Hotărârea nr. 250/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 811 mp, reprezentând teren public - drum de legătură între str. Joseph Haydn și str. Dimitrie Anghel

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 811 mp, reprezentând teren public - drum de legătură între

str. Joseph Haydn și str. Dimitrie Anghel

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 101267 din 12.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 811 mp, reprezentând drum de legătură între str. Joseph Haydn și str. Dimitrie Anghel.

Având în vedere Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate cu hotărârile Consiliului Local nr. 159 din 2002 și nr. 82 din 1997, precum și Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil privind delimitarea terenului public necadastrat, în suprafață 811 mp, identificat ca drum de legătura între str. Joseph Haydn și str. Dimitrie Anghel, situat între fronturile nr cadastrale - proprietăți private împrejmuite.

Văzând Cartea Funciară nr. 192919 - Oradea în care terenul luat în studiu este intabulat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

În baza art. 27 și art. 40 alin. (5) din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și ale prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5), lit. „a” ale art. 45 alin. (3) și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 811 mp,

astfel:

Suprafața măsurată nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Adeverință privind suprafața nr. top

Suprafața de teren înscrisă în Adeverință - mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral -mp-

Observații

reprezintă

811

5891/9

192919 -Oradea

164

164

Teren

5892/27

580

580

- proprietate publică a Municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu destinația - drum de acces - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea conform prezentei Hotărâri.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

- d-na. Pănescu Lenuța - Eufimia - Livia prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 250                                                                SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”