Hotărârea nr. 244/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului în suprafață de 8.232 mp, identificat cu nr. cadastral 193976 - Oradea, în vederea construirii unei grădinițe în Parcul Industrial nr. I

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului în suprafață de 8.232 mp, identificat cu nr. cadastral 193976 - Oradea, în vederea construirii unei grădinițe în Parcul Industrial nr. I

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 102592 din 12.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 193976 - Oradea.

Având în vedere că, terenul luat în studiu aparține domeniului public al municipiului Oradea, înscris în CF nr. 193976 - Oradea.

Întrucât pe acest teren se intenționează să fie demarate lucrările la obiectivul de investiții "Construirea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară" prin prioritatea de investiții 4.5. a Programului Operațional Regional 2014 -2020.

Văzând adresa nr. 242 din 28.02.2019 (înregistrată la D.P.I. cu nr. 88837 din 28.02.2019), prin care societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a solicitat dezmembrarea acestui teren în două parcele cu suprafețe aproximativ egale.

Ținând seama de faptul că, lucrarea de dezmembrare a fost avizată de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. 27957 din 2019.

În baza art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5), lit. „a” ale art. 45 alin. (3) și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 193976, astfel:

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr.

CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF -mp-

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată -mp-

M e n ț i u n i reprezintă

193976 -

193976

8.232

204081

4.120

Teren

Oradea

204082

4.112

- proprietate publică a Municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • >  204081 - având suprafața de 4.120 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea,

 • >  204082 - având suprafața de 4.112 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea în concordanță cu prevederile art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •  PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Serviciul Terenuri;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • •  PMO - Direcția Economică - Serv. Evidență Active Delegări de Gestiune;

 • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • •  Agenția de Dezvoltare Locală Oradea .

  Oradea, 27 martie 2019 Nr. 244


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”