Hotărârea nr. 236/2019

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 464/17.05.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 464/17.05.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de

investiții „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea”

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 117280 din 25.03.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 464/17.05.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea”

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 464 din 17 mai 2018 si a Anexei nr.1, dupa cum urmeaza:

Art. 1 „Se aprobă indicatorii tehnico - economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiție: Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea, după cum urmează:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Primarul Municipiului Oradea Municipiul Oradea


Ordonator principal de credite:

Beneficiar:

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

12.016.938,95 lei fără TVA 11.549.575,84 leifaraTVA 18 luni


Valoarea totală a investiției:

Din care C+M

Durata de realizare a investiției:

Eșalonarea lucrării C+M și dotări:

6.726.493,73 lei fără TVA

4.870.909,25 lei fără TVA


Anul I Anul II

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. 464/2018 rămân neschimbate.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

• •

• •


Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

Direcția Economică

Instituția Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 236

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”