Hotărârea nr. 212/2019

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Februarie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public

al Municipiului Oradea în luna Februarie 2019

Analizând raportul de specialitate nr. 103526 din 13.03.2019, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Februarie 2019,

Ținând cont de prevederile HCL nr. 782/2018 privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea;

În conformitate cu Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

În temeiul art. 562, alin. 2 Cod Civil;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit c), lit. d) alin.(5) lit.a) alin (6) lit. a) pct. 14 și ale art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna februarie 2019, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Se aprobă concesionarea pe durata contractului de delegare, de către Societatea Compania de Apă Oradea S.A. a bunurilor cuprinse în Anexa 1, prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare.

Art. 3 Se aprobă mandatarea A.D.I. Aparegio să semneze în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul adițional la Contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform art. 2.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :

  • •    Primarul Municipiului Oradea;

  • •    Prefectul judetului Bihor;

  • •   Direcția Economică;

  • •    Direcția Tehnică;

  • •    Direcția Juridică;

  • •   Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Oradea, 27 martie 2019

Nr. 212

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” si 1 vot “abtinere”ISO 9001


Compartimentul Tehnic

NrJlCHO- din.l 1.03.2019


Către,Primăria Municipiului Oradea

Serviciu Evidenta Active, Delegări de Gestiune Piața Unirii nr. 1 cod.410100 Oradea, Bihor Tel’/fax: 0259-440 746

Referitor la lucrările de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare respectiv extinderea rețelelor de apă și canalizare, executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.

Alăturat vă anexam centralizatorul cu lucrările realizate in cursul luni FEBRUARIE, anul 2019 însoțit de documentele doveditoare în acest sens (autorizațiile de construire, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, regularizările autorizațiilor de construire si declarațiile de renunțare,), conform HCL nr. 782/31.08.2018 privind procedura de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiul Oradea din surse proprii de către persoane fizice sau juridice.

Vă rugăm să înregistrați aceste mijloace fixe în patrimoniul public al Municipiul Oradea, urmând ca in baza unei HCL sa le predați in administrarea Companiei de Apă prin proces verbal de predare primire si act adițional la contractul de delegare de gestiune.

Director General ing. Ovidiu Gavra

Sef Compartiment ing. Ciursas Radu
Pag. 1/


CENTRALIZATOR BRANȘAMENTE SI RACORDURI NOI REALIZATE PE CHELTUIALA UTILIZATORILOR IN LUNA FEBRUARIE 2019

APA (BA)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

DN

MAT

ER1AL

L(nil)

VALOARE lei cu TVA

AC

PV RECEPȚIE

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

1

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR

Rețea apa

110

PEHD

220

8.000.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

2

BOITOR TIMEA

BAJOR ANDOR 23

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

3

SC FARALES

BAJOR ANDOR 44

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

4

DUME FLORIN

BAJOR ANDOR 46

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

5

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 48

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

6

DERECICHEI SORIN

BAJOR ANDOR 50

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

_7_

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 52

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10 2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

8

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 54

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

9

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 56

Branșament apa

25

PEHD

6

, 800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

10

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 58

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

11

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 60

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

12

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 62

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

13

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 64

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

14

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 66

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

15

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 57

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

16

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 55

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

17

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 53

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11 02.2019

18

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 51

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

19

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 49

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

20

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 47

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

21

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 45

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

22

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 43

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

23

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 41

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

24

KELEMEN ZOLTAN

BAJOR ANDOR 39

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

25

DRIMBE RODICA

VETERANILOR 97

Branșament apa

25

PEHD

5

1,596.83

2876/18.12.2017

01/13.12.2018

485698/14.12.2018

5/07.11.2019

26

GALEA 1ULIA

VIILOR 28

Branșament apa

25

PEHD

5

1,500.00

2664/22.11.2017

1/12.12.2018

484821/13.12.2018

82/14.01.2019

27

PETRUT ISTVAN

VIILOR 19A

Branșament apa

25

PEHD

5

1,500.00

1023/07.06.2018

1/21.12.2018

496802/27 12.2018

81/14.01.2019

28

LIVETI CONSTRUCT

CUCULUI 14

Branșament apa

32

PEHD

6

2,238.00

2404/25.10.2017

1/26.10.2018

418214/29.10.2018

2347/28 12.2018

29

CH1S DORIN

BULGARILOR 7B

Branșament apa

25

PEHD

5

1,500.00

766/03.05.2018

1/10.09.2018

338934/10.09.2018

1653/21.12.2018

30

PRIALA EMIL

RĂSPÂNTIILOR 21A

Branșament apa

32

PEHD

8

2,411.00

2108/10.10.2018

1/19.12.2018

493945/20.12.2018

129/21.01.2019

31

SC AVATRADE ART SRL

AUREL COVACI IA1

Branșament apa

25

PEHD

10

1,860.83

1798/12.09.2018

1/19.12.2018

493929/20.12.2018

129/15.01.2019

32

SC AVATRADE ART SRL

AUREL COVACI 1

Branșament apa

25

PEHD

10

1,860.83

1799/12.09.2018

1/19.12.2018

493925/20.12.2018

128/15.01.2019

33

VELESCU BOGDAN

PAVILIOANELOR CFR 21A

Branșament apa

25

PEHD

6

1,798.00

1981/28.09.2018

1/19.12.2018

493937/20.12.2018

102/17.01.2019

34

ST1OP TEODOR

VETERANILOR 87

Branșament apa

25

PEHD

2

1,210.00

1243/29.06.2018

1/19.12.2018

493893/20.12.2018

153/23.01.2019

35

LAZAU PATRICIA

I P.RETEGANUL 4

Branșament apa

25

PEHD

4

1,806.00

1381/17.07.2018

1/17.01.2019

13300/18.01.2019

110/23.01.2019

36

SABAU POPA

COLINELOR

Rețea apa

110

PEHD

50

4,000.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

37

SABAU POPA

COLINELOR 159

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

38

HARFAS PAUL

COLINELOR 169

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20 12.2018

39

NICULA ADRIAN

COLINELOR 167

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

40

TATOIU ALIN

COLINELOR 165

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

41

BADEA TUNDE

COLINELOR 159A

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

42

MOS FLORIN MARIUS

COLINELOR 174B

Branșament apa

25

PEHD

6

800.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

43

COSMAN REMUS

ALBERT EINSTEIN 31

Branșament apa

32

PEHD

5

2,823.00

1920/24.09.2018

1/18.12.2018

491137/19.12.2018

7/07.01.2019

CENTRALIZATOR BRANȘAMENTE SI RACORDURI NOI REALIZATE PE CHELTUIALA UTILIZATORILOR IN LUNA FEBRUARIE 2019

44

POPOVICIGRSTIAN

PIERSICILOR

Rețea apa

HO

PEHD

72

9,350.00

515/06.04.2017

1/31.08.2017

99611/30.03.2018

1819/18.09.2018

45

POPOVICI GRSTIAN

PIERSICILOR 52B

Branșament apa

32

PEHD

3

2,316.00

515/06.04.2017

1/31.08.2017

99611/30.03.2018

1819/18 09.2018

46

GAVRUTA DAN

PIERSICILOR 113B

Branșament apa

32

PEHD

6

2,316.00

515/06.04.2017

1/31.08.2017

99611/30.03.2018

1819/18.09.2018

47

PASCA VIORICA

CIREȘILOR 23

Branșament apa

25

PEHD

7

1,482.48

942/29.05.2018

1/16.10.2018

393093/17.10.2018

227/05.02.2019

48

POP RODICA

VIILOR 36A

Branșament apa

25

PEHD

6

1,806.00

744/09.05.2017

1/13.11.2018

453492/15.11.2018

588/18 02.2019

49

SALAJAN MARIUS

PAVILIOANELOR CFR 15 AP 1

Branșament apa

25

PEHD

4

1,806.00

1819/12.09.2017

1/11 12.2018

486453/14.12.2018

202/22.01.2019

TOTAL

76,380.97

CANAL MENAJ (CM)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

DN

MAT ERIAL

L(ini)

VALOARE lei cu TVA

AC

PV RECEPȚIE

REGULARIZARE

AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

1

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR

Rețea canal menajer

250

PVC

600

30,000.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

2

PACURAR VALENTIN

BAJOR ANDOR 16

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

3

THOT ATTILA

BAJOR ANDOR 35

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17 10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

4

BOITOR TIMEA

BAJOR ANDOR 23

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

5

SZUCS GYONGY

l.P.RETEGANUL 63

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

6

CALAPIS CALIN

BAJOR ANDOR 36

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

7

VIGH 1OAN

BAJOR AN DOR 38

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

8

JUCA GHEORGHE

BAJOR ANDOR 40

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10 2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

9

SC FARALES

BAJOR ANDOR 44

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19 10.2017

1/17 10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

10

DUME FLORIN

BAJOR ANDOR 46

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10 2018

168/11.02.2019

11

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 48

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

12

DEREC1CHE1 SORIN

BAJOR ANDOR 50

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/1710.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

13

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 52

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

14

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 54

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

15

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 56

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

16

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 58

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

17

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 60

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11 02.2019

18

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 62

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

19

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 64

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

20

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 66

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

21

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 57

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

22

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 55

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

23

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 53

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/1810.2018

168/11.02.2019

24

MOTOC FLORIAN

BAJOR AN DOR 51

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

25

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 49

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

26

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 47

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11 02.2019

27

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 45

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

28

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 43

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18 10.2018

168/11.02.2019

29

MOTOC FLORIAN

BAJOR ANDOR 41

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17.10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

30

KELEMEN ZOLTAN

BAJOR ANDOR 39

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

2316/19.10.2017

1/17 10.2018

397164/18.10.2018

168/11.02.2019

31

MARISCAS SORUTA

VETERANILOR 20

Racord canal menajer

160

PVC

15

3,279.78

1623/21.08.2018

1/19.12.2018

493916/20.12.2018

216/21.01.2019

32

M1HON N1COLETA

DENIS DIDEROT 50

Racord canal menajer

110

PVC

8

1,415.00

2099/16.11.2016

1/27.12.2018

496961/27.12.2018

14/15.01.2019

33

CHINDE FLORENTINA

DENIS DIDEROT 56

Racord canal menajer

110

PVC

8

850.00

1624/19.09.2016

1/04.11.2016

319298/07.11.2016

135/21.01.2019

34

GALEA IU LI A

VIILOR 28

Racord canal menajer

160

PVC

7

1,000.00

2664/22.11.2017

1/12.12.2018

484821/13.12.2018

82/14.01.2019

CENTRALIZATOR BRANȘAMENTE SI RACORDURI NOI REALIZATE PE CHELTUIALA UTILIZATORILOR IN LUNA FEBRUARIE 2019

35

PETRUT 1STVAN

VIILOR 19A

Racord canal menajer

160

PVC

8

1,500.00

1023/07.06.2018

1/21.12.2018

496802/27 12.2018

81/14.01.2019

36

LIVETI CONSTRUCT

CUCULUI 14

Racord canal menajer

110

PVC

5

2,230.00

2404/25.10.2017

1/26.10.2018

418214/29.10.2018

2347/28.12.2018

37

CH1S DORIN

BULGARILOR 7B

Racord canal menajer

160

PVC

6

1,500.00

766/03.05.2018

1/10.09.2018

338934/10.09.2018

1653/21.12.2018

38

PRIALA EMIL

RĂSPÂNTIILOR 21A

Racord canal menajer

160

PVC

3

1,797.00

2108/10.10.2018

1/19.12.2018

493945/20.12.2018

129/21.01.2019

39

SC AVATRADE ART SRL

AUREL COVACI 1A1

Racord canal menajer

160

PVC

6

1,398.75

1798/12.09.2018

1/19.12.2018

493929/20.12.2018

129/15.01.2019

40

SC AVATRADE ART SRL

AUREL COVACI 1

Racord canal menajer

160

PVC

6

1,398.75

1799/12.09.2018

1/19 12.2018

493925/20.12.2018

128/15.01.2019

41

VELESCU BOGDAN

PAVILIOANELOR CFR 21A

Racord canal menajer

110

PVC

8

1,385.00

1981/28.09.2018

1/19.12.2018

493937/20.12.2018

102/17.01.2019

42

LAZAU PATRICIA

1.P.RETEGANUL4

Racord canal menajer

160

PVC

6

1,415.00

1381/17.07.2018

1/17.01.2019

13300/18.01.2019

110/23.01.2019

43

SABAU POPA

COLINELOR

Rețea canal menajer

250

PVC

160

15,000.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

44

SABAU POPA

COLINELOR 159

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

45

HARFAS PAUL

COLINELOR 169

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

46

N1CULA ADRIAN

COLINELOR 167

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

47

TATOIU ALIN

COLINELOR 165

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

48

BADEA TUNDE

COLINELOR 159A

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

49

MOS FLORIN MAR1US

COLINELOR 174B

Racord canal menajer

160

PVC

8

700.00

494/03.04.2017

1/07.06.2018

236490/08.06.2018

2316/20.12.2018

50

COSMAN REMUS

ALBERT EINSTEIN 31

Racord canal menajer

160

PVC

10

2.656.00

1920/24.09.2018

1/18.12.2018

491137/19.12.2018

7/07.01.2019

51

GEANGOS GEORGE

NICOLO PAGANINI 15

Racord canal menajer

160

PVC

12

3,144.00

1153/22.06.2018

1/28.11.2018

499955/03.1.2019

203/20 02.2019

52

MIT1TELU ANDREI

EMIL CIORAN4

Racord canal menajer

110

PVC

5

1,677.80

853/15.05.2018

1/16.11.2018

456921/19.11.2018

208/04.02.2019

53

POPOVIC1 GRST1AN

PIERSICILOR

Rețea canal menajer

250

PVC

72

10,317.00

515/06.04.2017

1/31.08.2017

99611/30.03.2018

1819/18.09.2018

54

POPOV1C1 GRST1AN

PIERSICILOR 52B

Racord canal menajer

160

PVC

4

455.00

515/06.04.2017

1/31.08.2017

99611/30.03.2018

1819/18 09.2018

55

GAVRUTA DAN

PIERSICILOR 113B

Racord canal menajer

160

PVC

4

455.00

515/06.04.2017

1/31.08.2017

99611/30.03.2018

1819/18.09.2018

56

NAGY VIORICA

1ZVORULU147B

Racord canal menajer

160

PVC

6

1,415.00

478/05.04.2016

1/13.11.2018

453480/15 11 2018

70/22.01.2019

57

PASCA VIORICA

CIREȘILOR 23

Racord canal menajer

160

PEHD

5

1,473.63

942/29.05.2018

1/16.10.2018

393093/17.10.2018

227/05.02.2019

58

POP RODICA

VIILOR 36A

Racord canal menajer

110

PEHD

8

1,415.00

744/09.05.2017

1/13.11.2018

453492/15.11.2018

588/18.02.2019

59

SALAJAN MARIUS

PAVILIOANELOR CFR 15 AP 1

Racord canal menajer

110

PEHD

6

1,415.00

1819/12.09.2017

1/11.12.2018

486453/14.12.2018

202/22.01.2019

TOTAL

113,092.71

CANAL PLUVIAL (CP)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

DN

MAT ERIAL

L(ml)

VALOARE lei cu TVA

AC

PV RECEPȚIE

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

1

M1HON NICOLETA

DEN1S D1DEROT 50

Racord canal pluvial

110

PVC

6

1,414.00

2099/16.11.2016

1/27.12.2018

496961/27.12.2018

14/15.01.2019

2

CHIN DE FLORENTINA

DENIS DIDEROT 56

Racord canal pluvial

160

PVC

10

850.00

1624/19.09.2016

1/04.11.2016

319298/07 11.2016

135/21.01.2019

3

M1TITELU ANDREI

EMILCIORAN4

Racord canal pluvial

110

PVC

7

1,198.50

853/15.05.2018

1/16.11.2018

456921/19.11.2018

208/04.02 2019

TOTAL

3,462.50

TOTAL (BA+CM+CP)

192,936.18|

întocmit k ing. Pop Cipri;