Hotărârea nr. 226/2019

privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Analizând raportul de specialitate nr. 108410 din 18.03.2019 întocmit de către Primăria Municipiului Oradea - Direcția Juridică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.,

În temiul art. 7 alin (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, violența domestică care precizează faptul că “autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenței domestice, pentru preîntâmpinarea unor situații de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenței domestice, inclusiv prin furnizarea de informații și programe de educație despre modalitățile în care se pot preveni, evita, recunoaște și raporta cazurile de violență”.

În conformitate cu art. 35A1 din Legea nr. 217/2003, republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, intervenția de urgență în cazurile de violență domestică „se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale prin intermediul unei echipe mobile formate din reprezentanți ai Serviciului Public de Asistență Socială”

Ținând cont de prevederile:

 • -    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • -    HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie

 • -    Legii 292/2011 a asistenței sociale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin (7) lit. a) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă înființarea echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, cu următoarea componență:

 • -  Coordonator: Un angajat al Direcției de Asistență Socială Oradea (DASO), cu funcție de conducere și atribuții în asistență socială, numit prin decizia directorului executiv

 • -  Membrii: 5 Angajați ai DASO, cu atribuții în asistență socială, numiți prin decizia directorului executiv

 • -  Un reprezentant al Poliției Locale Oradea (sau echipaj), care să asigure protecția echipei mobile

 • -  Din componența echipei mobile pot face parte reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum și reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil, cu care au fost încheiate acorduri de parteneriat/convenții, voluntari.

Art. 2 Echipa mobilă prevăzută la art. 1 are următoarele atribuții:

 • a) verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național (SNUAU) -112;

 • b) realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

 • c) acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice;

 • d) sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localității/județului, adecvate nevoilor acestora;

 • e) informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;

 • f) asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de protecție, și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora;

 • g) colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor;

 • h) realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:

 • (i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112;

 • (ii) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii ordinului de protecție;

 • (iii) orientarea către DAS Oradea/DGASPC Bihor sau, după caz, către furnizorii privați de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și, după caz, pentru agresori

j) intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci când prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial.

Art. 3 Mijlocul de transport pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgență, va fi asigurat de către Direcția de Asistență Socială Oradea sau de către Poliția Locală Oradea.

Art. 4 După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea și șeful Poliției Locale Oradea - directorul executiv, vor emite decizii privind componența nominală a echipei mobile prevăzută la art. 1.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Prefectului jud. Bihor

 • -  Primăria Municipiului Oradea

 • -  Direcția de Asistență Socială Oradea

 • -  Poliția Locală Oradea

 • -  Poliția Municipiului Oradea

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • -  Se afișează pe site-urile www.daso-oradea.ro și www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 226

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”