Hotărârea nr. 245/2019

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de actualizare date, pentru terenulînscris în CF nr. 203153 și în CF 203154 - Oradea, respectiv pentru modificarea amplasamentului atribuitprin Hotărârea Consiliului Local nr. 1128 din 2018, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de actualizare date, pentru terenul înscris în CF nr. 203153 și în CF 203154 - Oradea, respectiv pentru modificarea amplasamentului atribuitprin Hotărârea Consiliului Local nr. 1128 din 2018, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea

construirii unei biserici în Cartierul Tineretului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 115339 din 21.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de actualizare date, pentru terenul înscris în CF nr. 203153 și CF 203154 - Oradea respectiv modificarea amplasamentului atribuit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1128 din 2018, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului

Văzând că amplasamentul atribuit inițial este afectat de rețele de apă și canalizare, se impune repoziționarea parcelei atribuite și modificarea amplasamentului având aceeași suprafață, respectiv 900 mp teren, acesta din urmă fiind situat în imediata vecinătate a amplasamentului inițial, astfel cum reiese din schița de identificare anexată.

În baza art. 871, art. 872 și art. 873 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

În baza art. 27 al Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Ținând seama de prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr. 50 din 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r e ș t e :

Art.1. Se aprobă documentația cadastrală, cu propunerea de actualizare date, pentru parcelele cu nr. cadastral 203153 și 203154 înscrise în Cf nr. 203153 și CF 203154 - Oradea, situate în Cartierul Tineretului.

Art.2. Se aprobă modificarea amplasamentului atribuit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1128 din 28.11.2018, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului, corespunzător documentației cadastrale cu nr. 203154.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI)

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   PMO - DPI - Serviciul Cadastru

 • •   PMO - Direcția Economică

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •   Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, prin grija Serviciului Terenuri

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 martie 2019

Nr. 245

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”