Hotărârea nr. 220/2019

privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale MAXIQ COMPUTRER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale MAXIQ COMPUTRER SRL pentru clădirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018

Analizând Raportul de specialitate nr. 111076 din 25.03.2019 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2019 pentru cladirile utilizate in domeniul IT de catre S.C. MAXIQ COMPUTER SRL.

S.C. MAXIQ COMPUTER SRL are sediul social în municipiul Oradea, str. Sucevei, nr. 52, jud. Bihor, este reprezentată legal de către dl. Zmaranda Florin - Valentin, în calitate de administrator, având cod unic de inregistrare 6896920 și număr de ordine în Registrul Comerțului J5/4748/1994.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. 2, lit. l, din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal,

În baza HCL nr. 1282/2018, prin care se aprobă schema locala de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiaza de reducerea impozitului pe cladirilie utilizate de entitati din domeniul IT,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădire pe anul 2019, cu suma de 2.707 lei, pentru cladirea utilizata in domeniul IT de catre S.C. MAXIQ COMPUTER SRL in Oradea, str. Sucevei nr. 52.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C. MAXIQ COMPUTER SRL, prin grija Directiei Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 220                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”