Hotărârea nr. 211/2019

privind aprobarea procedurii de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea pentru anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea pentru anul 2019

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.109902 din 19.03.2019, prin care Direcția Economică propune Consiliul Local al Municipiului Oradea aprobarea procedurii de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea pentru anul 2019,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 1168/12.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018,

În conformitate cu prevederile art.84 , art.105, art.205 din Legea educației naționale nr.1/2011,

Având în vedere Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.3131/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul public local de suprafață al studenților, repartizate instituțiilor de învățământ superior de stat din România,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 36 alin (2) lit. b), lit d), alin (4) lit. a) alin.(6) lit. a) pct. 1 și ale art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.l.Se aprobă procedura de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea pentru anul 2019,conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Măsura de la pct.1 alin.(1) lit.b) din anexa, se va aplica începând cu 1 martie a anului 2019.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA și Direcția Economică .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Direcția Economică

 • SC Oradea Transport Local SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Oradea, 27 martie 2019

Nr. 211

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa nr.1 la HCL 211/27.03.2019

Procedura de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea

Art. 1. (1) Se aprobă decontarea din bugetul local a subvențiilor direcționate aferente facilităților pe mijloacele de transport public local de călători în Municipiul Oradea, pentru următoarele categorii de persoane, astfel:

 • a. subvenționarea, de la bugetul local, cu 50% a tarifului unui abonament lunar pentru elevii în vârstă de până la 21 de ani, din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat din unitățile de învățământ din Municipiul Oradea, pe tot parcursul anului calendaristic.

 • b. subvenționarea cu 50% a tarifului unui abonament lunar pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, de pe raza municipiului Oradea, în vârstă de până la 26 de ani ,în timpul anului universitar (anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie și se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor. Studentii din anii terminali beneficiaza de abonament subvenționat cu data incarcarii inainte de 31 iulie.

Subvenționarea, cu 50% a tarifului unui abonament lunar pentru studenti se acordă, după cum urmează:

 • 1. din bugetul de stat, de catre unitățile de învățământ superior din fondurile repartizate de Ministerul Educatiei Nationale conform „Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul public local de suprafață al studenților, repartizate instituțiilor de învățământ superior de stat din România’’ reglementată de Ordinul Nr. 3131/2019, pe baza unei proceduri interne proprii fiecărei universități.

 • 2. în completarea fondurilor acordate de unitățile de învățământ superior, se acordă din bugetul local subvenții pentru studenții care îndeplinesc condițiile de la lit. b), până la nivelul de 50% din tariful unui abonament lunar.

Instituțiile de invățământ superior vor transmite în format electronic operatorului SC Oradea Transport Local SA, lista studenților- beneficiari ai subventiei finantate de acestea în vederea verificării cu baza de date (programul informatic privind eliberarea abonamentelor).

 • c. subvenționarea, de la bugetul local, cu 100% a tarifului unui abonament lunar pentru: elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studentii orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului universitar. Beneficiarii trebuie să frecventeze cursurile la zi a unităților de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din unitățile de învățământ din Municipiul Oradea sau instituțiile de învățământ superior acreditate, de pe raza Municipiului Oradea și să se respecte condiționalitatile de vârstă de la pct. a și b.

 • d. subvenționarea de la bugetul local cu 50% a tarifului unui abonament lunar pentru donatorii onorifici de sânge, pentru o perioadă de o lună, pentru fiecare donare efectivă.

 • e. subvenționarea, de la bugetul local, cu 100% a tarifului unui abonament lunar pentru veterani și văduve de război (conf. Legii 44/1994 actualizată); deportați, victimele oprimării comuniste, deținuți politici, strămutați/persecutați din motive etnice sau politice (conf. legii 189/2000 ), luptătorii pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 (conf.legii 341/2004)

 • f.  subvenționarea, de la bugetul local, cu 100% a tarifului unui abonament social cu număr limitat de călătorii cu valabilitate anuală pentru pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Oradea, indiferent de tipul de pensie;

 • g. subvenționarea, de la bugetul local, cu 100% a tarifului unui abonament social cu numar limitat de calatorii cu valabilitate trimestrială pentru persoanele de vârsta a treia care au îndeplinit vârsta standard de pensionare, dar care nu au calitatea de pensionar și nu au alte venituri, cu domiciliul stabil în Municipiul Oradea.

 • h. subvenționarea, de la bugetul local, cu 100% a tarifului unui abonament social cu număr limitat de călătorii cu valabilitate anuală pentru beneficiarii Legii 448/2006: -1- persoanele cu handicap grav și accentuat ; - 2- însoțitorul copilului cu handicap accentuat, în prezența acestuia; - 3 - însoțitororul adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestuia; -4 -asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;- 5 - asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, inclusi in lista nominala cu beneficiarii pentru care s-a eliberat legitimatia pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun elaborata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, transmisă Primariei Municipiului Oradea si operatorului. Categoriile de persoane prevăzute la acest aliniat, beneficiază de facilitățile de transport public în baza prezentării documentelor justificative care atestă dreptul legal de transport, coroborat cu dispozițiile legale în vigoare.

 • (2) Categoriile de beneficiari pentru care se decontează subvenții direcționate din bugetul local, cuantumul abonamentelor și al subvenției se vor stabili prin hotărârea anuală a Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru aprobarea bugetului public.

 • (3) Pentru anul 2019, valoarea abonamentului social este de 78 lei/an inclusiv TVA, cu echivalentul de 6,5 lei/lună inclusiv în cazul abonamentelor fracționate.

Art. 2. (1) Primăria Municipiului Oradea va pune la dispoziția operatorului Oradea Transport Local SA bazele de date cu elevii și studenții înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din Oradea, baza de date cu pensionarii cu domiciliul în Municipiul Oradea, precum si lista nominala cu beneficiarii pentru care s-a eliberat legitimatia pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun elaborata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor.

 • (2) Unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din Oradea vor transmite Primăriei Municipiului Oradea până la data începerii anului școlar/universitar, bazele de date cu elevii și studenții înscriși, precum și modificările intervenite în cursul anului calendaristic.

 • (3) Baza de date cuprinzând pensionarii cu domiciliu în Municipiul Oradea se va confrunta periodic cu datele de la Casa de Pensii Bihor, daca este posibil.

 • (4) Operatorul de transport va elibera abonamente de călătorie subvenționate, la cererea persoanelor, prin prezentarea unui document de identitate și verificarea includerii în bazele de date puse la dispoziție de Primăria Municipiului Oradea, dacă există bază de date actualizată sau documentele doveditoare ca se incadreaza intr-o categorie subventionata.

 • (5) Persoanele care dobândesc calitatea de pensionari vor prezenta operatorului pentru includerea în baza de date și acordarea abonamentului subvenționat, documente justificative aferente (Decizia de pensionare în original sau Adeverință eliberată de Casa de Pensii).

 • (6) În cazul persoanelor eliminate din bazele de date, ca urmare a încetării calității de beneficiar al facilităților de transport, abonamentele eliberate rămân valide până la finele perioadei lor de valabilitate.

 • (7) În ultima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea va transmite către Municipiul Oradea și SC Oradea Transport Local SA lista cu donatorii de sânge din săptămâna respectivă, eligibili conform reglementărilor legale să beneficieze de un abonament lunar cu reducere de 50% din prețul întreg, pe transportul în comun, pentru donarea respectivă.

 • (8) Operatorul SC Oradea Transport Local SA va elibera abonamentul în baza documentului de identitate al donatorului după confruntarea listei transmise de Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea/Municipiul Oradea

 • (9) Operatorul SC Oradea Transport Local SA va elibera abonamente de călătorie subvenționate persoanelor de vârsta a treia care au împlinit vârsta standard de pensionare, dar care nu au calitatea de pensionar și nu au alte venituri, în baza următoarelor documente: cerere însoțită de copia xerox a actului de identitate care să ateste domiciliul stabil în Municipiul Oradea, adeverință de venit (în original) eliberată de Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor și declarația pe proprie răspundere.

Art. 3. (1) Facilitățile de transport prevăzute pentru beneficiarii menționați la art.1 se vor asigura din bugetul de stat de catre universități din fondurile repartizate de Ministerul Educatiei Nationale în cazul subvenției pentru studenți, respectiv din bugetul local al Municipiului Oradea prin acordarea de subvenții direcționate către operator, conform contractului de delegare a serviciului public de transport local de călători.

 • (2) Subvențiile direcționate sunt legate direct de prețul serviciilor prestate fiind determinabile pe fiecare beneficiar al subvenției.

 • (3) Pentru decontarea subvențiilor, operatorul SC Oradea Transport Local SA va prezenta calculul efectiv al subvenției direcționate și situații centralizatoare cuprinzând:

 • - abonamentele eliberate beneficiarilor menționați la art.1 lit. a), b), c), d) și e) în luna precedentă, inclusiv subvenția primită de la universități din fondurile repartizate de Ministerul Educatiei Nationale

 • - numărul de beneficiari menționați la art. 1 lit. f) și g) care au efectuat în luna precedentă cel puțin o călătorie înregistrată în sistemul electronic.

 • - numarul de beneficiari mentionati la art. 1 lit. h, conform listei cu legitimatiile emise pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun elaborata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor si transmisă PMO si operatorului de transport.

 • (4) Pentru situațiile centralizatoare prevăzute la alineatul anterior, operatorul va prezenta situații nominale în format electronic.

Art. 4. (1) Beneficiază de transport gratuit pe mijloacele de transport public local copiii cu vârsta până la 6 ani.

 • (2) Categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) beneficiază de facilitățile de transport public în baza prezentării documentelor justificative care atestă dreptul legal de transport, coroborat cu dispozițiile legale în vigoare

 • (3) Asigurarea serviciilor de transport pentru categoriile de persoane menționate la alin. (1) constituie obligație de transport în sarcina operatorului, efectul economic negativ asupra activității va fi acoperit prin subvenții de exploatare ca diferenta dintre venituri si cheltuieli sau compensatia, conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport local.

Art. 5. (1) Prezenta Procedura este valabila pana la modificare sau revocare.

- //-