Hotărârea nr. 219/2019

privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale CETATEA NOUA SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale CETATEA NOUA SRL pentru clădirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018

Analizând Raportul de specialitate nr. 114261 din 25.03.2019 întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2019 pentru cladirile utilizate in domeniul IT aflate in proprietatea S.C. CETATEA NOUA SRL.

S.C. CETATEA NOUA SRL are sediul social în municipiul Bucureasti, str. Col. Constantin Blaremberg nr. 4-6, este reprezentată legal de către dl. Gaita Razvan si dl. Isaac Dahan în calitate de administratori, având cod unic de inregistrare 16076471 și număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11737/2016.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. 2, lit. l, din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal,

În baza HCL nr. 1282/2018, prin care se aprobă schema locala de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiaza de reducerea impozitului pe cladirilie utilizate de entitati din domeniul IT,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădire pe anul 2019, cu suma de 8.488 lei, pentru cladirea utilizata in domeniul IT proprietate a S.C. CETATEA NOUA SRL în Oradea, str. Cetatii nr. 1.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -   S.C. CETATEA NOUA SRL, prin grija Directiei Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019 Nr. 219


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”