Hotărârea nr. 224/2019

privind transferul în gestiunea Muzeului Oraşului Oradea - Complex Cultural a tipăriturilor (broşuri) de promovare turistică şi scăderea din gestiunea Primăriei Municipiului Oradea a celor care au fost distribuite gratuit în cadrul tărgurilor de promovare turistică.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transferul în gestiunea Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural a tipăriturilor (broșuri) de promovare turistică și scăderea din gestiunea Primăriei Municipiului Oradea a celor care au fost distribuite gratuit în cadrul tărgurilor de promovare turistică.

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 119903/26.03.2019, prin care Direcția Economică propune închiderea gestiunii pe obiecte de inventar - tipărituri - broșuri, înregistrate cu valoare pentru a fi vândute, precum și a scăderea din gestiunea Primăriei Municipiului Oradea (Direcția Patrimoniu Imobiliar) a celor care au fost distribuite gratuit în cadrul târgurilor de promovare turistică.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit d), alin.(6) lit.a) pct. 19 și ale art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă scăderea din gestiunea Primăriei Municipiului Oradea a tipăriturilor - broșuri de promovare turistică, după cum urmează:

 • a)  Cetatea Oradea - Steaua moștenirii legendare:

 • •  vândute 569 buc. în valoare de 2.845 lei;

 • •   distribuite în cadrul târgurilor de turism au fost distribuite gratuit 1.570 buc., în valoare de 7.850 lei;

 • b) Exuberanța vremurilor - ghid secession orădean:

 • •   vândute 168 buc.,în valoare de 840 lei;

 • •   distribuite în cadrul târgurilor de turism au fost distribuite gratuit 1.520 buc., în valoare de 7.600 lei;

 • c) Arhitectura 1900 - Oradea Belle Epoque:

 • •   vândute 227 buc., în valoare de 1.135 lei;

 • •   distribuite în cadrul târgurilor de turism au fost distribuite gratuit 1.620 buc., în valoare de 8.100 lei;

 • d)  Oradea Spirit - Orașul Bisericilor:

 • •   vândute 322 buc.,în valoare de 1.610 lei;

 • e)  Oradea - Punte între două lumi:

 • •   vândute 149 buc., în valoare de 1.490 lei;

 • f)  Oradea memorabilă - Locuri, oameni, amintiri:

 •   vândute 43 buc., în valoare de 215 lei;

Art. 2. Se aprobă transferul în gestiunea Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural a tipariturilor - broșurilor de promovare după cum urmează:

 • 1. Cetatea Oradea - Steaua moștenirii legendare:

 • •   7.861 buc., în valoare de 39.305 lei;

 • 2. Exuberanța vremurilor - ghid secession orădean:

 • •   8.312 buc., în valoare de 41.560 lei;

 • 3. Arhitectura 1900 - Oradea Belle Epoque:

 • •   8,153 buc., în valoare de 40.765 lei;

 • 4. Oradea Spirit - Orașul Bisericilor:

 • •   9.678 buc., în valoare de 48.390 lei;

 • 5. Oradea - Punte între două lumi:

 • •   9.851 buc., în valoare de 49.255 lei;

 • 6. Oradea memorabilă - Locuri, oameni, amintiri:

 •   9.957 buc., în valoare de 49.785 lei.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplnire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică la:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural

 • -   Direcția Economica;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 224

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”