Hotărârea nr. 225/2019

pentru aprobarea mandatării Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică de Oradea în vederea efecutării demersurilor necesare recuperării creanțelor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea mandatarii Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică de Oradea în vederea efecutării demersurilor necesare recuperării creanțelor

Municipiului Oradea înscrise la masa credală în cadrul procedurii de faliment a societății-debitoare, S.C. Zenith Retail SRL

Analizând raportul de specialitate nr. 121975/27.03.2019 întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active - Delegări de Gestiune, Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

 • •  mandatarea Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică de Oradea în vederea efecutării demersurilor necesare recuperării creanțelor Municipiul Oradea înscrise la masa credală si garantate cu ipotecă, in sumă de 1.669.685 lei în cadrul procedurii de insolvență/ faliment a societatii-debitoare Zenith Retail SRL, prin adjudecarea în contul creanțelor deținute a terenului aflat in proprietatea debitorului identificat prin nr. cadastral 160445, înscris în C.F. nr. 160445 Oradea, în suprafață de 138.400 mp.

 • •  în vederea adjudecării terenului, mandatarul va ține cont de proporția procentuală a creantelor fiecăruia în parte, evidentiate in situatia de carte funciară, astfel :

 • -  Municipiul Oradea - in procent de 12,2 %

 • -  Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Oradea- in procent de 87,8% .

În conformitate cu prevederile art.2009 si următoarele din Noul Cod Civil

Luând în considerare Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit. b) alin (4) lit. a) și ale art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă mandatarea Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică de Oradea în vederea efecutării demersurilor necesare recuperării creanțelor Municipiul Oradea înscrise la masa credală si garantate cu ipotecă, in sumă de 1.669.685 lei în cadrul procedurii de insolvență/ faliment a societatii-debitoare Zenith Retail SRL, prin adjudecarea în contul creanțelor deținute a terenului aflat in proprietatea debitorului identificat prin nr. cadastral 160445, înscris în C.F. nr. 160445 Oradea, în suprafață de 138.400 mp.

Art. 2. În vederea adjudecării terenului, mandatarul va ține cont de proporția procentuală a creantelor fiecăruia în parte, evidentiate in situatia de carte funciară, astfel :

 • -      Municipiul Oradea - in procent de 12,2 %

 • -      Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Oradea- in procent de 87,8% .

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Direcția Economică;

 • - Direcția Juridică;

 • - Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Oradea, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 225                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”