Hotărârea nr. 218/2019

privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ACTIVE BASTIOR SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ACTIVE BASTIOR SRL

pentru clădirea și terenul situate pe str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41

Analizând Raportul de specialitate nr. 107259 din 18.03.2019, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și terenuri, pentru cladirea si terenul situate în Oradea, str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41,

S.C. ACTIVE BASTIOR SRL are sediul în Oradea, str. Dunarea nr. 14A, jud. Bihor, cod de identificare fiscala 14705800 si își desfășoară activitatea in Oradea, str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41 în baza contractului de administrare de cetate nr. 147550/30.05.2016.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin.(2), lit.a, respectiv art. 464 alin. (2) lit. q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata taxei pe clădire și teren datorate de S.C. ACTIVE BASTIOR SRL pentru clădirea și terenul situate în Oradea, str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41 pe perioada in care societatea desfasoara activitate economica in cursul anului 2019.

Art.2. Muzeul Orasului Oradea, prin reprezentantii săi, va comunica lunar Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Oradea situatia privind perioada în care societatea a desfasurat activitate economica.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Directia Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice

  • -   Muzeul Orașului Oradea prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane Juridice

  • -   SC ACTIVE BASTIOR SRL prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane Juridice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 218                                                            SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”