Hotărârea nr. 229/2019

pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate

în A.D.I. Transregio

Analizând Raportul de specialitate nr. 109723 din 19.03.2019, întocmit de Compartimentul Transport Public Local din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea anexei 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio;

Luând în considerare adresa nr. 109034 din 18.03.2019 prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio solicită avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea;

În conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

-Legii nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit. c), lit d), alin (5) lit. a), alin.(6) lit.a) pct. 14 și ale art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se avizează programul de transport prin curse regulate cu autobuze, anexa 1 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se avizează lista stațiilor de autobuz, conform anexa 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județului Bihor

- Primarul Municipiului Oradea

-Direcția Tehnică

-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

-Poliția Locală Oradea

-Direcția Economică

-SC Oradea Transport Local SA

-Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 229                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 5 voturi “abtinere”

Anexa 2 la HCL nr. 229/2019

Anexa 3 la Caietul de sarcini

LISTA STAȚIILOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL ORADEA

Nr. crt.

Denumirea stației

Amplasamentul stației

Liniile deservite

DOTĂRI

Observa ții

Alveolă

Chioșc bilete

Nr. copertine

Spații publicitare

Nr. băncuțe/ nr. locuri așezate

Nr. coșuri gunoi

Nr. indicatoare

Nr. plăcuțe indicatoare

Nr. programe de circulație

Nr. panouri cu afișaj

Automat de bilete

Alte dotări (oglinzi, etc.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Complex Seleușului

Seleușului

10

1

da

2/8

1

1

1

1

1

2.

Seleușului nr. 16

Seleușului

10

1

1

1

1

3.

Mareșal Averescu

Calea Mareșal Alex. Averescu

10

da

1

1

1

1

16

1

1

32

4.

Emanuil Gojdu

Piața

1 Decembrie

10

1

1

1

1

1

12

1

1

1

20

1

1

1

23

1

1

1

28

1

1

1

5.

Turnul Primăriei

Tudor Vladimirescu

10

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

20

1

1

1

23

1

1

1

28

1

da

1/4

1

1

1

1

1

6.

Wiliam Shakespeare

Tudor Vladimirescu

10

da

1

1

1

1

14

1

1

7.

Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu

10

da

1

1

1

1

14

1

1

8.

Lăpușului

Lăpușului

10

1

1

1

1

9.

Barcăului

Barcăului

10

da

1

1

1

1

10.

Hațegului

Hațegului

10

1

1

1

1

11.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

1

12.

Episcop I. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

13.

Măgheranului nr. 8

Măgheranului

10

1

1

1

1

14.

Henrik Ibsen nr. 88

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

15.

Henrik Ibsen nr. 40

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

16.

Henrik Ibsen nr. 2

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

17.

Henrik Ibsen nr. 57

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

18.

Henrik Ibsen nr. 35

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

19.

Densușiuanu

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

20.

Episcop I. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

21.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

1

22.

Piața Devei

Piața Devei

10

1

da

1

1

1

1

23.

Greierului

Greierului

10

da

1

1

1

1

24.

Barcăului

Barcăului

10

1

1

1

1

25.

Lăpușului

Lăpușului

10

1

1

1

1

26.

Kaufland loșia

Șt. Octavian losif

10

1

1

1

1

27.

Centru Istoric 1

Iuliu Maniu

10

1

1

1

1

20

1

1

28

28.

Centru Istoric 2

Iuliu Maniu

10

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

29.

Biserica cu Lună

Traian Moșoiu

10

14

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

30.

Piața 1 Decembrie/ Bloc Turn

Piața 1 Decembrie

10

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

31.

Muntele Găina

Muntele Găina

10

1

1

1

1

12

1

1

20

1

1

32.

Gara Centrală

Piața București

11

da

1

da

2/8

1

1

1

1

18

1

1

17

22

1

1

33.

Șirul Canonicilor

Șirul Canonicilor

11

1

1

1

1

18

1

1

34.

Ștefan Cel Mare

Ștefan Cel Mare

11

da

1

1

1

1

18

1

1

32

35.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

1

%

1

1

1

1

18

1

1

32

36.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

1

da

2/8

1

1

1

1

1

18

1

1

21R

1

1

22

1

1

37.

Direcția Sanitar-Veterinară

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

38.

Matei Corvin nr. 15

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

39.

Matei Corvin nr. 81

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

40.

Matei Corvin nr. 149

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

41.

Matei Corvin nr. 195

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

42.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

43.

Mănăstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

1

44.

Biserica Ortodoxă

Matei Corvin

11

1

1

1

1

45.

Gara Episcopia

Str. Vămii

11

1

da

1

1

1

1

46.

Biserica Ortodoxă

Matei Corvin

11

1

1/2

1

1

1

1

47.

Mănăstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

1

48.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

1

da

2/8

1

1

1

1

49.

Matei Corvin nr. 168

Matei Corvin

11

da

1

da

1/4

1

1

1

1

22

1

1

50.

Matei Corvin nr. 120

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

51.

Matei Corvin nr. 98

Matei Corvin

11

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

52.

Matei Corvin nr. 24

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

53.

Direcția Sanitar-Veterinară

Matei Corvin

11

da

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

54.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

18

1

1

21N

1

1

22

1

1

55.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

1

1

1

1

18

1

1

22

1

1

56.

Kaufland Nufărul

Nufărului

12

da

1

1

1

1

57.

Morii nr. 5

Morii

12

1

da

2/8

1

1

1

1

58.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

1

da

2/8

1

1

1

1

31

59.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

da

1

1

1

1

60.

Seleușului nr. 82/84

Seleușului

12

1

1

1

1

61.

Războieni

zboieni

12

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

17

1

1

62.

Muntele Găina

Muntele Găina

12

1

1

1

1

17

1

1

63.

Piața Cetății

Dimitrie Cantemir

12

da

1

1

1

1

17

1

1

20

1

1

23

1

1

25

1

1

64.

Piața Unirii/ Episcopia Greco-Catolică

Piața Unirii

12

da

1

1

1

1

14

1

1

65.

Colegiul Economic

Calea Matei Basarab

12

da

1

1

1

1

23

66.

Horea

Horea

12

da

1

da

1/4

1

1

1

1

23

67.

Piața 22 Decembrie

Piața 22 Decembrie

12

da

1

da

1/4

1

1

1

1

23

1

1

25

1

1

31

68.

Gheorghe Costaforu

Ghe. Costaforu

12

1

da

2/8

1

1

1

1

69.

Războieni

Războieni

12

1

1

1

1

20

1

1

70.

Seleușului nr. 113

Seleușului

12

1

1

1

1

20

1

1

71.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

da

1

1

1

1

20

1

1

72.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

1

1

1

1

20

1

1

73.

Morii nr. 4

Morii

12

1

1/2

1

1

1

1

20

1

1

31

74.

Ghe. Doja nr. 228

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

75.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

76.

Ghe. Doja nr. 190

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

77.

Str. Șanțului

Gheorghe Doja

13

da

1

1

1

1

78.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

79.

Louis Pasteur nr. 88

Louis Pasteur

13

da

1

1

1

1

80.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

81.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

da

2/8

1

1

1

1

82.

Policlinica

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

83.

Piața Emanuil Gojdu

Piața Emanuil Gojdu

13

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

84.

Piața Cetății

Mihail Kogălniceanu

13

da

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

85.

Sinagoga Ortodoxă

Mihai Viteazul

13

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

86.

Centrul Civic/CEC

Piața Emanuil Gojdu

13

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

87.

Policlinica

Louis Pasteur

13

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

88.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

89.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

da

1

1

1

1

90.

Louis Pasteur nr. 165

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

91.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

92.

Ghe. Doja nr. 115

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

93.

Ghe. Doja nr. 125

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

94.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

95.

Cimitirul Rulikowski

Universității

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

96.

Universitate

Universității

14

da

1

da

%

1

1

1

1

1

97.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

98.

Muzeul Țării Crișurilor

Calea Armatei Române

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

99.

Parc

Piața 1 Dec.

14

1

1

1

1

100.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru Cazaban

14

da

1

1

1

1

19

1

1

21N

1

1

101.

Piața loșia

Calea Alexandru Cazaban

14

1

da

2/8

1

1

1

1

19

1

1

21N

1

1

102.

Pod Rutier

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21N

1

1

103.

Biserica Baptistă Rogerius-Sosire

Podului

14

da

1

1

1

1

21N

1

1

104.

Biserica Baptistă Rogerius-Plecare

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

105.

Pod Rutier

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

106.

Piața loșia

14

1

da

2/8

1

1

1

1

1

Calea Alexandru

21R

1

1

107.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru Cazaban

14

da

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

108.

Tudor Vladimirescu

T. Vladimirescu

14

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

109.

Wiliam Shakespeare

T. Vladimirescu

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

110.

Muzeul Țării Crișurilor

Calea Armatei Române

14

da

1

1

1

1

111.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei

14

da

1

1

1

1

112.

Universitate

Universității

14

da

da

1

1

1

1

113.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

1

114.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

1

115.

Str. Făcliei nr. 12

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

116.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

117.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

118.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

119.

Stația de pompare nr. 1

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

120.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

121.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

122.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

123.

Podgoria nr. 13

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

124.

Podgoria nr. 19

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

125.

Podgoria nr. 13

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

126.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

127.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

128.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

129.

Stația de pompare nr. 1

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

130.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

131.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

132.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

133.

Str. Făcliei nr. 12           Str. Făcliei

15

1

1

1

1

134.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

da

1

1

1

1

135.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

1

136.

Maternitate

Calea Clujului

16

1

1

1

1

17

1

1

137.

Piața Tineretului

Calea Clujului

16

1

%

1

1

1

1

17

1

1

138.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

da

1

1

1

1

139.

Gutenberg

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

140.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

141.

Clujului nr. 192

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

142.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

143.

Clujului nr. 207

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

144.

Aiudului

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

145.

Ogorului

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

146.

Clujului nr. 217

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

147.

George Bacaloglu

George Bacaloglu

16

da

1

1

1

1

148.

Cartierul Tineretului

George Bacaloglu

16

1

1

1

1

149.

George Bacaloglu

George Bacaloglu

16

1

1

1

1

150.

Clujului nr. 248

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

151.

Clujului nr. 218

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

152.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

153.

Clujului nr. 198

Calea Clujului

16

da

1

1/2

1

1

1

1

154.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

155.

Gutenberg

Calea Clujului

16

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

156.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

da

1

da

2/8

1

1

1

1

157.

Gara de Est

Râzboieni

17

da

1

1

1

1

158.

Autogara Războieni

Râzboieni

17

da

1

1

1

1

159.

Magazinul Crișul

Republicii

17

da

1

da

1

1

1

1

1

32

160.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

161.

Spartacus

B-dul Dacia

17

1

1

1

1

21R

1

1

22

1

1

26

1

1

27

1

1

162.

Sfântul Apostol Andrei

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

21R

1

1

22

1

1

26

1

1

27

1

1

163.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

26

1

1

27

1

1

164.

Pod CFR

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

26

1

1

27

1

1

165.

Kaufland Calea Borșului

Calea Borșului

17

da

1

1

1

1

166.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

19

1

1

26

1

1

27

1

1

167.

Sfântul Apostol Andrei

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

1

21N

1

1

26

1

1

27

1

1

168.

Dacia-Decebal

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

21N

1

1

26

1

1

27

1

1

169.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

da

1

%

1

1

1

1

170.

Liceul de Arte

Parcul Petofi Sandor

17

1

1

1

1

171.

Poliția Rutieră

Calea Clujului

17

2

da

4/16

1

1

1

1

172.

Seleușului nr. 11

Seleușului

17

1

1

1

1

173.

Grădinarilor

Seleușului

17

1

1

1

1

174.

Autogara Războieni

Războieni

17

1

1

1

1

175.

Johann Strauss

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

176.

Grădinița nr. 14

Ion Bogdan

18

1

1

1

1

177.

Bihorului nr. 68

Bihorului

18

1

1

1

1

178.

Biserica Penticostală

Bihorului

18

1

1

1

1

179.

Depoul CFR

Bihorului

18

1

1

1

1

180.

Bihorului

Bihorului

18

1

1

1

1

181.

Izvorului nr. 23

Izvorului

18

1

1

1

1

182.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

Izvorului

18

1

1

1

1

183.

Izvorului nr. 52

Izvorului

18

1

1

1

1

184.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

Izvorului

18

1

1

1

1

185.

Izvorului nr. 6A

Izvorului

18

1

1

1

1

186.

Bihorului

Bihorului

18

1

1

1

1

187.

Depoul CFR

Bihorului

18

1

1

1

1

188.

Biserica Penticostală

Bihorului

18

1

1

1

1

189.

Ion Bogdan

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

190.

Grădinița nr. 14

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

191.

ABA Crișuri

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

192.

ERA Shopping Park

Calea Aradului

19

1

1

1

1

23

1

1

193.

Podul Peța

Calea Aradului

19

da

1

1

1

1

23

1

1

194.

Calea Aradului

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21R

1

1

21N

1

1

28

1

1

31

195.

Oneștilor

Oneștilor

19

1

1

1

1

196.

Corneliu Coposu

Corneliu Coposu

19

1

1

1

1

197.

Parc Olosig

Eroul Necunoscut

19

1

1

1

1

198.

Piața Decebal

B-dul Decebal

19

1

da

2/8

1

1

1

1

21N

1

1

199.

Biserica Emanuel

B-dul Decebal

19

1

1

1

1

20

1

1

21N

1

1

28

31

200.

Nicolae Bolcaș

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21R

1

1

21N

1

1

28

1

1

201.

Auchan

Ogorului

20

1

1

1

1

1

21R

1

1

21N

1

1

202.

Lotus

Nufărului

20

1

da

2/8

1

1

1

1

31

203.

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir

20

da

1

1

1

1

25

1

1

31

204.

Andrei Șaguna

B-dul Decebal

21R

1

1

1

1

205.

Dumbravei

B-dul Decebal

21R

1

1

1

1

206.

Piața Rogerius

Transilvaniei

21R

1

1

1

1

22

1

1

1

1

32

207.

Piața Magnoliei

Transilvaniei

21N

1

1

1

1

32

208.

Real II

Str. Suișului

22

1

1

1

1

209.

Padișului

Vlădeasa

23

da

1

1

1

1

210.

Vlădeasa nr. 6

Vlădeasa

23

1

1

1

1

211.

Școala Dimitrie Cantemir

Sextil Pușcariu

23

1

1

1

1

25

1

1

31

212.

Vlădeasa nr. 1

Vlădeasa

23

1

1

1

1

213.

Padișului

Vlădeasa

23

da

1

1

1

1

214.

Adeplast

Uzinelor

14

1

1

1

1

215.

Premagro

Uzinelor

14

1

1

1

1

216.

Macon

Uzinelor

14

1

1

1

1

217.

Premagro

Uzinelor

14

1

1

1

1

218.

Str. Daliei 1

Hack Halasi Gyula

25

da

1

1

1

1

219.

Cartierul nou 1

Hack Halasi Gyula

25

da

1

1

1

1

220.

Nojoridului nr. 110

Nojoridului

25

1

1

1

1

221.

Nojoridului nr. 184

Nojoridului

25

1

1

1

1

222.

Str. Rapsodiei

Nojoridului

25

1

1

1

1

223.

Apateului nr. 4

Apateului

25

1

1

1

1

224.

Nojoridului nr. 19C

Nojoridului

25

1

1

1

1

225.

Str. Rapsodiei

Nojoridului

25

1

1

1

1

226.

Nojoridului nr. 2

Nojoridului

25

1

1

1

1

227.

Nojoridului nr. 110

Nojoridului

25

1

1

1

1

228.

Cartierul nou 2

Hack Halasi

25

1

1

1

1

229.

Str. Daliei 2

Hack Halasi

25

1

1

1

1

230.

Electrocentrale Oradea

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

231.

Eurobusiness Parc 1

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

32

232.

Eurobusiness Parc 2

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

32

233.

Eurobusiness Parc 3

Eugeniu Carada

26

1

1

1

1

234.

Eurobusiness Parc 4

Petre Carp

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

32

235.

Eurobusiness Parc 5

Petre Carp

26

1

1

1

1

27

1

1

31

32

236.

Eurobusiness Parc 6-sosire

Ion Mihalache

26

1

1

1

1

237.

Eurobusiness Parc 6-plecare

Ion Mihalache

26

1

1

1

1

238.

Eurobusiness Parc 5

Petre Carp

26

1

1

1

1

27

1

1

239.

Eurobusiness Parc 3

Eugeniu Carada

26

1

1

1

1

27

1

1

240.

Eurobusiness Parc 2

Calea Borșului

26

1

da

1/4

1

1

1

1

27

1

1

241.

Eurobusiness Parc 1

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

242.

Calea Borșului nr. 22

Calea Borșului

26

1

1

1

1

27

1

1

243.

Eurobusiness Parc 7

Nicolae Filipescu

27

da

1

1

1

1

31

32

244.

Eurobusiness Parc 8

Ghe. Mărdărescu

27

da

1

1

1

1

31

32

245.

Eurobusiness Parc 9

Petre Carp

27

da

1

1

1

1

31

32

246.

Eurobusiness Parc 10

Petre Carp

27

1

1

1

1

31

32

247.

Eurobusiness Parc 11 sosire

Nicolae Filipescu

27

1

1

1

1

31

32

248.

Eurobusiness Parc 11 plecare

Nicolae Filipescu

27

1

1

1

1

31

32

249.

Eurobusiness Parc 10

Petre Carp

27

1

1

1

1

250.

Eurobusiness Parc 9

Petre Carp

27

1

1

1

1

251.

Eurobusiness Parc 8

Ghe. Mărdărescu

27

1

1

1

1

252.

Eurobusiness Parc 7

Nicolae Filipescu

27

da

1

1

1

1

253

Aeroportul Oradea

Calea Aradului

28

1

1

1

1

1

254

Leroy Merlin

Ogorului

30

da

1

1

1

1

255

Calea Borșului nr. 32 C - dus

Calea Borșului nr. 32C

26

da

1

1

1

1

27

31

32

256

Calea Borșului nr. 32 C - întors

Calea Borșului nr. 32C

26

da

1

1

1

1

27

31

32

257

Dedeman

Calea Aradului

19

da

1

1

1

1

23

258

Autogara

Bd. Decebal

23

da

1

1

1

1

31

259

Piața 100

Ogorului

C 100

da

1

1

1

1

260

Izlazului

Izlazului

C 100

da

1

1

1

1

261

Ogorului nr. 3

Ogorului

16

da

1

1

1

1

262

Fabrica de Confecții

Str. Clujului nr.207

16

da

1

1

1

1

17

Anexa 1 la H.C.L. nr. 229/2019

Anexa 1 la Caietul de sarcini

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA TRASEELOR DE AUTOBUZ ÎN MUNICIPIUL ORADEA -CURSE REGULATE LA NIVELUL A.D.I. TRANSREGIO

Linia Numar statii/sens Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

10

13(16) Statii/dus;

13 (15) statii/întors;

15,5 km (17,7 km)

Dus: Str. Seleusului - Calea Averescu - P-ta Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie - str. Independenței - str. T. Vladimirescu - str. Lapusului -str. Meșteșugarilor - str. Barcăului - str. Greierului - P-ța Devei - str. Hațegului - str. Ep I. Darabant - str. Mâgheranului - str. Belșugului - str. H. Ibsen ( sens giratoriu);

Intors: str. H. Ibsen - str. O. Densușianu - Ep. I. Darabant - str. Hategului - P-ța Devei - str. Greierului -str. Barcaului - str. Meșteșugarilor - str. Lapusului -str.Oneștilor-str. Ștefan Octavian Iosif -Bdul. Decebal-str. Iuliu Maniu-str. Traian Moșoiu-Piața 1 Decembrie-str. Dimitrie Cantemir-str.Muntele Găina-str. Războieni-str.Seleușului.

55-100 locuri/unitate de transport

5:00

-6:00

6:00

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-15:30

15:30

-17:00

17:00

-22:10

Prima în cursă de la Complex Seleușului

Ultima de la Complex Seleușului în cursă/garaj

30’

30’

60’

30’

30’

60’

5:00

22:10/22:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

30’

30’

30’

30’

30’

60’

5:00

22:10/22:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

5:27- 6:27*

6:27-21:00

Prima în cursă de la Densușianu

Ultima de la Complex Seleușului în cursă/garaj

60’

60’

5:27S

6:27D

21:00/21:25

*În zilele de duminică nu se circulă în intervalul 5:27-6:27

11

13 statii /dus;

11 statii/întors;

14,50 km

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti -str. Muzeului-str. Șirul Canonicilor-str. Berzei- bdul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. Vamii - Gara Episcopia;

Intors: Gara Episcopia - str. Vamii - str. Matei Corvin -bdul. Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrală;

100-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 4

Plecari de la capetele de traseu

4:30

-5:30

5:30

-7:30

7:30

-12:30

12:30

-17:30

17:30

-21:30

21:30

-22:50

Prima în cursă de la Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

30’

20’

30’

20’

30’

40’

4:30

22:50/23:28

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

4:30-21:30

21:30- 22:50

4:30

22:50/23:28

30’

40’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

5:30-21:00

30’

5:30

21:00/21:48

12

19 statii / cursa completă;

12,80 km

Traseu cu un singur capăt de linie:

Str. Ogorului - str. Nufărului - str. Morii - str. Bumbacului -str. Eforie - Str. Velența - str. Seleusului - str. Razboieni -str. Muntele Găina - str. D. Cantemir - P-ta Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie - P-ța Unirii - str. Avram lancu - str. Sucevei - Calea Matei Basarab-str. Sucevei- str. Horea - P-ța 22 Decembrie - str. Gh. CostaForu - str. D. Cantemir - str. Muntele Gaina - str. Războieni - str. Seleusului -str. Velența - str. Eforie - str. Bumbacului -str. Morii - str. Nufarului - str. Ogorului.

55-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor în zilele 1-5 în perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 8

Plecari de la capetele de traseu

5:00

-7:10/

7:10

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-16:30

16:30

-18:00

18:30

-22:30

Prima în cursă de la Ogorului 62

Ultima de la Ogorului 62 în cursă/garaj

10’

8’

20’

10’

15’/20’

30’

5:00

22:30/23:16

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 7

5:00

-8:20

8:20

-13:00

13:00

-16:40

16:40

-18:00

18:00

-22:30

5:00

22:30/23:16

11’

20’

20’

20’

30’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

30’

30’

30’

6:00

21:30/22:16

13

Traseu cu un singur capăt de linie:

100

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Plecari de la capetele de traseu

17 (21) statii / cursa completă; 9,6(12,8) km

Str. Gh. Doja 190- str. Louis Pasteur- str. Gen Magheru

 • - P-ța Emanuil Gojdu - P-ța Cetății - str. M. Kogălniceanu

 • - str. M. Viteazul - P-ța 1 Decembrie - P-ța Emanuil Gojdu - str. Gen. Magheru - str. Louis Pasteur - str. Gh. Doja 190-(str. Gh. Doja228)

locuri/unitate de transport

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

5:00

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-16:00

16:00

-22:30

Prima în cursă de la P-ța Cetății

Ultima de la P-ța Cetății în cursă/garaj

20’

40’

20’

40’

5:00

22:15/22:46

Numărul de curse prelungite la Gh. Doja nr.228: 2 curse în zilele 1-5 în perioada anului scolar

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

20’

40’

20’

40’

5:00

22:15/22:46

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

06:00-09:30

09:30- 17:00

17:00-21:30

40’

40’

40’

6:00

21:15/21:46

14

16 statii /dus; 13statii / întors;

13,80 km

(12,30km*)

Dus: str. Universității - Calea Armatei Romane - str. Sucevei - str. M. Viteazul -str. Independenței - P-ța Unirii - str. T. Vladimirescu - str. Alexandru Cazaban -str. Ovid Densușianu - str. Podului -str.Uzinelor;

Intors: str. Uzinelor-str. Podului - str. Ovid Densușianu - str. Alexandru Cazaban - str. T. Vladimirescu - P-ța Unirii - str. Avram Iancu - Calea Armatei Romane - str. Universității;

55-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:11

Plecari de la capetele de traseu

5:00

-5:28

5:28

-8:00

8:00

-13:20

13:20

-16:00

16:00

-19:00

19:00

-22:30

Prima în cursă de la C.Rulikowski /Macon

Ultima în cursă de la C. Rulikowski/ Macon

7’

8’

12’

8’

12’

15’

5:00/5:43

22:30/22:14 23:22G

101,5 curse/zi Circulă la statia Macon numai cursele care pleacă din statia Cimitir Rulikowski la orele: 5:14, 5:28, 5:52, 6:16, 6:40, 6:56, 13:12,13:28,13:52,14:16,14:56, 21:00, 21:30, 21:45.

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 8

5:00

-5:28

5:28

-8:00

8:00

-13:00

13:00

-16:00

16:00

-17:00

16:00

-19:00

19:00

-22:30

5:00/5:44

22:30/22:14 23:22G

7’

10’

15’

12’

12’

15’

15’

86 curse/zi Circulă la statia Macon numai cursele care pleacă din statia Cimitir Rulikowski la orele:5:14, 5: 5:28, 5:59, 6:22, 6:40, 7:00, 13:10,13:28,13:50,14:20,14:50,15:10, 21:00, 21:30, 21:45.

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7și sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4

5:20-6:00

6:00-7:40

7:40-18:00

18:00:21:55

20’

25’

20’

30’/25

5:20/5:58

21:55/22:24 22:50G

46 curse/zi Circulă sâmbăta la statia Macon numai cursele care pleacă din statia Cimitir Rulikowski la orele:5:25, 5:45, 6:05, 6:25, 13:00, 13:30,14:00,14:32, 21:00, 21:30, 21:45.

În zilele de duminică și de sărbători legale se circulă numai până la statia Biserica Baptistă.*

15

14 statii /dus; 13 statii/ întors;

14,70 km

Dus: P-ța Cetății - str. M. Kogălniceanu - str. M. Viteazul - P-ța 1 Decembrie - P-ța Emanuil Gojdu - str. Aleea Ștrandului - str. Codrilor - str. Făcliei - str. Podgoria;

Intors: str. Podgoria - str. Făcliei - str. Codrilor - str. Aleea Ștrandului - P-ța Emanuil Gojdu - P-ța Cetății ;

55 -100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

Plecari de la capetele de traseu

5:28

-7:28

7:28

-12:28

/ 16:28

-20:28

12:28

-

13:28 /

15:28

-

16:28

13:28

-15:28

Prima în cursă de la P-ța Cetății

Ultima de la P-ța 1 Cetății în cursă/garaj

65’/55’

120’

60’

65’/55’

5:00

20:28/21:22

11 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 în perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

5:28

6:33

7:28 12:28 14:33

7:28

-9:28

9:28

-12:28

16:28

-20:28

5:28

20:28/21:22

câte o cursă

120’

-

120’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

Se execută 6 curse pe zi cu plecare din stația Piața Cetății la: 6:33      14:33

7:28      18:28

12:28     20:28

6:33

20:28/21:22

16

Traseu cu un singur cap linie:

( str. G. Bacaloglu - Cartierul Tineretului) -

100 locuri/unitate

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 5

Plecari de la capetele de traseu

18 statii / cursa completă - str. Calea Clujului nr. 207;

10,30 km

(16CT*) 26 statii / cursa completă -str.G.Bacaloglu; 13,90 km)

(16CT**) 28 statii / cursa completă -str.G.Bacaloglu cu traseu pe str. Ogorului;

15,5 km)

Calea Clujului - str. Dragoș Vodă - Calea Maresal Averescu - P-ta Emanuil Gojdu -str. D. Cantemir - str. M. Kogălniceanu - str. M. Viteazul - P-ța 1 Decembrie - Piața Emanuil Gojdu - str. Calea Clujului - str. Seleușului -str. Dragoș Vodă - Clujului nr.207- str. G. Bacaloglu - Cartierul Tineretului.

Traseul este prelungit:

 • -    până la Cartierul Tineretului * .

 • -    până la Cartierul Tineretului cu

traseul       efectuat pe str.

Ogorului)**.

de transport

5:00***

-

6:23

6:23

-

7:23

7:23

-

7:55

7:55

-

8:33

8:33-12:33

17:13-23:03

12:33

-

17:13

Prima în cursă de la Piata Cetății

Ultima de la

Piata 1 Cetății în cursă/garaj

10'/18’/10'/8'/7'/14’/13'

10'

8'

1474710'

20''

10'

5:00

22:33 23:03G

75,5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului: 12 curse*

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacanțelor Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 4

4:53****

-

6:47

6:47

-

8:13

8:13-13:13

18:13-23:03

13:13

-

15:39

15:39

-

22:50

1271573712715713716'

14'/13'/14'/

18'

20'

10718715'

/9'/16'/15'/

13'/14'

16715717'/

16'/17'20'/1

5'/18'

4:53

22:33 23:03G

64,5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului : 9 curse*

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport: 3

5:29

-

6:13

6:13-8:13

18:53-20:53

8:13

-

18:53

20:53

-

22:23

5:29

21:38/22:23

44'

40'

40'

45'

37,5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului : 6 curse*

* Din cursele cu traseu prelungit până în Cartierul Tineretului 4 curse/zi lucrătoare vor avea traseul deviat la stația Ogorului nr. 3, iar sâmbăta 2 curse/zi.

*** intră pe traseu la ora 4:57 din stația Clujului nr. 207.

**** intră pe traseu la ora 4:52 di stația Clujului nr. 207.

17

Dus: Gara Oradea Est - str. Războieni - str. Muntele

100-150

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Plecari de la capetele de traseu

13 statii /dus;

12 statii/ întors;

14,30 km

Găina - str. D. Cantemir - P-ța Emanuil Gojdu - str. Gen. Magheru - str. Republicii - str. Muzeului - b-dul Dacia (Pod CFR)- Calea Borșului.

Intors: Calea Borșului - B-dul Dacia (Pod CFR) - str. Parcul Petofi - str. Republicii - str. Gen Magheru - Calea Clujului - str. Seleușului - str. Războieni - Gara Oradea Est.

locuri/unitate de transport

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 7

5:00

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-22:10

Prima în cursă de la Gara Oradea Est

Ultima de la Gara Oradea Est în cursă/garaj

12’

30’

12’

20’

30’/40’

5:00

22:10/23:01G

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

5:00

-8:00

8:00

-13:00

13:00

-16:00

16:00

-21:30

21:30

-22:10

5:00

22:10/23:01G

15’

30’

15’

30’

40’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

5:20

-6:00

6:00

-21:30

40’

30’

5:20

21:30/22:23G

18

13 statii /dus; 11 statii/ intors;

13,60 km

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti -str. Muzeului-str. Șirul Canonicilor-str. Berzei- b-dul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. I. Bogdan - str. Bihorului - str. Izvorului;

Intors: str. Izvorului - str. Bihorului - str. I. Bogdan - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti -Gara Centrală;

22-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:50

-8:30

8:30

-12:30

12:30

-18:30

Prima în cursă/Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

45742773’

-

60’

5:50

18:30/19:19

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7și sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

8:00

-9:00

9:00

-14:00

14:00*

-16:00

8:00

16:00/16:44

60’

-

60’

*Cursa cu plecare de la ora 14:00 din statia Gara Centrală nu se execută în zilele de duminică și sărbători legale

4 n I Traseu cu un singur cap linie?


100       | Intervalul de succedarea curselor in zilele 1-6**    | Plecări de la capetele de traseu

12 statii / cursa completă;

12 km

Calea Aradului nr. 87A - str. Calea Aradului nr.62-str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban - str. Ovid Densușianu - b-dul Dacia - str. Transilvaniei - str. C. Coposu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului nr. 87A - Calea Aradului nr.62.

locuri/unitate de transport

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-6: 2

6:40*

-9:00

9:00

-20:00

20:40

-21:25

21:25

-22:25

Prima în cursă de la Calea Aradului 62

Ultima de la Calea Aradului 62 în cursă/garaj

40’/50’

30’

45’

60’

06:40

22:25/22:57

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7*** Numarul de mijloace de transport in ziua 7: 2

40’/50’

30’

45’

60’

06:40

22:25/22:57

*Intră pe traseu din stația Dacia Zig-Zag la ora 5:42.

**Cursele cu plecare la orele 6:40, 21:25 și 22:25 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

*** Cursele cu plecare la orele 6:40,19:30,20:00, 20:40,21:25 și 22:25 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

20

19 statii / cursa completă;

16,5 km

Traseu cu un singur cap linie:

Dus:str. Ogorului- Calea Aradului -bdul. Decebal - str. luliu Maniu - str. Traian Moșoiu - P-ța Cetății - str. D. Cantemir-str. M-tele Găina - str. Războieni str. Seleușului -str. Velența - str. Bumbacului - str. Morii - str. Nufărului - str. D. Cantemir - P-ța Cetății - Piața Emanuil Gojdu -str. Independenței - P-ța Unirii - str. T. Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului-str. Ogorului.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:50*

-8:10

8:10

-21:10

21:10

-22:30

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima de la Calea Aradului în cursa/garaj

80’

60’

80’

6:50

22:30/22:54

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

80’

60’

80’

6:50

22:30/22:54

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

6:50-8:10

8:10-21:10

21:10-22:30

80’

60’

80’

6:50

22:30/22:54

*Se intră pe traseu din stația Morii la ora 5:30

21/R

Traseu cu un singur cap linie:

55-100 locuri/unitate de

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Plecari de la capetele de traseu

13 statii/cursa completă;

12,5 km

Calea Aradului - b-dul Decebal - b-dul Dacia - str. Transilvaniei - str. Ștefan cel Mare - str. Podului - str. Ovid Densușianu - str. Alexandru Cazaban - str. Oneștilor - Calea Aradului

transport

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

8:40

-21:25

21:25

-22:30

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima din Calea Aradului în cursa/garaj

45’

65’

8:40

22:30/23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

45’

65’

8:40

22:30/23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

8:40

-21:20

21:20

-22:30

45’

65’

8:40

22:30/23:00

*Se intră pe traseu din stația Andrei Șaguna la ora 8:06

21/N

13 statii/cursa completă;

12,5 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului - str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban

 • - str. O. Densușianu - str. Podului - str. Ștefan cel Mare

 • - str. Transilvaniei - b-dul Dacia - b-dul Decebal - Calea Aradului

55-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:20

-6:00

6:00

-7:07

7:07

-8:20

8:20

-21:05

21:05

-22:20

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima din Calea Aradului în cursa/garaj

40’

67’

73’

45’

75’

5:20

22:20/22:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:20

-6:00

6:00

-7:07

7:07

-8:20

8:20

-21:05

21:05

-22:20

5:20

22:20/22:47

40’

67’

73’

45’

75’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

5:20

-6:00

6:00

-7:07

7:07

-8:20

8:20

-21:05

21:05

-22:20

5:20

22:20/22:47

40’

67’

73’

45’

75”

22

11 statii /dus;

9 statii/ întors;

14,90 km.

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti - str. Muzeului - Iodul Dacia - str. Transilvaniei - b-dul Stefan Cel Mare -str. Matei Corvin - str. Suișului;

Intors: str. Suișului - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrala

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:30

-7:30

7:30

-9:45

9:45

-21:45

Prima în cursă/Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

60’

75’

60’

6:30

21:45/22:39

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și în zilele de sărbătoare legală

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

06:30

-8:45

8:45

-21:45

6:30

21:45/22:39

75’

60’

23

15 statii /cursa completă;

12,9 km.

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului nr. 87A - str. Calea Aradului nr.62- str. Vlădeasa - str. Horea - P-ța 22 Decembrie - str. Sextil Pușcariu - str. D. Cantemir - P-ta Cetății - P-ța Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie -str. Independenței - str. T. Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Vlădeasa - str. Calea Aradului nr. 87A- Calea Aradului nr.62.

55-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6** Numarul de mijloace de transport in zilele 1-6: 2

Plecari de la capetele de traseu

08:00*

-09:15

09:15

-20:45

20:45

-21:25

21:25

-22:23

Prima în cursă de la Calea Aradului 62

Ultima de la Piața Cetății în cursă/ garaj

75’

30’

40’

60’

8:00

22:41

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7*** Numarul de mijloace de transport in ziua 7 : 2

08:00

-09:15

09:45

-20:45

20:45

-21:25

21:25

-22:23

75’

30’

40’

60’

8:00

22:41

*Intră pe traseu din stația Dacia Zig-Zag la ora 5:42.

**Cursele cu plecare la orele 20:445, 21:25 și 22:23 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

*** Cursele cu plecare la orele 20:15, 20:45,21:25 și 22:253 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

25

9 statii /dus;

7 statii/ întors;

11,1 km.

Dus: D. Cantemir (P-ta Cetății) - str. Gh. Costa Foru -P-ta 22 Decembrie - str. Sextil Pușcariu - str. Dimitrie Cantemir - str. Nufărului - str. Nojoridului - Str. Rapsodiei - pasaj suprateran - str. Nojoridului - Ep. Vasile Hossu - str. Hack Halasi Gyula;

Intors: Hack Halasi Gyula - Ep. Vasile Hossu - str. Nojoridului - Pasaj suprateran - str. Rapsodiei - str. Nufărului - str. D. Cantemir (P-ța Cetății)

16-22 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

7:30-8:17*

13:20- 17:27**

Prima în cursă de la Str.

Daliei1/ PiațaCetății

Ultima în cursă de la Str. Daliei 1/ Piața Cetății

47’

40’/45’/30’/85’/42’

7:13/7:30

-13:43/13:20

8:00/8:17G

-17:10/17:27G

7 cuse pe zi

* Intră în cursă la 7:00 din stația Nojoridului nr. 19/C ** intră în cursă la 13:17 din stația Piața Cetății G-pleacă spre garaj

26

9(11) statii/dus;

9(11) statii/întors;

11,20 (13,30) km.

Dus : B-dul Dacia - Calea Borșului - str. Str. Eugeniu Carada - Str. Petre P. Carp - (Str. Ion Mihalache) Intors: -(Str. Ion Mihalach) - Str. Petre P. Carp - Str. Eugeniu Carada - Calea Borșului - b-dul Dacia

22 - 150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanțelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

5:27

-7:11

7:11

-8:15

8:15

-13:27

13:27

-17:20

17:20

-21:30

21:30

-22:22

Prima în cursă de la stația Spartacus

Ultima de la stația Spartacus în cursă/în garaj

15’/20’/ 15’/18

19’/20/ 25’

-

18’/19’/ 20’/30’

-

16’/14’/ 22’

5:27

22:22/22:55

27

12(15) statii/dus;

12(14) statii/ întors;

13,80 (17,50) km.

Dus : B-dul Dacia - Calea Borșului - str. N. Filipescu - str. Gh. Mârdârescu - Str. Petre P. Carp - (Str. Ion Mihalache - N. Filippescu - Eberspaecher); Intors: -( N. Filippescu - Eberspaecher - Str. Ion Mihalache) - Str. Petre P. Carp - Str. Gh. Mârdârescu - str. N. Filipescu - Calea Borșului - Iodul Dacia;

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 4

Plecari de la capetele de traseu

5:12

-8:30

8:30

-13:16

13:16

-16:50

16:50

-17:20

17:20

-21:20

21:20

-22:10

Prima în cursă de la stația Spartacus

Ultima de la stația Spartacus în cursă/în garaj

12726720’/

16’

18715725’

-

8730718’/

20’/25’/35’

-

-

20’/30’

5:12

22:10/22:51

Intervalul de succedare a curselor in zilua 6 Numarul de mijloace de transport in zilua 6: 3

5:28

-8:00

8:00

-13:20

13:20

-16:00

16:00

-21:30

21:30

-22:10

5:28

22:10/22:39

12’/25’/

20’/15’

-

20”/22’/18’

-

20’

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7 Numarul de mijloace de transport in ziua 7 : 2

5:28

-6:45

6:45

-13:40

13:40

-14:30

14:30

-21:30

21:30

-22:10

42’/35’

-

50’

-

40’

5:28

22:10/22:39

Programul Liniei 28 este valabil în perioada 25 martie 2018 - 27 octombrie 2018

Traseu cu un singur cap linie:

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

Prima în cursă de la stația Emanuil Gojdu/ Aeroportul Oradea

Ultima de la stația Emanuil Gojdu/ Aeroportul Oradea în cursă/în garaj

luni

marți

miercuri

joi

vineri

sâmbătă

duminică

28

Calea Aradului - bdul.

Decebal - str. luliu Maniu-str. Traian Moșoiu - P-ța 1 Decembrie - str.

Independenței - Piața

Emanuil Gojdu - Piața 1 Decembrie- str. Independenței - str.

16-55 locuri/unitate de transport

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

10 stații cursă completă: 12,9 km.

6:30

7:35

9:43

15:00

7:15

8:50

10:20

15:20

 • 6 :30

 • 7 :38

10:58

15:00

7:15

8 :50

12:10

15:20

 • 6 :30

 • 7 :35

 • 8 :38

 • 9 :58

7:15

 • 8 :35

 • 9 :50

11 :10

 • 6 :30

 • 7 :38

10:58

13:58

7:15

8 :50

12:10

15:05

 • 6 :30

 • 7 :38

12:48

14:30

7:15

8 :50

14:00

15:20

6 :30

15:03

19:48

20 :23

7:15

16:15

21 :00

21 :35

9 :43

11 :38

15:13

19:03

10:55

12:30

16:20

20:15

Conform orar zilnic

Conform orar zilnic

Tudor Vladimirescu- bdul.

17:58

19:05

19:03

20:15

13:58

14:45

19:03

20:15

19:03

20:15

22 :03

23:15

Decebal- Calea Aradului.

19:03

20:15

20:18

21 :30

15:05

15:25

19:43

20 :50

19:43

20:50

19:03

20:15

19:43

20 :50

30

20 stații cursă completă:

15,3 km

Traseu cu un singur cap linie:

str.Ogorului - Universității - Calea Armatei Române - Avram lancu - Traian Moșoiu - P-ta 1 Decembrie -Piața Emanuil Gojdu - General Magheru -Republicii - P-ța București - Ștefan cel Mare -str. Transilvaniei - b-dul Dacia - Ovidiu Densușianu -str. Cazaban - str. Tudor Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului - str. Ogorului.

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-6: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:50

-6:40

6:50

-19:40

21:30

-

22:15

Prima în cursă de la stația Cimitirul Rulykowski

Ultima de la stația Nicolae Bolcaș în cursă/în garaj

60’

60’

60’

5:55

22:15/22:20

Intervalul de succedare a cu Numarul de mijloace de trans

rselor in ziua 7 port in ziua 7 : 2

Plecari de la capetele de traseu

7:50

-8:40

8:50

-19:40

20:30

-21:15

Prima în cursă de la stația Cimitirul Rulykowski

Ultima de la stația Nicolae Bolcaș în cursă/în garaj

60’

60’

60’

7:55

21:15/21:20

31

17 statii /dus;

14 statii/ întors;

33,4 km.

Traseu cu un singur cap linie: DUS :Bumbacului-Morii-Nufărului-D.Cantemir-Ștefan Zweig-Lugojului-Sextil Pușcariu-Piața 22 Decembrie-Horea-Sucevei-Decebal-Calea Aradului-Oneștilor-Cazaban-Densușianu-Dacia-Calea Borșului-Nicolae             Filipescu-Ghe.

Mărdărescu-Petre Carp-Ion Mihalache-Nicolae Filipescu.

ÎNTORS : Nicolae Filipescu-Ion Mihalache-Petre       Carp-Ghe.Mărdărescu-Nicolae

Filipescu-Calea Borșului-O. Densușianu-Cazaban- Oneștilor- Calea Aradului-bd. Decebal-Calea Matei Basarab-Sucevei-Horea-Piața 22 Decembrie-Sextil Pușcariu-D.Cantemir-Nufărului-Constantin Noica-Bumbacului.

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Bumbacului

Ultima de la stația Eurobusiness 11 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness 11

Bumbacului

Eurobusiness Parc 11

5:00

7:00

13:00

21:00

6:15

8:15

14:15

22:15

5:00

22:15/22:53

32

15 statii /dus;

14 statii/ întors;

27,3 km.

Traseu cu un singur cap linie:

DUS :Mareșal Averescu - General Magheru -Republicii-Piața București-Ștefan cel Mare-Transilvaniei-bd. Dacia -Calea Borșului-Nicolae Filipescu-Ghe. Mărdărescu-Petre Carp-Ion Mihalache-Nicolae Filipescu.

ÎNTORS : Nicolae Filipescu-Ion Mihalache-Petre       Carp-Ghe.Mărdărescu-Nicolae

Filipescu-Calea Borșului-bd. Dacia-Transilvaniei- Ștefan cel Mare - Piața București-Republicii- General Magheru -Piața Emanuil Gojdu- Calea Clujului-Seleușului- Mareșal Averescu.

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Mareșal Averescu

Ultima de la stația Eurobusiness 11 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness 11

Bumbacului

Eurobusiness Parc 11

5:15

7:15

13:15

21:15

6:20

8:10

14:20

22:10

5:15

22:10/22:41

22-150 locuri/unitate de

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

C100

2 statii /dus;

2 statii/ întors;

4,6 km.

Traseu cu un singur cap linie:

Izlazului (stație Izlazului) - str. Universității -- str. Ogorului (stație Piața 100)- sens giratoriu Ogorului/Universității - str. Ogorului - str. Izlazului (stație Izlazului).

transport

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Auchan

Ultima de la stația C100 în cursă/în garaj de la stația C100

Auchan

Piața C100

8:00

8:20

8:40

9:00

9:20

9:40

10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

11:40

12:00

12:20

12:40

13:00

13:20

13:40

14:00

8:06

8:26

8:46

9:06

9:26

9:46

10:06

10:26

10:46

11:06

11:26

11:46

12:06

12:26

12:46

13:06

13:26

13:46

14:06

8:00

14:06/14:12