Hotărârea nr. 216/2019

privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către EXEGET CONSULTING SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către EXEGET CONSULTING SRL pentru clădirea și terenul situate pe str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39- 41

Analizând Raportul de specialitate nr. 113514 din 25.03.2019, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și terenuri, pentru clădirea si terenul situate în Oradea, str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41,

S.C. Exeget Consulting S.R.L. are sediul în Oradea, str. Cuza Voda nr. 26, cod de identificare fiscala RO 6455516 si își desfășoară activitatea în Oradea, str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41 în baza contractului de inchiriere nr. 170444/23.05.2017.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin.(2), lit.a, respectiv art. 464 alin. (2) lit. q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisie de specialitate al Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata taxei pe clădiri și teren datorat de S.C. Exeget Consulting S.R.L. pentru clădirea și terenul situat în Oradea, str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41 pe perioada in care societatea desfasoara activitate economica in cursul anului 2019.

Art.2. Muzeul Orasului Oradea, prin reprezentantii săi, va comunica lunar Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Oradea situația privind perioada în care societatea a desfasurat activitate economica.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Directia Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice

  • -   Muzeul Orașului Oradea prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane

Juridice

  • -   EXEGET CONSULTING SRL prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane Juridice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019 Nr. 216


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”