.2. amenajarea zonelor verzi și a locurilor parcare adiacente parcelei concesionate (pe domeniul public).

 • 4.3.  Amenajările de utilitate publică, descrise la pct. 4.1.2. se vor preda gratuit Municipiului Oradea.

 • 4.4.  înainte de depunerea documentației tehnice în vederea obținerii Autorizației de construire, concesionarul are obligația obținerii Avizului CMUAT.

 • 4.5.   Termenul de obținere a Autorizației de construire este de cel mult 1 (un) an, de la data predării terenului, liber de sarcini, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului.

 • 4.6.   Lucrările vor fi demarate în cel mult 60 zile de la emiterea Autorizației de construire.

 • 4.7.   Termenul de finalizare a investiției este de 1 (un) an de la data emiterii Autorizației de construire. După acestă perioadă se vor percepe penalități pentru fiecare zi de întârziere, conform pct. 6.7. din prezentul Caiet de sarcini.

 • 4.8.   Nefinalizarea integrală a investiției, în oricare etapă, în termenul stabilit la pct. 4.7. (1 an) din prezentul Caiet de sarcini, dă dreptul Concedentului la rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune, la preluarea terenului și a construcției în stadiul fizic existent, fără intervenția instanțelor de judecată și plata unor despăgubiri în favoarea concesionarului, conform pct. 3.6., precum și la reluarea procedurii de licitație pentru imobilul preluat în vederea finalizării investiției.

 • 4.9.   Concesionarul are obligația de a obține pe cheltuială proprie, toate avizele și acordurile necesare realizării investiției, respectiv racordării la utilități a viitoarei construcții.

 • 4.10. Concesionarul își asumă riscul pentru existența unor rețele de utilități care ar subtraversa sau afecta terenul, precum și obligația realizării pe cheltuială proprie a eventualelor devieri necesare.

CAPITOLUL V. - DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

 • 5.1.   Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul Contractului de concesiune;

 • 5.2.   Concesionarul are dreptul de a folosi bunul care face obiectul concesiunii, potrivit naturii acestuia și obiectivelor stabilite de părți prin Contractul de concesiune.

 • 5.3.   La finalizarea investiției și notarea construcției în evidențele de publicitate imobiliară, concesionarul are dreptul de a cumpăra terenul concesionat cu nr. cadastral 165847 în suprafață de 3.576 mp, la prețul stabilit prin prezentul Caiet de sarcini, conform pct. 3.8.

 • 5.4.   Terenul cu nr. cadastral 165848 în suprafață de 360 mp va putea face obiectul cumpărării doar dacă concesionarul va reloca rețelele ce subtraverează terenul.

Drepturile Concedentului

 • 5.4.  Concedentul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație.

 • 5.5.   În cazul adjudecării licitației, pentru ofertantul desemnat câștigător, garanția de participare la licitație rămâne la dispoziția concedentului, care se completează până la nivelul garanției de bună execuție a contractului.

În baza solicitării scrise, Concedentul va elibera garanția de participare la licitație ofertanților care necâștigători.

 • 5.6.   Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini și în Contractul de concesiune precum și respectarea obligației de plată a redevenței.

Această garanție se va restitui, în termen de 15 zile de la data la care face dovada finalizării investiției, prin prezentarea cărții funciare în care este înscrisă construcția sau se pierde în cazul nerespectării obligațiilor și termenelor de realizare a investiției asumate prin Contractul de concesiune, neplata redevenței sau ca urmare a denunțării unilaterale a Contractului, de către concesionar.

 • 5.7.   Concedentul are dreptul, dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă să semneze Contractul de concesiune, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației, să anuleze atribuirea contractului de concesiune și să reia procedura de licitație.

 • 5.8.   Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investiției, verificând respectarea obligațiilor stabilite și asumate de concesionar.

 • 5.9.   Concedentul are dreptul să modifice, în mod unilateral, partea reglementară a Contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local, cu o justă și prealabilă despăguibire;

 • 5.10. Concedentul are dreptul să rezilieze, în mod unilateral, Contractul de concesiune - în cazul în care concesionarul nu respectă prevederile Planului Urbanistic de Detaliu - Construire magazin comercial și piață agroalimentară cu locuri de parcare, alei și platforme carosabile, str. Ovid Densușianu nr. 4 (în prezent str. Alexandru Cazaban nr. 69), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 82 din 25.02.2010 și ale Autorizației de construire. Dacă nerespectarea a dus la o situație care este încă remediabilă, se acordă un termen de remediere, după care, în caz de nesoluționare a problemei, se trece la rezilierea contractului.

 • 5.11. În cazul nefinalizării integrale a investiției în termenul stabilit, prin prezentul Caiet de sarcini, concedentul va calcula penalități, în cuantum de 1.000 Lei, / zi de întârziere - până la îndeplinirea obligațiilor (recepția finală a construcției), dar nu mai mult de 6 luni.

CAPITOLUL VI. - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

 • 6.1.   Să semneze Contractul de concesiune, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației.

 • 6.2.   Să semneze procesul verbal de predare - primire a terenului.

 • 6.3.   Să folosească terenul concesionat numai pentru construire complex comercial, în condițiile Planului Urbanistic de Detaliu - Construire magazin comercial și piață agroalimentară cu locuri de parcare, alei și platforme carosabile, str. Ovid Densușianu nr. 4 (în prezent str. Alexandru Cazaban nr. 69), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 82 din 25.02.2010, cu respectarea prevederilor Autorizației de construire emisă de Instituția Arhitectului Șef.

 • 6.4.   Să obțină Autorizația de construire în maxim 12 (douăsprezece) luni de la data preluării terenului, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de concesiune.

Să depună, la Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri, o copie a Autorizației de construire - în termen de cel mult 5 (cinci) zile, de la data obținerii acesteia.

 • 6.5.   În termen de maxim 60 zile, de la data emiterii Autorizației de construire, concesionarul are obligația începerii lucrărilor de construire, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului, liber de sarcini.

 • 6.6.   Neînceperea investiției în termenul stabilit duce la pierderea garanției de bună execuție și la rezilierea unilaterală a Contractului.

 • 6.7.   Nefinalizarea integrală a investiției în termenul stabilit, prin prezentul Caiet de sarcini, duce la calcularea unor penalități în cuantum de 1.000 Lei / zi de întârziere, până la îndeplinirea obligațiilor (recepția finală a construcției), dar nu mai mult de 6 luni.

 • 6.8.   Să nu subconcesioneze, subînchirieze, terenul ce face obiectul concesiunii.

 • 6.9.  Să nu schimbe destinația bunului, respectiv cel de complex comercial, conform PUD-ului aprobat.

 • 6.10. Să constituie, la semnarea Contractului de concesiune, garanția pentru neplata redevenței, în cuantum de 50% din redevența anuală.

 • 6.11. Să notifice, în scris, Concedentul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării investiției.

 • 6.12. Să nu înstrăineze, ipotecheze sau să greveze cu sarcini, total sau parțial, construcția edificată pe terenul concesionat, fără acordul prealabil al Concedentului terenului.

 • 6.13. Să realizeze investiția cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.

 • 6.14. Să plătească, pe toată durata concesionării, redevența, impozitele și taxele datorate bugetului local.

 • 6.15. La finalizarea investiției, să facă demersurile necesare întabulării investiției în Cartea Funciară .

 • 6.16. Să solicite cu cel puțin 30 zile înainte, în scris, cumpărarea terenului aferent investiției, în situația în care optează pentru acest lucru cu condiția înscrierii construcției în Cartea Funciară. Vânzarea se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.

Obligațiile Concedentului

 • 6.18. Să întocmească și să semneze Contractul de concesiune în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului.

 • 6.19. Să pună la dispoziția concesionarului terenul, pe bază de Proces verbal de primire - predare după până la data de 01.08.2019, ulterior semnării Contractului de concesiune sau la o dată stabilită de comun acord.

 • 6.20. Până cel târziu la emiterea autorizației de construire, Municipiul Oradea își asumă efectuarea lucrărilor de demolare a construcțiilor existente.

 • 6.21. Să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din Contractul de concesiune;

 • 6.22. Să restituie garanția de participare la licitație ofertanților declarați respinși, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării scrise.

Pentru perioada în care suma reținută cu titlu de garanție se află la dispoziția Concedentului nu se calculează dobânzi, suma se încasează în lei și se va elibera aceeași sumă în lei.

 • 6.23. Să pună la dispoziția concesionarului, cu plata taxelor aferente, suprafața de teren necesară organizării de șantier și cu titlu gratuit, suprafețele pe care urmează a fi efectuate de către concesionari, lucrările de utilitate publică, definite la pct. 4.1.2.

CAPITOLUL VII. - MODIFICAREA , ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 7.1.  Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor Acte adiționale, cu acordul părților.

 • 7.2.  Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei stabilite în Contract, dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia;

 • b)  în cazul cumpărării terenului de către concesionar;

 • c)  în cazul în care interesul național, local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu preaviz de 30 zile adresat concesionarului;

 • d)   prin acordul părților;

 • e)   prin rezilierea unilaterală a Contractului;

 • f)   alte situații expres prevăzute de lege;

Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului sau de la data comunicată prin Notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată Concedentul va calcula despăgubiri.

 • 7.3.   Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți.

 • 7.4.   Contractul se reziliază, de plin drept, de către Concedent, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a concesionarului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care acesta se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a)  a schimbat destinația bunului concesionat;

 • b)  a subconcesionat, în totalitate sau în parte terenul concesionat;

 • c)  a cedat folosința terenului sau a cesionat Contractul de concesiune unei terțe persoane juridice sau fizice;

 • d)  nu a respectat Autorizația de construire emisă de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • e)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a redevenței, inclusiv majorările de întârziere aferente, a 2 (două) trimestre consecutiv;

 • f)   în cazul nerespectării altor obligații stabilite prin contract;

 • g)  nu a constituit/ actualizat garanția pentru neplata redevenței la Contract;

 • h)  în cazul neobținerii Autorizației de construire, în termen de max. 12 luni, respectiv nerealizării investiției în cel mult 18 de luni de la data emiterii Autorizației de contruire (12 luni în termen + 6 luni prelungire cu penalități, după caz), Concedentul va rezilia Contractul de concesiune.

Aceste situații de încetare a Contractului duc la pierderea garanției de bună execuție a investiției;

 • i)   la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

În aceste situații terenul concesionat revine, liber de sarcini, Concedentului (fără a fi necesar încheierea Procesului verbal de predare - primire a amplasamentului) iar construcția, în stadiul fizic existent se preia în schimbul despăgubirii stabilite la pct. 3.6.

CAPITOLUL VIII. - RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU

 • 8.1.     Concesionarul își asumă, în totalitate, responsabilitățile de mediu pe toată durata Contractului.

CAPITOLUL IX. - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 9.1.     Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

CAPITOLUL X. - DISPOZITII FINALE

 • 10.1.    În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, concesionarul pierde garanția de participare la licitație, iar Concedentul va reorganiza procedura de licitație în vederea concesionării terenului.

 • 10.2.    Garanția de participare sau bună execuție, după caz, se pierde în următoarele situații:

 • a) la neprezentarea ofertantului declarat câștigător, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, de la data adjudecării licitației în vederea semnării Contractului de concesionare;

  • b)  rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune ca urmare a nerespectării obligațiilor și termenelor prevăzute în Contract privitor la realizarea investiției asumate;

  • c)  denunțare unilaterală de către concesionar înainte de finalizarea investiției;


 • 10.3.   Garanția de participare la licitație a ofertanților necâștigători, se va elibera în baza solicitării scrise, în termen de 10 (zece) zile lucrăroare de la data depunerii cererii.

 • 10.4.   Ofertantul care adjudecă licitația publică și refuză semnarea Contractului, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, de la data adjudecării licitației, nu va putea participa la o altă licitație viitoare organizată pentru același teren;

 • 10.5.   Contractul de concesiune va cuprinde drepturile și obligațiile părților stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, respectiv obligațiile asumate în procedura de licitație, de ofertantul declarat câștigător.

 • 10.6.  Obținerea tuturor avizelor pentru realizarea investițiilor revin în sarcina concesionarului.

 • 10.7.   Lucrările privind racordarea construcției la rețelele tehnico - edilitare existente, obținerea acordurilor de branșare îl privesc pe concesionar.

 • 10.8.  Anunțul privind licitația se publică în mass - media iar Instrucțiunile de participare la licitație, Caietul de sarcini și toate documentele necesare licitației se postează pe site-ul www.oradea.ro - secțiunea licitații.

 • 10.9.  Ofertanții vor achita taxa și garanția de participare la licitație la valoarea stabilită prin Instrucțiunile de participare la licitație.

 • 10.10. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, originalul chitanței de plată a taxei și a garanției de participare la licitație .

 • 10.11. Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, respectiv achitarea taxei și a garanției de participare la licitație.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice care:

 • a)   au debite restante față de bugetul local sau DGFP;

 • b)   se află sub incidența Legii nr. 85 / 2014;

 • c)   au activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice;

 • d)   au deținut Contracte de concesiune cu Municipiul Oradea, care au fost reziliate de către concedent, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale;

 • 10.12. Ofertantul care depune oferta financiară (redevența) cea mai mare, va adjudeca licitația.

 • 10.13. Dacă din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

În acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de 10 (zece) zile lucrătoare garanția de participare la licitație și taxa de participare la licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Direcția Patrimoniu Imobiliar .

Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini și instrucțiunile de licitație se consideră însușite de ofertant.

 • 10.14. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice deschise se vor depune la registratura Direcției Patrimoniu Imobiliar, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

  Lucian Popa


  Cristian Popescu


  Steliana Marinescu


  Director Executiv


  Director Executiv Adj


  Șef - Serviciul Terenuri


Întocmit, Letea Carmen