Hotărârea nr. 230/2019

pentru aprobarea Actului Adiţional nr.1 al Documentului de Poziţie, în scopul realizării şi implementării proiectului ’’Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Actului Adițional nr.1 al Documentului de Poziție, în scopul realizării și implementării proiectului ’’Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor”

Analizând raportul de specialitate nr.112633 din 20.03.2019, intocmitde Direcția Tehnica - Serviciul Lucrări si Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea Actului Adițional nr.1 al Documentului de Poziție, în scopul realizării și implementării proiectului ’’Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor”.

Având în vedere art.7 din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**) serviciului de salubrizare a localităților*,

În conformitate cu prevederile art.2 literele a si v, art.27 alin.3 si art.29(7) din Legea nr.51 din 8 martie 2006(**republicată**) serviciilor comunitare de utilitati publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit d), alin.(6) lit.a) pct. 14 și ale art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.l.Se aprobă Actul Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, anexa la prezenta hotarare, în scopul realizării și implementării proiectului ’’Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor”, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Se împuterniceste domnului Ilie Bolojan, Primar al Municipiului Oradea, să semneze actul adițional al Documentul de Poziție, în numele și pe seama Consilului Local al Municipiului Oradea.

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Oradea si ADI Ecolect Group.

Art.4.Prezenta hotarare se comunica cu:

 • ■   Institutia Prefectului Bihor

 • ■   Consiliul Judetean Bihor

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Directia Economica

 • ■   Directia Tehnica

 • ■  ADI Ecolect Group

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 230

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

ACT ADIȚIONAL NR. 1

PREAMBUL

 • 1. Între:

 • 1. Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.5, județul Bihor,

reprezentat prin președinte Pasztor Sandor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr............din.........

 • 2. Municipiul Oradea prin Consiliul Local Oradea, cu sediul în localitatea Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor,

reprezentat prin primar Bolojan Ilie Gavril, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.........din.........

 • 3. Municipiul Beiuș prin Consiliul Local Beiuș cu sediul în municipiul Beiuș, str. Samuil Vulcan, nr. 16, județul

Bihor, reprezentat prin primar Mlendea Petru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Beiuș nr.........din.........

 • 4. Municipiul Marghita prin Consiliul Local Marghita, cu sediul în municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1,

județul Bihor, reprezentat prin primar Pocsaly Zoltan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr.........din.........

 • 5. Municipiul Salonta prin Consiliul Local Salonta cu sediul în municipiul Salonta, str. Republicii nr. 1, județul

Bihor, reprezentat prin primar Torok Laszlo, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Salonta nr.........din.........

 • 6. Orașul Aleșd prin Consiliul Local Aleșd cu sediul în orașul Aleșd, str. Bobâlna nr. 3, județul Bihor, reprezentat

prin primar Todoca Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Aleșd nr.........din......

 • 7. Orașul Nucet prin Consiliul Local Nucet, cu sediul în orașul Nucet, str. Republicii nr.8, județul Bihor,

reprezentat prin primar Tuduce Mircea, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Nucet nr.........din.........

 • 8. Orașul Săcuieni prin Consiliul Local Săcuieni, cu sediul în orașul Săcuieni, str.Libertății nr.5, județul Bihor,

reprezentat prinprimar Beres Csaba, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Săcuieni nr.........din.........

 • 9. Orașul Stei prin Consiliul Local Stei, cu sediul în orașul ștei, str. A. Mureșanu, nr.4, județul Bihor, reprezentat

prin primar Balaj Gheorghe Iulian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Stei nr.........din.........

 • 10. Orașul Valea lui Mihai prin Consiliul Local Valea lui Mihai, cu sediul în orașul Valea lui Mihai, str.Calea

Revoluției, nr.2, județul Bihor, reprezentat prin primar Nyako lozsef, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Valea lui Mihai nr.........din.........

 • 11. Oraș Vașcău prin Consiliul Local Vașcău, cu sediul în orașul Vașcău, B-dul Unirii, nr.75, județul Bihor,

reprezentat prin primar Porge Florin Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Vașcău nr.........din.........

 • 12. Comuna Abram prin Consiliul Local Abram, cu sediul în localitatea Abram, str. Principală, nr. 35, județul

Bihor, reprezentat prin primar Nuțaș Gabriel Octavian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Abram nr.........din.........

 • 13. Comuna Abrămuț prin Consiliul Local Abrămuț, cu sediul în localitatea Abrămuț, str. Principală, nr. 84,

județul Bihor, reprezentat prin primar Barcui Barna, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Abrămuț nr.........din.........

 • 14. Comuna Aștileu prin Consiliul Local Aștileu cu sediul în comuna Aștileu, nr.202, județul Bihor, reprezentat

prin primar Lazăr Vasile lonuț, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Aștileu nr.........din.........

 • 15. Comuna Aușeu prin Consiliul Local Aușeu cu sediul în comuna Aușeu, nr.32, județul Bihor, reprezentat prin

primar Lazăr Mitică Florentin împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Aușeu nr.........din.........

 • 16. Comuna Avram lancu prin Consiliul Local Avram lancu cu sediul în comuna Avram lancu, nr.167, județul

Bihor, reprezentat prin primar Micle Traian împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Avram lancu nr.........din.........

 • 17. Comuna Balc prin Consiliul Local Balc cu sediul în comuna Balc, str. Petofi Sandor, nr.48, județul Bihor,

reprezentat prin primar Maroșan Arsenie, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Balc nr.........din.........

 • 18. Comuna Batăr prin Consiliul Local Batăr cu sediul în comuna Batăr, str. Principală, nr.404, județul Bihor,

reprezentat prin primar Muguriuș loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Batăr nr.........din.........

 • 19. Comuna Biharia prin Consiliul Local Biharia cu sediul în comuna Biharia, str. Cetății, nr.12, județul Bihor,

reprezentat prin primar Nagy Gizella, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Biharia nr.........din.........

 • 20. Comuna Boianu Mare prin Consiliul Local Boianu Mare cu sediul în comuna Boianu Mare, str. Principală,

nr.52, județul Bihor, reprezentat prin primar Bandula loan , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Boianu Mare nr.........din.........

 • 21. Comuna Borod prin Consiliul Local Borod cu sediul în comuna Borod, str. Principală nr.163, județul Bihor,

reprezentat prin primar Sarca Sorin-Petru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Borod nr.........din.........

 • 22. Comuna Borș prin Consiliul Local Borș cu sediul în comuna Borș, str. Principală nr.200, județul Bihor,

reprezentat prin primar Batori Geza, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Borș nr.........din.........

 • 23. Comuna Bratca prin Consiliul Local Bratca cu sediul în comuna Bratca, str. Principală, nr.126, județul Bihor, reprezentat prin primar Gaboraș Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Bratca nr.........din.........

 • 24. Comuna Brusturi prin Consiliul Local Brusturi cu sediul în comuna Brusturi, str. Principală, nr. 200, județul

Bihor, reprezentat prin primar Bârlău Livia , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Brusturi nr.........din.........

 • 25. Comuna Budureasa prin Consiliul Local Budureasa cu sediul în comuna Budureasa, str. Principală, nr.15,

județul Bihor, reprezentat prin primar Laza loan , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Budureasa nr.........din.........

 • 26. Comuna Buduslău prin Consiliul Local Buduslău cu sediul în comuna Buduslău, str. Principală, nr.82, județul

Bihor, reprezentat prin primar Kocza Istvan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Buduslău nr.........din.........

 • 27. Comuna Bulz prin Consiliul Local Bulz cu sediul în comuna Bulz, nr.127, județul Bihor, reprezentat prin

primar Sărăcuț Augustin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Bulz nr.........din.........

 • 28. Comuna Buntești prin Consiliul Local Buntești cu sediul în comuna Buntești, str. Principală, nr.28, județul

Bihor, reprezentat prin primar Degău Sorin Mihai, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Buntești nr.........din.........

 • 29. Comuna Căbești prin Consiliul Local Căbești cu sediul în comuna Căbești, str. Principală, nr.10, județul Bihor,

reprezentat prin primar Toda Silviu, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Căbești nr.........din.........

 • 30. Comuna Căpâlna prin Consiliul Local Căpâlna cu sediul în comuna Căpâlna, str. Principală, nr.115, județul

Bihor, reprezentat prin primar Vid Gheorghe loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Căpâlna nr.........din.........

 • 31. Comuna Cărpinet prin Consiliul Local Cărpinet cu sediul în comuna Cărpinet, str. Principală, nr. 80, județul

Bihor, reprezentat prin primar Curta Petru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cărpinet nr.........din.........

 • 32. Comuna Cefa prin Consiliul Local Cefa cu sediul în comuna Cefa, str. Principală, nr.82, județul Bihor, reprezentat prin primar Bărnău Dumitru Alin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cefa nr.........din.........

 • 33. Comuna Ceica prin Consiliul Local Ceica cu sediul în comuna Ceica, str. Principală, nr.67, județul Bihor, reprezentat prin primar Șovre Ana, împuternicită în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Ceica nr.........din.........

 • 34. Comuna Cetariu prin Consiliul Local Cetariu cu sediul în comuna Cetariu, str. Principală, nr.48, județul Bihor, reprezentat prin primar Bonizs Alexandru , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cetariu nr.........din.........

 • 35. Comuna Cherechiu prin Consiliul Local Cherechiu cu sediul în comuna Cherechiu, str. Principală, nr.78, județul Bihor, reprezentat prin primar Niri Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cherechiu nr.........din.........

 • 36. Comuna Chișlaz prin Consiliul Local Chișlaz, cu sediul în comuna Chișlaz, nr. 250, județul Bihor, reprezentat

prin primar Kosztandi Mihai , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Chișlaz nr.........din.........

 • 37. Comuna Ciumeghiu prin Consiliul Local Ciumeghiu cu sediul în comuna Ciumeghiu, str. Principală, nr.9,

județul Bihor, reprezentat prin primar Ilie Viorel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Ciumeghiu nr.........din.........

 • 38. Comuna Cîmpani prin Consiliul Local Cîmpani cu sediul în comuna Cîmpani, str. Principală, nr.1, județul

Bihor, reprezentat prin primar Bocșe Raul-Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cîmpani nr.........din.........

 • 39. Comuna Cociuba Mare prin Consiliul Local Cociuba Mare cu sediul în comuna Cociuba Mare, str. Principală

nr.210, județul Bihor, reprezentat prin primar Sferle Mihai Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cociuba Mare nr.........din.........

 • 40. Comuna Copăcel prin Consiliul Local Copăcel cu sediul în comuna Copăcel, str. Principală, nr.176, județul Bihor, reprezentat prin primar Gurău Liviu, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Copăcel nr.........din.........

 • 41. Comuna Criștioru de Jos prin Consiliul Local Criștioru de Jos cu sediul în comuna Criștioru de Jos, str. Principală, nr.16, județul Bihor, reprezentat prin primar Tulvan Fănel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Criștioru de Jos nr.........din.........

 • 42. Comuna Curățele prin Consiliul Local Curățele cu sediul în comuna Curățele, str. Principală, nr.167, județul

Bihor, reprezentat prin primar Mocioran Teodor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Curățele nr.........din.........

 • 43. Comuna Curtuișeni prin Consiliul Local Curtuișeni cu sediul în comuna Curtuișeni, str. Principală, nr.13,

județul Bihor, reprezentat prin primar Nagy Istvan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Curtuișeni nr.........din.........

 • 44. Comuna Derna prin Consiliul Local Derna cu sediul în comuna Derna, str. Principală, nr. 216, județul Bihor,

reprezentat prin primar Segheciu- larko Daniel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Derna nr.........din.........

 • 45. Comuna Diosig prin Consiliul Local Diosig cu sediul în comuna Diosig, str. Livezilor, nr.32, județul Bihor,

reprezentat prin primar Mados Attila Ferencz, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Diosig nr.........din.........

 • 46. Comuna Dobrești prin Consiliul Local Dobrești cu sediul în comuna Dobrești, str. Principala, nr.323, județul

Bihor, reprezentat prin primar Neag Nicolae, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Dobrești nr.........din.........

 • 47. Comuna Drăgănești prin Consiliul Local Drăgănești cu sediul în comuna Drăgănești, str.Principală, nr.37,

județul Bihor, reprezentat prin primar Banda Adrian , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Drăgănești nr.........din.........

 • 48. Comuna Drăgești prin Consiliul Local Drăgești cu sediul în comuna Drăgești, str.Principală, nr.64, județul

Bihor, reprezentat prin primar Fărcuța Sabina, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Drăgești nr.........din.........

 • 49. Comuna Finiș prin Consiliul Local Finiș cu sediul în comuna Finiș, str.Principală, nr.263, județul Bihor, reprezentat prin primar Man loan Florian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Finiș nr.........din.........

 • 50. Comuna Gepiu prin Consiliul Local Gepiu cu sediul în comuna Gepiu, str.Principală, nr.80, județul Bihor, reprezentat prin primar Purge loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Gepiu nr.........din.........

 • 51. Comuna Girișu de Criș prin Consiliul Local Girișu de Criș cu sediul în comuna Girișu de Criș, str.Principală, nr. 235, județul Bihor, reprezentat prin primar Pașca Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Girișu de Criș nr.........din.........

 • 52. Comuna Hidișelu de Sus prin Consiliul Local Hidișelu de Sus cu sediul în comuna Hidișelu de Sus,

str.Principala, nr.328, județul Bihor, reprezentat prin primar Petroi Adrian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Hidișelu de Sus nr.........din.........

 • 53. Comuna Holod prin Consiliul Local Holod cu sediul în comuna Holod, str.Principala, nr.228, județul Bihor,

reprezentat prin primar Horga Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Holod nr.........din.........

 • 54. Comuna Husasău de Tinca prin Consiliul Local Husasău de Tinca cu sediul în comuna Husasău de Tinca,

str.Principala, nr.53, județul Bihor, reprezentat prin primar Faur Mihai, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Husasău de Tinca nr.........din.........

 • 55. Comuna Ineu prin Consiliul Local Ineu cu sediul în comuna Ineu, str.Principala, nr.7, județul Bihor,

reprezentat prin primar Togor Dumitru , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Ineu nr.........din.........

 • 56. Comuna Lazuri de Beiuș prin Consiliul Local Lazuri de Beiuș cu sediul în comuna Lazuri de Beiuș, str.

Principala, nr.94, județul Bihor, reprezentat prin primar Popa Gabriel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Lazuri de Beiuș nr.........din.........

 • 57. Comuna Lăzăreni prin Consiliul Local Lăzăreni, cu sediul în comuna Lăzăreni, str.Principala, nr.23, județul

Bihor, reprezentat prin primar Paul Cristian Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Lăzăreni nr.........din.........

 • 58. Comuna Lugașu de Jos prin Consiliul Local Lugașu de Jos cu sediul în comuna Lugașu de Jos, str.Principala,

nr.177, județul Bihor, reprezentat prin primar Sorban Levente, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Lugașu de Jos nr.........din.........

 • 59. Comuna Lunca prin Consiliul Local Lunca, cu sediul în comuna Lunca, str.Principala, nr.1, județul Bihor,

reprezentat prin primar Popa Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Lunca nr.........din.........

 • 60. Comuna Mădăras prin Consiliul Local Mădăras, cu sediul în comuna Mădăras, str.Principala, nr.1, județul

Bihor, reprezentat prin primar Tiurbe Dan Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Mădăras nr.........din.........

 • 61. Comuna Măgești prin Consiliul Local Măgești, cu sediul în comuna Măgești, str. Principala, nr.9, județul Bihor, reprezentat prin primar Merț Marin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Măgești nr.........din.........

 • 62. Comuna Nojorid prin Consiliul Local Nojorid, cu sediul în comuna Nojorid, nr. 105, județul Bihor, reprezentat

prin primar Baba Petru Teodor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Nojorid nr.........din.........

 • 63. Comuna Olcea prin Consiliul Local Olcea, cu sediul în comuna Olcea, str.Principala, nr.35, județul Bihor,

reprezentat prin primar Bocșe Flore, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Olcea nr.........din.........

 • 64. Comuna Oșorhei prin Consiliul Local Oșorhei, cu sediul în comuna Oșorhei, str.Principala, nr.71, județul

Bihor, reprezentat prin primar Pop Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Oșorhei nr.........din.........

 • 65. Comuna Paleu prin Consiliul Local Paleu, cu sediul în comuna Paleu, str.Principala, nr.18, județul Bihor,

reprezentat prin primar Somogyi Ludovic, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Paleu nr.........din.........

 • 66. Comuna Pietroasa prin Consiliul Local Pietroasa, cu sediul în comuna Pietroasa, str.Principala, nr.253,

județul Bihor, reprezentat prin primar Pîlea Cornel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Pietroasa nr.........din.........

 • 67. Comuna Pocola prin Consiliul Local Pocola, cu sediul în comuna Pocola, str. Principală, nr.65, județul Bihor,

reprezentat prin primar Mașcaș Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Pocola nr.........din.........

 • 68. Comuna Pomezeu prin Consiliul Local Pomezeu, cu sediul în comuna Pomezeu, str.Principala, nr.11, județul Bihor, reprezentat prin primar Șora Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Pomezeu nr.........din.........

 • 69. Comuna Popești prin Consiliul Local Popești, cu sediul în comuna Popești, str.Principala, nr.288, județul

Bihor, reprezentat prin primar Curtean Dorin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Popești nr.........din.........

 • 70. Comuna Răbăgani prin Consiliul Local Răbăgani, cu sediul în comuna Răbăgani, str.Principala, nr.1, județul

Bihor, reprezentat prin primar Dărăban Alecsandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Răbăgani nr.........din.........

 • 71. Comuna Remetea prin Consiliul Local Remetea, cu sediul în comuna Remetea, str.Principala, nr.299, județul

Bihor, reprezentat prin primar Stefănică Adrian Călin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Remetea nr.........din.........

 • 72. Comuna Rieni prin Consiliul Local Rieni, cu sediul în comuna Rieni, str.Principala, nr.151, județul Bihor,

reprezentat prin primar Bota Gheorghe Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Rieni nr.........din.........

 • 73. Comuna Roșia prin Consiliul Local Roșia, cu sediul în comuna Roșia, str.Principala, nr.397, județul Bihor,

reprezentat prin primar Bonca Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Roșia nr.........din.........

 • 74. Comuna Roșiori prin Consiliul Local Roșiori, cu sediul în comuna Roșiori, str.Principala, nr.217, județul Bihor,

reprezentat prin primar Kelemen Zoltan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Roșiori nr.........din.........

 • 75. Comuna Săcădat prin Consiliul Local Săcădat, cu sediul în comuna Săcădat, str.Principala, nr.178, județul

Bihor, reprezentat prin primar Popa Aurel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Săcădat nr.........din.........

 • 76. Comuna Sălacea prin Consiliul Local Sălacea, cu sediul în comuna Sălacea, str.Principala, nr.47, județul Bihor,

reprezentat prin primar Horvath Bela, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sălacea nr.........din.........

 • 77. Comuna Sălard prin Consiliul Local Sălard, cu sediul în comuna Sălard, str. Principală, nr.724 județul Bihor,

reprezentat prin primar Nagy Miklos, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sălard nr.........din.........

 • 78. Comuna Sâmbăta prin Consiliul Local Sâmbata, cu sediul în comuna Sâmbata, str. Principală, nr. 5, județul

Bihor, reprezentat prin primar Laza Mariana, împuternicită în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sâmbăta nr.........din.........

 • 79. Comuna Sâniob prin Consiliul Local Sâniob cu sediul în comuna Sâniob, nr.199, județul Bihor, reprezentat

prin primar Molnar Jozsef, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sâniob nr.........din.........

 • 80. Comuna Sânmartin prin Consiliul Local Sânmartin, cu sediul în comuna Sânmartin, str. Principală, nr.108,

județul Bihor, reprezentat prin primar Laza Cristian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sânmartin nr.........din.........

 • 81. Comuna Sânnicolau Român prin Consiliul Local Sânnicolau Român, cu sediul în comuna Sânnicolau Român,

str. Principală, nr.1-4, județul Bihor, reprezentat prin primar Munge Dumitru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sânnicolau Român nr.........din.........

 • 82. Comuna Sântandrei prin Consiliul Local Sântandrei, cu sediul în comuna Sântandrei, str. Principală, nr. 452, județul Bihor, reprezentat prin primar Mărcuș loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sântandrei nr.........din.........

 • 83. Comuna Sârbi prin Consiliul Local Sârbi, cu sediul în comuna Sârbi, str. Principală, nr. 540, județul Bihor, reprezentat prin primar Herman Gavril, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sârbi nr.........din.........

 • 84. Comuna Spinuș prin Consiliul Local Spinuș, cu sediul în comuna Spinuș, str. Principală, nr.121, județul Bihor, reprezentat prin primar Creț Gheorghe, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Spinuș nr.........din.........

 • 85. Comuna Suplacu de Barcău prin Consiliul Local Suplacu de Barcău, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău,

P-ța Republicii, nr.33, județul Bihor, reprezentat prin primar Tivadar Nicolae, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Suplacu de Barcău nr.........din.........

 • 86. Comuna Șimian prin Consiliul Local Simian, cu sediul în comuna șimian, str. Principală, nr. 55, județul Bihor,

reprezentat prin primar Balazsi losif, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Simian nr.........din.........

 • 87. Comuna Șinteu prin Consiliul Local Sinteu, cu sediul în comuna șinteu, str. Principală, nr.2, județul Bihor,

reprezentat prin primar Lasak Benedek, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sinteu nr.........din.........

 • 88. Comuna Șoimi prin Consiliul Local Soimi, cu sediul în comuna șoimi, str. Principală, nr.39, județul Bihor,

reprezentat prin primar Vaida loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Soimi nr.........din.........

 • 89. Comuna Suncuiuș prin Consiliul Local șuncuiuș, cu sediul în comuna Suncuiuș, str. A Vlaicu, nr.439, județul

Bihor, reprezentat prin primar Gabor Doru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Suncuiuș nr.........din.........

 • 90. Comuna Tarcea prin Consiliul Local Tarcea, cu sediul în comuna Tarcea, str.Principală, nr.238, județul Bihor,

reprezentat prin primar Bordaș Carol, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tarcea nr.........din.......

 • 91. Comuna Tămășeu prin Consiliul Local Tămășeu, cu sediul în comuna Tămășeu, str.Principală, nr.149, județul

Bihor, reprezentat prin primar Matyi Miklos împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tămășeu nr.........din.........

 • 92. Comuna Tărcaia prin Consiliul Local Tărcaia, cu sediul în comuna Tărcaia, str. Principală, nr. 88, județul Bihor,

reprezentat prin primar Ille Aurel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tărcaia nr.........din.........

 • 93. Comuna Tăuteu prin Consiliul Local Tăuteu, cu sediul în comuna Tăuteu, str.Principală, nr.122, județul Bihor,

reprezentat prin primar Vincze Nandor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tăuteu nr.........din.........

 • 94. Comuna Tileagd prin Consiliul Local Tileagd, cu sediul în comuna Tileagd, str.Trandafirilor, nr.1088, județul

Bihor, reprezentat prin primar Codrean Adrian Romus, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tileagd nr.........din.........

 • 95. Comuna Tinca prin Consiliul Local Tinca, cu sediul în comuna Tinca, str.Armatei Române, nr.2, județul Bihor,

reprezentat prin primar Coste Teodor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tinca nr.........din.........

 • 96. Comuna Toboliu prin Consiliul Local Toboliu, cu sediul în comuna Toboliu, str.Principală, nr.149, județul

Bihor, reprezentat prin primar Maier Pavel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Toboliu nr.................din.........

 • 97. Comuna Tulca prin Consiliul Local Tulca, cu sediul în comuna Tulca, str.Principală, nr.231, județul Bihor,

reprezentat prin primar Bulzan loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tulca nr.........din.........

 • 98. Comuna Țețchea prin Consiliul Local Țețchea, cu sediul în comuna Țețchea, str.Principală, nr.55, județul Bihor,

reprezentat prin primar Drimbea Pavel , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Țețchea nr.........din.........

 • 99. Comuna Uileacu de Beiuș prin Consiliul Local Uileacu de Beiuș, cu sediul în comuna Uileacu de Beiuș,

str.Principală, nr.73, județul Bihor, reprezentat prin primar Sabău Mihaela Angela, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Uileacu de Beiuș nr.........din.........

 • 100. Comuna Vadu Crișului prin Consiliul Local Vadu Crișului, cu sediul în comuna Vadu Crișului, str.Principală,

nr.1, județul Bihor, reprezentat prin primar Cosma Dorel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Vadu Crișului nr.........din.........

 • 101. Comuna Vârciorog prin Consiliul Local Vârciorog, cu sediul în comuna Vârciorog, nr.104, județul Bihor,

reprezentat prin primar Cociuba Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Vârciorog nr.........din.........

 • 102. Comuna Viișoara prin Consiliul Local Viișoara, cu sediul în comuna Viișoara, str. Principală, nr. 227, județul Bihor, reprezentat prin primar Beke Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Viișoara nr.........din......... denumite în continuare împreună "Părțile" și separat „Partea”, a intervenit prezentul Act Adițional Nr.1 la Document de poziție, în temeiul dispozițiilor art. 14 și art. 91 alin. (3) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale art. 59 (1) A d) si B d) ale Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, în scopul realizării proiectului Fazarea „Sistemului de management integrat al a deseurilor in judetul Bihor". În cadrul proiectului Fazarea „Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Bihor" se realizează proiectul de interes comun (denumit în continuare „Proiectul"), care este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Componenta 1, OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte fazate, Axa Prioritara Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Operațiunea Reducerea numărului depozitelor neconforme si creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România POIM , Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate", Domeniu Major de Intervenție 2.1. - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor".

Prin acest act adițional se modifică următoarele articole din Documentul de Poziție - 16, alin(2) din Secțiunea 3, articolul 17 din Secțiunea 3, art.22 din Secțiunea 5 și vor avea următorul conținut :

Secțiunea 3 - Delegarea Gestiunii Serviciilor comunitare de utilități publice în domeniul salubrizării localităților

Art. 16

(2) Pentru aceste servicii părțile optează pentru gestiunea delegată care urmează a fi făcută de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP", în baza unui mandat special dat de fiecare consiliu local, în condițiile legii, zonal pentru unitățile administrativ - teritoriale arondate unei stații de transfer / sortare/ compostare / tratare mecano - biologică / depozit împreună, conform Anexei nr. 2, dupa cum urmeaza:

un operator pentru zona de colectare Oradea Urban- municipiul Oradea (zona 1A) care sa asigure

colectarea deseurilor municipale si transportul acestora, dupa caz, la instalatia de tratare mecano-

biologică Oradea, la stația de sortare Oradea, la stația de compostare Oradea sau la

depozitul conform Oradea;

 • • un operator pentru zona de colectare Oradea Rural- (zona 1B) care să asigure

colectarea deșeurilor municipale si transportul acestora, după caz, la instalația de tratare mecano-biologică Oradea, la stația de sortare Oradea, la stația de compostare Oradea sau la depozitul conform Oradea;

 • cate un operator pentru fiecare zona (zonele 2-6), care sa asigure colectarea deșeurilor municipale din zona respectiva, transportul acestora la statia de transfer din zona sau la instalatia de stocare temporara, respectiv statia de sortare din zona, operarea statiei de transfer, a instalatiei de stocare temporara si a statie de sortare din zona, daca aceste instalatii au fost realizate prin Proiect, precum si transportul deseurilor reziduale de la aceste instalatii la instalatia de tratare mecano-biologica Oradea si la depozitul conform Oradea.

Art. 17(1) Serviciul public de operare a instalației de tratare mecano-biologica este de interes județean și se află în responsabilitatea Consiliului Județean Bihor.

(2) Delegarea către un operator a gestiunii acestui serviciu de operare a instalației de tratare mecanobiologică Oradea va fi efectuată de către ADI ECOLECT GROUP în numele și pe seama CJ BIHOR, în baza unui mandat special dat de acesta.

Secțiunea 5 - Finanțarea serviciilor

Art. 22(1) Pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare (activitatile de colectare, transport, stocare temporara, sortare, compostare, tratare mecano-biologica si depozitare), Părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii tarife în sarcina beneficiarilor acestor servicii. Pentru activitatile enumerate, tarifele de salubrizare vor fi aprobate de catre consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADI „ECOLECT GROUP”. Nivelul tarifelor se stabileste cu respectarea prevederilor legale aplicabile asa cum sunt ele detaliate în Anexa 3 acestui act adițional.

ASOCIAȚII PRIN REPREZENTANT                SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

 • 1. Județul Bihor, reprezentat prin președinte Pasztor Sandor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr............din.........

 • 2. Municipiul Oradea , reprezentat prin primar Bolojan Ilie Gavril, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.........din.........

 • 3. Municipiul Beiuș , reprezentat prin primar Mlendea Petru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Beiuș nr.........din.........

 • 4. Municipiul Marghita , reprezentat prin primar Pocsaly Zoltan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr.........din.........

 • 5. Municipiul Salonta, reprezentat prin primar Torok Laszlo, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Salonta nr.........din.........

 • 6. Orașul Aleșd, reprezentat prin primar Todoca loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Aleșd nr.........din......

 • 7. Orașul Nucet, reprezentat prin primar Tuduce Mircea, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Nucet nr.........din.........

 • 8. Orașul Săcuieni, reprezentat prin primar Beres Csaba, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Săcuieni nr.........din.........

 • 9. Orașul Stei, reprezentat prin primar Balaj Gheorghe Iulian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Stei nr.........din.........

 • 10. Orașul Valea lui Mihai, reprezentat prin primar Nyako lozsef, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Valea lui Mihai nr.........din.........

 • 11. Oraș Vașcău, reprezentat prin primar Porge Florin loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Vașcău nr.........din.........

 • 12. Comuna Abram, reprezentată prin primar Nuțaș Gabriel Octavian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Abram nr.........din.........

 • 15. Comuna Aușeu, reprezentată prin primar Lazăr Mitică Florentin împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Aușeu nr.........din.........

 • 16. Comuna Avram lancu, reprezentată prin primar Micle Traian împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Avram lancu nr.........din.........

 • 17. Comuna Balc, reprezentată prin primar Maroșan Arsenie, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Balc nr.........din.........

 • 18. Comuna Batăr , reprezentată prin primar Mughiuruș loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Batăr nr.........din.........

 • 19. Comuna Biharia, reprezentată prin primar Nagy Gizella, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Biharia nr.........din.........

 • 20. Comuna Boianu Mare, reprezentată prin primar Bandula loan , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Boianu Mare nr.........din.........

 • 23. Comuna Bratca, reprezentată prin primar Gaboraș Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Bratca nr.........din.........

 • 24. Comuna Brusturi, reprezentată prin primar Bârlău Livia , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Brusturi nr.........din.........

 • 25. Comuna Budureasa, reprezentată prin primar Laza Ioan , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Budureasa nr.........din.........

 • 26. Comuna Buduslău, reprezentată prin primar Kocza Istvan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Buduslău nr.........din.........

 • 27. Comuna Bulz, reprezentată prin primar Sărăcuț Augustin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Bulz nr.........din.........

 • 28. Comuna Buntești, reprezentată prin primar Degău Sorin Mihai, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Buntești nr.........din.........

 • 31. Comuna Cărpinet, reprezentată prin primar Curta Petru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cărpinet nr.........din.........

 • 32. Comuna Cefa, reprezentată prin primar Bărnău Dumitru Alin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cefa nr.........din.........

 • 33. Comuna Ceica, reprezentat prin primar Șovre Ana, împuternicită în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Ceica nr.........din.........

 • 34. Comuna Cetariu, reprezentată prin primar Bonizs Alexandru , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cetariu nr.........din.........

 • 35. Comuna Cherechiu, reprezentată prin primar Niri Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cherechiu nr.........din.........

 • 36. Comuna Chișlaz, reprezentată prin primar Kosztandi Mihai , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Chișlaz nr.........din.........

 • 39. Comuna Cociuba Mare, reprezentată prin primar Sferle Mihai Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Cociuba Mare nr.........din.........

 • 40. Comuna Copăcel, reprezentată prin primar Gurău Liviu, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Copăcel nr.........din.........

 • 41. Comuna Criștioru de Jos, reprezentată prin primar Tulvan Fănel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Criștioru de Jos nr.........din.........

 • 42. Comuna Curățele, reprezentată prin primar Mocioran Teodor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Curățele nr.........din.........

 • 43. Comuna Curtuișeni, reprezentată prin primar Nagy Istvan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Curtuișeni nr.........din.........

 • 44. Comuna Derna, reprezentată prin primar Segheciu- larko Daniel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Derna nr.........din.........

 • 46. Comuna Dobrești , reprezentată prin primar Neag Nicolae, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Dobrești nr.........din.........

 • 47. Comuna Drăgănești, reprezentată prin primar Banda Adrian , împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Drăgănești nr.........din.........

 • 48. Comuna Drăgești, reprezentată prin primar Fărcuța Sabina, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Drăgești nr.........din.........

 • 49. Comuna Finiș, reprezentată prin primar Man loan Florian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Finiș nr.........din.........

 • 50. Comuna Gepiu , reprezentată prin primar Purge loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Gepiu nr.........din.........

 • 51. Comuna Girișu de Criș, reprezentată prin primar Pașca loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Girișu de Criș nr.........din.........

 • 52. Comuna Hidișelu de Sus, reprezentată prin primar Petroi Adrian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Hidișelu de Sus nr.........din.........

 • 55. Comuna Ineu, reprezentată prin primar Togor Dumitru , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Ineu nr.........din.........

 • 56. Comuna Lazuri de Beiuș, reprezentată prin primar Popa Gabriel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Lazuri de Beiuș nr.........din.........

 • 57. Comuna Lăzăreni , reprezentată prin primar Paul Cristian Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Lăzăreni nr.........din.........

 • 58. Comuna Lugașu de Jos, reprezentată prin primar Sorban Levente, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Lugașu de Jos nr.........din.........

 • 59. Comuna Lunca, reprezentată prin primar Popa loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Lunca nr.........din.........

 • 60. Comuna Mădăras, reprezentată prin primar Tiurbe Dan Alexandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Mădăras nr.........din.........

 • 63. Comuna Olcea, reprezentată prin primar Bocșe Flore, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Olcea nr.........din.........

 • 64. Comuna Oșorhei, reprezentată prin primar Pop loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Oșorhei nr.........din.........

 • 65. Comuna Paleu, reprezentată prin primar Somogyi Ludovic, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Paleu nr.........din.........

 • 66. Comuna Pietroasa, reprezentată prin primar Pîlea Cornel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea

Consiliului Local Pietroasa nr.........din.........

 • 67. Comuna, reprezentată prin primar Mașcaș loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Pocola nr.........din.........

 • 70. Comuna Răbăgani, reprezentată prin primar Dărăban Alecsandru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Răbăgani nr.........din.........

 • 71. Comuna Remetea, reprezentată prin primar Ștefănică Adrian Călin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Remetea nr.........din.........

 • 72. Comuna Rieni, reprezentată prin primar Bota Gheorghe loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Rieni nr.........din.........

 • 73. Comuna Roșia, reprezentată prin primar Bonca Florin, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Roșia nr.........din.........

 • 74. Comuna Roșiori, reprezentată prin primar Kelemen Zoltan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Roșiori nr.........din.........

 • 75. Comuna Săcădat, reprezentată prin primar Popa Aurel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Săcădat nr.........din.........

 • 78. Comuna Sâmbăta, reprezentată prin primar Laza Mariana, împuternicită în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sâmbăta nr.........din.........

 • 79. Comuna Sâniob, reprezentată prin primar Molnar Jozsef, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sâniob nr.........din.........

 • 80. Comuna Sânmartin, reprezentată prin primar Laza Cristian, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sânmartin nr.........din.........

 • 81. Comuna Sânnicolau Român, reprezentată prin primar Munge Dumitru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sânnicolau Român nr.........din.........

 • 82. Comuna Sântandrei, reprezentată prin primar Mărcuș loan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sântandrei nr.........din.........

 • 83. Comuna Sârbi , reprezentată prin primar Herman Gavril, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sârbi nr.........din.........

 • 85. Comuna Suplacu de Barcău, reprezentată prin primar Tivadar Nicolae, împuternicit în acest sens prin

Hotărârea Consiliului Local Suplacu de Barcău nr.........din.........

 • 86. Comuna Șimian, reprezentată prin primar Balazsi losif, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului

Local Simian nr.........din.........

 • 87. Comuna Șinteu, reprezentată prin primar Lasak Benedek, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Sinteu nr.........din.........

 • 88. Comuna Șoimi, reprezentată prin primar Vaida Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Soimi nr.........din.........

 • 89. Comuna Suncuiuș, reprezentată prin primar Gabor Doru, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Suncuiuș nr.........din.........

 • 90. Comuna, reprezentată prin primar Bordaș Carol, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tarcea nr.........din.......

 • 91. Comuna Tămășeu, reprezentată prin primar Matyi Miklos împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tămășeu nr.........din.........

 • 94. Comuna Tileagd, reprezentată prin primar Codrean Adrian Romus, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tileagd nr.........din.........

 • 95. Comuna Tinca, reprezentată prin primar Coste Teodor, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tinca nr.........din.........

 • 96. Comuna Toboliu, reprezentată prin primar Maier Pavel, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Toboliu nr.................din.........

 • 97. Comuna Tulca, reprezentată prin primar Bulzan Ioan, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Tulca nr.........din.........

 • 98. Comuna Țețchea, reprezentată prin primar Drimbea Pavel , împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Țețchea nr.........din.........

 • 99. Comuna Uileacu de Beiuș , reprezentată prin primar Sabău Mihaela Angela, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Uileacu de Beiuș nr.........din.........

102. Comuna Viișoara, reprezentată prin primar Beke Vasile, împuternicit în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local Viișoara nr.........din.........