Hotărârea nr. 215/2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, având ca obiect administrarea Bazelor sportive: Stadionul “Iuliu Bodola”, Stadionul “Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportiva Iosia, Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, având ca obiect administrarea Bazelor sportive: Stadionul “Iuliu Bodola”, Stadionul “Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportiva Iosia, Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu”

și Bazinul acoperit “Crișul”

 

Analizând raportul de specialitate nr. 109945 din 19.03.2019 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat ( Anexa nr. 1) cu Clubul Sportiv Municipal Oradea, în vederea administrării următoarelor Bazelor sportive: Stadionul “Iuliu Bodola”, Stadionul “Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportivă Ioșia, Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”.

În conformitate cu HCL nr. 314/2003 privind aprobarea înfiițării „ Clubului Sportiv Municipal Oradea ”;

În temiul art. 867 Cod civil;

Luând în considerare HG 1099/2003 privind trecerea unor stadioane, a unor bunuri din complexurile și bazele sportive, precum și anexele aferente, situate în unele unități administrativ – teritoriale, din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport, în proprietatea publică a județelor, municipiului, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale ale acetora;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit c), alin.(5) lit.a)  şi art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, între Municipiul Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea, având ca obiect administrarea următoarelor Bazelor sportive: Stadionul “Iuliu Bodola”, Stadionul “Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportivă Ioșia, Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-          Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

-          Primarul Municipiului Oradea;

-          Direcţia Economică;

-          Direcţia Patrimoniu Imobiliar;

-          Clubul Sportiv Municipal Oradea       

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

 

 

Oradea, 27 martie 2019

Nr.  215

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila