Hotărârea nr. 214/2019

privind mandatarea reprezentanților Spitalului Clinic ,,Dr. Gavril Curteanu’’ să realizeze recepția finală pentru lucrările realizate la Centrul de Oncologie - Chimioterapie și Radioterapie

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Spitalului Clinic ,,Dr. Gavril Curteanu’’ să realizeze recepția finală pentru lucrările realizate la Centrul de Oncologie - Chimioterapie și Radioterapie

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 109.621 din 18.03.2019 prin care Direcția Economică propune Consiliul Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanților Spitalului Clinic ,,Dr. Gavril Curteanu’’ să realizeze recepția finală pentru lucrările realizate la Centrul de Oncologie - Chimioterapie și Radioterapie.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 351/2012 privind aprobarea investiției “Extindere Centru Oncologic - Radioterapie si Chimioterapie, din cadrul Spitalului Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu Oradea

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

În temiul art. 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Luând în considerare art. 22 lit.f) din Legea nr.10/1195 privind calitatea în construcții

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit d), alin.(6) lit.a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.l.Se aprobă mandatarea reprezentantilor Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu să realizeze recepția finală pentru lucrările realizate la Centrul de Oncologie-Chimioterapie și Radioterapie.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu’’.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Direcția Economică

  • Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu’’

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 martie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Nr. 214

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”