Hotărârea nr. 235/2019

privind schimbarea denumirii străzii „Sucevei” cu denumirea “Evreilor deportați„

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind schimbarea denumirii străzii „Sucevei” cu denumirea “Evreilor deportați,,

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub numărul 117133 din 25.03.2019, întocmit de Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări în Construcții, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea schimbarea denumirii străzii Sucevei cu denumirea „Evreilor deportați”;

Comisia județeană Bihor pentru atribuire de denumiri, din cadrul Instituței Prefectului județului Bihor, prin avizul nr. 10 din 07.12.2018 nu a avizat favorabil denumirea propusă, comisia apreciind că denumrea „Ghetoului” sau „Ghetoului, mai-iunei 1944” ar fi mai elocventă.

Ținând cont de faptul că, în conformitate cu art. 5 din Ordonanța nr.63/2002 - privind atribuirea sau schimbarea de denumiri:

(1) Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, in cazurile prevăzute la art. 3 alin. (1), este obligatorie. Avizul are caracter consultativ si se emite cu votul majoritatii membrilor comisiei, in termen de cel mult 60 de zile de la data solicitarii.

Având în vedere Ordonanța 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.d si art 45 alin.(2) lit.e din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrația publică locală,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii străzii „Sucevei” cu denumirea “Evreilor deportați”.

Art.2. Se aprobă ca schimbarea denumirii străzii de la art.1 să se realizeze începând cu 1 ianuarie 2021.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Economică

 • - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al mun. Oradea

 • - Poliția municipiului Oradea

 • - Poliția Locală Oradea

 • - OCPI - Bihor

 • - SC Compania de Apă Oradea SA

 • - Romtelecom,

 • - SC RCS RDS,

 • - SC Electrica SA,

 • - Poșta Română,

 • - SC Termoficare SA

 • - SC Distrigaz Vest SA

 • - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 235                                                             SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”