Hotărârea nr. 251/2019

privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică ce va fi organizată de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A. la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj, pentru închirierea suprafeței de 1.200 mp, din terenul înscris în 172591 - Oradea, situat pe str. Uzinelor, necesar realizării celui de-al doilea Centru de colectare selectivă în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică ce va fi organizată de către Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj, pentru închirierea suprafeței de 1.200 mp, din terenul înscris în 172591 - Oradea, situat pe str. Uzinelor, necesar realizării celui de-al doilea Centru de colectare selectivă în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 111484 din 19.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică ce va fi organizată de către Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj, pentru închirierea suprafeței de 1.200 mp, din terenul înscris în 172591 - Oradea, situat pe str. Uzinelor.

Constatând că pentru realizarea proiectului privind “Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat” este necesară dobândirea și a unui drept de folosință pe cota de 1.200 mp teren din imobilul înscris, în CF 172591 - Oradea cu nr. cadastral 172591, în proprietatea publică a Statului Român, în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A.

Văzând adresa Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A., nr. 49/B/484/28.02.2019, prin care suntem informați că în ședința Consiliului Tehnico - Economic al S.R.C.F. Cluj, din data de 25.02.2019, s-a avizat favorabil solicitarea privind alocarea terenului pentru realizarea centrului de colectare selectivă și despre demersurile înaintate de Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj pentru obținerea acordului conducerii C.N.C.F. C.F.R. S.A. de valorificare, prin închiriere, a terenului necesar realizării obiectivului propus de municipalitatea orădeană.

În vederea paticipării Municipiului Oradea la licitația organizată la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj;

Ținând seama de prevederile art. 1777 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. 4) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la licitația publică ce urmează a fi organizată de către Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A., la Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj, pentru valorificarea prin închiriere a proprietății publice a Statului Român, constând în teren, cu suprafața de 1.200 mp, înscris în CF 172591 -Oradea cu nr. cadastral 172591.

Art. 2. Se mandatează dl. Popescu Cristian, director executiv adjunct în cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar pentru participarea la licitația publică și pentru a semna documente în numele Municipiului Oradea, inclusiv contractul de închiriere a terenului.

Art. 3. După desfășurarea licitației, Procesul verbal de adjudecare și Contractul de închiriere se însușește de către Consiliul Local.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul municipiului Oradea;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Economică;

în data licitației, cu organizatorul procedurii prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 251                                                                SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”